Liikuntatieteellinen tiedekunta

3 Koulutus

Jyväskylän yliopisto. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntatason laatukäsikirja. Koulutus. Versio 1.2. Dekaanin hyväksymä 25.09.2009.

Sisältö

3.1 Taustaa

Tiedekunnan tehtävänä on kouluttaa liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita eri alojen kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin.  Lisäksi tiedekunta on mukana yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa toteutettavassa yhteiskunnan asiantuntijoita kouluttavassa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmassa.  Tiedekunta antaa koulutusta sekä liikuntatieteiden että terveystieteiden koulutusaloilla. Tiedekunnassa on myös monitieteisiä opintokokonaisuuksia, joista hyvinvointiteknologian liikuntabiologinen maisterikoulutus ja liikuntateknologian maisteriohjelma ovat suomenkielisiä. Englanninkielisiä maisteriohjelmia tiedekunnassa on neljä. 

Tiedekunta kouluttaa ainoana yksikkönä maamme liikunnan aineenopettajat sekä opetussuunnitelmat vahvistavana tahona vastaa liikunnan sivuaineopetuksesta Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksessa sekä Turun yliopiston Turun ja Rauman toimipaikoissa.  Ruotsinkielinen sivuainekoulutus toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa Vaasassa.  Tiedekunnan koulutus tuottaa myös liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita ja tutkijoita liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnassa.

Terveystieteiden alan koulutus suuntautuu fysioterapian, gerontologian ja kansanterveyden, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen aloille. Fysioterapian ja sen opettajakoulutuksen, terveyskasvatuksen sekä gerontologian ja kansanterveyden aloilla tiedekunta antaa tutkintoon johtavaa koulutusta ainoana yksikkönä maassamme. Lisäksi tiedekunnalla on kokonaisvastuu terveystiedon opettajakoulutuksesta Suomessa.

Terveystieteiden alan koulutusta tarjotaan laajasti avoimen yliopiston opetuksena. Liikuntatieteiden osalta liikuntapsykologian opinnot ja tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot ovat avoimen yliopiston opintotarjontana.  Tiedekunta osallistuu myös liikunta- ja terveystieteiden täydennyskoulutuksen järjestämiseen (ks. Aikuis- ja täydennyskoulutus).

Takaisin ylös

Opiskelijoiden valinta

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta on varsin suosittu opiskelupaikka, sillä liikuntatieteiden koulutukseen on hakijoita lähes kymmenkertainen määrä hyväksyttäviin nähden. Terveystieteiden koulutusalalla hakijoita on oppiaineesta riippuen 3-10-kertainen määrä hyväksyttäviin nähden. (ks. Jyväskylän yliopiston opiskelijavalintatilasto)

Tiedekuntaan valitaan vuosittain 240-290 uutta tutkinto-opiskelijaa, joista noin 100 maisteriohjelmiin. Opiskelemaan valittavien määrän vaihteluun vaikuttaa eri vuosina otettavien erillisryhmien määrät (muuntokoulutus, pätevöittämiskoulutus, liikunnanopettajien erillisryhmä).  Valittavien opiskelijoiden määrät ja yleiset valintaperusteet päättää yliopiston hallitus tiedekunnan esityksestä. Yksityiskohtaisista valintaperusteista päättää tiedekuntaneuvosto laitosten esitysten pohjalta valintatoimikunnassa valmistellun esityksen perusteella (ks. tiedekunnan valintaopas).  Dekaanin nimeämässä valintatoimikunnassa on laitosten ja opiskelijoiden edustus sekä opintoasiainpäällikkö.

Takaisin ylös

Opiskelijavalintojen suunnittelu ja toteutus

Liikuntatieteiden koulutusalalla valinta on kaksivaiheinen (ks. valintaopas). Ensimmäisessä vaiheessa hakemuksista ilmenevien aikaisempien opintosuoritusten perusteella lasketun alkupistemäärän mukaan tiedekuntaneuvoston päättämä määrä hakijoita kutsutaan valintakokeisiin. Valintakokeen toisessa vaiheessa liikuntapedagogiikka ja liikuntabiologisia aineita (biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi) opiskelemaan hakevilla on kirjallinen koe, opetustuokio sekä liikuntakokeet. Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelman (liikuntasosiologia, liikuntasuunnittelu ja -hallinto) opiskelijoiden toisen vaiheen muodostaa kirjallinen koe.  Lopullisessa opiskelijavalinnassa opiskelijat valitaan liikuntapedagogiikkaa opiskelemaan valintakoemenestyksen perusteella. Liikuntabiologisia aineita opiskelemaan hakevat sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmaan hakevat valitaan alkupistemäärän ja valintakoemenestyksen perusteella. 

Opintoasiainpäällikkö ilmoittaa kaikille hakijoille hänen ensimmäisen valintavaiheen perusteella saamansa pistemäärän ja sen laskentaperusteet. Näin hakijat voivat tarkistaa valintaperusteiden oikeudenmukaisen soveltamisen oman hakemuksensa osalta. Kaikille valintakokeisiin osallistuneille ilmoitetaan kirjallisesti valintakokeiden suoritusten arvioinnit ja valintaperusteiden soveltaminen kunkin hakijan kohdalta.  Kirjeessä kerrotaan myös opiskelijaksi hyväksymisen alin pistemäärä sekä kunkin hakijan kokeissa saama pistemäärä. Kirjeessä ilmoitetaan myös muutoksenhakumahdollisuudesta valintapäätökseen.

Terveystieteiden koulutusalalla fysioterapiaa ja liikuntalääketiedettä opiskelemaan hakevilta edellytetään terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai siihen rinnastettava opistoasteen tutkinto. Gerontologiaa ja kansanterveystiedettä sekä terveyskasvatusta ja terveystiedon opettajakoulukseen otetaan opiskelijoita, joilla on  terveydenhuoltoalan, liikunta-alan tai terveyskasvatuksessa jonkun muun alan ammattikorkeakoulututkinto tai siihen rinnastettava opistoasteen tutkinto tai ylioppilastutkinto. 

Terveystiedon opettajankoulutukseen valinta tapahtuu kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa lasketaan alkupisteet koulumenestyksen ja yliopistollisten opintosuoritusten antamien lisäpisteiden perusteella.  Näin lasketun pistemäärän mukaan kutsutaan kokeisiin ennalta päätetty määrä hakijoita.  Heille järjestetään toisen vaiheen valintakoe, jonka muodostaa kirjallinen ja soveltuvuuskoe.

Terveystieteiden valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat, jotka täyttävät hakemansa oppiaineen valintaperusteet. Valinta tapahtuu aikaisemman opintomenestyksen ja valintakokeiden perusteella.  Valintakoe on aineistokoe tai aineistokoe ja kirjallinen koe. 

Opintoasiainpäällikkö ilmoittaa kaikille kokeissa olleille kirjallisesti valintojen tuloksen. Kirjeestä ilmenee hakijan saama pistemäärä ja opiskelijaksi hyväksyttyjen alin pistemäärä ja siinä ilmoitetaan myös muutoksenhakumahdollisuudesta valintapäätökseen.

Suomenkielisiin maisterikoulutuksiin (muuntokoulutus) valinta tapahtuu soveltuvan aikaisemman koulutuksen ja soveltuvuushaastattelun perusteella.  Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnassa otetaan huomioon aikaisempien opintojen soveltuvuus ja opintomenestys, kielitaito, tutkimuksellinen orientaatio, alan työkokemus ja motivaatio. Näitä selvitetään hakemuksen lisäksi haastattelemalla. Haastattelut suorittaa kunkin maisteriohjelman vastuuhenkilöt puhelinhaastatteluina. Valintojen tulos ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti ja samassa yhteydessä kerrotaan muutoksenhakumahdollisuudesta päätökseen.

Erityistapausvalinnoissa voidaan tutkinto-opiskelijoiksi hyväksyä yleensä ulkomailla tai kotimaassa suoritetun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita tai avoimen yliopiston väylän kautta hakevia.  Avoimen väylän kautta hakeville on määritelty tarkasti hyväksymisen edellytyksenä olevat opinnot.

Tiedekunnan oppiaineisiin voivat yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat hakea sivuaineoikeuksia ja yliopiston ulkopuoliset hakijat erillisen opintokokonaisuuden suoritusoikeuksia.  Hakuaikoja on pääsääntöisesti kaksi (30.4. ja 30.10.), mutta tanssipedagogiikan erikoistumisopintoihin ja liikunnan sivuainekokonaisuuteen on haku vain kevätlukukaudella ja niissä järjestetään hakijoille erillinen valintamenettely.  Myös terveystiedon opettajakelpoisuuden antavaan aineopintokokonaisuuteen on haku vain keväällä ja valintakoe järjestetään kesällä.

Kaikille opiskelijaksi hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä mihin mennessä heidän on varmistettava opiskelupaikan vastaanottaminen.

Kaikkien valintojen osalta päätöksen uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä tekee dekaani opintoasiainpäällikön esittelystä.

Opiskelijavalinnoissa tapahtuneen asiavirheet korjataan opintoasiainpäällikön toimesta.  Valintoja koskevat oikaisupyynnöt valmistelee opintoasiainpäällikkö asianomaista arvioijaa kuultuaan ja esittelee vastauksen dekaanille päätettäväksi. Oikaisupyynnön jälkeisen valituksen vastauksen valmistelee opintoasiainpäällikkö ja lausunnon hallinto-oikeudelle antaa tiedekuntaneuvosto.

Opiskelijoille kerrotaan opiskelumahdollisuuksista sekä jo opiskelemassa olevien että tiedekunnan henkilöstön toimesta. Opiskelijat käyvät omissa kouluissaan kertomassa omasta opiskelustaan tiedekunnassa sekä esittelevät tiedekunnan toimintaa. Lisäksi tiedekunnassa vierailee vuosittain lukuisia oppilasryhmiä eri puolilta Suomea. Näille ryhmille opintoasiainpäällikkö kertoo tiedekunnan opiskelumahdollisuuksista. Edelleen rekrytointia suoritetaan valtakunnallisen opinto-oppaan välityksellä sekä syksyisin Jyväskylän yliopiston abi-päivässä ja erilaisissa yliopiston viestinnän valmistamissa abeille tarkoitetuissa esittelymateriaaleissa. Lukiolaisten liiton järjestämät Studia-messut ovat myös yksi tärkeimmistä opiskelijarekrytointitapahtumista.

Opiskelijavalintojen arviointi ja kehittäminen

Valintakokeiden jälkeen pidetään välittömästi palautetilaisuus kokeiden sujumisesta ja muista kokemuksista valintakokeen osalta.  Valintojen kautta hyväksytyiksi tulleita opiskelijoita ja valinnan onnistuneisuutta arvioidaan koko koulutuksen ajan opintojen etenemisen ja opinnoissa menestymisen näkökulmasta.  Opiskelijavalintojen kehittämiseksi on käynnissä tutkimuksia ja kokeiluja valinnan yksinkertaistamiseksi ja keventämiseksi.

Takaisin ylös

Verkkosivuja