05.09.2018

TietosuojailmoitusTietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle/PREACT
19.06.2018

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole pakko toimittaa mitään tietoja, tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää.

☐ Tietosuojailmoitus on toimitettu suoraan tutkittavalle
☐ Olen ymmärtänyt alla olevat tiedot ja haluan osallistua tutkimukseen
_____________________________________________________________
Paikka ja aika:
_____________________________________________________________
Allekirjoitus:
_____________________________________________________________
Nimenselvennys:
_____________________________________________________________

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika (kerta vai seurantatutkimus)
Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma (PREACT). Tutkimus tehdään kertatutkimuksena vuosina 2018-2021.

2. Rekisterinpitäjä, tutkimusta johtava ja yhteyshenkilö
Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja ja yhteyshenkilö: Marja Kokkonen, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Keskussairaalantie 4, PL35 (Viv276), 40014 JY, 0503829335, marja.kokkonen@jyu.fi

3. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot
Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja@jyu.fi, puh. 040 805 3297.

4. Yhteistyöhankkeessa tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Kukaan hankkeen yhteistyökumppani ei määrittele henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia eikä keinoja. Brittiläiset ja singaporelaiset yhteistyökumppanit saavat anonyymin, englanninkielisen kyselylomakkeen Jyväskylän yliopiston PREACT-hankkeen vastuulliselta tutkijalta Marja Kokkoselta. Suomessa käytettävään kyselyyn verrattuna kansainvälisille yhteistyökumppaneille toimitettava kysely on pituudeltaan lyhyempi ja erityisesti henkilötietojen osalta rajoitetumpi. Yhteistyökumppanit hyväksyttävät saamansa kyselyn omien yliopistojensa eettisissä
toimikunnissa, minkä jälkeen he asemoivat kyselyyn vievän nettilinkin omien instituutioidensa kotisivuille. Heidän vastuullaan on myös paikallisesti kerättyjen kyselyaineiston henkilötietojen ja keräämänsä anonyymin aineiston säilyttäminen ja tilastomatemaattinen käsittely. Brittiläisen ja singaporelaisen kyselyaineiston tuottamat tulokset yhdistetään artikkelikäsikirjoitusten tulososiin Suomen tulosten rinnalle vasta käsikirjoitusten kirjoitusvaiheessa. Tämän lisäksi seuraavat yhteistyökumppanit osallistuvat artikkelikäsikirjoitusten johdanto- ja pohdintaosien kirjoittamiseen seuraavalla tavalla:
1) Prof. Tamar Semerjian (San José:n yliopisto, USA): tutkimusartikkelin eräs kirjoittajista ja kielenhuoltaja
2) Prof. Koh Koon Teck (Nanyang Teknillinen yliopisto, Singapore): verokkiaineiston keruu,
tutkimusartikkelin eräs kirjoittajista ja kielenhuoltaja
3) Yliopistolehtori Alex Channon (Brightonin yliopisto, lso-Britannia): verrokkiaineiston keruu,
tutkimusartikkelin eräs kirjoittajista ja kielenhuoltaja
4) LitT Juha Kokkonen (Jyväskylän yliopisto): tutkimusartikkelin eräs kirjoittajista
5. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät kohdassa 6 mainitut tutkimuksen suorittajat, joiden kanssa tullaan tekemään sopimus eli Marja Kokkonen, Anna Kavoura, Päivi Berg, Jukka Lahti ja Ari Mäkiaho. He käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Heidän lisäkseen henkilötietojen käsittelijänä on tutkimushaastatteluiden litteroinnit ulkopuolisena ostopalveluna tekevä yritys, jonka kanssa tulemme tekemään tietojenkäsittelysopimuksen (DPA).
Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Jyväskylän yliopisto.

6. Tutkimuksen suorittajat
Tutkijat Marja Kokkonen, (PsT, LitM), Anna Kavoura (LitM, väit.12.5.2018), Päivi Berg (VTT, dosentti), Jukka Lahti (LitT), Ari Mäkiaho (BA in Science); singaporelaisen aineiston osalta prof. Koh Koon Teck (Nanyang Teknillinen yliopisto, Singapore) ja brittiaineiston osalta yliopistolehtori, PhD Alex Channon (Brightonin yliopisto, lso-Britannia).

7. Henkilötietojen vastaanottajat
Suomessa kerätyn aineiston henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Singaporessa ja Iso-Britanniassa kerättyjä aineistoja ei myöskään luovuteta ulkopuolisille (eikä edes Suomeen).

8. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kyseessä on tieteellinen tutkimus liikunnan ja urheilun parissa tapahtuvasta syrjinnästä sekä
erillisryhmissä vs. sekaryhmissä tapahtuvasta koululiikunnanopetuksesta ja urheiluvalmennuksesta. Aineistoa käsitellään osaksi julkaisuja (tieteellisissä kotimaisissa ja
ulkomaisissa julkaisuissa sekä kotimaisissa ammattijulkaisuissa), joissa eräät epäsuorat tunnistetiedot antavat kokonaiskuvaa koko tutkitusta joukosta.
Sähköiset urheilija-, valmentaja- ja liikunnanopettajakyselyt: Tutkittavat täyttävät digitaaliset Webropol-kyselyt nimettöminä anonyymisti. Kyselyaineistoa käsitellään tilastomatemaattisin monimuuttujamenetelmin (mm. regressioanalyysi, t-testi, ANOVA) ja tulokset esitetään numeraalisesti esimerkiksi keskiarvotietoina ja prosenttiosuuksina. Epäsuorien tunnistetietojen tarkoituksena on kuvata koko tutkimusjoukkoa esimerkiksi koko tutkimusjoukon keski-iän ja minimi- ja maksimi-iän sekä juridisen sukupuolen prosenttiosuuksien avulla. Epäsuoria tunnistetietoja ei käsitellä laajamittaisesti eikä epäsuorien tunnistetietojen käsittelyyn sisältyvä riski ole nimettömästi kyselyyn vastaavalle ”korkea”.
Puolistrukturoidut haastatteluaineistot: Haastatteluaineistoa analysoidaan sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin avulla sen jälkeen, kun aineiston tunnisteita sisältävä taustamateriaali (haastateltavien yhteystiedot) on hävitetty, eräät taustatiedot (kuten kotitalouden koostumus) on luokiteltu ja haastateltujen etunimet on vaihdettu peitenimiksi.

9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (EU 679/2016, 6 tai 9 artikla)
Henkilötietojen käsittelyperuste on tutkittavan suostumus.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1 (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen):
☒ rekisteröidyn suostumus
☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
säädökset:
☐ yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☐ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
mikä oikeutettu etu on kyseessä:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 6 ja 9 (erityiset henkilötietoryhmät):
☒ rekisteröidyn nimenomainen suostumus [OHJE: käytä yliopiston erillistä mallipohjaa suostumuksen pyytämiseen tämän ilmoituksen lisäksi]
☐ yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi
☐ muu peruste (esim. yleisen edun mukainen käsittely tieteelliseen tutkimukseen ja käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi)

10. Suostumuksen peruminen, jos käsittely perustuu suostumukseen
Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää osallistumisen tai peruuttaa suostumuksen syytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana.

11. Minkä verran ja mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää
Tutkimukseen haastatellaan noin kymmenen urheilijaa, valmentajaa, liikunnanopettajaa ja yläkouluikäistä (13 – 15-vuotiasta) oppilasta. Haastatteluaineisto sisältää seuraavat epäsuorat tunnisteet: haastateltavan etunimi, ikä, koulutus, ammatti (aikuisten haastateltavien osalta), perheen koostumus sekä haastateltavan käsitys omasta sukupuolestaan ja sukupuoli-identiteetistään.
Urheilijoiden, valmentajien ja liikunnanopettajien kyselyaineistot koostuvat sadoista nimettömistä vastauksista. Kyselyt lähetetään urheilujärjestöjen ja muiden nettilinkkiä jakamaan lupautuneiden yhteistyökumppaneiden kotisivujen kautta (Olympiakomitea, SUEK, Trasek, Nuorisotutkimusverkosto, Suomen Valmentajat ry. Suomen Ammattivalmentajat ry, Liito ry). Koska Liito ry., Suomen Valmentajat ry. ja Suomen Ammattivalmentajat ovat jäsenjärjestöjä.
Kaikilta Suomessa tutkimukseen osallistuvalta kerätään seuraavat henkilötiedot (epäsuoria tunnisteita): ikä lähimpään täyteen vuoteen pyöristettynä, juridinen ja koettu sukupuoli, kuuluminen johonkin sukupuolivähemmistöön, seksuaalinen suuntautuneisuus, siviilisääty ja asumismaakunta.
Urheiluvalmentajilta tiedustellaan lisäksi peruskoulutus, ylin suoritettu valmentajakoulutus,
valmennustoiminnan peruste sekä yhteenlaskettu valmennuskokemus vuosina. Liikunnanopettajilta tiedustellaan lisäksi suoritettu liikunta-alan tutkinto, nykyinen työtehtävä, kouluaste, jolla paraikaa opettaa, työsuhteen muoto sekä yhteenlaskettu opetuskokemus vuosina.
Lyhennetty versio urheilijoiden ja valmentajien kyselystä käännetään englanniksi ja toimitetaan yhteistyökumppaneille Iso-Britanniaan ja Singaporeen vuonna 2020. Singaporen lainsäädännön takia karsimme erityisiin henkilöryhmiin kuuluvia tietoja, ts. anonyymiin kyselyyn vastaajalta kysytään juridinen sukupuoli, mutta ei arkaluonteista tietoa vastaajan seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä.
Suomalainen ja brittiläinen tutkimusaineisto sisältää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (arkaluonteista tietoa seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä). Tiedot ovat koodattuina SPSS -tiedostoina (kyselyt) ja haastattelulitterointeina.

12. Mistä henkilötiedot kerätään
Henkilötiedot hankitaan tutkittavalta.

13. Profilointi
Automaattisia päätöksiä ei tehdä. Sisältää mm. mahdollisen profiloinnin.

14. Eettinen ennakkoarviointi tai vaikutustenarviointi Tutkimuksesta on pyydetty eettinen lausunto Jyväskylän eettiseltä toimikunnalta 4.6.2018.

Koska osa tutkimuksen tiedoista on erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (seksuaalinen suuntautuneisuus, sukupuoli-identiteetti), hankkeesta tullaan laatimaan vaikutustenarviointi, jonka arviointi tulee olemaan julkisesti saatavilla hankkeen kotisivuilta (https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/ryhmat/preact) .Lisäksi arvio lähetetään tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi. Lisäksi osatutkimuksen osalta tutkimussuunnitelma ja digitaalinen kyselylomake tullaan hyväksyttämään myös yhteistyöyliopistojen (University of Nanyang, University of Brighton) eettisissä toimikunnissa vuonna 2020.

15. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolle ja asianmukaiset suojatoimet
Suomessa kerättyä aineistoa ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

16. Henkilötietojen suojauksen periaatteet Henkilötietojen suojaamiseksi valitut suojatoimet

☐ toimenpiteet, joilla on jälkeenpäin mahdollista varmistaa ja todentaa kenen toimesta henkilötietoja on tallennettu, muutettu tai siirretty;
☒ toimenpiteet, joilla parannetaan henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamista (koulutus, ohjeet);
☒ tietosuojavastaavan nimittäminen
☒ rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy henkilötietoihin;
☒ henkilötietojen pseudonymisointi;
☒ henkilötietojen salaaminen;
☒ toimenpiteet, joilla käsittelyjärjestelmien ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus taataan, mukaan lukien kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;
☐ menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi;
☐ erityiset menettelysäännöt, joilla varmistetaan tietosuoja-asetuksen ja tämän lain noudattaminen siirrettäessä henkilötietoja tai käsiteltäessä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen;
☒ tietosuoja-asetuksen mukaisen vaikutustenarvioinnin laatiminen;
☐ muut tekniset toimenpiteet
☒ muut organisatoriset toimenpiteet (kuten koulutus ja sopimukset tutkimusavustajien kanssa)
Suorien tunnistetietojen käsittely
☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa, mutta koodiavain säilytetään
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan lopullisesti (eli myös koodiavain hävitetään analysointivaiheessa) haastatteluaineistoista
☐ Suoria tunnisteita ei poisteta analysointivaiheessa

17. Tutkittavan oikeudet ja niistä poikkeaminen
Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).
Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan tarvittaessa poiketa, jos oikeuksia rajoitetaan kansallisessa lainsäädännössä (HE 9/2018 vp), tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin, jos se on tarpeellista:
1.Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.
2.Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
3.Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta (tilastointi) varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
4.Jos tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohdassa 1 (erityiset henkilötietoryhmät) ja artiklassa 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät henkilötiedot) tarkoitettuja henkilötietoja, niin em. kohtien 1 – 3 noudattamisen lisäksi on esitetty (HE 9/2018 vp), että tulee tehdä tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojan vaikutustenarviointi ja toimittaa se tietosuojavaltuutetun toimistoon 30 päivää ennen tutkimuksen aloittamista, jos tutkimuksessa on tarpeen poiketa 15,16, 18 ja 21 artiklassa säädetyistä rekisteröidyn oikeuksista.

Seuraavista rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista poiketaan tässä tutkimuksessa:
☐ Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).
☐ Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
☐ Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeus todennäköisesti estäisi tieteellisen tutkimuksen tai vaikeuttaisi sitä suuresti.
☐ Rekisteröidyn oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18).
☐ Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21) eli kieltää niiden käsittely.

18. Henkilötietojen säilyttäminen ja arkistointi
Säilyttäminen
Säilytetään yliopiston tiloissa lukitussa kaapissa työhuoneessa, jonka ovi on lukittava.
Rakennuksen ulko-ovi ja kerrosten väliset sisäovet sulkeutuvat sähköisesti aikalukolla. Rakennuksessa on kulunvalvonta. Osa epäsuorista tunnistetiedoista (SPSS-tiedostojen alussa) säilyy Jyväskylän yliopiston palvelimella henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.

19. Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän
yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.