28.09.2017

Biologian aineenopettajan vastaavuustodistukset

 

Vastaavuustodistus myönnetään hakemuksesta, joka osoitetaan Matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle. Tarvittaessa hakemus lähetetään lausunnolle Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle. Laitoksen lausunnosta tulee ilmetä, mitä lisäopintoja hakijalla tulee olla, jos olemassa olevat opintonsa eivät riitä vastaavuuden myöntämiseen. Ennen hakemuksen jättämistä on opintojen riittävyydestä syytä keskustella Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen asian vastuuhenkilön, biologian lehtorin, kanssa.

Biologian aineenopettajalta vaadittavien biologian opintojen vastaavuuksien määrittely:

  1. Opetettavan aineen, biologia, 60 opintopisteen (op) vastaavuustodistuksen saamiseksi hakijalla tulee olla suoritettuna biologian perus- ja aineopinnot (60 op) Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetussuunnitelmien mukaisesti. 60 op:n vastaavuustodistus voidaan lisäksi myöntää hakijalle, jolla on edellä mainittuja biologian perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia monipuolisuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavat opinnot. Tällöin esimerkiksi ne Jyväskylän yliopistosta valmistuneet tai siellä opiskelevat, joilla on suoritettuna biologian perusopinnot ja muita biologian alan opintoja, voivat saada vastaavuuden täydentämällä opintojaan biologian aineopinnoilla. Täydentävien opintojen laajuuden ja sisällön harkitsee Bio- ja ympäristötieteiden laitos käyttäen hyväksi liitteenä olevassa taulukossa esitettyjä minimiopintopistemääriä. Hakijan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta laaditaan hänelle henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä biologian lehtorin kanssa. Muissa yliopistoissa opiskelleiden hakijoiden kohdalla sovelletaan samoja periaatteita.
  2. Opetettavan aineen, biologia, 120 op:n vastaavuustodistuksen saamiseksi hakijalla tulee olla suoritettuna biologian perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opintosuunnitelmien mukaisesti. 120 op:n vastaavuustodistus voidaan lisäksi myöntää hakijalle, jolla on edellä mainittuja biologian perus- ja aineopintojen sekä syventävien opintojen kokonaisuuksia monipuolisuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavat opinnot. Tällöin kysymykseen tulevat esimerkiksi ne Jyväskylän yliopistossa maisterin tutkinnon suorittaneet, joilla on suoritettuna biologian perus- ja aineopintokokonaisuudet (60 op) ja jonkin Bio- ja ympäristötieteiden alan syventävät opinnot. Myös ne Bio- ja ympäristötieteiden alalta maisteriksi valmistuneet, joilla ei ole biologian perus- ja aineopintojen kokonaisuutta, mutta joilla on suoritettuna biologian perusopinnot, voivat saada vastaavuuden täydentämällä opintojaan biologian aine- ja syventävillä opinnoilla. Täydentävien opintojen laajuuden ja sisällön harkitsee Bio- ja ympäristötieteiden laitos käyttäen hyväksi liitteenä olevassa taulukossa esitettyjä minimiopintopistemääriä. Hakijan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta laaditaan hänelle henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä biologian lehtorin kanssa. Muissa yliopistoissa opiskelleiden hakijoiden kohdalla sovelletaan samoja periaatteita.

 

Taulukko.  Biologian perus- ja aineopintojen sekä syventävien opintojen opintosuunnitelmiin (JY, MLTK) perustuvat minimiopintopistemäärät oppiaineittain 60 op:n ja 120 op:n opetettavan aineen, biologian, vastaavuuksia varten.

Oppiaineet/-alat 60  120 
Yleisbiologia ja fysiologia 12 12
Lajintuntemus 3 7
Ekologia 13 21
Akvaattiset tieteet (hydrobiologia ja limnologia) 6 14
Solu- ja molekyylibiologia 17 29
Genetiikka 4 4
Ympäristötiede ja -teknologia 5 13
Pro Gradu –tutkielma* - 20

* voitiin poikkeustapauksissa korvata muilla biologian alan opinnoilla