26.03.2019

Eril­li­set opin­to­koko­nai­suu­det (entiset sivuaineet) ja JOO-opinnot

Valitsemalla erilaisia opintokokonaisuuksia voit profiloida tutkintoasi ja rakentaa siitä itsesi näköisen. Valintojen perusteena voivat olla esimerkiksi urasuunnitelmat tai harrastukset. Erillisopintoina voit opiskella oman tiedekuntasi opintotarjontaan kuuluvia opintoja tai minkä tahansa Jyväskylän yliopiston tiedekunnan tarjoamia avoimia erillisopintokokonaisuuksia. Erillisopintoja voit suorittaa myös Jyväskylän avoimessa yliopistossa tai joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. Erillisopintoihin on tapauskohtaisesti anottava erillinen opiskeluoikeus niitä järjestävältä yliopistolta tai tiedekunnalta. Jyväskylän yliopiston opiskelijoille erillisopinnot ovat kuitenkin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vapaasti suoritettavissa olevia.


Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
 tutkintoihin kuuluu opiskelijan oman pääasiallisen oppiaineen perus- ja syventävien opintojen lisäksi myös muita opintokokonaisuuksia. Osa näistä opintokokonaisuuksista on pakollisia ja osan opiskelija saa itse valita. Pakolliset opintokokonaisuudet vaihtelevat eri tutkinnoissa. Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat opintokokonaisuudet ovat pedagogisia opintoja lukuunottamatta vapaita, ts. niihin ei erikseen tarvitse hakea opiskeluoikeutta.

Tutkinto-ohjelmiin sisältyvistä opinnoista ja opintokokonaisuuksista / katso tarkemmin tutkinto-ohjelmien rakenne:

Tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa vapaasti tiedekunnan oppiaineiden perus- ja aineopinnot sekä fysiikan, kemian, matematiikan ja tilastotieteen syventävät opinnot. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarjoamat aineopintokokonaisuudet ovat vapaat suorittaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava niihin erillinen opiskeluoikeus.

Tie­de­kun­nan tarjoamat erillisopin­to­koko­nai­suu­det

Katso matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erillisopintoina tarjottavista opintokokonaisuuksista tarkemmin:

Eril­lis­ten opin­to­jen opis­ke­luoi­keu­det

Kaikki Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat saavat suorittaa vapaasti matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa bio- ja ympäristötieteen perusopinnot, ja muiden aineiden perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot. Muut kuin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat saada oikeuden suorittaa myös muita kuin edellä mainittuja vapaita opintokokonaisuuksia hakemalla niihin erillistä opiskeluoikeutta. Erillisopintoja opiskelemaan voi hakea joustavasti ympäri vuoden. 

Opiskelijoiden on syytä huomioida, että opintokokonaisuuksissa monille kursseille on määritelty esitietovaatimuksia ja usein myös kurssien opiskelijamäärä on rajoitettu. Mikäli opintoihin hyväksyttävien määrää joudutaan rajoittamaan, käytetään harkinnan perusteena tutkinnon oppiainekokonaisuutta.

Mui­den tie­de­kun­tien tar­joa­mat opin­to­koko­nai­suu­det

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa muiden tiedekuntien tarjoamia opintokokonaisuuksia erillisinä opintoina. Lisätietoa tarjolla olevista opinnoista on valinnaisten opintojen oppaassa ja opintokokonaisuuksia voi tarkastella valinnaisten opintojen portaalissa.

Muita opintoja Jyväskylän yliopistossa

Kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat tiedekunnasta riippumatta suorittaa myös muiden tiedekuntien opintoja ja opintokokonaisuuksia. Lisäksi työelämäpalvelut tarjoavat työelämäopintoja, jotka sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kaikille Jyväskylän yliopistossa kirjoilla oleville opiskelijoille.

Muiden yliopistojen tarjoamia opintoja (mm. JOO-opinnot)

Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat joustavan opinto-oikeuden (JOO) perusteella suorittaa yksittäisiä opintoja tai opintokokonaisuuksia missä tahansa suomalaisessa yliopistossa.


Kemian laitoksen opiskelijoiden on mahdollista hakea ns. laitoksen sisäisellä JOO-sopimuksella puoltoa kesäyliopiston kautta suoritettaviin opintoihin. Lisätietoa HOPS-ohjaajaltasi tai laitoksen koulutussuunnittelijalta. 

Kysy li­sä­tie­to­ja kou­lu­tus­suun­nit­te­li­joil­tam­me: