27.06.2018

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmat


Tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaa tohtorikoulu, jonka johtajana toimii jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani. Tohtorikoulu hyväksyy jatko-opiskelijat, järjestää opetusta ja myöntää tutkinnot yliopiston johtosäännön, tutkintosäännön ja yliopiston tutkijakoulun periaatteiden mukaisesti. Käytännön jatkokoulutus toteutetaan laitosten tohtoriohjelmissa. Jokainen jatko-opiskelija kuuluu tohtoriohjelmien ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun kautta Jyväskylän yliopiston tutkijakouluun.

Tie­de­kun­nan tohto­rioh­jel­mat lai­tok­sit­tain

Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­tei­den tohto­rioh­jel­ma 

Fy­sii­kan tohto­rioh­jel­ma 

Ke­mian tohto­rioh­jel­ma 

  • joh­ta­ja prof. Ka­ro­lii­na Hon­ka­la
  • Opintojen rakenne: Kemian tohtoriohjelma (OPS 2017-2020)

Ma­tema­tii­kan ja ti­las­to­tie­teen tohto­rioh­jel­ma