01.02.2018

Tilastotiede sivuaineena (2016-2017)

Tilastotieteen opintokokonaisuudet ovat avoimet kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

mad205opis.jpg

Tilastotieteen perusopinnoista sivuaineopiskelijoille

  • Tilastotieteen peruskurssi 1 ja Tilastotieteen peruskurssi 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Kursseja suositellaan erityisesti matematiikan opiskelijoille, bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoille, psykologian opiskelijoilla ja niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat tehdä tilastotieteen aineopintokokonaisuuden.
  • Tilastomenetelmien peruskurssi on tarkoitettu niille sivuaineopiskelijoille jotka suorittavat korkeintaan tilastotieteen perusopinnot.
  • SPSS-kurssille osallistuminen edellyttää, että Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 tai Tilastomenetelmien peruskurssi on suoritettu. Johdatus tilastotieteeseen –kurssin suoritus yksin ei riitä.
  • Tilastomenetelmien jatkokurssille edellytetään, että on suoritettu Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 tai Tilastomenetelmien peruskurssi (tai korvaava kurssi, tarkista korvaavuus ennen kurssille ilmoittautumista) sekä SPSS-kurssi.

Tilastotiede sivuaineena, perusopintokokonaisuus 25 op

Tilastotiedettä sivuaineena opiskeleva voi suorittaa tilastotieteen perusopinnot kahdella tavalla. Vaihtoehto A sisältyy tilastotieteen aineopintokokonaisuuteen, ts. siitä on mahdollista jatkaa tilastotieteen aine- ja syventäviin opintoihin. Vaihtoehto B on metodinen sivuaineperusopintokokonaisuus eikä siitä voi jatkaa tilastotieteen aine- ja syventäviin opintoihin.

Vaihtoehto A, perusopintokokonaisuus 25 op
TILP100
TILP250
TILP260
TILP350
Johdatus tilastotieteeseen*
Tilastotieteen peruskurssi 1
Tilastotieteen peruskurssi 2
SPSS-kurssi
2-3*
5
5
2
Valinnaisia opintoja vähintään 10 op 1) 10-11
Valinnaiseksi kurssiksi suositellaan TILA410 R-kurssia (2op), TILP360 Peruskurssien lopputyötä (3 op) ja
TILAxxx tai TILSxxx-kursseja tai TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssia (9 op).
* Verkkokurssi on 2 op:n laajuinen.
1) Valinnaiseksi kurssiksi ei käy Tilastomenetelmien peruskurssi.
Lisätietoja koulutussuunnittelijalta.
 
Vaihtoehto B, metodinen perusopintokokonaisuus 25 op
TILP100
TILP150
TILP350
Johdatus tilastotieteeseen
Tilastomenetelmien peruskurssi
SPSS-kurssi
2-3
6
2
Valinnaisia opintoja vähintään 14 op 1) 14-15
Esim. TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssi (9 op) ja/tai joku tilastotieteen kurssi (TILAxxx tai TILSxxx).
1) Valinnaiseksi kurssiksi ei käy Tilastotieteen peruskurssi 1 tai 2 (TILP250 tai TILP260).
Lisätietoja koulutussuunnittelijalta.

Tilastotiede sivuaineena, perus- ja aineopinnot 60 op

Tilastotiede sivuaineena, perus- ja aineopinnot 60 op
Tilastotieteen perusopintokokonaisuus A 
(sisältäen TILA410 R-kurssin)
väh. 25 op
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus väh. 35 op
TILA420 SAS-kurssi 2 op
TILA121 Todennäköisyyslaskenta 5 op
MATA280 Stokastiikan perusteet 5 op
TILA141 Tilastollinen päättely 1 5 op
TILA142 Tilastollinen päättely 2 5 op
TILA311 Yleistetyt lineaariset mallit 1 4 op
  Valinnaisia opintoja, väh. 9 op

Jos jokin aineopintoihin kuuluva pakollinen kurssi on käytetty perusopintokokonaisuuteen sen tilalle tehdään valinnaisia opintoja. TILA350 Bayes-tilastotiede 1 ja TILS120 Matriisilasenta tilastotieteessä -kursseja suositellaan erityisesti niille jotka aikovat jatkaa tilastotieteen syventäviin opintoihin. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää sopimuksen mukaan myös matematiikan, stokastiikan tai tietotekniikan kursseja.

Tilastotiede sivuaineena, syventävät opinnot 80 op

Sama kuin tilastotieteen pääaineopiskelijoilla.  Syventävien opintojen valinnaisiin kursseihin tulee sisällyttää kurssit TILA350 Bayes-tilastotiede 1 ja TILS120 Matriisilasenta tilastotieteessä, mikäli niitä ei ole suoritettu aineopintokokonaisuudessa.

Tilastotieteen syventävät pääaineopinnot 80 op
TILS350 Bayes-tilastotiede 2 5 op
TILS150 Teoreettinen tilastotiede 1 5 op
TILS151 Teoreettinen tilastotiede 2 5 op
TILS125 Yleistetyt lineaariset mallit 2 5 op
TILS710 Pro gradu -seminaari 6 op
TILS730 Pro gradu -tutkielma 30 op
TILSxxx Valinnaisia kursseja 24 op
     

Esimerkkejä valinnaisista kursseista

Aikasarja-analyysi
Elinaikamallit
Frekvenssiaineistojen analyysi
Monimuuttujamenetelmät
Otantamenetelmät
Parametrittomat ja robustit menetelmät
Pitkittäisaineistojen tilastomenetelmiä
Populaation koon estimointi ja populaatiodynamiikka
Ryhmittely-, luokittelu- ja regressiomenetelmiä
Suunniteltujen kokeiden tilastomenetelmät
Tilastollinen konsultointi
Tilastotiede epidemiologisessa tutkimuksessa
Tilastotiede ja yhteiskunta
Muu erikoiskurssi

Myös ennen sl. 2013 suoritetut aineopintotasoiset erikoiskurssit, jotka eivät uusien vaatimusten mukaan ole pakollisia aineopinnoissa, hyväksytään syventäviksi opinnoiksi. Kurssien koodit säilyvät ennallaan (TILAxxx). Opintopisteet hyväksytään suoritetun laajuuden mukaan.

Lisätietoja

Tilastotieteen vanhamuotoisia sivuaineopintoja (nyk. erilliset opintokokonaisuudet) koskevia lisätietoja voi kysyä tilastotieteen opintoneuvojalta ja laitoksen koulutussuunnittelijalta