Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Konneveden myyrätutkimus

Tutkimalla ihmisten toimien vaikutusta ympäristöön voidaan löytää tapoja vähentää toimista johtuvia negatiivisia vaikutuksia

Luonnonvarat ja ympäristö (kandidaattiohjelma)

Mitä vesistössä tapahtuu, kun sinne valuu jätevettä? Miksi kala on sairas? Uhkaako merenpinnan nousu saarivaltioita? Miksei elohopeaan saa koskea?

Jos sinua kiinnostavat maa- ja vesiekosysteemien rakenteet ja toiminta sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin, niin luonnonvarat ja ympäristö on alasi. 

Kandidaattiopinnoissasi opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet sekä perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista ja reunaehdoista. Maisterivaiheessa voit erikoistua akvaattisiin tieteisiin, ympäristötieteeseen ja luonnonvarojen käytön kestävyyteen.

Akvaattisisten tieteiden ammattilaiset tuntevat monipuolisesti veteen ja vesiluontoon liittyviä fysikaalisia ja biologisia ilmiöitä, lainalaisuuksia ja käsitteitä. Perehdytään ajankohtaisiin kysymyksiin kuten jäte- tai kaivosteollisuuden vesien aiheuttamiin vaikutuksiin ja opit myös vesistöihin liittyvien luonnonvarojen hyödyntämisen periaatteet. Tärkeitä näkökulmia ovat eri tekijöiden väliset vuorovaikutukset ja ihmistoiminnan vaikutus niihin sekä vesistöjen suojelu ja kestävä käyttö. Opiskelussa tärkeässä osassa luento-opetuksen lisäksi erilaiset kenttä- ja harjoituskurssit.

Ympäristötieteen perusta on luonnontieteissä, mutta se käsittää myös sosiaalitieteitä, taloustiedettä ja hallinnollisia tieteitä. Ympäristötiede on kiinteästi liitetty ympäristöteknologiaan, jonka tavoitteena on hyödyntää erilaisia teknisiä ratkaisuja ympäristön laadun ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ympäristötieteessä opetuksen painopiste on ympäristötieteen luonnontieteellisissä perusteissa ja osin teknologisissa sovelluksissa, erityisesti siinä, miten mitataan ihmisen vaikutusta ympäristöön ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.


Lisätietoa: