Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

sieni

Oletko kiinnostunut luonnosta, luonnonilmiöistä, luonnonsuojelusta ja luonnon monimuotoisuudesta?

Ekologia ja evoluutiobiologia - oppi luonnontaloudesta

Mikä on muurahaisten merkitys metsässä? Onko susia liikaa? Miksi lupiini tai supikoira leviävät niin nopeasti? Miten erotat mehiläisen ampiaisesta? Miksi osa taudeista on vaarallisempia kuin toiset?

Ekologia ja evoluutiobiologia ovat biologian osa-alueita. Ekologia on oppi eliöiden ja niiden elollisen ja elottoman ympäristön välisistä vuorovaikutussuhteista. Ekologiassa tutkitaan eliöiden määriä, levinneisyyttä ja niihin vaikuttavia ympäristötekijöitä. Lisäksi tutkimuskohteena ovat eliöiden alueelliseen jakautumiseen vaikuttavat tekijät. Ekologiaan liittyy vahvasti evoluutio, jolla tarkoitetaan ajan mittaan luonnonvalinnan ja sattumatekijöiden vaikutuksesta tapahtuvaa muutosta eliöpopulaatioiden ominaisuuksissa. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkimus on hyvin laaja-alaista. Tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitason.

Ekologisissa tutkimuksissa saatua tietoa käytetään hyväksi esim. luonnonsuojelualueiden suunnittelussa, uhanalaisten lajien suojelussa sekä uusiutuvien luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Lisäksi ekologista tietoa tarvitaan arkipäivän asioissa mm. kompostin ja kasvimaan hoidossa, kierrätyksessä tai kulutusta koskevissa valinnoissa.

Verrattuna moniin muihin biologian alan ammatteihin, ekologian opiskelu on hyvin luonnonläheistä, ja opiskelu sisältää paljon kenttätyötä. Opintoihin sisältyy luentoja, demonstraatioita ja kirjallisuuteen perehtymistä sekä erityisesti käytännön kursseja niin laboratoriossa kuin ulkona luonnossa.

Biologian alalle valittu opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden aikana pääaineekseen ekologian ja evoluutiobiologian, solu- ja molekyylibiologian, akvaattiset tieteet, ympäristötieteen, biologian opettajakoulutuksen tai nanotieteiden koulutusohjelman (pääaine solu- ja molekyylibiologia).