29.03.2019

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeminen

Opinto-oikeuden perusedellytykset:
 • Tutkintoasetusten (558/2009) mukaan tieteellisen jatko-opinto-oikeuden perusedellytyksenä on maisterin tutkinnon tavoitteiden saavuttaminen tai muu vastaavan tasoinen tutkinto (liikunta- tai terveystieteiden maisterin tutkinto tai muu vastaavan tasoinen tutkinto)
 • vähimmäisvaatimuksena on, että pro gradu -tutkielma on arvosteltu arvolauseella hyvä (3)/ cum laude approbatur tai muilla asteikoilla arvosteltaessa vastaavantasoisella arvolauseella
 • jos arvolause on alempi, tulee opiskelijan muilla tavoin osoittaa jatkokoulutuskelpoisuutensa
 • erityisestä syystä jatko-opinto-oikeus voidaan asetuksen mukaan myöntää myös alemman korkeakoulututkinnon pohjalta
 • muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suoritetusta tutkinnosta tulee liittää hakemuksen mukaan oikeaksi todistettu kopio Todistuskopioiden virallisesti oikeaksi todistamisen vaatimukset 
 • liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemän linjauksen mukaisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön on mahdollista anoa tiedekunnan jatko-opinto-oikeutta suoritettuaan pääaineen syventävät opinnot (vähintään 60 op), joihin sisältyy pro gradu – tutkielmaa vastaava opinnäytetyö joka on laajuudeltaan 30–35 op

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla valinta tiedekunnan jatko-opintoihin on kaksivaiheinen:

 1. Jatko-opintojen suunnittelu alkaa keskustelulla pääaineen professorin kanssa. Tiedekunta edellyttää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta täydentävinä opintoina edellä mainitut pääaineen syventävät opinnot sekä pro gradu – tutkielmaa vastaavan opinnäytetyön, jonka jälkeen on mahdollista hakea jatko-opinto-oikeutta.
 2. Jatko-opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on jatko-opintosuunnitelma, joka on hyväksytty tiedekunnan jatkokoulutustyöryhmässä. Täydentävien opintojen (60 op) suorittamiseksi on mahdollista anoa tiedekunnalta erillisen opintokokonaisuuden suorittamisoikeutta.

Jatko-opiskelijaksi hakeutuvan tulee ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä ottaa yhteyttä oppiaineen pääedustajaan keskustellakseen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelmastaan sekä väitöskirjatyön mahdollisesta ohjaajasta. Samalla käydään läpi hakijan aiemmat opinnot ja opintomenestys.

Hakeminen

Hakuaika:

Jatko-opiskeluoikeuden hakuajat ovat maaliskuu (1.-29.3.2019) ja elokuu (1.-31.8.2019). Maaliskuun haussa haetaan 1.8. alkavaan koulutukseen ja elokuun haussa 1.1. alkavaan koulutukseen. Valintapäätökset tehdään kuuden viikon sisällä hakuajan päättymisestä (10.5.2019 ja 11.10.2019 mennessä).

Vain perustellusta syystä ja poikkeustapauksissa voidaan jatko-opiskelijaksi hyväksyä muina aikoina Jatko-opinto-oikeushakemuksessa tulee olla liitteenä valmis tutkimussuunnitelma.

Opinto-oikeutta voi hakea joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseksi.

Hakulomake:

Sähköinen jatko-opinto-oikeuden hakeminen lomake (tohtorikoulutukseen haetaan Opintopolku.fi-palvelussa).

Jatko-opinto-oikeushakemuksen täyttö: Hakulomakkeeseen merkitään henkilö- ja osoitetietojen lisäksi aikaisemmista opinnoista tutkinto, jonka pohjalta jatko-opintoihin haetaan sekä sen suorituspaikka. Oleellisena kohtana on suoritetun tutkinnon pääaine sekä siitä tehdyn opinnäytetutkimuksen arvostelu. Suunnitelmana jatkotutkinnosta on esitettävä tutkimuksen aihe ja työnimi ja oppiaine, jonka alueelta tutkimus on aiottu tehdä, arvioitu tutkimuksen valmistumisajankohta sekä työn ohjaaja(t), joilta oppiaineen pääedustaja on tiedustellut suostumusta asiaan. Suositus on, että vähintään yksi ohjaajista on oppiaineen tieteenalaryhmästä. Jatko-opiskelijalle nimetään myös ulkopuolinen seurantaryhmän jäsen (Lisätietoja kohtaan). Hakija allekirjoittaa hakemuksen ja hakee siihen myös oppiaineen pääedustajan, ohjaajien ja seurantaryhmän jäsenen allekirjoitukset (hakemuksen liitteeksi allekirjoitukset-lomake .docx). Lisää allekirjoitukset-lomake tutkimussuunnitelman liitteeksi.

Jatko-opiskelijaksi hakevan tulee laatia hakemuksen liitteeksi  tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelma koostuu kansilehdestä, enintään 5 sivun tekstistä ja lähdeluettelosta. Tutkimussuunnitelman kirjoittamisessa käytetään fonttia Times New Roman, 12 pt.  

Tutkimussuunnitelman kansilehdelle kirjataan seuraavat kohdat:

 • Väitöskirjan nimi
 • Tekijän nimi
 • Väitöskirjan muoto (monografia, artikkeliväitöskirja)
 • Väitöskirjan kieli
 • Sijoittuminen tiedekunnan tohtoriohjelmaan ja opintosuunta
 • Ohjaajat (vastuullinen ohjaaja ensimmäisenä)
 • Ohjausryhmän ulkopuolinen seurantaryhmän jäsen
 • Väitöksen arvioitu valmistumisaika (vuosi)

 Tutkimussuunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat:

Tutkimuksen nimi

1. Tutkimuksen tieteelliset perusteet

 Sisältää käsitteet ja mahdolliset teoriat, tietoteoreettiset sitoumukset

2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat

Sisältää tutkimuksen tavoitteen ja tutkimusongelmat (mahdolliset hypoteesit lähestymistavasta riippuen)

3. Tutkimusmenetelmät ja –aineistot

Sisältää mm. seuraavat:

 • Menetelmälliset ratkaisut: tutkimusasetelma ja tutkittavien sekä heidän rekrytointinsa kuvaus, keskeiset aineiston keruumenetelmät, aineiston analyysisuunnitelma.  Artikkeliväitöskirjassa tutkimuksen toteutus (aineisto, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät) tulee kirjata osatutkimuksittain eriteltynä esimerkiksi taulukon muodossa
 • Mahdollinen laajempi konteksti: esimerkiksi liittyminen isompaan tutkimushankkeeseen 

4.  Tutkimuseettiset kysymykset

Menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset.

 • Tutkittavien valinta, informointi ja anonymiteetin suojaaminen, tutkimusluvat ja niiden hakeminen
 • Aineiston käsittely ja säilyttäminen

5.  Tutkimusryhmän ja sen työnjaon kuvaus ja erityisesti väitöskirjan tekijän vastuualueiden kuvaus, jos väitöskirja on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta

6.  Väitöskirjatyön tämän hetkinen vaihe

7.  Rahoitussuunnitelma

Suunnitelma rahoituksesta (esimerkiksi hakukohteet), opiskelun muoto (päätoimisuus, osa-aikaisuus vuositasolla eriteltynä, jos mahdollista)

8.  Aikataulu

Kuvaus siitä, miten aineistonkeruu, analyysit ja kirjoitusprosessi sekä opinnot etenevät, valmistumisvuosi.

9.  Julkaisusuunnitelma

Todetaan, onko kyseessä monografia vai artikkeliväitöskirja. Artikkeliväitöskirjojen osalta alustavat julkaisujen otsikot ja kirjoittajat sekä julkaisufoorumit.

10. Väitöskirjatyön riskit ja niiden hallinta

Arvio jatko-opintojen ja tutkimussuunnitelman toteutumisen riskeistä ja suunnitelma riskienhallinnasta

Lähteet

 

Tutkimussuunnitelman lisäksi hakemuksen liitteeksi laaditaan jatko-opintosuunnitelma, joka sisältää aikataulutetun suunnitelman suoritettavista jatko-opintokursseista sekä mahdollisista työstä ansaittavista opintopisteistä (esim. opetustehtävät tai muu kuin väitöskirjatutkimukseen liittyvä, vaativa tutkimustyöhön liittyvä tehtävä). Jatko-opiskelijalta vaaditaan jatko-opintoja vähintään 45 op taustaopinnot huomioon ottaen. (linkki jatko-opintovaatimuksiin)

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina tutkimussuunnitelma. Mikäli perustutkintoa ei ole suoritettu Jyväskylän yliopistoon, liitetään mukaan myös tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen kopio

Todistuskopioiden virallisesti oikeaksi todistamisen vaatimukset 

Kielitaito:

Tohtoriohjelmaan valituilta edellytetään valintavaiheessa suomen tai englannin kielen taitoa. Todistusta ei vaadita suomen eikä englannin kielen taidosta, jos hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tai sitä korkeamman tason korkeakoulututkinnon Suomessa. Todistusta englannin kielen taidosta ei vaadita, jos hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tai sitä korkeamman tason korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU/ETA-maassa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa Seelannissa. Tutkintokielen tulee olla englanti ja opinnäytetyö on tullut laatia englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.

Muiden hakijoiden on osoitettava kielitaitonsa (lisätietoja: https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/paatokset/yleiset_valintaperusteet_2019_jatko_opiskelu)

Jyväskylän yliopiston tohtorinkoulutusopas

Hakemuksen tutkimussuunnitelman liitteeksi allekirjoitukset-lomake