26.04.2018

Ikääntyneiden työurat - työssä jatkaminen ja eläkkeellä työskentely,  JATKIS

Hankkeen tavoitteet 

Tässä tutkimushankkeessa peilataan vuoden 2017 alussa voimaan astuvaa eläkeuudistusta ikääntyvien työntekijöiden työuran loppuvaiheeseen, eläkkeelle siirtymiseen ja eläkeaikaisen työskentelyn ajatuksiin, yleisten eläkkeelle siirtymisen teorioiden avulla. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan käytännön työkalu, jonka tarkoituksena on luoda toimivia mekanismeja, jotka helpottavat eläkkeelle siirtymistä harkitsevan työntekijän ryhtymistä eläkeaikaiseen työskentelyyn.

Käsillä oleva hanke pohjaa osittain Työsuojelurahaston rahoittamassa Hyöty-hankkeessa, Aalto-yliopiston ja Työterveyslaitoksen metalliteollisuudesta, vähittäiskaupan alalta ja terveydenhuollon organisaatiosta vuonna 2011 keräämään kyselytutkimusaineistoon. Lisäksi hankkeen aikana tullaan keräämään uusi kyselytutkimus työssä olevilta terveydenhuollon työntekijöiltä, jota täydennetään seurannan kuluessa eläkerekisteritiedoin, tutkimukseen aiemmin osallistuneen terveydenhuollon organisaatiosta. Suomenkielisen perusraportin ja tieteellisten julkaisujen lisäksi hankkeessa tuotetaan kohdeorganisaatioita sekä laajempaa yleisöä hyödyttävää tietoa eläkeaikaisen työskentelyn toteuttamisesta työelämässä.

Hankkeen tausta

Tämän tutkimuksen taustalla on työikäisen väestön vanheneminen ja iäkkäiden työntekijöiden kasvava kiinnostus työssä jatkamista kohtaan, yhdessä työuran loppuvaiheen yksilötason valintojen kasvavan kirjon kanssa. Yhä suurempi joukko työikäisiä saavuttaa vanhuuseläkeikänsä ja tekee valintoja eläkkeelle siirtymisensä ja työaktiivisuutensa suhteen tulevien vuosien aikana. Käsillä oleva hanke jatkaa menestyksekkäässä Työsuojelurahaston rahoittamassa Hyöty-hankkeessa (n:o 110319) aloitettua ikääntymisen ja työurien loppuvaiheen teemaa. Hanke pohjaa osin Hyöty-hankkeessa (2011–2013) metalliteollisuudesta, vähittäiskaupan alalta ja terveydenhuollosta kerättyyn kyselytutkimusaineistoon. Lisäksi eläkeaikaisen työskentelyn teemaa valotetaan keräämällä kyselyaineisto työssä olevan hoitohenkilöstön parista. Tietoja täydennetään lyhyen seurannan jälkeen eläkerekisteritiedoin.

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että yksilö- ja organisaatiotason tekijöillä on yhteyttä työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jatkamiseen. Tässä itsenäisessä hankekokonaisuudessa tullaan syventämään Hyöty-hankkeessa aloitettua ikääntymisen näkökulmaa. Tavoitteena on edelleen tarkastella yksilö- ja organisaatiotason tekijöiden yhteyksiä eläkkeelle siirtymis- ja työssä jatkamisaikeisiin. Lisäksi tarkastellaan esim. henkilöstöjohtamisen roolia työssä jatkamisessa. Toisaalta tutkimus mahdollistaa eritasoisten (mikro ja meso-taso) tekijöiden yhteyttä työtekijöiden työssä jatkamisaikeisiin. Hyöty-hankkeessa kerättyä materiaalia voidaan käyttää pienimuotoiseen trenditarkasteluun, yhdessä uuden terveydenhuollon organisaatiosta kerättävän aineiston kanssa.

Eläkeuudistuksen lisäksi hankkeessa tutkitaan eläkeaikaista työskentelyä, josta Suomessa tiedetään varsin vähän. Tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan työtekijöiden suhtautumista eläkeaikaiseen työskentelyyn sekä siihen yhteydessä olevia seikkoja terveydenhuollon organisaation ja hoitohenkilöstön näkökulmasta. Lopuksi kartoitetaan konkreetteja mekanismeja, joilla organisaatio ja työtekijää voivat suunnitella ja toteuttaa eläkeaikaisen työskentelyn organisaatiossa. Tutkimustiedon pohjalta tullaan hankkeessa kehittämään käytäntöä palveleva pilottityökalu, jonka avulla voidaan tukea yksilöitä ja organisaatioita eläkeaikaisen työskentelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työkalu kehitetään samaisessa terveydenhuollon organisaatiossa, josta kyselytutkimusaineisto kerätään.

Rahoittajat 

Työsuojelurahasto (2015-2018)

Tutkijaryhmä 

Yhteistyötaho 

  • Työterveyslaitos

Ohjausryhmä 

  • Prof. Sinikka Vanhala, Aalto-yliopisto (emerita)
  • Hallintoylihoitaja Merja Miettinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
  • Toimitusjohtaja Kenneth Johansson, Työsuojelurahasto
  • Eritysasiantuntija Katja Kärkkäinen, Työterveyslaitos
  • Prof. Taina Rantanen, Jyväskylän yliopisto
  • Yliopistotutkija Mikaela von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto
  • Akatemiatutkija Monika von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto