08.11.2018

Tutkimuksen kuvaus

PATHWAY-hankkeen tarkoitus on selvittää persoonallisuuden yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen erityisesti keski-ikäisillä ja ikääntyneillä henkilöillä.

Persoonallisuus kuvastaa yksilöiden eroja käyttäytymisessä, ajattelussa ja tunteissa, ja persoonallisuuden piirteiden mittaaminen on yksi keino tutkia näitä eroja. Persoonallisuuden piirteet ovat suhteellisen pysyviä ominaisuuksia, ja aiemmissa tutkimuksissa niiden on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen. Persoonallisuutta tarkastellaan usein viiden piirteen kautta: neuroottisuus kuvastaa tunne-elämän epätasapainoisuutta kuten ahdistuneisuuden ja ärsyyntyneisyyden tunteita, ekstraversio eli ulospäinsuuntautuneisuus ilmentää esimerkiksi aktiivisuutta, jännityshakuisuutta ja seurallisuutta, avoimuus uusille kokemuksille kertoo avoimuudesta esimerkiksi vaihtelulle, näkemyksille ja pohdiskelulle, ystävällisyys kuvastaa epäitsekästä, mukautuvaista ja vaatimatonta toimintaa ja tunnollisuus ilmentää esimerkiksi järjestelmällisyyttä ja velvollisuudentuntoisuutta. Yksilön persoonallisuus muodostuu näiden viiden piirteen yhdistelmästä.

Monitieteisessä (liikunta- ja terveystieteet, psykologia, gerontologia, tilastotiede), Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa toteutettavassa "Milloin ja miksi persoonallisuus ennustaa keski-ikäisten ja vanhojen ihmisten fyysistä aktiivisuutta?" PATHWAY-hankkeessa selvitetään näiden persoonallisuuden piirteiden sekä niiden yhdistelmien yhteyksiä fyysiseen aktiivisuuteen ja istumisen määrään keski-ikäisillä ja ikääntyneillä henkilöillä. Persoonallisuutta tarkastellaan 8-vuotiaasta 85-vuotiaaksi asti. Fyysistä aktiivisuutta arvioidaan sekä itsearviointien että aktiivisuusmittarien avulla mitattuna. Tutkimuksessa katsotaan persoonallisuuden roolia fyysisen aktiivisuuden ennustajana: eroavatko persoonallisuudeltaan erilaiset ihmiset toisistaan fyysisen aktiivisuuden määrän suhteen, ja ennustaako persoonallisuus fyysisen aktiivisuuden ylläpitämistä esimerkiksi vaihdevuosien aikana ja liikuntaintervention jälkeen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi liikuntaneuvontaa tai liikuntainterventioita suunniteltaessa ottamalla ihmisten yksilölliset ominaisuudet huomioon. Hankkeessa koulutetaan monitieteisiä asiantuntijoita liikunnan alalle.

PATHWAY-hankkeessa ei kerätä omaa aineistoa, vaan hyödynnetään Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA)-  ja sen seurantatutkimus EsmiRs -, Lapsesta aikuiseksi - ja Ikääntyvien ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen (PASSWORD) -tutkimuksissa kerättyjä ja parhaillaan kerättäviä aineistoja, joissa on yhteensä yli 1700 tutkittavaa. PATHWAY-hanke on kolmevuotinen (2018−2021) ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.