01.02.2018

Tilastotiede sivuaineena (2015-2016)

Tilastotieteen opintokokonaisuudet ovat avoimet kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

mad205opis.jpg

Tilastotiede sivuaineena — Jyväskylän yliopisto

Tilastotieteen perusopinnoista sivuaineopiskelijoille

  • Tilastotieteen peruskurssi 1 ja Tilastotieteen peruskurssi 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Kursseja suositellaan erityisesti matematiikan opiskelijoille, bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoille, psykologian opiskelijoilla ja niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat tehdä tilastotieteen aineopintokokonaisuuden.
  • Tilastomenetelmien peruskurssi on tarkoitettu niille sivuaineopiskelijoille jotka suorittavat korkeintaan tilastotieteen perusopinnot.
  • SPSS-kurssille osallistuminen edellyttää, että Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 tai Tilastomenetelmien peruskurssi on suoritettu. Johdatus tilastotieteeseen –kurssin suoritus yksin ei riitä.
  • Tilastomenetelmien jatkokurssille edellytetään, että on suoritettu Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 tai Tilastomenetelmien peruskurssi (tai korvaava kurssi, tarkista korvaavuus ennen kurssille ilmoittautumista) sekä SPSS-kurssi.

Tilastotiede sivuaineena, perusopintokokonaisuus 25 op

Tilastotiedettä sivuaineena opiskeleva voi suorittaa tilastotieteen perusopinnot kahdella tavalla. Vaihtoehto A sisältyy tilastotieteen aineopintokokonaisuuteen, ts. siitä on mahdollista jatkaa tilastotieteen aine- ja syventäviin opintoihin. Vaihtoehto B on metodinen sivuaineperusopintokokonaisuus eikä siitä voi jatkaa tilastotieteen aine- ja syventäviin opintoihin.

Vaihtoehto A, perusopintokokonaisuus 25 op
TILP100
TILP250
TILP260
TILP350
Johdatus tilastotieteeseen
Tilastotieteen peruskurssi 1
Tilastotieteen peruskurssi 2
SPSS-kurssi
2-3*
5
5
2
Valinnaisia opintoja vähintään 10 op 1) 10-11
Valinnaiseksi kurssiksi suositellaan TILP360 Peruskurssien lopputyötä (3 op).
Muita valinnaisia esim.TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssi (9 op) ja/tai joku
TILAxxx tai TILSxxx-kurssi. * Verkkokurssi on 2 op:n laajuinen.
1) Valinnaiseksi kurssiksi ei käy Tilastomenetelmien peruskurssi.
Lisätietoja koulutussuunnittelijalta.
 
Vaihtoehto B, metodinen perusopintokokonaisuus 25 op
TILP100
TILP150
TILP350
Johdatus tilastotieteeseen
Tilastomenetelmien peruskurssi
SPSS-kurssi
2-3
6
2
Valinnaisia opintoja vähintään 14 op 1) 14-15
Esim. TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssi (9 op) ja/tai joku tilastotieteen kurssi (TILAxxx tai TILSxxx)i.
1) Valinnaiseksi kurssiksi ei käy Tilastotieteen peruskurssi 1 tai 2 (TILP250 tai TILP260).
Lisätietoja koulutussuunnittelijalta.

Tilastotiede sivuaineena, perus- ja aineopinnot 60 op

Tilastotiede sivuaineena, perus- ja aineopinnot 60 op
Tilastotieteen perusopintokokonaisuus A vähintään 25 op
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus vähintään 35 op
TILA410
TILA420
TILA121
MATA280
TILA141
TILA142
TILA311
TILA350

R-kurssi, 2 op
SAS-kurssi, 2 op
Todennäköisyyslaskenta, 5 op
Stokastiikan perusteet, 5 op
Tilastollinen päättely 1, 5 op
Tilastollinen päättely 2, 5 op
Yleistetyt lineaariset mallit 1, 4 op
Bayes-tilastotiede 1, 5 op
Valinnaisia opintoja (TILAxxx tai TILSxxx) niin, että kokonaisuus vähintään 35 op

Jos jokin aineopintoihin kuuluva pakollinen kurssi on käytetty perusopintokokonaisuuteen sen tilalle tehdään valinnaisia opintoja. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää sopimuksen mukaan myös matematiikan, stokastiikan tai tietotekniikan kursseja.

Tilastotiede sivuaineena, syventävät opinnot 80 op

Sama kuin tilastotieteen pääaineopiskelijoilla. 

Tilastotieteen syventävät pääaineopinnot 80 op
TILS350
TILS150
TILS151
TILS125
TILS120
TILS710
TILS730
TILS750
TILSxxx
Bayes-tilastotiede 2
Teoreettinen tilastotiede 1
Teoreettinen tilastotiede 2
Yleistetyt lineaariset mallit 2
Matriisilaskenta tilastotieteessä
Pro gradu -seminaari
Pro gradu -tutkielma
Kypsyysnäyte
Valinnaisia kursseja
5
5
5
5
4
6
30
0
20

Esimerkkejä valinnaisista kursseista

Aikasarja-analyysi
Elinaikamallit
Frekvenssiaineistojen analyysi
Monimuuttujamenetelmät
Otantamenetelmät
Parametrittomat ja robustit menetelmät
Pitkittäisaineistojen tilastomenetelmiä
Populaation koon estimointi ja populaatiodynamiikka
Ryhmittely-, luokittelu- ja regressiomenetelmiä
Suunniteltujen kokeiden tilastomenetelmät
Tilastollinen konsultointi
Tilastotiede epidemiologisessa tutkimuksessa
Tilastotiede ja yhteiskunta
Harjoittelu
Muu erikoiskurssi

Myös ennen sl. 2013 suoritetut aineopintotasoiset erikoiskurssit, jotka eivät uusien vaatimusten mukaan ole pakollisia aineopinnoissa, hyväksytään syventäviksi opinnoiksi. Kurssien koodit säilyvät ennallaan (TILAxxx). Opintopisteet hyväksytään suoritetun laajuuden mukaan.

Li­sä­tie­to­ja

Tilastotieteen vanhamuotoisia sivuaineopintoja (nyk. erilliset opintokokonaisuudet) koskevia lisätietoja voi kysyä tilastotieteen opintoneuvojalta ja laitoksen koulutussuunnittelijalta