25.02.2019

Tiedekuntaneuvoston päätökset 2018

Kokoukset

Kokous 1/2018, 24.1.2018
Kokous 2/2018, 16.2.2018
Kokous 3/2018, 14.3.2018
Kokous 4/2018, 18.4.2018
Kokous 5/2018, 15.5.2018
Kokous 6/2018, 11.6.2018
Kokous 7/2018, 30.8.2018
Kokous 8/2018, 26.9.2018
Kokous 9/2018, 24.10.2018
Kokous 10/2018, 21.11.2018
Kokous 11/2018, 20.12.2018

 

Kokous 1/2018, 24.1.2018

Varadekaanin arvostelemat väitöskirjat 29.12.2017
Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 20–29.12.2017 
Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 2008–2017
Merkittiin tiedoksi

Uuden tiedekuntaneuvoston perehdyttäminen
Keskusteltiin tiedekuntaneuvoston roolista ja tehtävistä

Kahden ulkopuolisen jäsenen kutsuminen tiedekuntaneuvostoon
Keskusteltiin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ulkopuolisista jäsenistä. Päätettiin esittää rehtorille, että tiedekuntaneuvoston ulkopuolisiksi jäseniksi valitaan erikoistutkija Kristian Meissner (SYKE) ja professori Jari Ojala (historian ja etnologian laitos).

Kokeellisen nanofysiikan apulaisprofessorin tehtävään (tenure track) ottaminen; tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Tiedekuntaneuvosto kannattaa FT Juha Muhosen ja FT Jussi Topparin ottamista kokeellisen nanofysiikan apulaisprofessorin tehtävään (tenure track) 1.3.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, mutta edellyttää, että dekaani kuulee fysiikan laitoksen johtoryhmää ennen kuin tekee esityksen rehtorille.

PhD Jeffrey Hutchingsin hakemus ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvoa varten
Päätettiin myöntää PhD Jeffrey Hutchingsille ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvo.

Kansainvälisen kesäkoulun, The 27th Jyväskylä Summer School, raportti
Keskusteltiin The 27th Jyväskylä Summer School -raportista ja merkittiin se tiedoksi.

The 11th Jyväskylä Winter School of Ecology -opetussuunnitelman hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä The 11th Jyväskylä Winter School of Ecology -opetussuunnitelma liitteen mukaisesti.

Väitöskirjan arvostelu
M.Sc. Hussam Badranin väitöskirjan arvostelu (Liite A)

Eräiden tiedekuntaneuvoston toimivaltaan kuuluvien koulutusasioiden siirtäminen dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi
Päätettiin siirtää seuraavat asiat dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi tiedekunta-neuvoston toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2021:
1) väitöskirjojen esitarkastajien ja lisensiaatintutkimusten tarkastajien määrääminen,
2) väittelyluvan myöntäminen esitarkastuslausuntojen perusteella kiistattomissa tapauksissa, ja väittelyluvan myöntämisen yhteydessä vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen sekä väitöspäivän ja väitöstilaisuuden paikan toteaminen,
3) lisensiaatintutkimusten arvostelu tarkastajien lausuntojen perusteella kiistattomissa tapauksissa, ja
4) väitöskirjojen arvostelu lausuntojen perusteella kiistattomissa tapauksissa silloin, kun tiedekuntaneuvosto on toimikautenaan kesä- tai jouluajan vuoksi estynyt käsittelemään asiaa.
Siirretään kohtien 1) – 3) asiat dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ajalle 1.-31.1.2022.

Kokous 2/2018, 16.2.2018

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 1.1.–7.2.2018 (Liite A)
Vuoden 2019 promootio ja kunniatohtorit
Merkittiin tiedoksi.
Päätettiin kutsua uusi hallintojohtaja tiedekuntaneuvoston kokoukseen hänen aloitettuaan tehtävässään.

Tiedekunnan vuosiraportti 2017
Päätettiin hyväksyä tiedekunnan vuosiraportti 2017 ja päätettiin antaa dekaanille valtuudet täydentää vuosiraportti.

PhD Andreas Johanssonin hakemus nanofysiikan dosentin arvon myöntämiseksi
Päätettiin pyytää professori Pertti Hakoselta (Aalto-yliopisto) ja professori Yuri Svirkolta (Itä-Suomen yliopisto) lausunto FT Johanssonin ansioista ja kelpoisuudesta nano-fysiikan dosentin arvoa varten.

Tiedekunnan esitys englanninkielisistä maisteriohjelmista
Päätettiin esittää rehtorille Master’s Degree Programme in Biological and Environmental Science -maisteriohjelman jatkamista ja uuden, Master’s Degree Programme in Mathematics –maisteriohjelman perustamista liitteiden mukaisesti.

The 28th Jyväskylä Summer School -kesäkoulun opetussuunnitelman hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä The 28th Jyväskylä Summer School -kesäkoulun opetussuunnitelma liitteen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa kesäkoulun koordinaattori tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017–2020 täydentäminen
Päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennys liitteen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa koulutussuunnittelija tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjojen arvostelu
FM Janne Laulaisen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
Dipl. Biol. Anne Thonigin väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Kaisa Raatikaisen väitöskirjan arvostelu (Liite C)
MMM Tähti Pohjanmiehen väitöskirjan arvostelu (Liite D)

Kokous 3/2018, 14.3.2018

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 14.2.–7.3.2018 (Liite A)
JY:n strategiatyön aikataulu (Liite B)
Tutkimuksen arviointi (Liite C)
Lippulaivahakemus
UEF:n vierailu. Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston rehtorit ja dekaanit tapasivat 23.2.2018 ja keskustelivat yhteistyömahdollisuuksista.
Ehdotus syksyn kokouspäivistä: 30.8., 27.9., 24.10., 22.11. ja 20.12.
Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että syksyn kokouspäivät päätetään huhtikuun kokouksessa.

Solu- ja molekyylibiologian apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, täyttösuunnitelma
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Päätettiin esittää rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä.

Kemian dosentin arvon myöntäminen FT Sauli Vuotille
Päätettiin myöntää FT Sauli Vuotille kemian dosentin arvo.

JY:n johtosääntöpäivitys – tiedekuntaneuvoston palaute
Keskusteltiin JY:n johtosäännön muutosluonnoksesta. Päätettiin, että dekaani ja hallintopäällikkö valmistelevat keskustelun pohjalta palautteen maaliskuun loppuun mennessä.

The 28th Jyväskylä Summer School -kesäkoulun opetussuunnitelman täydentäminen
Päätettiin hyväksyä muutos The 28th Jyväskylä Summer School -kesäkoulun opetussuunnitelmaan liitteen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa kesäkoulun koordinaattori tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017–2020 täydentäminen
Päätettiin lisätä bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelman sairaalasolubiologian opintosuunnan opetussuunnitelmaan maininta siitä, että opintosuuntaan opiskelijaksi hyväksytty voi väitöskirjan sijaan tehdä lisensiaatintutkimuksen. Muilta osin päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennykset esitysten mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa koulutussuunnittelijat tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmiin tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjojen arvostelu
M.Sc. Elijah Ngumban väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Juho Kopran väitöskirjan arvostelu (Liite B) 

Kokous 4/2018, 18.4.2018

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 14.3.–11.4.2018 (Liite A)
Hakijamäärät korkeakoulujen yhteishaussa 14.-28.3.2018 (Liite B)

Ehdotus syksyn kokouspäivistä: 30.8., 26.9., 24.10., 21.11. ja 20.12.
Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään tiistaina 15.5.2018 klo 9.00. 

Todistusvalinnan kriteerit 2020
Keskusteltiin todistusvalinnan kriteereistä ja päätettiin kriteerit vuodeksi 2020. Päätettiin, että kriteereihin voidaan tehdä muutoksia vuosille 2021-2022 vain erityisen painavista perusteista. Päätettiin valtuuttaa opiskelijavalintoja hoitava suunnittelija ja opintopäällikkö tekemään tarvittaessa kriteereihin tekniset korjaukset ja täydennykset.

Ehdotus kunniatohtoreista (promootio 2019)
Keskusteltiin asiasta. 

Nanofysiikan dosentin arvon myöntäminen FT Andreas Johanssonille
Päätettiin myöntää FT Andreas Johanssonille nanofysiikan dosentin arvo.

FT Timo Enqvistin hakemus fysiikan dosentin arvon myöntämiseksi
Päätettiin pyytää professori Tiina Suomijärveltä (Institute de Physique Nucléaire d´Orsay/Universite Paris-sud) ja dosentti Elina Lindforsilta (Tuorlan observatorio) lausunto FT Enqvistin ansioista ja kelpoisuudesta fysiikan dosentin arvoa varten.

FT Markus Sillanpään hakemus ympäristötieteen dosentin arvon myöntämiseksi
Päätettiin pyytää professori Juha-Pekka Salmiselta (Turun yliopisto) ja dosentti Olli-Pekka Penttiseltä (Helsingin yliopisto) lausunto FT Sillanpään ansioista ja kelpoisuudesta ympäristötieteiden dosentin arvoa varten.
Päätettiin pyytää laitoksen opetusnäytteiden arviointiryhmää arvioimaan hakijan opetustaidot.

FT Ilkka Kronholmin hakemus evoluutiogenetiikan dosentin arvon myöntämiseksi
Päätettiin pyytää akatemiaprofessori Craig Primmeriltä (Helsingin yliopisto) ja professori Outi Savolaiselta (Oulun yliopisto) lausunto FT Kronholmin ansioista ja kelpoisuudesta evoluutiogenetiikan dosentin arvoa varten.
Päätettiin pyytää laitoksen opetusnäytteiden arviointiryhmää arvioimaan hakijan opetustaidot.

FT Pasi Kuusiniemen hakemus fysiikan dosentin arvon myöntämiseksi
Päätettiin valtuuttaa laitos esittämään uutta asiantuntijaa professori Sigurd Hofmannin tilalle ja valtuutettiin dekaani viemään asiaa tämän jälkeen eteenpäin.

Tiedekunnan uusi esitys englanninkielisestä Master’s Degree Programme in Biological and Environmental Science -maisteriohjelmasta
Päätettiin esittää rehtorille Master’s Degree Programme in Biological and Environmental Science -maisteriohjelman jatkamista liitteen mukaisesti.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan muiden opintojen opetussuunnitelman 2017–2020 täydentäminen
Päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennys liitteen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa opintopäällikkö tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjojen arvostelu
M.Sc. Nina Gerberin väitöskirjan arvostelu (Liite A)
M.Sc. Franziska Dickelin väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Boxuan Shenin väitöskirjan arvostelu (Liite C)
FM Niina Kotamäen väitöskirjan arvostelu (Liite D)
FM Vesa Ahon väitöskirjan arvostelu (Liite E)
 

Kokous 5/2018, 15.5.2018

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 18.4.-4.5.2018 (Liite A)
Merkittiin tiedoksi.

Yliopistonlehtorin tehtävä, akvaattinen ympäristötiede, tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Todettiin hakijat. Kuultiin tiedekuntaneuvostoa.

PhD Saumyadip Chaudhurin hakemus fysiikan dosentin arvon myöntämiseksi
Päätettiin pyytää professori Petriina Paturilta (Turun yliopisto) ja professori Sebastiaan van Dijkeniltä (Aalto-yliopisto) lausunto PhD Chaudhuri ansioista ja kelpoisuudesta fysiikan dosentin arvoa varten.
Päätettiin pyytää laitoksen opetusnäytteiden arviointiryhmää arvioimaan hakijan opetusansiot.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2019: hakukohteet ja aloituspaikat; esitys hallitukselle
Päätettiin esittää Master’s Degree Programme in Nanoscience -maisteriohjelmaan 15 aloituspaikkaa vuonna 2019. Muilta osin päätettiin tehdä yliopiston hallitukselle liitteen A mukainen esitys matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteista ja niihin otettavien opiskelijoiden määrästä vuonna 2019. 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2019: Englannin kielellä opetettavien maisteriohjelmien valintaperusteet
Päätettiin lisätä MDP in Mathematics -maisteriohjelman ja MDP in Biological and Environmental Science -maisteriohjelman valintaperusteisiin seuraava kriteeri: ”The Students who have already completed their M.Sc. studies in similar degree programme cannot be admitted to this programme.” Lisäyksen jälkeen sama kriteeri on kaikkien englanninkielisten maisteriohjelmien valintaperusteissa.

Päätettiin, että MDP in Biological and Environmental Science -maisteriohjelman valintaperusteissa oleva haastattelu muutetaan pakolliseksi. Muutoksen jälkeen haastattelu on pakollinen kaikissa englanninkielisissä maisteriohjelmissa.

Päätettiin hyväksyä englannin kielellä opetettavien maisteriohjelmien valintaperusteet liitteiden A-C mukaisesti. Päätettiin hyväksyä Master’s Degree Programme in Biological and Environmental Science -maisteriohjelman valintaperusteet liitteen D mukaisesti edellyttäen, että rehtori perustaa ko. ohjelman. Valtuutetaan opintopäällikkö ja opiskelijavalinnoista vastaava suunnittelija tekemään tarvittaessa tekstiin teknisiä päivityksiä.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erillisten opintokokonaisuuksien opetussuunnitelman 2017–2020 täydentäminen
Päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennys esityksen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa koulutussuunnittelija tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjojen arvostelu
FM Akseli Mansikkamäen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Sanna Rauhamäen väitöskirjan arvostelu (Liite B)
 

Kokous 6/2018, 11.6.2018

Ilmoitusasiat

Jyväskylän yliopiston strategiatyö
Dekaani esitteli yliopiston strategiatyön etenemistä. Strategiatyöstä on toteutettu ensimmäinen vaihe Pop Up 1 ”Nykytila” ja laadittu strategiatyön seuraavia vaiheita palveleva raportti "Jyväskylän yliopiston tila ja sen toimintaympäristön kehittyminen". Strategiatyötä jatkettiin valmistelemalla tulevaisuusskenaarioita sekä toteuttamalla strategian simulaatiopeli. Hallitus käsittelee kokouksessaan 13.6. yliopiston tavoitetilaehdotusta, ja näiden kommenttien jälkeen käynnistyy koko kesän yli jatkuva Pop Up 2, jonka tavoitteena on kerätä henkilökunnalta näkemyksiä visiosta ja yliopiston arvoista.  Kommentteja hyödynnetään tavoitetilan lopullisessa muodostamisessa ja arvojen määrittelemisessä. 

Jyväskylän yliopiston rehtorien ja dekaanien vierailu Brysselissä EU-parlamentissa ja KU Leuvenin yliopistossa
Yliopiston rehtorit ja dekaanit vierailivat viikolla 20 Brysselissä mm. Länsi-Suomen Eurooppa-toimistossa, EU-parlamentissa ja tapasivat Suomen eurokansanedustajia. Tapaamisessa käsiteltiin Horizon Europe –rahoitusohjelmaa (korvaa H2020), johon on esitetty lisäpanostuksia mm. innovaatiotoimintaan ja infrastruktuurien luomiseen ja jakamiseen (budjetti jatkossa 100-120 Miljardia euroa). Perustutkimuksen rooli säilyy vahvana (ERC). Rahoitusinstrumentteja tullaan yhdistämään, nyt yli 20. Erasmus-ohjelman osalta komissio on ehdottanut budjetin kaksinkertaistamista. Komissio haluaa rahoittaa monitieteisiä hankkeita. Seuraavat megatrendit ovat keinoäly ja kiertotalous, erityisesti ecodesign.

Samalla matkalla vierailtiin myös KU Leuvenin yliopistossa. Johtamisjärjestelmää kuvattiin akateemisesta tarpeesta lähteväksi ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaksi. KU Leuven on ykkönen tieteen kaupallistamisessa Euroopassa. He ovat onnistuneesti pystyneet yhdistämään perustutkimuksen ja innovaatiotoiminnan; tukipalveluihin, joilla perustutkimus saadaan muutettua innovaatioiksi, on panostettu merkittävästi.

Jyväskylän yliopiston uudet tutkimusetiikan tukihenkilöt
Rehtori on arvioinut TENK:in (tutkimuseettinen neuvottelukunta) ohjeiden mukaisesti tutkimuseettisten tukihenkilöiden kokonaisuuden Jyväskylän yliopistossa. Aiemmin tukihenkilöt nimettiin kaikkiin tiedekuntiin, vaikka alun perin tarkoitus oli, että yliopistossa olisi vain kaksi tukihenkilöä, toinen ihmistieteiden ja toinen luonnontieteiden alalta. Uudet tutkimusetiikan tukihenkilöt ovat professori Outi Fingerroos (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) ja Harri Högmander (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta). Tukihenkilöiden tehtäviä ja työnjakoa pohditaan parhaillaan; JY tiedottaa tarkemmin.

Lehtori Harri Högmander on myös JY:n eettisen toimikunnan jäsen. Dekaani on 1.6.2018 nimennyt professori Leena Lindströmin hänen varajäsenekseen. Eettinen toimikunta on rehtorin asettama toimikunta, joka vahvistaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, opastaa ja antaa neuvoja tutkimuseettisiin ongelmiin ja tutkimushankkeiden eettisiin periaatteisiin liittyen sekä käsittelee tutkimuksen eettiseen hyväksyttävyyteen liittyvät lausuntopyynnöt.

Katsaus rekrytointeihin
Todettiin, että JY:n uusi tenure track -malli on työn alla. Tutkimuksesta vastaava varadekaani Ari Jokinen lupasi ottaa asian esiin tiedeneuvostossa.

Käytiin läpi tiedekuntaneuvoston käsittelyyn tulossa olevat rekrytoinnit: evoluutiogenetiikan professorin tehtävä, solu- ja molekyylibiologian apulaisprofessorin ja yliopistonlehtorin tehtävä, akvaattisen ympäristötieteen yliopistotutkijan tehtävä ja fysiikan yliopistotutkija.

Johtosääntöuudistus
Käytiin läpi JY:n hallituksen kokoukseen 13.6.2018 menossa olevat muutosehdotukset johtosääntöön:
Johtosääntöpäivityksillä vakiinnutetaan jo tapahtuneet muutokset akateemisessa johtamisjärjestelmässä sekä vahvistetaan neuvostojen roolia strategian toteuttamisessa. Yliopistopalvelujen tehtävänkuvauksessa korostuu palvelutehtävä. Hallintojohtajan tehtävä hallinnollisena toimielimenä poistetaan johtosäännöstä kokonaan ja palvelujohtajan tehtävä on jatkossa kuvattu osana yliopistopalvelujen tehtävänkuvausta.

Väitöskirjojen arvostelu on tunnistettu keskeiseksi laadunvarmistuksen välineeksi. Tästä johtuen sitä ei jatkossa voitaisi delegoida pois tiedekuntaneuvoston päätösvallasta. Väitöskirjaprosessia on muutoin mahdollista sujuvoittaa, mm. esitarkastajien määrääminen on mahdollista määräajaksi delegoida dekaanille.

Johtosääntöpäivityksessä on päätetty säilyttää tiedekuntaneuvostojen ja erillislaitosten johtokuntien rooli toiminta- ja taloussuunnittelussa ennallaan.

Opiskelua, opetusta ja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevat asiat keskitetään jatkossa tutkintosääntöön, jonka päivitystyöhön myös opiskelijat osallistetaan syyslukukauden aikana.

Mikäli hallitus hyväksyy esitetyt muutokset johtosääntöön, ne astuvat voimaan 13.6.2018 alkaen.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 9.-30.5.2018 (Liite A)
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan budjetin tarkiste (Liite B)
Merkittiin tiedoksi

Fysiikan dosentin arvon myöntäminen FT Timo Enqvistille
Päätettiin myöntää FT Timo Enqvistille fysiikan dosentin arvo.

Fysiikan dosentin arvon myöntäminen FT Pasi Kuusiniemelle
Päätettiin myöntää FT Pasi Kuusiniemelle fysiikan dosentin arvo.

Ympäristötieteen dosentin arvon myöntäminen FT Markus Sillanpäälle
Päätettiin myöntää FT Markus Sillanpäälle ympäristötieteen dosentin arvo.

Evoluutiogenetiikan dosentin arvon myöntäminen FT Ilkka Kronholmille
Päätettiin myöntää FT Ilkka Kronholmille evoluutiogenetiikan dosentin arvo.

LitT Mikko Virmavirran hakemus fysiikan dosentin arvon myöntämiseksi
Päätettiin pyytää professori Erich Mülleriltä (University of Salzburg) ja professori Aki Mikkolalta (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) lausunto LitT Virmavirran ansioista ja kelpoisuudesta fysiikan dosentin arvoa varten.

Yliopistonlehtorin tehtävä, matematiikka, tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Todettiin hakijat ja keskusteltiin tehtävän täyttämisestä.

Biologian ja ympäristötieteiden todistusvalinnan kriteerit 2020
Keskusteltiin biologian ja ympäristötieteiden todistusvalinnan kriteereistä ja päätettiin kriteerit vuodeksi 2020. Päätettiin, että kriteereihin voidaan tehdä muutoksia vuosille 2021-2022 vain erityisen painavista perusteista. Päätettiin valtuuttaa opiskelijavalintoja hoitava suunnittelija ja opintopäällikkö tekemään tarvittaessa kriteereihin tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjojen arvostelu
FM Hanna Arolan väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Joonas Heinon väitöskirjan arvostelu (Liite B)
M.Sc. Rajendhraprasad Tatikondan väitöskirjan arvostelu (Liite C)
FM Matti Häkkilän väitöskirjan arvostelu (Liite D) 

Kokous 7/2018, 30.8.2018

Ilmoitusasiat

Tiedekunnan strategiatyön eteneminen
Dekaani kertoi strategiatyöstä: JY:n strategiatyö etenee; parhaillaan on menossa PopUp 2 -vaihe, jossa kerätään palautetta visio- ja missiotyöstä. MLTK:ssa erityisesti visio on herättänyt keskustelua. Tiedekunnan infotilaisuudessa 7.9.2018 tullaan kertomaan lisää JY:n ja tiedekunnan strategiatyöstä.  Syksyn aikana kerätään dataa ja tilastotietoa tiedekunnan asemoitumisesta toimintaympäristöön. 9.11.2018 tiedekunnan johtoryhmän strategiapäivässä tehdään johtopäätökset ja määritellään kehittämisalueet. Henkilöstön osallistaminen tapahtuu alkuvuodesta painoaloittain järjestettävien työpajojen avulla. Lisäksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisryhmät osallistuvat strategiatyöhön (koulutusstrategia ja verkostoituminen). Todettiin, että on tärkeätä saada opiskelijat mukaan strategiatyöhön esim. workshopien avulla. Työn lopputuloksena koostetaan/päivitetään tiedekunnan strategia ja laaditaan suunnitelma strategian toteuttamiseksi.

Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma – päivitykset vuodelle 2019
Hallintopäällikkö kertoi tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnittelusta. Tiedekunnalla on sopi-mus rehtorin kanssa vuosille 2017-2020. Keväällä rehtorin kanssa pidetyissä tulosneuvotteluissa katsottiin peruutuspeiliin (vuosiraportti). Nyt on vuorossa TTS:n tarkiste, jossa päivitetään tie-toja erityisesti vuoden 2019 osalta. Työssä otetaan huomioon kevään tulosneuvotteluissa saatu palaute ja asetetut tavoitteet. Liitteenä C on tarkempi aikataulu, jossa kerrotaan, miten prosessi etenee. Päivityksessä huomioidaan erityisesti seuraavat kohdat: koulutus, tutkimus, riskit ja profiloituminen. Henkilöstösuunnitelmaa ei päivitetä; syksyn aikana laaditaan yhdessä henki-löstöpalveluiden kanssa strategiaa tukeva henkilöstösuunnitelma. Tiedekuntaneuvosto käsittelee/hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman tarkisteen (Johtosääntö) 26.9.2018 pidettävässä kokouksessa. Tiedekuntaneuvoston jäsenille lähetetään aineisto tutustuttavaksi hyvissä ajoin, elokuun kokouksen jälkeen. (Liite C)

13.6.2018 päivitetyn johtosäännön vaikutukset tiedekunnan toimintaan https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/johtosaanto
Dekaani kävi läpi 13.6.2018 voimaan astuneen johtosäännön päivityksessä tulleet muutokset ja niiden vaikutukset tiedekunnan toimintaan. Johtosääntöpäivityksillä vakiinnutetaan jo tapahtuneet muutokset akateemisessa johtamisjärjestelmässä sekä vahvistetaan tiede- ja koulutusneuvostojen roolia strategian toteuttamisessa. Väitöskirjojen arviointi on keskeinen laadunvarmistuksen väline; tätä koskeva delegointipäätöksen muutos on tämän kokouksen listalla 2. Laitoksia koskee muutos varajohtajiin liittyen; laitosjohtaja nimittää enintään kaksi varajohtajaa, joista toinen vastaa koulutuksesta ja toinen tutkimuksesta sekä innovaatiotoiminnasta. Pedagoginen johtaja poistuu johtosäännöstä. Opiskelijoita koskevat säännökset siirretään tutkintosääntöön, joka päivitetään kuluvan syksyn aikana.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 6.6.–22.8.2018 (Liite A)
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat kandidaatti- ja maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2018, vertailutietona kevät 2017 (Liite B)

Merkittiin tiedoksi.

Tiedekuntaneuvoston toimivaltaan kuuluvien koulutusasioiden siirtäminen dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi
1. Päätettiin kumota tiedekuntaneuvoston 24.1.2018 tekemä päätös koulutusasioiden siirtämisestä dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.
2. Päätettiin siirtää seuraavat asiat dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ajalle 30.8.2018-31.1.2022:
- väitöskirjojen esitarkastajien ja lisensiaatintutkimusten tarkastajien määrääminen, sekä
- väittelyluvan myöntäminen esitarkastuslausuntojen perusteella kiistattomissa tapauksissa, ja väittelyluvan myöntämisen yhteydessä vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen sekä väitöspäivän ja väitöstilaisuuden paikan toteaminen.
Lisäksi päätettiin alkaa selvittää mahdollisuudet päivittää Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettely Jyväskylän yliopistossa -määräystä (hallituksen päätös 14.10.2009).

Ehdotus kunniatohtoreista (promootio 2019)
Tiedekuntaneuvosto keskusteli asiasta.

Tehtävän täytön aloittaminen, professori tai apulaisprofessori (tenure track), kokeellinen ekologia
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Päätettiin esittää rehtorille kokeellisen ekologian professorin tai apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä ja päätettiin valtuuttaa hallintopäällikkö tekemään täyttösuunnitelmaan muutokset.

Tehtävän täytön aloittaminen, professori tai apulaisprofessori (tenure track), ympäristö- ja luonnonsuojelubiologia
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Päätettiin esittää rehtorille ympäristö- ja luonnonsuojelubiologian professorin tai apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä ja päätettiin valtuuttaa hallintopäällikkö tekemään täyttösuunnitelmaan muutokset.

Fysiikan yliopistonlehtorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Tiedekuntaneuvosto kannatti Arstilan ottamista yliopistonlehtorin tehtävään. Professori Petri Juutinen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Fysiikan dosentin arvon myöntäminen PhD Saumyadip Chaudhurille
Päätettiin myöntää PhD Saumyadip Chaudhurille fysiikan dosentin arvo.

Fysiikan dosentin arvon myöntäminen LitT Mikko Virmavirralle
Päätettiin myöntää LitT Mikko Virmavirralle fysiikan dosentin arvo.

FT Heikki Mäntysaaren hakemus fysiikan dosentin arvon myöntämiseksi
Päätettiin pyytää professori Carlos Salgadolta (Universidade de Santiago de Compostela) ja professori Kari Rummukaiselta (Helsingin yliopisto) lausunto FT Mäntysaaren ansioista ja kelpoisuudesta fysiikan dosentin arvoa varten.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017–2020 täydentäminen
Päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennykset esitysten mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa koulutussuunnittelijat tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmiin tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjojen arvostelu 
FM Jaakko Junikan väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Ilkka Pohjalaisen väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Roshan Budhathokin väitöskirjan arvostelu (Liite C)
FM Jarkko Peuronin väitöskirjan arvostelu (Liite D)
FM Marko Käyhkön väitöskirjan arvostelu (Liite E)
M.Sc. Debanjan Nandin väitöskirjan arvostelu (Liite F)
FM Santtu Tikan väitöskirjan arvostelu (Liite G)
FM Jaana Wallinin väitöskirjan arvostelu (Liite H)
M.Sc. Shirsho Mukherjeen väitöskirjan arvostelu (Liite I)

Kokous 8/2018, 26.9.2018

Ilmoitusasiat

Esitys vuoden 2019 kokouspäiviksi: 23.1., 20.2., 20.3., 24.4., 22.5., 19.6., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11. ja 18.12.2019. Heinäkuussa ei ole kokousta.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 30.8.–19.9.2018 (Liite A)

OPS ja tutkintosääntö (aikataulut)
OPS-työ käynnistyy kuluvan syksyn aikana. Johtosäännön uudistamisen myötä toteutettava tutkintosäännön uudistus tulee kommenteille tiedekuntaneuvostoon marras-joulukuussa.

Syksyn budjettitarkiste ja OKM:n rahoitus JY:lle
Käytiin läpi tiedekunnan syksyn budjettitarkiste. Vuoden 2018 tavoitteena on nollatulos ja ennusteen mukaan se tullaan saavuttamaan. Yliopiston talouden toteuma on budjetoitua ylijäämäisempi. Dekaani kävi läpi alustavia laskelmia tulevasta OKM-rahoituksesta.

Profi5- ja Lippulaivahankkeet-tilannekatsaus
Profi 5-kierrokselle tiedekunta valmistelee osana JY:n hakemusta fysiikan alan hanketta Luonnon Perusilmiöt ja Vuorovaikutukset. Tiedekunta on mukana myös PACTS2-hankkeessa, joka tukee hyvin bio- ja ympäristötieteen, nanotieteen ja liikunnan yhteistyötä.
Suomen Akatemia on valinnut lippulaivaohjelman haun vahvimmat hakemukset jatkokäsittelyyn. Kaksi JYU:sta mukana: Jyväskylän yliopiston Future Ecosystem of Learning ja Nano-science for better life -hakemukset. Jatkoon valittiin yhdeksän hakemusta, ja valinta tehtiin hakemusten ja niistä annettujen asiantuntijalausuntojen pohjalta. Valitut hakemukset käsitellään toisella kierroksella kahdessa kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa, joista toinen arvioi hakemusten tieteellistä tasoa ja toinen tutkimuksen vaikuttavuutta. Haastattelut pidetään 25.10.2018.

Katsaus rekrytointeihin
Tiedekunnan rekrytointi on aktiivista - Saimassa on tällä hetkellä noin 20 tehtävää käsittelyssä; pääosa 1-2 -tason tehtäviä projekteille. Uutta tenure track-mallia selvästi odotetaan. Seuraavat 3- ja 4-tason sekä muun henkilöstön tehtävät ovat työn alla:
 - Professori tai apulaisprofessori, kokeellinen ekologia, 1.4.2019 alkaen, haku päättyy 19.11.2018
 - Professori tai apulaisprofessori, ympäristö- ja luonnonsuojelubiologia, 1.4.2019 alkaen, haku päättyy
       19.11.2018
 - Evoluutiogenetiikan professorin haastatteluun 5.10.2018 kutsuttiin kolme henkilöä.
 - Solu- ja molekyylibiologian apulaisprofessorin ja yliopistonlehtorin kärkihakijoiden (11 hlöä)    
       asiantuntijalausunnot on saatu. Valmisteluryhmä kokoontuu 27.9.2018.
Jo toteutuneista rekrytoinneista mainittakoon kemian ja bio- ja ympäristötieteiden laitoksen erikoislaboratoriomestarin tehtävän täyttö kahden laitoksen yhteishankkeena.

Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sopimuskaudelle 2017–2020, tarkennukset vuodelle 2019
Käsiteltiin ja hyväksyttiin tiedekunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019 liitteen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa dekaani ja hallintopäällikkö viimeistelemään suunnitelma. 

Akvaattisen ympäristötieteen yliopistotutkijan tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Tiedekuntaneuvosto kannatti Kiljusen ottamista yliopistonlehtorin tehtävään.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2019: perustutkintokoulutuksen ja erillisten opiskeluoikeuksien valintaperusteet
Päätettiin hyväksyä valintaperusteet 2019 liitteen A mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa opintopäällikkö, valintoja hoitava suunnittelija ja koulutussuunnittelijat tekemään tarvittaessa tekstiin tekniset muutokset ja tarkennukset.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2019: jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet
Päätettiin hyväksyä valintaperusteet 2019 liitteen A mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa opintopäällikkö, jatko-opiskelijavalintoja hoitava suunnittelija ja koulutussuunnittelijat tekemään tarvittaessa tekstiin tekniset muutokset ja tarkennukset.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017–2020 täydentäminen
Päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennykset esitysten mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa kemian koulutussuunnittelija tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmiin tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjojen arvostelu 
M.Sc. Moenir Sakieldienin väitöskirjan arvostelu (Liite A)
M.Sc. Aigi Margusin väitöskirjan arvostelu (Liite B)
 

Kokous 9/2018, 24.10.2018

Ilmoitusasiat

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 26.9.-17.10.2018 (Liite A)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sopimusluonnos (Liite B)

Jyväskylän yliopiston tenure track -malli

Dinex Finland Oy ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta vahvistavat yhteistyötä
Dinex ja MLTK ovat sopineet yhteistyön vahvistamisesta. Kumppanuussopimus kattaa tutkimukseen, kehitykseen ja opetukseen liittyvää yhteistyötä.

Evoluutiogenetiikan professorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille
Tiedekuntaneuvosto päätti esittää rehtorille, että FT Phillip Watts otetaan evoluutiogenetiikan professorin toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

FT Elina Kaleniuksen ottaminen kemian yliopistonlehtorin tehtävään, toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään; tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Tiedekuntaneuvosto kannatti Kaleniuksen ottamista yliopistonlehtorin tehtävään.

Fysiikan dosentin arvon myöntäminen FT Heikki Mäntysaarelle
Päätettiin myöntää FT Heikki Mäntysaarelle fysiikan dosentin arvo.

The 12th Jyväskylä Winter School of Ecology -opetussuunnitelman hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä The 12th Jyväskylä Winter School of Ecology -opetussuunnitelma liitteen mukaisesti.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017–2020 täydentäminen
Päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennys esityksen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa matematiikan ja tilastotieteen koulutussuunnittelija tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjan arvostelu
FM Juha Siitosen väitöskirjan arvostelu (Liite A)

Kokous 10/2018, 21.11.2018

Ilmoitusasiat

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 24.10.-14.11.2018 (Liite A)

Tiedekunnan tulosennuste 2018 (Liite B)

Tutkimuksen arviointiraportti 2018 (Liite C)

Tiedekunnan talousarvio 2019, tiedekuntaneuvoston päätös
Päätettiin hyväksyä tiedekunnan talousarvio vuodelle 2019.

Solu- ja molekyylibiologian yliopistonlehtorin tehtävään ottaminen, tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Tiedekuntaneuvosto kannatti Jalasvuoren ottamista yliopistonlehtorin tehtävään.

FT Panu Rahkilan ottaminen fysiikan yliopistotutkijan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään; tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Päätettiin antaa dekaanille valtuudet ryhtyä täyttösuunnitelmassa mainittuihin toimiin FT Panu Rahkilan kelpoisuuden ja ansioiden arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen ja myönteisessä tapauksessa Rahkilan ottamiseksi fysiikan yliopistotutkijan tehtävään 1.1.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.

FT Jukka Salmelan hakemus dosentin arvon myöntämiseksi, alana biodiversiteetin tutkimus
Päätettiin pyytää laitosjohtajan esittämiltä asiantuntijoilta, professori Kari Saikkonen (Turun yliopisto) ja dosentti Matti Koivula (Itä-Suomen yliopisto), lausunto FT Salmelan ansioista ja kelpoisuudesta dosentin arvoa varten. Päätettiin pyytää laitoksen opetusnäytteiden arviointiryhmää arvioimaan Salmelan opetusnäyte.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien 2017–2020 täydentäminen
Päätettiin hyväksyä opetussuunnitelmatäydennykset esityksen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa matematiikan ja tilastotieteen koulutussuunnittelija tekemään tarvittaessa opetussuunnitelmaan tekniset korjaukset ja täydennykset.

Väitöskirjan arvostelu
FM Antti Luodon väitöskirjan arvostelu (Liite A)

Kokous 11/2018, 20.12.2018

Ilmoitusasiat

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 21.11.-12.12.2018 (Liite A)

Tiedekunnan strategiatyön eteneminen
Dekaani kertoi tiedekunnan strategiatyön etenemisestä. Tiedekunnan johtoryhmä piti 13.12.2018 strategiapäivän. Nykyistä strategiaa päivitetään ja kevään 2019 aikana tullaan laatimaan toimenpideohjelmat. Tiedekuntaneuvosto, henkilöstö ja opiskelijat osallistetaan workshopien kautta.

Tutkimuksen arvioinnin perusteella laaditut kehittämissuunnitelmat (Liite B)

Ylistönrinteen tilasuunnittelun eteneminen
Dekaani kertoi Ylistönrinteen tilasuunnittelun etenemistä. Tiedekunnan tiloja katsotaan kokonaisuutena. Tavoitteena on, että matematiikan ja tilastotieteen laitos siirtyy Ylistönrin-teelle. Tilasuunnittelun kick off -seminaari pidetään ke 16.1.2019.

Väitöskirjojen arvostelu
M.Sc. Promise Mpamahin väitöskirjan arvostelu (Liite A)
M.Sc. Márton Vargyasin väitöskirjan arvostelu (Liite B)
FM Sampsa Vihosen väitöskirjan arvostelu (Liite C)
M.Sc. Michał Matusewiczin väitöskirjan arvostelu (Liite D)
M.Sc. Siqin Gerilen väitöskirjan arvostelu (Liite E)
FM Saleem Ullahin väitöskirjan arvostelu (Liite F)
FM Jenna Purhosen väitöskirjan arvostelu (Liite G)
FM M. Motiur R. Chowdhuryn väitöskirjan arvostelu (Liite H)
FM Dongkai Shaon väitöskirjan arvostelu (Liite I)

Solu- ja molekyylibiologian apulaisprofessorin tehtävään ottaminen, tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Tiedekuntaneuvosto kannatti FT Lotta-Riina Sundbergin ottamista apulaisprofessorin tehtävään.