28.11.2018

Fysiikka sivuaineena (2017 asti)

Fysiikka sivuaineena (2017 asti) — Jyväskylän yliopisto

Fysiikan laitos tarjosi vuoteen 2017 asti sivuaineena opiskeltavaksi seuraavia opintokokonaisuuksia:

  • Fysiikan perusopinnot (25 op)Physbal.jpg
  • Fysiikan aineopinnot (35 op)
  • Fysiikan syventävät opinnot (60 op)
  • Soveltavan fysiikan ja teoreettisen fysiikan syventävät opinnot (60 op)Fysiikan perusopinnot, 25 op

FYSP101     F1: Mekaniikan perusosa (5 op)
FYSP102     F2: Mekaniikan jatko-osa (5 op)
FYSP103     F3: Termodynamiikka ja optiikka (5 op)
FYSP104     F4: Sähköopin perusteet (5 op)
FYSP105     F5: Sähkömagnetismi (5 op)

Fysiikan aineopinnot, 35 op

Aineopintokokonaisuuden kirjaaminen opintosuoritusrekisteriin edellyttää, että fysiikan perusopinnot on suoritettu.

FYSP106     F6: Moderni fysiikka (5 op)
FYSP110     M7: Kokeelliset menetelmät (3 op)
Seuraavia valinnaisia fysiikan kursseja * (27 op)
- FYSA210     Mekaniikka, (5 op)
- FYSA220     Sähköoppi, (5 op)
- FYSA230     Kvanttimekaniikka I (tai vain A-osa), (3-7 op)
- FYSA240     Statistinen fysiikka (tai vain A-osa), (3-7 op)
- FYSE300     Elektroniikka I (tai vain A-osa), (4-8 op)
- FYSH300     Hiukkasfysiikka, (8 op)
- FYSKxxx      Fysiikan opettamiseen liittyvät kurssit **
- FYSM300     Materiaalifysiikka I, (8 op)
- FYSN300     Ydinfysiikka I, (8 op)
- FYSS350     Virtausmekaniikka I (tai vain A-osa), (5-9 op)

*) Valinnaisiin kursseihin voi sisällyttää yhden soveltuvan kurssin listan ulkopuolelta. Sovittava etukäteen opintoneuvojan kanssa.

**) Aineenopettajaksi opiskeleville enintään 10 op. Erityisesti suositellaan Demonstraatiokurssia FYSK310.


Fysiikan aineopintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää fysiikan matemaattisten menetelmien M1-M6 kurssien tai matematiikan perusopintojen hallintaa.

Fysiikan syventävät opinnot, 60 op

Syventävien opintojen opintokokonaisuuden kirjaaminen opintosuoritusrekisteriin edellyttää, että fysiikan perus- ja aineopinnot on suoritettu.

Seuraavat kurssit, elleivät ne sisälly fysiikan aineopintoihin (0-24 op)   
- FYSA210     Mekaniikka, (5 op)
- FYSA220     Sähköoppi, (5 op)
- FYSA230     Kvanttimekaniikka I (osat A ja B), (7 op)
- FYSA240     Statistinen fysiikka (osat A ja B), (7 op)
Valinnaisia pääaineeseen sopivia fysiikan opintojaksoja (26-50 op)
Yksi seuraavista opintojaksoista (10 op)
- FYSZ460     Syventäviin opintoihin kuuluvat laboratoriotyöt
- FYSZ470     Erikoistyö
- FYSZ485     Sivuainetutkielma

Soveltavan fysiikan ja teoreettisen fysiikan syventävät opinnot, 60 op

Valinnaisista syventävistä kursseista sovitaan oppiaineen professorin kanssa. Muilta osin vaatimukset ovat samat kuin fysiikan syventävissä opinnoissa.