05.12.2017

Kandidaatin tutkinto 180 op, tilastotiede (2016-2017)

Kandidaatin tutkinto 180 op, tilastotiede (2016-2017) — Jyväskylän yliopisto

Tilastotiede

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
Pääaineen opinnot Väh. 63 op
Perus- ja aineopinnot
sisältäen Kandidaatintutkielman (6 op) ja
LuK-seminaarin (3 op)
Kypsyysnäyte
 
Sivuaineiden opinnot  

Matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille (60 op) sisältäen kurssin MATA280 Stokastiikan perusteet

 
- Ohjelmointi 1
- Ohjelmointi 2
- Tietoverkot
 
Kieli- ja viestintäopinnot Väh.6 op
Äidinkieli (2 op)
Toinen kotimainen kieli (2 op)
Ensimmäinen vieras kieli (2 op)
 
Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (HYVY001) 2 op
Muita opintoja niin että tutkinnon kokonaislaajuus on väh. 180 op
 
Suositellaan sisällytettäväksi yksi perusopintokokonaisuus.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)* 1 op
Maisterin tutkinnon voi suorittaa, kun kandidaatin tutkinto
tai sitä vastaaviksi hyväksytyt opinnot on suoritettu.
 

Ennen lukuvuotta 2013 - 2014 opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka. Siirtymäsäännökset.

 

Tilastotiede pääaineena kandidaatin tutkinto (180 op)

Tilastotieteen pääaineopiskelijat aloittavat opintonsa suoraan aineopinnoista. Tavoitteena on antaa opiskelijalle kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta ja tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan sekä kurssien yhteydessä että seminaareissa. Aineopinnot muodostavat tilastotieteen yleisen perustan, jolle maisteriopinnoissa syventäminen ja erikoistuminen rakentuvat.

Tilastotieteen aineopintoihin kuuluvat pakollisina tilastotieteen peruskurssit, peruskurssien lopputyö, teoreettisen tilastotieteen opintojaksot, yleisimpien tilastollisten tietokoneohjelmistojen (R, SAS, SPSS) kurssit sekä tilastotieteen LuK -seminaari ja kandidaatintutkielma. Tilastotieteen aineopintojen teoreettiset kurssit edellyttävät matematiikan perusopintoja, minkä vuoksi ko. edeltävät opinnot tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tilastotieteen kursseja voi suorittaa myös kirjatentteinä, jolloin tentittävästä materiaalista on sovittava kurssista vastaavan tentaattorin kanssa.

Tilastotieteen pääaineopinnot

Tilastotieteen pääaineopinnot vähintään  63 op
Pakolliset opintojaksot: 63 op ajoitus (jakso)
TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 3 1. sl (1)
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1 5 1. sl (2)
TILA410 R-kurssi 2 1. kl (1)
TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2 5 1. kl (1)
TILP350 SPSS -kurssi 2 1. kl
TILP360 Peruskurssien lopputyö 3 1. kl (2)
TILA121 Todennäköisyyslaskenta 5 1. kl (2)
TILA311 Yleistetyt lineaariset mallit 1 4 2. sl (1)
TILA141 Tilastollinen päättely 1 5 2. kl (1)
TILA142 Tilastollinen päättely 2 5 2. kl (2)
TILA420 SAS-kurssi 2 2. kl (2) tai 3. sl (2)
TILA350 Bayes-tilastotiede 1 5 3. sl (1)
TILS120 Matriisilaskenta tilastotieteessä 4 3. sl (1)
TILA370 LuK -seminaari 3 3. kl
TILA380 Kandidaatintutkielma 6 3. kl
TILA750 Kypsyysnäyte 0 3. kl
TILSxxx *Valinnainen kurssi,  väh. 4  

* Monimuuttajamenetelmät-kurssia tai Tilastomenetelmien jatkokurssia suositellaan tehtäväksi kandidaatin opintoihin.

Esimerkkejä valinnaisista kursseista:
Aikasarja-analyysi
Elinaikamallit
Frekvenssiaineistojen analyysi
Monimuuttujamenetelmät
Otantamenetelmät
Parametrittomat ja robustit menetelmät
Pitkittäisaineistojen tilastomenetelmiä
Populaation koon estimointi ja populaatiodynamiikka
Ryhmittely-, luokittelu- ja regressiomenetelmiä
Suunniteltujen kokeiden tilastomenetelmät
Tilastollinen konsultointi
Tilastotiede epidemiologisessa tutkimuksessa
Tilastotiede ja yhteiskunta
Muu erikoiskurssi

Sivuaineopinnot

Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, tilastotieteen opiskelijalla on runsaasti valinnanvaraa sivuaineen suhteen. Luonnollisia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka, joiden perustiedot ovat välttämättömiä tilastotieteen opiskelussa. Toisaalta tilastotieteilijä voi suuntautua hallinnollisiin tai elinkeinoelämän tehtäviin, jolloin hänen olisi suotavaa valita sivuaineensa yhteiskunta- tai taloustieteistä. Tilastotieteen sovellusten laaja-alaisuuden ansiosta miltei mikä tahansa sivuainevalinta on mahdollinen.