11.12.2018

Tutkijat

PATHWAY-hankkeen tutkijat

Katja Kokko

Katja_Kokko.jpg

Tutkimusjohtaja, Gerontologian tutkimuskeskus

PATHWAY-hankkeen johtaja

Olen vastuussa PATHWAY-hankkeen kokonaisuudesta ja johdan myös Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimusta. Tutkimukseni päälinjoina ovat psyykkisen toimintakyvyn kehittyminen elämänkaaren aikana, erityisesti keski-iässä ja ikääntyessä, sekä psyykkisen toimintakyvyn yhteydet sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn sekä terveyteen. Psyykkisen toimintakyvyn osalta tutkin persoonallisuutta ja mielen hyvinvointia, kun taas sosiaalisen toimintakyvyn osalta tarkastelen esimerkiksi työuraa ja perhettä. Terveys puolestaan sisältää muun muassa terveyskäyttäytymisen ja sairaudet. Aiemmat tutkimuksemme osoittavat, että persoonallisuudella on merkittävä rooli eri elämänalueilla ilmenevän toimintakyvyn kannalta. PATHWAY-hankkeessa pääsemme tarkastelemaan, miten persoonallisuus kytkeytyy ihmisen liikuntatottumuksiin.   

Sarianna Sipilä

Sarianna_Sipila.jpg

Liikuntagerontologian professori, Liikuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani

PASSWORD-tutkimuksen johtaja, PATHWAY-hankkeen varajohtaja

Olen koko akateemisen työurani ajan ollut kiinnostunut fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vaikutuksista vanhenevan väestön toimintakykyyn. Toimin PATHWAY-hankkeessa varajohtajana ja asiantuntijana erityisesti PASSWORD-tutkimuksen aineiston osalta.

 

 

 

Eija Laakkonen

Eija_Laakkonen_.jpg

Akatemiatutkija, FT

ERMA- ja EsmiRs-tutkimusten johtaja

PATHWAY-hankkeessa toimin yhteistyökumppanina ja asiantuntijana koskien erityisesti keski-ikäisten vaihdevuosien siirtymävaiheessa olevien naisten tutkimusaineiston (ERMA) sekä ERMA-tutkimuksen 4-vuotisseuranta-aineiston (EsmiRs) analyysejä. Tutkimusintresseihini kuuluu ikääntymisen biologia, fyysinen aktiivisuus ja miten fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa terveyteen ikäännyttäessä. Erityisesti olen kiinnostunut naisten ikääntymisen erityispiirteistä, joista keski-iässä tulevat vaihdevuodet hormonimuutoksineen ovat ilmeisimpiä. Käyttämäni tutkimusmenetelmät vaihtelevat kudosnäytteistä tehtävistä molekyylibiologisista analyyseistä koko kehon toimintakykyä ja kehonkoostumusta selvittäviin menetelmiin.

Timo Törmäkangas

Timo Törmäkangas

Yliopistotutkija, FT (tilastotiede)

Omalta osaltani tuon PATHWAY-projektiin tilastollista neuvontaa ja suoritan vaativiin tutkimuskysymyksiin liittyvää tilastollista mallinnusta. Olen toiminut Jyväskylän yliopistolla erilaisissa tilastotieteellisissä ja projektin hallintatehtävissä vuodesta 1996 ja perehtynyt useisiin poikittais- ja pitkittäisaineistojen analyysimenetelmiin.

PATHWAY-projektissa teen vaativia tilastollisia mallinnuksia ja ohjaan muita tutkijoita omien mallinnuksien teossa ja tulosten tulkinnassa.

 


Tiia Kekäläinen

Tiia Kekäläinen

Projektitutkija, TtM

Työskentelen PATHWAY-tutkimuksessa projektitutkijana. Väitöskirjatyössäni (esitarkastuksessa syksyllä 2018) olen tutkinut erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien ja erityisesti liikunnan yhteyksiä hyvinvointiin keski-ikäisillä ja ikääntyneillä henkilöillä. Lisäksi olen väitöskirjatyössäni selvittänyt motivaation merkitystä voimaharjoittelun ylläpitämisessä. Persoonallisuutta olen aiemmin tutkinut sekä suhteessa puristusvoimaan (pro gradu –työ 2015) että tietokoneen käyttöön.

PATHWAY-projektissa tehtäviini kuuluu tieteellisten julkaisujen ja muun tutkimustyön tekemisen lisäksi projektin koordinointiin kuuluvia tehtäviä, kuten nettisivujen ylläpito.

Jenni Karvonen

Tutkimusavustaja, TtM

Toimin PATHWAY-tutkimuksessa tutkimusavustajana. Tehtäviini kuuluu tieteellisten julkaisujen työstäminen. Pro gradu -työssäni (2018) olen tarkastellut temperamentin ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä aikuisiässä. Jatkan saman aihepiirin parissa PATHWAY-tutkimuksessa ulottaen tarkastelua temperamentin ohella persoonallisuuteen. Valmistuin terveystieteiden maisteriksi gerontologian ja kansanterveyden pääaineesta. Sivuaineena olen opiskellut psykologiaa.

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Professori Antonio Terracciano, College of Medicine, Florida State University, USA  

Tuija Tammelin

Tuija_Tammelin.jpg

Tutkimusjohtaja, LIKES

Työskentelen LIKES-tutkimuskeskuksessa Jyväskylässä tutkimusjohtajana (www.likes.fi). Olen kiinnostunut fyysinen aktiivisuuden, kunnon ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimushankkeisiimme kuuluvat fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät ja liikunnan edistäminen elämänkulun eri vaiheissa sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja oppimistuloksiin elämänkulun eri vaiheissa. Fyysinen aktiivisuus selvitetään sekä objektiivisilla mittauksilla että itseraportointiin perustuvilla menetelmillä.