05.02.2018

Erilliset opintokokonaisuudet matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa vapaasti tiedekunnan oppiaineiden perus- ja aineopinnot sekä fysiikan, kemian, matematiikan ja tilastotieteen syventävät opinnot. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarjoamat aineopintokokonaisuudet ovat vapaat suorittaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava niihin erillinen opinto-oikeus.

Tie­de­kun­nan laitosten tarjoamat erillisopin­to­koko­nai­suu­det (ent. sivuaineet)

Täältä löydät tietoja tiedekunnan laitosten tarjoamista erillisistä opintokokonaisuuksista (perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä mahdolliset perusopintoihin rinnastettavat opintokokonaisuudet). Alasivuilla on  myös aiemman opetussuunnitelmakauden mukaiset erillisopinnot (eli aiemmat sivuaineet).

Bio ja ympäristötieteiden laitos

Erilliset opintokokonaisuudet bio- ja ympäristötieteissä

Tiedekunnan yhteiset opintokokonaisuudet 

Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus, joka on 25 op laajuinen, on perusopintoja vastaava opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus on avoin kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. (HUOM! Opintokokonaisuus sisältyy bio- ja ympäristötieteiden opetussuunnitelmassa pakollisina opintoina Biologian kandidaattiohjelmaan ja Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmaan.) Luonnontieteiden perusteet- ja menetelmät -opintokokonaisuuteen voi sisällyttää pääsääntöisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoamia perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja (ei kuitenkaan oman tutkinto-ohjelman pakollisia opintojaksoja). Kokonaisuuteen voi sisältyä myös esimerkiksi informaatioteknologian tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun tarjoamia tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Opiskelijat sopivat opintokokonaisuuden suorittamisesta HOPS-ohjaajien kanssa.

Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -kokonaisuuteen sovitaan HOPS-ohjaajan kanssa.