11.12.2018

Yhteistyö

PATHWAY-projektissa käytetään aineistoja kolmesta eri tutkimusprojektista: Lapsesta aikuiseksi, ERMA ja PASSWORD.

LAPSESTA AIKUISEKSI

Lapsesta aikuiseksi -tutkimus on professori Lea Pulkkisen vuonna 1968 aloittama pitkittäistutkimus. Vuodesta 2013 tutkimusta on johtanut tutkimusjohtaja Katja Kokko. Tutkimukseen osallistui sen alkaessa vuonna 1968 kaksitoista satunnaisesti valittua koululuokkaa Jyväskylän alueelta eli yhteensä 369 tyttöä ja poikaa. Tutkittavia on seurattu 6-8 vuoden välein ja viimeisin aineistonkeruu on toteutettu vuonna 2009 tutkittavien ollessa 50-vuotiaita. Tutkittavien määrä on pysynyt korkeana, ja 76 % alkuperäisestä otoksesta osallistui tutkimukseen 50-vuotiaana.

Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen painopisteenä on ollut kehityksen seuraaminen lapsuudesta keski-ikään saakka elämän eri osa-alueilla. Tutkimuksessa on kerätty tietoa esimerkiksi käyttäytymisestä ja persoonallisuudesta, koulutuksesta, työurasta ja perheestä sekä terveyskäyttäytymisestä ja terveydestä. 

PATHWAY-tutkimuksessa käytetään Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksesta persoonallisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja sosioekonomista asemaa koskevia tietoja. Persoonallisuuden ja sosioekonomisen aseman osalta hyödynnetään sekä lapsuudessa että aikuisuudessa kerättyjä tietoja ja fyysisen aktiivisuuden osalta 50-vuotiaana kyselylomakkeella kerättyjä tietoja.

ERMA

ERMA-tutkimuksessa selvitetään koko kehon ja erityisesti lihasten ikääntymismuutoksia ja vaihdevuosiin liittyvän hormonimuutoksen osuutta niiden säätelyssä. Lisäksi tutkitaan vaihdevuosiin liittyvien hormonaalisten muutosten yhteyksiä naisten fysiologisiin ja psykologisiin toimintoihin. ERMA-tutkimusta johtaa akatemiatutkija Eija Laakkonen.

ERMA-tutkimukseen kuuluu sekä poikkileikkaustutkimus että perimenopausaalisten naisten seurantatutkimus. Tutkittavat ovat 47−55-vuotiaita Jyväskylän ja sen naapurikuntien alueella asuvia naisia. Poikkileikkaustutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin 2014−2016 ja siihen osallistui 1393 naista. Tutkittavat jaettiin heidän vaihdevuosivaiheensa mukaan premenopaussi-, aikainen perimenopaussi-, myöhäinen perimenopaussi- ja postmenopaussiryhmiin. Seurantatutkimukseen osallistuvat perimenopaussi-ryhmiin kuuluvat naiset, joita seurataan vaihdevuosien siirtymävaiheen yli. Tämä seuranta päättyy vuoden 2018 lopussa. ERMA-tutkimus jatkuu EsmiRs-tutkimuksena, jossa toteutetaan 4-vuotisseuranta ERMA-tutkimukseen osallistuneille naisille.

PATHWAY-tutkimuksessa hyödynnetään ERMA-tutkimuksen poikkileikkausvaiheessa ja seurantatutkimuksissa kerättyjä tietoja persoonallisuudesta, vaihdevuosivaiheesta ja fyysisestä aktiivisuudesta. Fyysistä aktiivisuutta ja paikallaan oloa on ERMA-tutkimuksessa mitattu sekä itsearviointiin perustuvan kyselyn että lantiolla viikon ajan pidetyn aktiivisuusmittarin avulla. 

PASSWORD

PASSWORD-tutkimuksessa selvitetään vuoden mittaisen liikuntaohjelman ja kognitiivisen harjoitusohjelman vaikutuksia kävelynopeuteen, kognitioon ja kaatumisiin. Tutkittavat ovat 70-85-vuotiaita naisia ja miehiä Jyväskylän alueelta. Tutkimuksen johtajana toimii professori Sarianna Sipilä.  

Interventio sisältää ohjatut kuntosali- ja kävelyharjoitukset, joiden lisäksi tutkittavat tekevät kotona omatoimisesti lihaskunto-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoituksia. Liikuntaharjoitusten lisäksi puolet tutkittavista tekee kognitiivista harjoittelua 3 - 4 kertaa viikossa aivojumppapelin avulla.

PATHWAY-tutkimuksessa hyödynnetään PASSWORD-tutkimuksessa kerättyjä tietoja persoonallisuudesta, fyysisestä aktiivisuudesta ja interventioon osallistumisesta. PASSWORD-tutkimuksessa mitataan persoonallisuutta kyselylomakkeilla alkumittauksissa, vuoden mittaisen intervention päätteeksi ja seurannassa vuosi intervention päättymisen jälkeen. Fyysistä aktiivisuutta arvioidaan sekä kyselylomakkeen että kehoon viikoksi kiinnitettävän aktiivisuusmittarin kautta.