05.04.2019

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move! oppilaiden, opettajien ja kouluterveydenhoitajien näkökulmista

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Move!-järjestelmään ja koululiikuntaan liittyvä tutkimustoiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2017-2020 rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitetään oppilaiden, opettajien ja kouluterveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä toimintakyvyn kehittämisestä ja Move!-järjestelmästä. Kiinnostuksen kohteina ovat oppilaiden fyysinen aktiivisuus, motoriset taidot, fyysiset kuntotekijät sekä motivaatio-, tunne- ja arvonäkemykset koululiikuntaa ja toimintakykymittauksia kohtaan. Lisäksi hankkeessa ollaan kiinnostuneita opettajien ja terveydenhoitajien valmiuksista ja kokemuksista toimintakyvyn edistämisen ja Move!-mittausten osalta.

Tutkimuksen kohdejoukkona toimivat perusopetuksen 5. ja 8. luokan oppilaat eri puolella Suomea. Tietoa kerätään mm. kyselylomakkeiden, fyysisten mittausten sekä liikeantureiden avulla. Lisäksi opettajien ja terveydenhoitajien kokemuksia kerätään valtakunnallisesti sähköisten kyselyiden ja haastattelujen avulla.

Tutkimushankkeen tuloksia voidaan hyödyntää koululiikunnan, toimintakykymittausten ja koko Move!-järjestelmän kehittämisessä. Lisäksi tuloksia hyödynnetään opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä opetus- ja terveystoimen yhteistyön kehittämisessä. 

Move!-järjestelmän kehittämistyö ja koulutukset vuosina 2010-2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (FTS)  kehittämistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Myöhemmin Move-järjestelmäksi nimettyä kokonaisuutta valmisteltiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Tutustu Move!-mittariston kehittämiseen.

Liikuntatieteellinen tiedekunta järjesti Opetushallituksen tuella Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n käyttöönottoon liittyviä koulutuksia vuosina 2014 ja 2015. Lisätiedot ja koulutusten materiaalit löytyvät täältä.

Lisätietoja:

Lehtori Timo Jaakkola, timo.jaakkola@jyu.fi, p. 040 8053949
Tohtorikoulutettava Mikko Huhtiniemi, mikko.huhtiniemi@jyu.fi, p. 040 8053945
Tutkijatohtori Kasper Salin, kasper.salin@jyu.fi, p. 040 8053964