17.11.2018

ERMA-projektin tutkijat

Eija Laakkonen

Eija_Laakkonen_.jpgERMA-tutkimuksen ja EsmiRs-tutkimuksen johtaja

Tutkimusintresseihini kuuluu ikääntymisen biologia, fyysinen aktiivisuus ja miten fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa terveyteen ikäännyttäessä. Erityisesti olen kiinnostunut naisten ikääntymisen erityispiirteistä, joista keski-iässä tulevat vaihdevuodet hormonimuutoksineen ovat ilmeisimpiä. Koska haluan selvittää ikääntymiseen liittyviin muutoksiin vaikuttavia solutason mekanismeja ja erityisesti naishormoni estrogeenin vaikutuksia, käytän tutkimuksissani ihmistutkimusaineistojen lisäksi in vivo - ja in vitro -malleja. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat kudosnäytteistä tehtävistä molekyylibiologisista analyyseistä koko kehon toimintakykyä ja kehonkoostumusta selvittäviin menetelmiin.

Vuokko Kovanen

Vuokko_Kovanen.jpgERMA-tutkimuksen johtaja; emerita 1.7.2018 lähtien

Olen taustaltani solubiologi ja minulla on yli 30 vuoden tutkijanura lihaksen biokemian ja fysiologian alalta. Tiedeyhteisössä minut tunnetaan erityisesti luustolihaksen sidekudosta ja sen fyysiseen kuormitukseen sopeutumista koskevista tutkimuksistani. Viimeisen 14 vuoden aikana mielenkiintoni on kohdistunut estrogeenin merkitykseen lihasten solutason toimintojen säätelyssä. Tutkimusryhmämme on osoittanut, että estrogeenilla on anabolisia vaikutuksia lihassolujen sisäisiin säätelyreitteihin, millä on käytännönkin merkitystä vaihdevuosi-ikäisille naisille, jotka ovat alttiita lihasmassan menetykselle. ERMA-tutkimus jatkaa tätä pitkät perinteet omaavaa tutkimuslinjaa monitieteisellä tutkijakokoonpanolla.

Senioritutkijat ja keskeiset yhteistyökumppanit

Sarianna Sipilä

Sarianna_Sipila.jpgLiikuntagerontologian professori, liikuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani

PANINI-tutkimusverkoston vastuujohtaja Suomessa

Olen kiinnostunut fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vaikutuksista vanhenevan väestön fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn. ERMA–tutkimukseen liittyen, olen kiinnostunut erityisesti siitä, mikä rooli naisten ikääntymiseen liittyvillä hormonaalisilla muutoksilla on tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon ja sitä kautta myös fyysiseen toimintakykyyn. Olen tehnyt tutkimusta tällä alueella jo 20 vuoden ajan. Olemme osoittaneet hormonikorvaushoitoa hyödyntävissä tutkimusmalleissa, että vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset saattavat vauhdittaa tuki- ja liikuntaelimistön kunnon ja toimintakyvyn heikkenemistä jo keski-iässä. ERMA–tutkimuksen aineistolla pääsemme varmistamaan nämä tärkeät havainnot.

Pauliina Aukee

Konsultoiva synnPauliina_Aukee.jpgytysten ja naistentautien erikoislääkäri

Toimin urogynekologina ERMA-tutkimuksessa. Oma väitöskirjani käsitteli lantionpohjan lihasharjoittelun vaikutusta naisen ponnistusvirtsankarkailuun.  Sen jälkeen kliininen työni ja tutkimukseni ovat käsitelleet raskauden, synnytysten, ikääntymisen ja leikkaushoidon vaikutusta lantionpohjan toimintahäiriöiden esiintymiseen ja korjaantumiseen. Lantionpohjan lihaksisto ja tukirakenteet joutuvat elämänaikana monesta eri syystä kovaan rasitukseen. Magneetti- ja 3D-kuvantamisella olemme nähneet lantionpohjan lihasten haurastumisen erityisesti oireisilla naisilla. Mielenkiintoni kohdistuu vaihdevuosi-iän tuomiin hormonaalisiin, kehon koostumis- ja kuormitusseikkoihin. Yhdistelemällä oirekyselyjä, hormonaalisia seikkoja ja liikunnan aktiivisuus- ja kehon koostumismittauksia, pyrimme profiloimaan lantionpohjan toimintahäiriöistä kärsiviä naisia. Tarkoituksena on tuottaa tietoa ennalta ehkäisevää hoitoa varten.

Urho Kujala

Urho_Kujala.JPG

Liikuntalääketieteen professori

Toimin ERMA-hankkeessa lääketieteen asiantuntijana ja olen tiedekunnan DXA-mittausten vastuuhenkilö. Tutkimusmielenkiintoni kohdistuu laajasti liikunnan, fyysisen kunnon ja terveyden välisiin yhteyksiin solutason mekanismeista käytännön sovelluksiin.

 

 

 

Katja Kokko

Katja_Kokko.jpg

Tutkimusjohtaja, Gerontologian tutkimuskeskus

PATHWAY-hankkeen johtaja

ERMA-tutkimuksessa olen vastuussa persoonallisuuden ja muun psykologisen toimintakyvyn arvioinneista. Tutkimukseni päälinjoina ovat psyykkisen toimintakyvyn kehittyminen elämänkaaren aikana, erityisesti keski-iässä ja ikääntyessä, sekä psyykkisen toimintakyvyn yhteydet sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn sekä terveyteen. Psyykkisen toimintakyvyn osalta tutkin persoonallisuutta ja mielen hyvinvointia, kun taas sosiaalisen toimintakyvyn osalta tarkastelen esimerkiksi työuraa ja perhettä. Terveys puolestaan sisältää muun muassa terveyskäyttäytymisen ja sairaudet. PATHWAY-hankkeessa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja jossa hyödynnetään ERMA-aineistoa, selvitämme, miten ja miksi persoonallisuus liittyy fyysiseen toimintakykyyn, erityisesti liikunnan harrastamiseen.

Taija Juutinen

Taija_Juutinen.jpgKinesiologian professori

Kansainvälinen tiedeyhteisö tuntee minut nimellä Taija Finni. Tutkimukseni kattaa laajan kirjon hermolihasjärjestelmän toiminnasta fyysisen aktiivisuuden ja inaktiivisuuden terveydellisiin vaikutuksiin. Tutkimusryhmäni on raportoinut uutta tietoa istumisen, seisomisen ja normaalin päivittäisen elämän aikana ilmenevistä käyttäytymismalleista lihasten passiivisuutta ja aktiivisuutta mittaamalla. Tutkimukset lihasten ja jänteiden yhteistoiminnasta ovat tuoneet näkökulmia harjoitteluun, kuntoutukseen ja ikääntymisen mukanaan tuomiin liikkumiskyvyn muutoksiin.

Ina Tarkka

Ina_Tarkka.jpgYliopistotutkija

Tieteellisen työni tavoitteena on aikuisen ihmisen keskushermoston muovautumiskyvyn parempi ymmärtäminen ja tämän tiedon tehokas hyödyntäminen kehitettäessä neurologisiin sairauksiin spesifejä kuntoutusmenetelmiä. Ryhmäni tutkii motorista järjestelmää ja miten sen muokkautumiseen voidaan vaikuttaa eri sensoristen järjestelmien kautta. Tutkimme keskushermoston muovautumisen yhteyksiä fyysiseen aktiivisuuteen, ikääntymiseen ja ylipainoon. Käytämme neurofysiologisia aivotutkimusmenetelmiä, mm. elektroenkefalografiaa, magnetoenkefalografiaa ja transkraniaalista magneettistimulaatiota. Pyrimme siirtämään tutkimustulokset mahdollisimman nopeasti neurologisen kuntoutuksen kehittämiseen.

Tuija Tammelin

Tuija_Tammelin.jpg

Tutkimusjohtaja, LIKES

Työskentelen LIKES-tutkimuskeskuksessa Jyväskylässä tutkimusjohtajana (www.likes.fi). Olen kiinnostunut fyysinen aktiivisuuden, kunnon ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimushankkeisiimme kuuluvat fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät ja liikunnan edistäminen elämänkulun eri vaiheissa sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja oppimistuloksiin elämänkulun eri vaiheissa. Fyysinen aktiivisuus selvitetään sekä objektiivisilla mittauksilla että itseraportointiin perustuvilla menetelmillä.