21.02.2018

Tiedekuntaneuvoston päätökset 2017

Kokouk­set:

Kokous 1/2017, 25.1.2017

Väitöskirjojen arvostelu

FM Niko Säkkisen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
M.Sc. Anbu Poosakkannun väitöskirjan arvostelu (Liite B)
M.Sc. Piret Avilan väitöskirjan arvostelu (Liite C)
FM Matti Hokkasen väitöskirjan arvostelu (Liite D)
Dipl. Chem. Lars Gellin väitöskirjan arvostelu (Liite E)

Fysiikan (theoretical particle physics) dosentin arvon myöntäminen FT Hannu Paukkuselle

Myönnettiin FT Hannu Paukkuselle fysiikan (theoretical particle physics) dosentin arvo.

Fysiikan (computational physics) dosentin arvon myöntäminen FT Keijo Mattilalle

Myönnettiin FT Keijo Mattilalle fysiikan (computational physics) dosentin arvo.

Ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon myöntäminen FT Mikael Mökköselle

Myönnettiin FT Mikael Mökköselle ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvo.

Molekyyligenetiikan dosentin arvon myöntäminen FT Einari Niskaselle

Myönnettiin FT Einari Niskaselle molekyyligenetiikan dosentin arvo. 

Kokous 2/2017, 22.2.2017

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 25.1.–15.2.2017

Merkittiin tiedoksi.

Väitöskirjan arvostelu

FM Timo Riikilän väitöskirjan arvostelu (Liite A)

Kansainvälisen kesäkoulun, The 27th Jyväskylä Summer School, opetussuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin the 27th Jyväskylän Summer School opetussuunnitelma liitteen A mukaisesti. Valtuutettiin kesäkoulun koordinaattori tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Fysiikan professorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Päätettiin esittää rehtorille, että FT, dosentti Ari Virtanen otetaan fysiikan professorin tehtävään 1.3.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Kemian professorin (laskennallinen nanokatalyysitutkimus) tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Päätettiin esittää rehtorille, että FT Karoliina Honkala otetaan valmisteluryhmän esityksen mukaisesti kemian (laskennallinen nanokatalyysitutkimus) professorin tehtävään 1.4.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.

Ympäristötieteen dosentin arvon myöntäminen PhD Stephen McDowlle

Myönnettiin PhD Stephen McDowlle ympäristötieteen dosentin arvo.

PhD Francesco Masselin hakemus fysiikan (nanotiede) dosentin arvon myöntämiseksi

Päätettiin pyytää fysiikan laitoksen opetusnäytteiden arviointiryhmää arvioimaan Masselin opetusnäyte.

Päätettiin pyytää professori Christian Flindtilta (Aalto yliopisto) ja yliopistonlehtori André Xuerebilta (University of Malta) lausunto PhD Masselin ansioista ja kelpoisuudesta fysiikan (nanotiede) dosentin arvoa varten. 

Kokous 3/2017, 29.3.2017 

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 22.2.–22.3.2017

Merkittiin tiedoksi.

Väitöskirjojen arvostelu

FM Eija Lönnin väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FL Juhani Vaskurin väitöskirjan arvostelu (Liite B)

Kansainvälisen kesäkoulun, The 27th Jyväskylä Summer School, opetussuunnitelman täydentäminen

Hyväksyttiin The 27th Jyväskylä Summer School -opetussuunnitelman täydennys liitteen mukaisesti. Valtuutettiin kesäkoulun koordinaattori tekemään tarvittaessa tekniset korjaukset ja täydennykset.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2017–2020

Keskusteltiin opetussuunnitelmista ja hyväksyttiin keskustelussa esiin nousseet asiat huomioon ottaen tiedekunnan opetussuunnitelmat 2017–2020 liitteiden mukaisesti. Valtuutettiin amanuenssit ja opintoasiainpäällikkö tekemään teksteihin tekniset muutokset ja tarkennukset. Päätettiin liittää pöytäkirjaan bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kokoukseen toimittama liite G.

Hyväksyttiin siirtymäsääntö yllä esitetyssä muodossa.

Kemian professorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Päätettiin esittää rehtorille, että PhD Gerrit Groenhof otetaan kemian professorin tehtävään 1.9.2017 alkaen.

Fysiikan professorin tehtävään ottaminen; täyttösuunnitelma ja esitys kutsumismenettelyyn ryhtymistä varten

Päätettiin esittää rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä ja että fysiikan professorin tehtävän täyttämiseksi ryhdytään toimiin FT, dosentti Tuomas Lapin kutsumiseksi tehtävään.

Fysiikan yliopistotutkijan tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Tiedekuntaneuvosto puoltaa FT Arto Javanaisen ottamista fysiikan yliopistotutkijan tehtävään 1.4.2017 alkaen toistaiseksi. Tutkijatohtori Arto Javanainen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Fysiikan dosentin arvon myöntäminen PhD Francesco Masselille

Myönnettiin PhD Francesco Masselille fysiikan dosentin arvo.

FT Joonas Ilmavirran hakemus matematiikan dosentin arvoa varten

Päätettiin pyytää professori Tuomas Hytöseltä (Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori, dosentti Petri Olalta (Helsingin yliopisto) lausunto FT Ilmavirran ansioista ja kelpoisuudesta matematiikan dosentin arvoa varten.

Lakkautettavat koulutukset matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Päätettiin esittää rehtorille, että:
-        uusiutuvan energian maisteriohjelma lakkautetaan siten, että ohjelmassa olevilla opiskelijoilla on aikaa suorittaa kesken olevat opinnot loppuun viimeistään 31.7.2020.
-        biologian aineenopettajakoulutus lakkautetaan siten, että koulutukseen valituilla opiskelijoilla on aikaa suorittaa kesken olevat opinnot loppuun viimeistään 31.7.2023 siten, että opettajan pedagogiset aineopinnot on aloitettava viimeistään syksyllä 2020.
-        lakkautetuissa maisteriohjelmissa, Master’s Degree Programme in Ecology and Evolutionary Biology ja Master’s Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources, olevilla opiskelijoilla on aikaa suorittaa kesken olevat opinnot loppuun viimeistään 31.7.2020. 

Kokous 4/2017, 26.4.2017 

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 29.3.–19.4.2017

Merkittiin tiedoksi.

Fysiikan professorin tehtävään ottaminen; täyttösuunnitelma ja esitys kutsumismenettelyyn ryhtymistä varten

Päätettiin esittää rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä ja että fysiikan professorin tehtävän täyttämiseksi ryhdytään toimiin FT Keijo Hämäläisen kutsumiseksi tehtävään.

Väitöskirjojen arvostelu

FM Roghaieh Ashrafin väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Wafa Almoslyn väitöskirjan arvostelu (Liite B) 

Kokous 5/2017, 17.5.2017

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 26.4.–12.5.2017

Merkittiin tiedoksi.

Väitöskirjan arvostelu
FM Yi Zhangin väitöskirjan arvostelu (Liite A)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2018: hakukohteet ja aloituspaikat; esitys hallitukselle

Päätettiin tehdä yliopiston hallitukselle liitteen A mukainen esitys matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteista ja niihin otettavien opiskelijoiden määrästä vuonna 2018, täsmentäen fysiikan ja kemian kandidaatti- ja maisteriohjelmien nimet seuraavasti: ”Fysiikan (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)”, ”Kemian (kemisti tai kemian aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)”.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2017–2020: ohjauksen toteuttamissuunnitelma

Keskusteltiin ohjauksen toteuttamissuunnitelmasta ja hyväksyttiin suunnitelma keskustelussa esiin nousseet asiat huomioon ottaen. Valtuutettiin koulutussuunnittelijat ja opintopäällikkö tekemään tarvittaessa tekstiin tekniset muutokset ja tarkennukset.

Fysiikan (kokeellinen nanofysiikka) apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, täyttösuunnitelma

Hyväksyttiin täyttösuunnitelma. Valtuutettiin valmisteluryhmä tekemään tarvittavat täydennykset.

Fysiikan professorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Päätettiin esittää rehtorille, että FT Keijo Hämäläinen otetaan fysiikan professorin tehtävään 1.8.2017 alkaen. 

Kokous 6/2017, 14.6.2017

 Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 17.5.–7.6.2017

Merkittiin tiedoksi.

The 10th Jyväskylä Winter School of Ecology -talvikoulun raportti

Merkittiin tiedoksi.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kevään 2017 budjettitarkiste

Merkittiin tiedoksi.

Toiminta- ja taloussuunnittelu vuonna 2017

Merkittiin tiedoksi.

Väitöskirjojen arvostelu

FM Jussi Vesterisen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Eero Ruosteenojan väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Anna-Kaisa Ylitalon väitöskirjan arvostelu (Liite C)
MMM, ELL Eero Schroderuksen ekologian ja evoluutiobiologian väitöskirjan arvostelu (Liite D)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2018: hakukohteet ja aloituspaikat; muutosesitys hallitukselle

Tehtiin yliopiston hallitukselle liitteen A mukainen muutosesitys matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteista ja niihin otettavien opiskelijoiden määrästä vuonna 2018: MDP in Development & International Cooperation -maisteriohjelman Environmental Science -opintosuuntaan ei oteta uusia opiskelijoita vuonna 2018.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2018: englannin kielellä opetettavien maisteriohjelmien valintaperusteet

Hyväksyttiin englannin kielellä opetettavien maisteriohjelmien valintaperusteet liitteiden mukaisesti. Valtuutettiin opintopäällikkö ja opiskelijavalinnoista vastaava suunnittelija tekemään tarvittaessa tekstiin teknisiä päivityksiä.

Matematiikan dosentin arvon myöntäminen FT Joonas Ilmavirralle

Myönnettiin FT Joonas Ilmavirralle matematiikan dosentin arvo

FT Heikki Takalan hakemus solu- ja molekyylibiologian dosentin arvoa varten

Päätettiin pyytää professori Inari Kursulalta (University of Bergen) ja vanhempi tutkija Tommi Kajanderilta (Helsingin yliopisto) lausunto FT Takalan ansioista ja kelpoisuudesta solu- ja molekyylibiologian dosentin arvoa varten. Päätettiin pyytää bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetuksen arviointiryhmää arvioimaan FT Heikki Takalan opetusnäyte. 

Kokous 7/2017, 23.8.2017

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 13.6.-16.8.2017

Merkittiin tiedoksi.

Väitöskirjan arvostelu                          

M.Sc. Kanoktip Puttaraksan solu- ja molekyylibiologian väitöskirjan arvostelu (Liite A)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017–2020 täydentäminen

Hyväksyttiin opetussuunnitelmien täydennykset liitteiden mukaisesti.
Valtuutettiin koulutussuunnittelijat tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmiin tekniset korjaukset ja täydennykset. 

Kokous 8/2017, 27.9.2017

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 23.8.-20.9.2017
Genetiikan ja genomiikan apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttöprosessi

Merkittiin tiedoksi

FT Lutz Fromhagen ottaminen ekologian ja evoluutiobiologian yliopistotutkijan tehtävään 1.1.2018 alkaen toistaiseksi; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Tiedekuntaneuvosto puoltaa FT Lutz Fromhagen ottamista ekologian ja evoluutiobiologian yliopistotutkijan tehtävään 1.1.2018 alkaen toistaiseksi.

Solu- ja molekyylibiologian dosentin arvon myöntäminen FT Heikki Takalalle

Myönnettiin FT Heikki Takalalle solu- ja molekyylibiologian dosentin arvo.

FT Mari Myllymäen hakemus tilastotieteen dosentin arvoa varten

Päätettiin pyytää professori Eva B. Vedel Jenseniltä (Aarhus) ja professori Jesper Møllerilta (Aalborg) lausunto FT Myllymäen ansioista ja kelpoisuudesta tilastotieteen dosentin arvoa varten. Päätettiin pyytää matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opetuksen arviointiryhmää arvioimaan FT Mari Myllymäen opetusnäyte.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2018: valintaperusteet

Päätettiin ensikertalaiskiintiöksi 60 % kaikissa kandidaatti- ja maisteriohjelmahakukohteissa. Muilta osin päätettiin hyväksyä valintaperusteet 2018
liitteen A mukaisesti. Valtuutettiin opintopäällikkö, valinnoista vastaava suunnittelija ja koulutussuunnittelijat tekemään tarvittaessa tekstiin tekniset muutokset ja tarkennukset.

Väitöskirjojen arvostelu

M.Sc. Kanoktip Puttaraksan väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Jere Lehtosen väitöskirjan arvostelu (Liite B)

Dekaanivalinta 1.1.2018 alkavalle kaudelle

Päätettiin, että tiedekuntaneuvosto toimii dekaanivalintaa valmistelevana ryhmänä. Mikäli tiedekuntaneuvoston professorijäsen ilmoittautuu dekaanin tehtävään, varajäsen nousee tilalle. Ryhmän puheenjohtajana toimii professori Jukka Maalampi ja sihteeriksi kutsuttiin tiedekunnan hallintopäällikkö.  

Kokous 9/2017, 25.10.2017

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 27.9.-18.10.2017
Dekaanin päätös toisesta varadekaanista ajalle 1.11.-31.12.2017 (Liite B)

Merkittiin tiedoksi

Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sopimuskaudelle 2017–2020, tarkennukset vuodelle 2018

Hyväksyttiin tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sopimuskaudelle 2017–2020,
sisältäen tarkennukset vuodelle 2018 liitteen mukaisesti. Valtuutettiin dekaani viimeistelemään suunnitelma.

Väitöskirjojen arvostelu

M.Sc. Sebastiano Nicolussi Golon väitöskirja (Liite A)
FM Lotta Turusen väitöskirja (Liite B)
FM Mikko Haarasen väitöskirja (Liite C) 

Kokous 10/2017, 15.11.2017

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 25.10.–15.11.2017
Dekaanin päätös rahanjaosta ja tiedekunnan budjetti vuodelle 2018

Merkittiin tiedoksi.

Väitöskirjojen arvostelu

FM Juha Hurmalaisen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Sanna Stolzen väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Juha Koivistoisen väitöskirjan arvostelu (Liite C)

Lausunto muutoksenhakulautakunnalle M.Sc. Kanoktip Puttaraksan tekemästä oikaisu-pyynnöstä

Päätettiin, että tiedekuntaneuvosto antaa muutoksenhakulautakunnalle liitteen B mukaisen lausunnon.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017–2020 täydentäminen

Hyväksyttiin opetussuunnitelmatäydennykset liitteen mukaisesti. Valtuutettiin koulutussuunnittelija tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Fysiikan professorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Päätettiin esittää rehtorille, että FT Tuomas Lappi otetaan fysiikan professorin tehtävään 1.1.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.

Yliopistotutkijan tehtävä, fysiikka

Todettiin hakijat. Keskusteltiin fysiikan yliopistotutkijan tehtävän täyttämisestä laitoksen johtaja Jukka Maalammen esityksen pohjalta. Tiedekuntaneuvosto puoltaa esitystä.

FT Salme Kärkkäisen ottaminen tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävään 1.2.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Annettiin dekaanille valtuudet ryhtyä täyttösuunnitelmassa mainittuihin toimiin FT Salme Kärkkäisen kelpoisuuden ja ansioiden arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen ja myönteisessä tapauksessa Kärkkäisen ottamiseksi tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävään 1.2.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.

FT Juha Lehrbäckin ottaminen matematiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.2.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Annettiin dekaanille valtuudet ryhtyä täyttösuunnitelmassa mainittuihin toimiin FT Juha Lehrbäckin kelpoisuuden ja ansioiden arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen ja myönteisessä tapauksessa Lehrbäckin ottamiseksi matematiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.2.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.

FT Mikko Parviaisen ottaminen matematiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.2.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Annettiin dekaanille valtuudet ryhtyä täyttösuunnitelmassa mainittuihin toimiin FT Mikko Parviaisen kelpoisuuden ja ansioiden arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen ja myönteisessä tapauksessa Parviaisen ottamiseksi matematiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.2.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.  

Kokous 11/2017, 20.12.2017

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 22.11.–13.12.2017
Muutoksenhakulautakunnan päätös M.Sc. Kanoktip Puttaraksan väitöskirjan arvostelua koskevaan oikaisupyyntöön

Merkittiin tiedoksi.

Evoluutiogenetiikan professorin tehtävä, täyttösuunnitelma

Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Päätettiin esittää rehtorille evoluutiogenetiikan professorin tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä.

Tilastotieteen dosentin arvon myöntäminen FT Mari Myllymäelle

Päätettiin myöntää FT Mari Myllymäelle tilastotieteen dosentin arvo.

FT Sauli Vuotin hakemus kemian dosentin arvoa varten

Päätettiin pyytää professori Mikko Oivaselta (Helsingin yliopisto) ja professori Juha-Pekka Salmiselta (Turun yliopisto) lausunto FT Vuotin ansioista ja kelpoisuudesta kemian dosentin arvoa varten. Päätettiin pyytää kemian laitoksen opetuksen arviointiryhmää arvioimaan FT Sauli Vuotin opetusnäyte.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017-2020 täydentäminen

Päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennys liitteen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa koulutussuunnittelija tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjojen arvostelu

Ph.D. Manoj Kumar Gopala Krishnanin väitöskirjan arvostelu (Liite A)
DVM, M.Sc. Claire Cayol’n väitöskirjan arvostelu (Liite B)
B.Sc. Yufei Gun väitöskirjan arvostelu (Liite C)
FM Anna Suurosen väitöskirjan arvostelu (Liite D)
M.Eng. Chengcong Chenin väitöskirjan arvostelu (Liite E)
FM Jussi Viinikaisen väitöskirjan arvostelu (Liite F)
FM Kosti Tapion väitöskirjan arvostelu (Liite G)

Eräiden tiedekuntaneuvoston toimivaltaan kuuluvien opintoasioiden siirtäminen dekaanin käsiteltäviksi ja ratkaistavaksi

Päätettiin siirtää seuraavat opintoasiat dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ajalle 1.-31.1.2018:
1) väitöskirjojen esitarkastajien ja lisensiaatintutkimusten tarkastajien määrääminen,
2) väittelyluvan myöntäminen esitarkastuslausuntojen perusteella kiistattomissa tapauksissa, ja väittelyluvan myöntämisen yhteydessä vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen sekä väitöspäivän ja väitöstilaisuuden paikan toteaminen, ja
3) lisensiaatintutkimusten arvostelu tarkastajien lausuntojen perusteella kiistattomissa tapauksissa.
Dekaanin ja varadekaanien työnjaon mukaisesti varadekaani voi käsitellä ja ratkaista em. asiat.