Journalistiikan opintokokonaisuus (aineopintotasoinen)

25 op
Journalistiikan opintokokonaisuus (aineopintotasoinen)
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen
Aineopinnot
Vapaa sivuaine: Ei
Linkki Korppiin
Linkki www-sivuille

Oppiaineen kuvaus

Journalistiikka on akateemisammatillinen oppiaine, joka kouluttaa toimittajia uutisorganisaatioihin ja muihin journalistisiin tehtäviin. Journalistiikasta valmistunut voi työskennellä toimituksessa esimerkiksi toimittajana, kuvaajana, toimitussihteerinä, tuottajana, uutispäällikkönä, toimituspäällikkönä tai päätoimittajana. Journalistiikasta valmistuneita on työllistynyt myös muihin viestintäalan tehtäviin yksityiselle tai julkiselle sektorille, ja heitä toimii myös viestintäalan yrittäjinä ja opetustehtävissä.

Journalistiikan opintokokonaisuuden painopisteenä on journalistinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Kokonaisuuteen kuuluvilla kursseilla opiskelija oppii tekemään journalistisia sisältöjä eri joukkoviestimiin, kuten sanomalehtiin, radioon, televisioon, verkkoon ja mobiileihin päätelaitteisiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee journalistista professiota ja sen ajankohtaisia haasteita sekä kykenee arvioimaan journalismin roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

Journalistiikan opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

JOUA011 Uutisjournalismi (10 op)
JOUA012 Radiojournalismi (5 op)
JOUA013 Videojournalismi (5 op)
JOUA007 Monimediajournalismi (5 op)

Työelämähyöty

Journalistiikan opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia toimia journalistisissa tehtävissä monimediaisessa ympäristössä ja hän kykenee kriittis-analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja luomiseen. Journalistiset ja muut viestintätaidot yhdistettynä laajaan yleissivistykseen antavat osaamispohjaa monenlaisiin tulevaisuuden työelämän tehtäviin.

Hakuaika

1.3. - 30.4.2019

Hakuohjeet

Journalistiikan opintokokonaisuuden (25 op) opiskeluoikeutta voi hakea, kun edeltävä kokonaisuus on suoritettu. Edeltävän kokonaisuuden kokonaisarvosanan tulee olla vähintään hyvä (3) ja kokonaisuuden tulee valmistua hakukeväänä toukokuun loppuun mennessä. Edeltäväksi kokonaisuudeksi käyvät viestinnän ja median perusopinnot tai journalistiikan, puheviestinnän tai yhteisöviestinnän perusopinnot.

Hakuaika on 1.3. - 30.4.2019. Haku tehdään Korpissa ilmoittautumalla seuraavalle kurssille ja täyttämällä sen yhteydessä oleva hakulomake: JOUKOK Journalistiikan opintokokonaisuus, 25 op, haku 2019

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Tehtäessä päätöksiä haastatteluun kutsuttavista otetaan huomioon hakijan hakulomakkeella esittämät perustelut, hakijan vapaasti valittavien opintojen tarve, sekä hakijan aiempi opintomenestys. Journalistinen työkokemus voidaan myös katsoa ansioksi.

Valintahaastattelut järjestetään tiistaina 28.5.2019. Valintahaastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota sekä soveltuvuutta journalistiselle alalle.

Lopullinen valinta tehdään haastattelun perusteella. Kokemus journalistisesta työstä voidaan katsoa ansioksi valinnassa.

Valittavien opiskelijoiden määrä: enintään 3

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Sari Mäkikangas
kieli- ja viestintätieteiden laitos (A)
sari.makikangas(at)jyu.fi
puh. 050 428 5245

journalistiikka-oppiaineen verkkosivut