09.11.2018

Tutkimusta liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdään liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta ihmisen koko elämänkulku huomioiden. Tavoitteena on lisätä tutkittua tietoa liikunnan ja terveyden edistämisen tueksi sekä liikunnan yksilöllisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen saavuttamiseksi. 

Fysioterapian tutkimuksessa painotetaan erityisesti liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus- ja merkityksellisyystutkimusta. Tutkimusta tehdään kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Myös tuki- ja liikuntaelimistön rakenteeseen ja toimintaan liittyvä lihas-, rusto- ja luututkimus kuuluvat fysioterapian tutkimuskenttään. Ohjauksen, oppimisen ja teknologian mahdollisuuksia kuntoutuksessa tutkitaan esimerkiksi etäteknologiaan ja pelillistämiseen liittyen. Fysioterapian opettamisen ja ohjaamisen tutkimuksessa painottuvat opettajien osaaminen sekä eri ikäisten etä- ja lähiohjaus erilaisissa konteksteissa. Pyrkimyksenämme on kehittää näyttöön perustuvaa fysioterapiaa osana moniammatillista kuntoutusta.

Gerontologisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Tarkoituksena on aktiivisen, täysipainoisen elämän mahdollistaminen eri ikävaiheissa. Keskeisiä tutkimusalueita ovat esimerkiksi aktiivisena vanheneminen, ikääntyvien toimintakyky, elämänkulku, liikunta sekä vanhenemisen biologiset ja psykologiset mekanismit. 

Liikuntabiologisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa liikesuorituksiin ja harjoitusvaikutuksiin liittyvistä hermolihasjärjestelmän toiminta- ja adaptaatiomekanismeista. Tutkimuksen painopistealueina ovat myös liikunnan vaikutusmekanismien tutkiminen lihavuuden, metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen ilmenemiseen. Liikuntabiologian alueella tehdään myös laajaa soveltavaa tutkimusta mm. liikunta- ja hyvinvointiteknologian alan yritysten sekä eri urheilulajien kanssa. Sotilaiden fyysiseen kuntoon liittyvää tutkimusta tehdään yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.

Liikuntakasvatuksen tutkimus keskittyy koululiikuntaan, liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutukseen, liikuntamotivaatioon ja motoriseen oppimiseen sekä liikuntakäyttäytymisen tutkimukseen elämänkulun eri vaiheissa.

Liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkimusalueita ovat muun muassa liikunnan kansalaistoiminta, väestön liikuntakäyttäytyminen ja liikunta elämänkulussa, liikuntakulttuurin muutos, liikunnan ympäristöpolitiikka, nuorisokulttuurinen liikkuminen, liikuntasuunnittelu ja -johtaminen sekä kilpa- ja huippu-urheilu.

Liikuntalääketieteen tarkoituksena on tutkia erilaisia liikunnan ja sairauksien välisiä yhteyksiä ja pyrkiä siten osaltaan edistämään ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Liikuntalääketieteellisten tutkimusprojektien keskeisenä tavoitteena on lisätä tietoa liikunnan vaikutusmekanismeista ja käytännön toteutuskeinoista sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tutkimuksen kohteena ovat sekä liikunnan aiheuttamat hyödyt että haitat.

Terveyden edistämisen tutkimus ja koulutus kohdistuu lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen, terveyskäyttäytymiseen ja terveyden lukutaitoon; koulun terveystietoon ja siihen liittyvään opettajakoulutukseen; elämäntapamuutoksen ohjaustutkimukseen sekä toimintaympäristö- ja yhteisölähtöiseen terveyden edistämiseen.