26.10.2018

Liikuntatieteellinen tiedekunta laati tutkimuskatsauksen liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

Valtioneuvosto on hyväksynyt eduskunnalle annettavan liikuntapoliittisen selonteon. Suomessa ei ole koskaan aiemmin laadittu liikuntapoliittista selontekoa. Nyt laadittu selonteko kattaa muun muassa linjaukset liikunnan lisäämisestä elämänkulun eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta. Päämääränä on lisätä merkittävästi ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on tuottanut selonteon tausta-aineistoksi kattavan tutkimuskatsauksen.

Liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi laaditun 180-sivuisen tutkimuskatsauksen valmistelivat vastaavana toimittajana Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen sekä liikuntatieteiden tohtorit Outi Aarresola (KIHU) ja Kati Lehtonen (LIKES). Selvitystyön ohjausryhmässä toimivat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Ari Heinonen sekä professorit Mirja Hirvensalo, Taija Juutinen, Lasse Kannas, Sarianna Sipilä ja Kimmo Suomi. 

Tutkimuskatsaus liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi on julkaistu Valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjassa (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:6) ja se löytyy myös sähköisenä versiona opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Tutkimuskatsauksen aineisto kerättiin webropol- ja sähköpostikyselyillä, joihin saatiin kaikkiaan 173 vastausta 99 tutkijalta. 

Tutkimuskatsauksen 15 johtopäätöksessä nostetaan esiin muun muassa liikuntakulttuurin eriytyminen, kansalaisten liikuntaharrastuksen polarisoituminen, matalan kynnyksen toimintojen organisointi ja yhteiskunnan kaikinpuolinen liikunnallistaminen. Myös tasa-arvon, eettisyyden ja kestävän kehityksen kysymykset nousevat painokkaasti esille. 

Lisätietoja:

professori Hannu Itkonen, hannu.itkonen@jyu.fi, +358503816302 yliopistonlehtori Kati Lehtonen, kati.m.k.lehtonen@jyu.fi, +358406309303