15.09.2017

Tiedekuntaneuvoston päätökset 2016

Kokoukset:

Kokous 1/2016, 27.1.2016

Yliopistopalveluiden pyytämän matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yliopiston hallinnolle 5.2.2016 mennessä toimitettava toimintakertomus vuodelta 2015.

Tilastotieteen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, täyttösuunnitelma

Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä. 

Laskennallisen nanokatalyysitutkimuksen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, täyttösuunnitelma

Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä.  

Ekotoksikologian dosentin arvon myöntäminen FT Eeva-Riikka Vehniäiselle

Myönnettiin FT Eeva-Riikka Vehniäiselle ekotoksikologian dosentin arvo.

Väitöskirjojen arvostelu

  • FM Sanna Niinivehmaksen väitöskirjan arvostelu (Liite A)         
  • FM Perttu Luukon väitöskirjan arvostelu (Liite B)
  • MSc Dmitry Gorelovin väitöskirjan arvostelu (Liite C)
  • FM Jaakko Koiviston väitöskirjan arvostelu (Liite D)
  • FM Arttu Miettisen väitöskirjan arvostelu (Liite E)
  • FM Kati Saarisen väitöskirjan arvostelu (Liite F)
  • FM Jukka Kuvan väitöskirjan arvostelu (Liite G)

 

Kokous 2/2016, 24.2.2016

Kasviekologian dosentin arvon myöntäminen PhD Sandra Vargalle

Myönnettiin PhD Sandra Vargalle kasviekologian dosentin arvo.

Tiedekunnan esitys englanninkielisten maisteriohjelmien perustamisesta

Esitetään rehtorille englanninkielisten maisteriohjelmien perustamista liitteiden mukaisesti.

Väitöskirjojen arvostelu

FM Sari Mäntysen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Juho Nuutisen väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Axel Ekmanin väitöskirjan arvostelu (Liite C)

 

Kokous 3/2016, 16.3.2016 

Fysiikan professorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Esitetään rehtorille, että TkT, dosentti Tero Heikkilä otetaan fysiikan professorin tehtävään 1.5.2016 alkaen.

Matematiikan apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttäminen; täyttösuunnitelma

Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä.

Akvaattisen ympäristötieteen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttäminen; täyttösuunnitelma

Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä.

FT Pekka Koskisen ottaminen laskennallisen nanofysiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.9.2016 alkaen toistaiseksi; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Annetaan dekaanille valtuudet ryhtyä täyttösuunnitelmassa mainittuihin toimiin FT Pekka Koskisen kelpoisuuden ja ansioiden arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen ja myönteisessä tapauksessa Koskisen ottamiseksi laskennallisen nanofysiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.9.2016 alkaen toistaiseksi.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelma: Lukuvuotta 2016–2017 koskevat muutokset

1.  Keskusteltiin esitetyistä muutoksista ja hyväksyttiin muutokset keskustelussa esiin nousseet asiat huomioon ottaen.

 2.  Hyväksyttiin The 26th Jyväskylä Summer School -opetussuunnitelma liitteen mukaisesti.

3.  Keskusteltiin englanninkielisen tohtorikoulutuksen kriteereistä ja hyväksyttiin kriteereiksi seuraavat:
1) väitöskirja on englanninkielinen, ja 2) jatko-opinnot suoritetaan pääosin englanniksi.

Väitöskirjojen arvostelu

FM Aku Suhosen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Juha Sorrin väitöskirjan arvostelu (Liite B)

 

Kokous 4/2016, 20.4.2016

Syksyn tiedekuntaneuvoston kokouspäiviksi sovittiin 24.8., 21.9., 26.10., 16.11. ja 7.12.2016.

Matematiikan professorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Esitetään rehtorille, että FT Mikko Salo otetaan matematiikan professorin tehtävään 1.8.2016 alkaen.

FT Tanja Lahtisen hakemus synteesi- ja rakennekemian dosentin arvoa varten

Pyydetään professori Oivaselta ja professori Salmiselta lausunto FT Tanja Lahtisen ansioista ja kelpoisuudesta synteesi- ja rakennekemian dosentin arvoa varten.

Toimintasuunnitelma FM-tutkintotavoitteen saavuttamiseksi

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. 

Väitöskirjojen arvostelu

FM Katja Juutilaisen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Janne Nevalaidan väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Tommi Branderin väitöskirjan arvostelu (Liite C)

 Kokous 5/2016, 18.5.2016

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2017: Hakukohteet ja aloituspaikat; esitys hallitukselle

Tehdään yliopiston hallitukselle liitteen A mukainen esitys matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteista ja niihin otettavien opiskelijoiden määrästä vuonna 2017.

Päätettiin tehdä liitteeseen A seuraavat muutokset:

- muutetaan hakukohteen ”Luonnonvarat ja ympäristötiede -kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)” nimi muotoon ”Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)”

- esitetään hakukohteen ”Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)” aloituspaikoiksi 25, jolloin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin hyväksyttävien opiskelijoiden yhteismäärä nousee 308 opiskelijaan, josta avoimen yliopiston opintojen perusteella hyväksyttävien osuus on 29 opiskelijaa

- poistetaan hakukohde ”Kemian aineenopettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)” ja lisätään tämän hakukohteen aloituspaikat hakukohteeseen ”Kemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)”, jonka aloituspaikoiksi tulee siten 15

Muilta osin tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat päätettiin esittää liitteen A mukaisesti.

Todettiin, että hakukohteisiin, jotka ovat sekä kevään että syksyn yhteishaussa, esitetyt aloituspaikat ovat aloituspaikkojen yhteismäärät kussakin hakukohteessa vuonna 2017.

Väitöskirjan arvostelu

FM Jouni Salosen väitöskirjan arvostelu (Liite A)

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu

FM Teemu Parviaisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu (Liite A)

Kokous 6/2016, 15.6.2016

Synteesi- ja rakennekemian dosentin arvon myöntäminen FT Tanja Lahtiselle

Myönnetään FT Tanja Lahtiselle synteesi- ja rakennekemian dosentin arvo. 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2017: Englannin kielellä opetettavien maisteriohjelmien valintaperusteet

Hyväksytään englannin kielellä opetettavien maisteriohjelmien valintaperusteet liitteiden mukaisesti. Valtuutetaan opintoasiainpäällikkö ja amanuenssit tekemään tarvittaessa tekstiin teknisiä päivityksiä.

Väitöskirjojen arvostelu

FM Ville Soikkelin väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Reetta Penttisen väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Ville Ojalan väitöskirjan arvostelu (Liite C)
FM Riku Tuovisen väitöskirjan arvostelu (Liite D)
FM Elina Mäntylän väitöskirjan arvostelu (Liite E)

Kokous 7/2016, 28.9.2016

Väitöskirjojen arvostelu

FM Topi Korhosen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Petri Rautialan väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Johanna Ärjen väitöskirjan arvostelu (Liite C)
FM Jaakko Julinin väitöskirjan arvostelu (Liite D)

Yliopistonlehtorin tehtävä, kemia; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Todettiin hakijat ja keskusteltiin kemian yliopistonlehtorin tehtävän täyttämisestä laitoksen johtaja Jan Lundellin muistion pohjalta.       

FT Pekka Postilan hakemus solu- ja molekyylibiologian dosentin arvoa varten

Pyydetään bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetusnäytteiden arviointiryhmää arvioima Postilan opetusnäyte.

Pyydetään erikoistutkija André Jufferilta (Oulun yliopisto) ja FT, dosentti Tommi Nyröseltä (CSC) lausunto FT Postilan ansioista ja kelpoisuudesta solu- ja molekyylibiologian dosentin arvoa varten. 

FT Janne Valkosen hakemus ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvoa varten

Päätettiin, että tässä vaiheessa ei käynnistetä prosessia. 

FT Marko Haapakosken hakemus ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvoa varten

Päätettiin, että tässä vaiheessa ei käynnistetä prosessia. 

Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sopimuskaudelle 2017–2020

Hyväksyttiin tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sopimuskaudelle 2017–2020 liitteen mukaisesti. Valtuutetaan dekaani viimeistelemään tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma. 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2017: Valintaperusteet

Hyväksyttiin valintaperusteet liitteen A mukaisesti. Valtuutetaan opintoasiainpäällikkö ja amanuenssit tekemään tarvittaessa tekstiin tekniset muutokset ja tarkennukset.

Kokous 8/2016, 26.10.2016

 

Kemian professorin tehtävään ottaminen; täyttösuunnitelma ja esitys kutsumismenettelyyn ryhtymistä varten

Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä ja että kemian professorin tehtävän täyttämiseksi ryhdytään toimiin PhD Gerrit Groenhofin kutsumiseksi tehtävään.

Fysiikan professorin tehtävään ottaminen; täyttösuunnitelma ja esitys kutsumismenettelyyn ryhtymistä varten

Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä ja että fysiikan professorin tehtävän täyttämiseksi ryhdytään toimiin FT, dosentti Ari Virtasen kutsumiseksi tehtävään.

Tilastotieteen apulaisprofessorin tehtävään (tenure track) ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Esitetään rehtorille, että FT, DI Matti Vihola otetaan valmisteluryhmän esityksen mukaisesti tilastotieteen apulaisprofessorin tehtävään (tenure track) viiden vuoden määräajaksi 1.1.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Matematiikan apulaisprofessorin tehtävään (tenure track) ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Esitetään rehtorille, että PhD Enrico Le Donne otetaan valmisteluryhmän esityksen mukaisesti matematiikan apulaisprofessorin tehtävään (tenure track) viiden vuoden määräajaksi 1.1.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

FT Sara Taskisen ottaminen tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävään 1.1.2017 alkaen toistaiseksi; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Kuultiin tiedekuntaneuvostoa.

Väitöskirjojen arvostelu

FM Satu Helskeen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Ville Vaskosen väitöskirjan arvostelu (Liite B)

Kokous 9/2016, 16.11.2016

Väitöskirjojen arvostelu

FM Ville Härkösen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Sari Mattilan väitöskirjan arvostelu (Liite B)

Genetiikan ja genomiikan apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, täyttösuunnitelma

Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä.                     

FT Tapio Rajalan ottaminen matematiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.1.2017 alkaen toistaiseksi; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Kuultiin tiedekuntaneuvostoa.

Solu- ja molekyylibiologian dosentin arvon myöntäminen FT Pekka Postilalle

Myönnettiin FT Pekka Postilalle solu- ja molekyylibiologian dosentin arvo.

FT Keijo Mattilan hakemus fysiikan (computational physics) dosentin arvoa varten

Pyydetään associate professor Pietro Asinarilta (Politecnico di Torino) ja professori Ilpo Vattulaiselta
(Helsingin yliopisto) lausunto FT Mattilan ansioista ja kelpoisuudesta fysiikan (computational physics)
dosentin arvoa varten.

FT Hannu Paukkusen hakemus fysiikan (theoretical particle physics) dosentin arvoa varten

Pyydetään professori Mikko Laineelta (Bernin yliopisto) ja professori (emeritus) Paul Hoyerilta (Helsingin yliopisto) lausunto FT Paukkusen ansioistaja  kelpoisuudesta fysiikan (theoretical particle physics) dosentin arvoa varten.

Kahden ulkopuolisen jäsenen kutsuminen tiedekuntaneuvostoon

Keskusteltiin kahden ulkopuolisen jäsenen kutsumisesta tiedekuntaneuvostoon. 

PhD Stephen McDow´n hakemus ympäristötieteen dosentin arvoa varten

Pyydetään bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetusnäytteiden arviointiryhmää arvioimaan McDow´n opetusnäyte.

Pyydetään professori Tiina Reposelta (University of Cincinnati) ja tutkimusjohtaja Pertti Pasaselta (UEF) lausunto PhD McDow´n ansioista ja kelpoisuudesta ympäristötieteen dosentin arvoa varten.