19.03.2019

Erillinen opinto-oikeus liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

Erillinen opinto-oikeus, liikunnan sivuainekokonaisuus, ulkomailla suoritetun tutkinnon täydentäminen

Erillinen opinto-oikeus

Henkilöt, joilla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa  Jyväskylän yliopistossa, voivat opiskella ylimääräisinä opiskelijoina yliopiston oppiaineiden erillisiä opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja.  Opiskeluoikeutta on haettava ja se voidaan myöntää ensisijaisesti siinä tapauksessa, että suoritettava arvosana liittyy läheisesti hakijan aikaisempiin tai toisessa oppilaitoksessa käynnissä oleviin opintoihin tai ammattiin.

Erillinen opinto-oikeus voidaan myöntää vain vain sellaisiin opintokokonaisuuksiin, jotka eivät ole tarjolla Jyväskylän yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena. (Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö).

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opintojaksojen ja -kokonaisuuksien opinto-oikeuksia voidaan myöntää rajoitetusti.

Valinta

Valinta tapahtuu hakemusten perusteella (ks. terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden syventävien opintojen valintaperusteet). Joissakin oppiaineissa järjestetään myös valintakokeet tai haastattelu. Valinnan tulos tiedotetaan hakijoille  henkilökohtaisesti.

Mikäli olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi (peruskoulu/lukio), toimita hakemuksen liitteeksi: oikeaksi todistettu tutkintotodistus ja todistus yleisestä kielitutkinnosta: suomen kielen  taitotaso 5 kaikista osa-alueista (arvosteluasteikko 1-6) tai valtionhallinnon kielitutkinto: hyvä taitotaso. 

Maksut

Kun yliopisto on myöntänyt opiskelijalla rajatun opinto-oikeuden suorittaa opintokokonaisuuden ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta, se voi periä opiskelijalta näistä opinnoista 15 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden. Erillisistä opinnoista maksuttomia Jyväskylän yliopistossa ovat muun yliopiston tutkintoon sisällytettävät opinnot, mikäli opiskelijan oma yliopisto, jonka kanssa on tehty yhteistyösopimus, puoltaa opinto-oikeuden hakemusta (JOO-hakemus) ja näin sitoutuu maksamaan opinnoista kulloisten sopimusten mukaisen korvauksen. Maksu peritään myönnettyä suoritusoikeutta kohden.

Sen sijaan opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot, jotka suoritetaan erillisinä opintoina, ovat opiskelijalle maksuttomia. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1436/2014, 30.12.2014)

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta.

Hakuaika ja hakulomake

Haku on kaksi kertaa vuodessa 1.3.-30.4. ja 1.9.-31.10.

Täytä sähköinen hakulomake tästä.  

Liitteiden toimitus ("Erillinen opinto-oikeus") 7.5.2019 klo 15 mennessä osoitteella Liikuntatieteellinen tiedekunta/opiskelijavalinta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Liikunnan sivuainekokonaisuus (60 op)

Liikunnan sivuainekokonaisuuteen (60 op) on erillinen haku (kts. hakuohjeet liikunnan sivuainekokonaisuuteen). 

Ulkomailla suoritetun tutkinnon täydentäminen

Tutkinnon täydennysoikeutta voivat hakea ulkomailla liikuntapedagogiikan alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat saaneet Opetushallituksen päätöksen korkeakoulututkintonsa tason rinnastamisesta ja joilla on hyvä suomen kielen taito (hakemuksen liitteeksi on toimitettava Opetushallituksen rinnastamispäätös, kopio tutkintotodistuksesta, todistus kielitutkinnosta) :

  • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 5 kaikista osa-alueista (arvosteluasteikko 1-6)
  • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 5 kaikista osa-alueista (arvosteluasteikko 1-6)
  • Valtionhallinnon kielitutkinto: hyvä taitotaso.

Haku kerran vuodessa 30.4. mennessä. 

Haku on kerran vuodessa 1.3.-30.4.

  • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 5 kaikista osa-alueista (arvosteluasteikko 1-6)
  • Valtionhallinnon kielitutkinto: hyvä taitotaso.
  • Haku kerran vuodessa 30.4. mennessä.

Täytä sähköinen hakulomake tästä

Liitteiden toimitus ("Erillinen opinto-oikeus") 7.5.2019 klo 15 mennessä osoitteella Liikuntatieteellinen tiedekunta/opiskelijavalinta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja: