14.05.2018

Tutkimuksen kuvaus

ERMA-tutkimuksen lyhenne tulee tutkimuksen englanninkielisestä tieteellisestä nimestä ”Estrogenic Regulation of Muscle Apoptosis”, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa estrogeenin säätelyvaikutuksia liittyen lihasten solukuolemaan. Toisin sanoen tutkimusprojektissa selvitetään lihaksen ikääntymismuutoksia ja vaihdevuosiin liittyvän hormonimuutoksen osuutta niiden säätelyssä. Näiden biologisten mekanismien lisäksi ERMA-tutkimuksessa selvitetään vaihdevuosiin liittyvien hormonaalisten muutosten yhteyksiä ja vaikutuksia naisten fysiologisiin ja psykologisiin toimintoihin (Kovanen ym. 2018).

ERMA-tutkimuksessa tehdään poikkileikkaustutkimuksen lisäksi myös seurantatutkimus, joissa molemmissa tutkittavina ovat Jyväskylän ja sen naapurikuntien alueella asuvat, vaihdevuosi-ikää lähestyvät 47-55-vuotiaat naiset. Tutkimukseen kutsuttiin yli 80 % tämän kohortin naisista. Heidät valittiin satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen asukasrekisteristä. Tutkimuksen aineistonkeruu etenee vaiheittain (kts. sivun alareunassa oleva kuva). Aineistonkeruuvaiheista ovat valmistuneet poikkileikkaustutkimusaineiston muodostava vaiheet 1 ja 2. Poikkileikkaustutkimusvaiheen aineistonkeruu toteutettiin 2014–2016. Esitietokyselyn palauttaneista naisista 45 % osallistui vaiheen kaksi laboratoriokäyntiin. Tässä vaiheessa tutkittavien menopaussivaihe selvitettiin veren hormonipitoisuuksien ja kuukautisvuotopäiväkirjan profiilin perusteella ja jaettiin premenopaussi-, aikainen perimenopaussi-, myöhäinen perimenopaussi- ja postmenopaussiryhmiin. Vaiheessa kolme tehtiin laaja kyselytutkimus, terveystarkastus, kehonkoostumusmittauksia, suoritus- ja toimintakykymittauksia ja kognitiomittauksia. Lisäksi osa tutkittavista kävi reiden ja säären alueen tietokonetomografia-kuvauksissa ja antoi lihaskudosnäytteen.  Tutkimuskäynnin lopuksi tutkittaville annettiin mukaan aktiivisuusmittarit, jotka pyydettiin palauttamaan postitse 7-päivän mittausjakson päätyttyä.  Lue lisää mittauksista...

ERMA-tutkimuksen pitkittäistutkimukseen (vaihe 4) osallistuvat vaihdevuosien siirtymävaiheessa olevat perimenopaussi-ryhmien naiset. Tämä aineistonkeruuvaihe jatkuu edelleen. Tutkittavat käyvät seurantamittauksissa 3–6 kuukauden välein. Seurantamittauksissa otetaan verinäytteet, mitataan kehonkoostumus ja tehdään kyselytutkimus. Lisäksi liikunta-aktiivisuusmittaukset toistetaan.  Kun tutkittavien todetaan ohittaneen vaihdevuodet (postmenopaussi) tehdään loppumittaukset, joissa toistetaan aineistonkeruuvaiheen 3 mittausprotokolla.

ERMA-tutkimuksen viides vaihe, EsmiRs-seurantatutkimus aloitetaan syksyllä 2018. Seurantatutkimukseen kutsutaan ne ERMA-tutkimuksen vaiheeseen 2 osallistuneet naiset, jotka ovat antaneet kirjallisen luvan lähestyä heitä uusiin aineistonkeruisiin liittyen. EsmiRs-seurantatutkimus on kolmiportainen, sisältäen kyselytutkimuksen, ERMA-tutkimuksen vaiheessa 3 toteutetut laboratoriomittaukset toistava mittauskäynti sekä kokonaan uusia aineenvaihduntamittauksia sisältävä tutkimuskäynti. Kyselytutkimukseen voivat osallistua kaikki kutsun saaneet, tutkimuskäynneille on erilliset sisäänottovaatimukset.

Flow_chart_SK_2.jpg