04.04.2018

Liikunnan yhteiskuntatieteet, liikuntabiologinen pääaineryhmä ja liikuntapedagogiikka/valintakoemateriaali

Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua.

Sama aineisto liikuntapedagogiikan, liikunnan yhteiskuntatieteiden ja liikuntabiologisen aineryhmän hakijoilla!

Huom! Liikunnanohjaajat/liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet liikuntapedagogiikkaa opintosuunnaksi hakevat eivät osallistu tähän kokeeseen kts. liikuntapedagogiikan aikuiskoulutus (maisteri).

Valintakoe 4.5.2018 klo 10-12 Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa.  Täältä löytyvät myös tarkemmat ohjeet ja tiedot.

OPISKELIJAVALINNAT 2018 / Liikuntatieteellinen koulutusala

AINEISTO


Liikunta ja tasa-arvo 2017. Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:6. Helsinki: Opetus- ja kulttuurinimisteriö. VAIN julkaisun luku kolme, Fyysinen aktiivisuus ja kunto (s. 18–43).

Julkaisu löytyy myös ruotsinkielisenä. Publikation finns även på svenska.

Idrott och jämställdhet 2017. Översikt över nuläget för jämställdhet mellan kvinnor och män inom idrottsområdet. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:18. Helsingfors: Undervisnings- och kulturministeriet. ENDAST publikationens avsnitt tre, Fysisk aktivitet och kondition (s. 17–43).

Suomenkielinen: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160521/OKM_6_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

På svenska:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160697/OKM_18_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 


Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. 2016. Huippu-urheiluvalmennus. Teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa.  VK-Kustannus Oy, 1. painos. Ainoastaan kirjan luku neljä Harjoittelun fysiologiset ja biomekaaniset perusteet (s. 61-155). Ei voi tulostaa.


Lehtonen, K. 2017. Luolamiehet ja suurlinkkaajat suomalaisessa liikunnan ja urheilun eliittiverkostossa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2), 127–140.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132359/YP1702_Lehtonen.pdf?sequence=2


Moilanen, P. 2017. Kannustin, koriste ja liikkujan kaveri - tutkimus liikuntateknologian käyttäjyydestä. Jyväskylä studies in computing 267. VAIN kirjan luku 5, Liikunta suomalaisten arjessa (s. 90–112).

Kirja on ladattavissa pdf:nä osoitteesta https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55929 ja selailtavana digijulkaisuna osoitteessa https://issuu.com/jyuit/docs/moilanen_panu_screen?e=26748503/55685230

Huomioi selailtavaa digijulkaisua käyttäessäsi, että sivut (90–112) ovat kirjan, eivätkä selaimen mukaisia. 


Jaakkola, T., Watt, A., & Kalaja, S. 2017. Differences in the Motor Coordination Abilities Among Adolescent Gymnasts, Swimmers, and Ice Hockey Players. Human Movement, 18 (1), 44–49. doi:10.1515/humo-2017-0006

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54139


Paakkari, O., Torppa, M., Villberg, J., Kannas, L., & Paakkari, L. 2018. Subjective health literacy among school-aged children. Health Education, 118 (2), 182–195. doi:10.1108/HE-02-2017-0014

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/56813