05.12.2017

Aiemmat ekologian ja evoluutiobiologian erillisopintokokonaisuudet (ent. sivuainekokonaisuudet)

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot, ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot ja evoluutiogenetiikan aineopinnot 

Opetussuunnitelmakaudella 2014-2017 bio- ja ympäristötieteiden laitoksen  opetusohjelmassa oli tarjolla ekologian ja evoluutiobiologian erillisinä opintokokonaisuuksina ekologian ja evoluutiobiologian perus- ja aineopinnot sekä evoluutiogenetiikan aineopinnot. Alla on kuvattu, mitä kyseisiin opintokokonaisuuksiin sisältyi.

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot oli tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittivat ekologiasta ja evoluutiobiologiasta vain perusopinnot (25 op). Opiskelijat, joiden tavoitteena/tarkoituksena oli suorittaa aineopintotasoiset opinnot suorittivat perusopintoina bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) ja tämän jälkeen ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot tai evoluutiogenetiikan aineopinnot (35 op).

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot, 25 op 

EKOA101 Ekologia, 5 op 
EKOA102 Evoluutio, 8 op 
Valinnaisia ekologian ja evoluutiobiologian aineopintotasoisia opintoja vähintään 12 op

Ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot, 35 op

EKOA101 Ekologia, 5 op
EKOA102 Evoluutio, 8 op
Valinnaisia ekologian ja evoluutiobiologian aineopintotasoisia opintoja vähintään 22 op

Ekologian ja evoluutiobiologian perus- ja aineopintojen valinnaiset opintojaksot:

BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi, 2 op
- BIOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi, 1 op
- BIOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi, 1 op 
- BIOA127 Lajintuntemus: Sienet, peruskurssi, 1 op
- BIOA501 Ympäristöekologia, 5 op 
- EKOA120 Lajintuntemus: Kasvit, jatkokurssi, 3 op
- EKOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, jatkokurssi, 2 op
- EKOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, jatkokurssi, 3 op 
- EKOA151 Populaatioekologia, kirjatentti, 3 op
- EKOA153 Käyttäytymisekologia, kirjatentti, 4 op
- EKOA154 Molekyyliekologia, kirjatentti, 4 op
- EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op
- EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito, 4 op
- EKOA303 Metsien hoito ja monikäyttö, 2 op 
- EKOA501 Genetiikan perusteet, 4 op
- EKOA502 Populaatiogenetiikka, 4 op
- EKOA504 Ekologisen genetiikan esseet, 4 op

Evoluutiogenetiikan aineopinnot, 35 op

EKOA501 Genetiikan perusteet *), 4 op
EKOA502 Populaatiogenetiikka, 4 op
Valinnaisia opintoja:
- EKOA102 Evoluutio, 8 op (vaihtoehtona kirjatentti 6 op)
- EKOA154 Molekyyliekologia, kirjatentti, 4 op 
- EKOA504 Ekologisen genetiikan esseet, 4 op
- EKOS503 Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmät, 5 op
- EKOS504 Ekologisen genetiikan työpaja, 4 op
- EKOS505 Luonnonsuojelugenetiikka, kirjatentti, 6 op
- EKOS506 Molekyylievoluutio, kirjatentti, 6 op
- EKOS507 Kvantitatiivinen genetiikka, 6 op
- EKOS517 Genetiikkaa ja genomiikkaa luonnonpopulaatiossa, 4 op
- EKOS909 Työskentely tutkimusryhmässä, 1-5 op

*) Jos suoritettu muissa opinnoissa, korvataan valinnaisilla opinnoilla.

Evoluutiogenetiikan sivuainepakettiin saattoi sisällyttää myös muita evoluutioon ja/tai genetiikkaan liittyviä bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tai ulkomailla suoritettuja opintoja.  Näistä opinnoista sovittiin erikseen opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa.