28.05.2018

Opettajan pedagogiset opinnot

Opetus.jpg

Aineenopettajaksi opiskelevien kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät pääaineen perus- ja aineopintojen ja syventävien opintojen lisäksi toisen opetettavan aineen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Toinen opetettava aine voi olla mikä tahansa koulussa opetettava aine. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineista opetettavaksi aineeksi voi valita fysiikan, kemian tai matematiikan. 

Aineenopettajien koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Koulutuksessa yhdistetään ainetietoa sekä kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvää tietoa jäsennellyksi kokonaisuudeksi. Koulutuksen tarkoituksena on auttaa tulevaa opettajaa kehittymään opetuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen ammattilaiseksi. Aineenopettajan pedagogiset opinnot ovat tasoltaan perus- ja aineopintoja. Suoritettuaan ne opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua kasvatustieteen syventäviin opintoihin.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat asetuksessa määritellyn (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 865/2005) muodollisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Pedagogiset opinnot koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja opettajan pedagogisista aineopinnoista (35 op). Perusopinnot tehdään ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista. Opettajan pedagogiset aineopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Tutkintoihin sisällytetään pedagogisia opintoja opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelman mukaan siten, että kandidaatin tutkintoon kuuluu pedagogisia opintoja 25 opintopistettä ja maisterin tutkintoon 35 opintopistettä.

Ainelaitokset, opettajankoulutuslaitos (OKL), Normaalikoulu ja muut kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymät harjoittelukoulut toteuttavat koulutuksen yhteistyössä:

 • Ainelaitokset: koulussa opetettavien aineiden opinnot.
 • OKL: pedagogiset opinnot (kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksynnän mukaan)

Lisätietoja

Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen

Opettajankoulutukseen suoraan valitut opiskelijat

Muut Jyväskylän yliopiston opiskelijat

Tutkinnon jälkeen pedagogisiin aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat

 • 1. opiskeluvuosi: 
  Kasvatustieteen  perusopinnot KTKP020, KTKP040, KTKP050 (15 op)
 • 2. opiskeluvuosi: 
  Kasvatustieteen perusopinnot KTKP010 ja KTKP030 (10 op)
 • 3. opiskeluvuosi:
  Pääaineopintoja (sis. kandidaatintutkielman
 • 4. opiskeluvuosi:
  Opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op)
 • 5. opiskeluvuosi:
  Pääaineopintoja (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Ennen pedagogisiin aineopintoihin hakeutumista on suoritettava kasvatustieteen perusopintoja vähintään 15 op  ja pääaineen opintoja 50 op
 • Haettava opiskeluoikeutta ja osallistuttava soveltuvuuskokeeseen.
 • Jos kasvatustieteen perusopintoja on tehtynä 15 op, opiskelija suorittaa kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden loppuun ennen aineopintoihin tuloa.
 • Jos tehtynä on jo kasvatustieteen perusopintokokonaisuus 25 op, aloittavat opintoihin hyväksytyt opiskelijat opintonsa suoraan pedagogisista aineopinnoista syyslukukauden alussa. 
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tulee tehdä ennen hakeutumistaan opettajan pedagogisiin aineopintoihin kasvatustieteen perusopintoja vähintään 15 op
 • Haettava opiskeluoikeutta ja osallistuttava soveltuvuuskokeeseen.
 • Suorittaa tarvittaessa perusopintokokonaisuus loppuun
 • Aineopinnot jatkuvat välittömästi perusopintojen  jälkeen.

Opetustoimen hallinto ja johtaminen -perusopinnot (rehtoriopinnot)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan Koulutusjohtamisen instituutin järjestämiin Koulutustoiminnan johtamisen opintoihin (25 op) valitaan vuosittain sivuainehaun perusteella 10 opiskelijaa. Opinnot antavat valmiuksia toimia johtotehtävissä painottaen ihmisten johtamista sekä perehtyä opetushallintoon. Opiskelijakiintiössä valituille opiskelijoille koulutus on maksuton. Opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopistossa ensimmäistä perustutkintoaan suorittavat opiskelijat. Opiskelijalla tulee olla opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin.

Aineenopettajakoulutuksen sivuja koulutusohjelmittain