01.02.2018

Matematiikka sivuaineena (vaatimukset 2016-2017)

Matematiikan opinnot ovat avoimet kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Matematiikka sivuaineena (lukuvuosi 2016-2017)

Matematiikan johdantokurssit

Perus-, aine- ja syventävien opintojen lisäksi laitos järjestää seuraavat matematiikan johdantokurssit, joihin kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat osallistua.

 

liitutaulu_sivuaineet_matikka.jpg

MATY 010 Matematiikan propedeuttinen kurssi 5 op
Kurssi on tarkoitettu täydentämään lukio-opintoja, erityisesti lyhyttä oppimäärää.

MATY 020 Matematiikan peruskurssi 5 op
Kurssilla käsitellään yhteiskunta- ja taloustieteiden opiskelussa tarvittavaa matematiikkaa. Kurssia ei enää järjestetä.

Matematiikan johdantokurssien korvaushakemukset
Matematiikan johdantokursseja voidaan korvata muiden oppilaitosten, ei kuitenkaan lukion, vastaavansisältöisten kurssien suorituksilla. Korvaushakemukset käsittelee matematiikan opintoneuvoja. Hakemukseen (AHOT-lomake) tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot suoritetuista opinnoista (kurssin suorituspaikka ja -aika, suoritustapa, kurssin laajuus, arvolause ja sisältökuvaus).

Matematiikan opintokokonaisuudet

Matematiikkaa sivuaineena opiskelevat voivat suorittaa matematiikan perusopinnot kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehto B on teoreettisempi kuin vaihtoehto A ja sitä suositellaan niille,  joilla on erinomainen pohja lukiotason matematiikasta (yli 50 pistettä ylioppilaskokeesta) ja jotka aikovat jatkaa matematiikan opintoja  ja suorittaa aineopintokokonaisuuden.  Myös vaihtoehdon A kautta voi jatkaa aineopintoihin.

Matematiikka sivuaineena, perusopinnot vähintään 25 op

Vaihtoehto A  
MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 7 op
MATP211 Calculus 1 4 op
MATP212 Calculus 2 5 op
MATP213 Calculus 3 5 op
Valinnaisia MATP- tai MATA-tason kursseja 4 op
Yhteensä vähintään 25 op
Vaihtoehto B  
MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 7 op
MATP213 Calculus 3 5 op
MATA171 Johdatus matemaattiseen analyysiin 1 5 op
MATA172 Johdatus matemaattiseen analyysiin 2 5 op
MATA173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 5 op

 Yhteensä vähintään

27 op

Matematiikka sivuaineena, perus- ja aineopinnot vähintään 60 op

Matematiikan perusopintokokonaisuus 25/27 op
MATA181 Vektoricalculus 1 5 op
MATA182 Vektoricalculus 2 4 op
MATA171/MATA172/MATA173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 1-3 15 op

Valinnaisia  MATA-tason kursseja

Jos perusopintokokonaisuus sisältää kurssit Johdatus matemaattiseen analyysiin 1-3, tulee näiden lisäksi suorittaa aineopintokursseja vastaava op määrä.

väh 9-11 op

Valinnaisiksi opinnoiksi hyväksytään Todennäköisyyslaskenta. Katso suosituksia valinnaisiksi kursseiksi laitoksen www-sivuilla olevista listoista.Näistä suosituksista poikkeavista kurssivalinnoista on hyvä keskustella etukäteen opintoneuvoja Ari Lehtosen kanssa. Katso myös siirtymäohjeet (SL2013) sekä siirtymäsäädökset nykyisen opetussuunnitelmakauden (OPS 2017-2020) mukaisiin vaatimuksiin vanhoista tutkintovaatimuksista uusiin vaatimuksiin laitoksen www-sivulta. Sisällöltään vastaavia kursseja ei voi sisällyttää kokonaisuuteen. Perusopinnoista ja aineopinnoista voidaan antaa erilliset merkinnät. Tällöin aineopintokokonaisuus on vähintään 35 op.

Syventäviin opintoihin jatkaville suositellaan tässä vaihtoehdossa samanlaista kokonaisuutta kuin matematiikan pääaineopiskelijoille ­kuitenkin laajuudeltaan 60 op ja ilman kandidaatintutkielmaa.

Matematiikka sivuaineena, syventävät opinnot 60 op

Edeltävinä opintoina matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuus (vähintään 60 op)
MATS111
MATS121
MATA221
MATA222
Mitta- ja integraaliteoria 1 1)
Kompleksianalyysi 1
Algebra 1: Ryhmät (ellei aineopinnoissa)
Algebra 1: Renkaat ja kunnat 1)
5
5
5
5
  Valinnaisia syventäviä (MATSxxx) opintoja 2) 25
MATS905 Tutkielma 15
  Yhteensä vähintään 60

1) Mitta- ja integraaliteoria 1 ja toinen Algebran kurssi   eivät ole pakollisia niille,jotka opiskelevat
opettajakoulutuksessa maisteritutkintoa, mutta niitä suositellaan heille.
2) Valinnaiseksi opintojaksoiksi käyvät myös MATA-kurssit hyväksytyn HOPS:n mukaisesti.

Valinnaiset opintojaksot

Lisätietoja antaa opintoneuvoja Ari Lehtonen.

Matematiikan kurssien korvaushakemukset sivuaineopiskelijoille

Matematiikan kursseja voi korvata muiden yliopistojen ja korkeakoulujen vastaavansisältöisten kurssien suorituksilla. Korvaushakemukset käsittelee matematiikan opintoneuvoja Ari Lehtonen. Hakemukseen tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot suoritetuista opinnoista (kurssin suorituspaikka ja -aika, suoritustapa, kurssin laajuus, arvolause ja sisältökuvaus).