02.10.2017

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, Ekologia- ja evoluutiobiologia 180 op

 

 
 

Pääaineen opinnot

Sisältäen bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä
ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot, kandidaatintutkielman sekä kypsyysnäytteen

100 op

Sivuaine I, Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät*
BIOP201 Tieteen etiikka, 2 op
KEMP111 Kemian perusteet 1, 5 op
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1, 5 op
TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2, 5 op
Valinnaisia luonnontieteiden menetelmäopintoja, 8 op

25 op
Sivuaine II, perusopinnot 
25 op
EKOP900 HOPS, 1 op 
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky, 2 op (valinnainen)
1 /3 op

Viestintä- ja kieliopinnot
Viestintäkurssi, 2 op
Toinen kotimainen kieli, 2 op
I vieras kieli, 2 op

Kieliopintojen kurssivaihtoehdoista saa tietoa kielikeskuksen sivuilta: http://kielikompassi.jyu.fi/

Kieliopintoihin kannattaa pyrkiä jo opintojen alkuvaiheessa, mutta kursseille pääseminen voi olla alkuvaiheessa vaikeaa. Minimivaatimuksien lisäksi kannattaa opiskelijan sisällyttä kandidaattiopintoihinsa jaksoja, jotka tukevat tehokasta opiskelua ja parantavat työelämätaitoja.

6 op

Valinnaisia opintoja, 23 op

Tutkintoon voi sisällyttää aiempien lisäksi muita pää- tai sivuaineen opintoja tai muita yksittäisiä pääaineen opiskelua tukevia jaksoja. Huomaa, että jos aloitat kandidaattivaiheessa sivuaineen aineopintoja, etkä sisällytä näitä aineopintoja kokonaisuutena kandidaatin tutkintoosi, kannattaa nämä sivuaineen opinnot jättää pois kandidaatin tutkinnosta. Alempaan tutkintoon sisältyviä sivuaineen opintoja ei voi maisteritutkinnossa sisällyttää sivuainekokonaisuuteen.

23 op

*) Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät 25 op sivuaineopintoina kandidaatin tutkinnossa. 

 Opiskelijat, jotka suorittavat sivuaineena kemian, tilastotieteen tai informaatioteknologian perusopinnot, voivat

  1. korvata kemian, tilastotieteen tai informaatioteknologian perusopintoihin sisältyvät opintojaksot luonnontieteiden perusopinnot ja menetelmät -kokonaisuudessa siihen suositelluilla valinnaisilla opinnoilla tai
  2. korvata luonnontieteiden perusopinnot ja menetelmät sivuaineena kemian, tilastotieteen tai informaatioteknologian perusopintokokonaisuudella ja sisällyttää pakolliset menetelmäopintojaksot (huom. vaihtelua oppiaineiden välillä) valinnaisiin opintoihin.

Pääaineen opinnot (Opetussuunnitelma)

Sama opintojakso voi olla vaatimuksena useammassa opintokokonaisuudessa. Opintojakso voidaan kuitenkin käyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen ja muissa opintokokonaisuuksissa se on korvattava jollain soveltuvalla opintojaksolla.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä, 25 op

BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op
BIOP302 Vesi ja vesistöt 5 op
BIOP303 Solun elämä 5 op
BIOP304 Luonnon monimuotoisuus 5 op
BIOP305 Ihminen ja ympäristö 5 op

Ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot, 75 op

EKOA101 Ekologia, 5 op
EKOA102 Evoluutio, 8 op
EKOA103 Ekologian kenttäkurssi, 5 op
BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi, 2 op
EKOA120 Lajintuntemus: Kasvit, jatkokurssi, 3 op
BIOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi, 1 op
BIOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi, 1 op 
BIOA127 Lajintuntemus: Sienet, peruskurssi, 1 op
BIOA501 Ympäristöekologia, 5 op
EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito, 4 op
EKOA501 Genetiikan perusteet, 4 op
EKOA502 Populaatiogenetiikka, 4 op
EKOA511 Molekyyligenetiikan laboratoriokurssi I, 2 op
EKOA901 Kandidaattitutkielma, 7 op
EKOA902 Kypsyysnäyte
BIOA903 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi, 4 op 
BIOA905 Kandidaattiseminaari, 2 op 
BIOA906 Tutkimusaineistojen analysointi I, 2 op 
BIOA907 Tutkimusaineistojen analysointi II, 1 op 
Seuraavista vähintään 14 op
- EKOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, jatkokurssi, 2 op
- EKOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, jatkokurssi, 2 op
- EKOA151 Populaatioekologia, kirjatentti, 3 op
- EKOA153 Käyttäytymisekologia, kirjatentti, 4 op
- EKOA154 Molekyyliekologia, kirjatentti, 4 op
- EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op 
- EKOA303 Metsien hoito ja monikäyttö, 2 op
- EKOA504 Ekologisen genetiikan esseet, 4 op