01.02.2018

Matematiikka sivuaineena (2015-2016)

Matematiikan opinnot ovat avoimet kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Matematiikan sivuaineopinnot lukuvuonna 2015-2016

Matematiikan johdantokurssit

Perus-, aine- ja syventävien opintojen lisäksi laitos järjestää seuraavat matematiikan johdantokurssit, joihin kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat osallistua.

 

liitutaulu_sivuaineet_matikka.jpg

MATY 010 Matematiikan propedeuttinen kurssi 5 op
Kurssi on tarkoitettu täydentämään lukio-opintoja, erityisesti lyhyttä oppimäärää.

MATY020 Matematiikan peruskurssi 5 op
Kurssilla käsitellään yhteiskunta- ja taloustieteiden opiskelussa tarvittavaa matematiikkaa. Kurssia ei enää järjestetä.

Matematiikan johdantokurssien korvaushakemukset

Matematiikan johdantokursseja voidaan korvata muiden oppilaitosten, ei kuitenkaan lukion, vastaavansisältöisten kurssien suorituksilla. Korvaushakemukset käsittelee matematiikan opintoneuvoja. Hakemukseen (AHOT-lomake) tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot suoritetuista opinnoista (kurssin suorituspaikka ja -aika, suoritustapa, kurssin laajuus, arvolause ja sisältökuvaus).

Matematiikan opintokokonaisuudet

Matematiikkaa sivuaineena opiskelevat voivat suorittaa matematiikan perusopinnot kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehto A on teoreettisempi kuin vaihtoehto B ja sitä suositellaan niille, jotka aikovat jatkaa matematiikan opintoja ja suorittaa matematiikan aineopintokokonaisuuden. Myös vaihtoehdon B kautta voi jatkaa aineopintoihin, mutta se ei tarjoa yhtä vankkaa teorian ymmärrystä.

Matematiikka sivuaineena, perusopinnot 25 op

joko
MATP121
MATP311
MATP312
MATA116


Vaihtoehto A
Lineaarinen algebra ja geometria 1
Johdatus reaalifunktioihin
Raja-arvot ja jatkuvuus
Derivaatta ja integraali A
Valinnaisia MATP tai MATA-tasoisia kursseja
Yhteensä vähintään

op
7
5
5
5
3
25

tai
MATP121
MATP153
MATP162
MATP163

Vaihtoehto B
Lineaarinen algebra ja geometria 1
Approbatur 1B
Approbatur 2A
Approbatur 2B
Valinnaisia MATP tai MATA-tasoisia kursseja
Yhteensä vähintään

op
7
4
5
5
4
25

Matematiikka sivuaineena, perus- ja aineopinnot 60 op

Matematiikan perusopintokokonaisuus sisältäen kurssin Raja-arvot ja jatkuvuus 25 op
MATA116
MATA117
MATA113
MATA251
MATA252
Derivaatta ja integraali A
Derivaatta ja integraali B
Sarjat ja approksimointi
Vektorifunktioiden analyysi 1A
Vektorifunktioiden analyysi 1B
Valinnaisia MATA-tason kursseja
Yhteensä vähintään
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
10 op
60 op

Valinnaisiksi opinnoiksi hyväksytään Todennäköisyyslaskenta. Katso myös siirtymäsäännökset vanhoista tutkintovaatimuksista uusiin vaatimuksiin laitoksen www-sivuilta: siirtymäohjeet (SL2013) sekä siirtymäsäännökset kaudelle 2017-2020. Näistä suosituksista poikkeavista kurssivalinnoista on hyvä keskustella etukäteen opintoneuvoja Ari Lehtosen kanssa. Sisällöltään vastaavia kursseja ei voi sisällyttää kokonaisuuteen. Perusopinnoista ja aineopinnoista voidaan antaa erilliset merkinnät.

Syventäviin opintoihin jatkaville suositellaan tässä vaihtoehdossa samanlaista kokonaisuutta kuin matematiikan pääaineopiskelijoille ­kuitenkin laajuudeltaan 60 op ja ilman kandidaatintutkielmaa.

Matematiikka sivuaineena, syventävät opinnot 60 op

  Edeltävinä opintoina matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuuus (vähintään 60 op)  
MATS111
MATS121
MATA221
MATA222
Mitta- ja integraaliteoria 1 1)
Kompleksianalyysi 1
Algebra 1A (ellei aineopinnoissa)
Algebra 1B 1)
5
5
5
5
  Valinnaisia syventäviä (MATSxxx) opintoja 2) 25
MATS905 Tutkielma 15
  Yhteensä vähintään 60

1) Mitta- ja integraaliteoria 1 ja Algebra 1B eivät ole pakollisia niille, jotka opiskelevat
opettajakoulutuksessa maisteritutkintoa, mutta niitä suositellaan heille.
2) Valinnaiseksi opintojaksoiksi käyvät myös MATA-kurssit hyväksytyn HOPS:n mukaisesti.

Valinnaiset opintojaksot

Ohjeellinen lista matematiikan valinnaisista kursseista oli aikanaan nähtävänä laitoksen www-sivuilla. Lukuvuoden 2015-2016 osalta valinnaiset opinnot löytyvät vanhasta opetussuunnitelmasta. Lisätietoja antaa opintoneuvoja Ari Lehtonen.

Sivuaineopiskelijoille suositellaan seuraavia matematiikan valinnaisia kursseja:

Matematiikka sivuaineena tai opettajaksi aikovat op
MATA116/MATA117
MATA230
TILA120
TILA130
MATA114
MATA221/MATA222
Derivaatta ja integraali A ja B (vaihtoehto B:ssä)
Geometria
Todennäköisyyslaskenta
Todennäköisyyslaskenta B
Differentiaaliyhtälöt
Algebra 1A ja 1B
10
7
5
4
3
10
Matematiikka sivuaineena tai vaihtoehto A:n kautta aloittaneet op
MATA122
MATA118
MATA251
MATA252
MATA221/MATA222
Lineaarinen algebra ja geometria 2
Reaalimuuttujan analyysin perusteet
Vektorifunktioiden analyysi 1A
Vektorifunktioiden analyysi 1B
Algebra 1A ja 1B
4
5
5
5
10
Erityisesti luonnontieteilijöille suositellaan:
MATA114
MATA253
MATA254
Differentiaaliyhtälöt
Vektorifunktioiden analyysi 2A
Vektorifunktioiden analyysi 2B
4
5
5

 

Matematiikka sivuaineena tai vaihtoehto B:n kautta aloittaneet op
MATA118 Reaalimuuttujan analyysin perusteet 5
Luonnontieteilijöille ja tieteellisen laskennan opiskelijoille
suositellaan seuraavia kursseja:
MATA251
MATA253
MATA252
MATA254
Vektorifunktioiden analyysi 1A
Vektorifunktioiden analyysi 2A
Vektorifunktioiden analyysi 1B
Vektorifunktioiden analyysi 2B
5
5
5
5
Tietotekniikan opiskelijoille suositellaan seuraavia kursseja:
MATA122
MATA140
MATA221/MATA222
MATA225
MATS240
Lineaarinen algebra ja geometria 2
Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Algebra 1A ja 1B
Lukuteoria
Kryptografia
4
4
10
4
4

Matematiikan kurssien korvaushakemukset sivuaineopiskelijoille

Matematiikan kursseja voi korvata muiden yliopistojen ja korkeakoulujen vastaavansisältöisten kurssien suorituksilla. Korvaushakemukset käsittelee matematiikan opintoneuvoja Ari Lehtonen. Hakemukseen tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot suoritetuista opinnoista (kurssin suorituspaikka ja -aika, suoritustapa, kurssin laajuus, arvolause ja sisältökuvaus).