27.03.2019

Lipas 2019 (Lipas 2.0) käyttöohjeet

Uusi Lipas-järjestelmä avataan 2019. Käyttäjiä ja hyödyntäjiä varten on laadittu ohjeet.

Käyt­tä­jä­tun­nuk­set: siir­ty­mi­nen uu­teen Li­pak­seen

Tietojen ylläpitäjinä Lipas liikuntapaikat.fi -järjestelmässä toimivat pääsääntöisesti kuntien liikuntatoimen viranhaltijat ja muut liikuntapaikkojen hoidosta tai hallinnoista vastaavat tahot (esimerkiksi virkistysalueyhdistykset). Tietojen ylläpitoa varten tarvitaan käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus voidaan luoda kuntakohtaiseksi ja/tai liikuntapaikkatyyppikohtaiseksi ja/tai useaan kuntaan yhtä aikaa. Uusi Lipas-versio mahdollistaa myös yksittäisten kohteiden päivittämisen omilla tunnuksilla. Liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja ylläpidetään Liikuntapaikat.fi -sovelluksella internet-selaimella tai mobiililaitteella.

Mikäli toimit kuntasi Lipas -päivittäjänä, voit rekisteröityä itse uuteen Lipakseen osoitteessa https://liikuntapaikat.lipas.fi. Myös unohtuneita salasanoja voi päivittää uudessa Lipaksessa itse. Uusi Lipas on toiminnassa, ja vanha Lipas jää pois käytöstä liukuvasti keväällä 2019.

Uusia tai vanhoja käyttäjätunnuksia voi kysellä myös sähköpostilla osoitteesta lipasinfo@jyu.fi.

Tarvitsetko opastusta Lipas- järjestelmän käyttöön? Voit soittaa suoraan Kirsi Vehkakoskelle, puhelin 0400-247 980 tai kysyä lisätietoja lipasinfo@jyu.fi. Opastusta on saatavissa puhelimitse, sähköpostilla tai yhteisesti sovittavissa Skype-koulutuksissa. Harkinnan mukaan Lipas-tiimi voi tulla myös kuntaanne koulutuskäynnille.

Miten uusi Lipas 2.0 eroaa aiemmista versioista?

Uusi Lipas on toiminnoiltaan ja tietosisällöltään aiempaa laajempi: Aiemmin Lipakseen kerättiin sijainti- ja ominaisuustietoja rakennetuista liikuntapaikoista, ulkoilureiteistä ja virkistysalueista. Tietosisältö pyrittiin pitämään rajattuna eikä yksityiskohtaisia tietoja olosuhteiden varusteista tai rakenteista kerätty. Nyt Lipakseen on liitetty uudet osiot Uimahalliportaali ja Jäähalliportaali, joihin kerätään yksityiskohtaisia tietoja hallien tekniikasta, rakennuksen ominaisuuksista ja energian, veden ja lämmön kulutuksesta. Uusi osio on myös Tilastot, jossa tuotetaan aiempaan enemmän laskettua ja visualisoitua tietoja Lipaksen ja muiden tietolähteiden tietojen perusteella. Aiemmista versioista tuttu Raportit-osio ei ole enää sellaisenaan olemassa.

Uudessa Lipaksessa liikuntapaikkojen hakeminen ja valinta eri kriteereitä hyödyntäen on monipuolista ja helppoa. Hakutulokset saa näkyviin sekä kartalle että taulukkoon. Tuloksen voi tallentaa itselleen excel-muodossa ja valita taulukkoon tulevat tietokentät vapaasti. Voit siis tehdä juuri sellaisen taulukon kuin tarvitset.

Taustakartat ovat aiempaa monipuolisemmat ja aina ajan tasalla, sillä kartat tulevat suoraan Maanmittauslaitoksen WMTS-palvelusta. Tarjolla on tällä hetkellä peruskartat, opaskartat ja ilmakuvat. Kysynnän mukaan myös muita karttatasoja voidaan tarjota.

Tietojen tallennus onnistuu jatkossakin nettiselainta hyödyntäen. Myös mobiililaitteilla voi käyttää uutta Lipasta. Reittien tallennuslogiikkaa on yksinkertaistettu: jatkossa reitit tallennetaan ”risteyksestä risteykseen” reittiosina, osista muodostuu reitti, jolle tallennetaan nimi ja muut ominaisuustiedot. Päällekkäiset reitit tallennetaan kukin omina reitteinään. Reittejä voi digitoida tai aineistoa voi tuoda gpx-shapefile ym. muodoissa Lipakseen (tarkempi kuvaus käyttöohjeet-osiossa).

Lipaksessa on uusi osio nimeltä ”Tilastot”. Sen tehtävänä on tarjota kunnille ja muille liikuntaolosuhteista kiinnostuneille helposti käyttöön otettavia kuvioita ja laskelmia kunnan liikuntaolosuhteiden tarjonnan ja kustannusten suhteen. Myöhemmin mukaan tulevat myös liikuntapaikkarakentamiseen myönnetyt avustukset vuodesta 2002 lähtien. AVIen ja OKM:n myöntämät liikuntapaikkarakentamisen avustukset tallennetaan Lipas-tietokantaan ja tiedot visualisoidaan. Tämän toivotaan lisäävän avustusten jaon läpinäkyvyyttä ja helpottavan vertailua ja tutkimusta avustusten kohdentumisesta eri alueilla Suomessa.

Päivittäjien tietosuoja Lipas-järjestelmässä

Lipas- päivittäjistä ylläpidetään henkilörekisteriä, jonka henkilörekisteriselosteeseen voi tutustua tästä. Päivittäjistä kerätään vain välttämättömät tiedot eikä henkilötietoja luovuteta eteenpäin. 

Käyttäjien tietoturva on meille tärkeää. Käyttäjistä ei kerätä tarpeettomia tietoja ja käyttäjällä on milloin tahansa oikeus lopettaa järjestelmän käyttö ja pyytää tietojensa poistamista järjestelmästä (lipasinfo@jyu.fi -osoitteesta).

Lipas-tietokannan tietosisällön luotettavuus perustuu osaltaan siihen, että tiedon tallentajat ovat tunnettuja asiantuntijoita ja heillä on työ- tai muun roolinsa perusteella oikeus toimia liikuntapaikkojen tietojen päivittäjinä. Lipas-järjestelmään tallentuu tietoja käyttäjien päivitysaktiivisuudesta sekä liikuntapaikoille tallentuu tieto niihen kohdistuneista tallennus- ja muokkaustoimenpiteistä.

Yksittäinen käyttäjä voidaan järjestelmien ylläpitäjien toimesta tunnistaa ja yhdistää hänen tunnuksillaan tehtyihin tietopäivityksiin mikäli epäily järjestelmän väärinkäytöstä herää. Yksittäisen käyttäjän toimintaa ei näytetä järjestelmän muille käyttäjille.

Lipas-järjestelmästä on laadittu EU:n uusien tietosuoja-asetusten (GDPR) mukainen seloste, johon voit tutustua tästä: Lipas GDPR. Lipas-järjestelmän uusiutuessa vuoden 2018 käyttöehtoja ja käyttäjien tietosuojaa tullaan arvioimaan uudelleen. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus pyytää omien tietojensa tarkistamista ja poistamista järjestelmästä milloin vain.

 

Käyt­tö­oh­jeet (uusi Lipas-jär­jes­tel­mä)

Tälle sivulle kerätään keskeisiä tietoja Lipas- sovelluksen käytöstä ja rakenteesta. Tarjolla on ohjeita sekä tulostettavina versioina että youtube-videoina Lipasinfo-kanavalla (linkit löytyvät alempaa). Ajankohtaisista asioista viestitään myös Facebookissa, https://www.facebook.com/groups/1433807493555956/

 Ohjemateriaalit täydentyvät.

 

Liikuntapaikkojen, virkistysalueiden ja ulkoilureittien luokittelu, tyyppien ryhmittely ja kuvaukset

Tyyppikoodit ja määritelmät suomeksi
Lipas-typer på svenska (pdf)
Lipas-sport facility types in english (pdf)
Lipas-tietokannan tietokenttien määritelmiä. Millaista tietoa haetaan?

Lii­kun­ta­pai­kan tal­len­nus Li­pas-tie­to­kan­taan
Suurin osa Lipas-tietokannan liikuntapaikoista voidaan tallentaa pistemäisenä karttasijaintina. Uuden paikan lisääminen on yksinkertaista, mutta vaatii kuitenkin perustiedot liikuntapaikan sijainnista, omistajasta ja liikuntakäyttöön vaikuttavista tiedoista (pituus, leveys, korkeus, pintamateriaali). Liikuntapaikan nimi ja osoite ovat myös tärkeitä sekä liikuntapaikan käyttäjille että pelastusviranomaisille. Liikuntapaikan tyyppi on keskeisin määrittävä tekijä liikuntapaikasta kerättäville tiedoille. Uuden paikan lisääminen aloitetaan karttanäkymästä. 

 

Kirjallinen ohje pistemäisen liikuntapaikan tallennukseen (pdf)

 

Alue­mai­set koh­teet 
Lipas-tietokantaan voi tallentaa erilaisia ulkoilu- ja virkistysalueita. Vain jokamiehen oikeuksin käytettäviä alueita ei tule tallentaa järjestelmään, vaan alueen rajauksen ja käytön tulee perustua kaavaan, sopimukseen tai muuhun perusteluun. Alueella tulisi myös olla jokin tai joitain virkistystä, liikuntaa tai ulkoilua tukevia rakenteita (viitoitettu reitti, opasteita, laavu, reittejä tai muuta vastaavaa). Alueita voi tallentaa Lipakseen digitoimalla.

Lii­kun­ta- ja ul­koi­lu­rei­tit
Liikuntaan ja ulkoiluun varustettuja reittejä voi tallentaa Lipas-tietokantaan. Tallennus onnistuu joko digitoimalla tai gpx-shapefile-kml tai GeoJSON-aineistoja lataamalla. 

Gpx-aineiston voi tallentaa esimerkiksi Sport tracker-ohjelmistolla. 

 

 

Tu­kea Li­pas-jär­jes­tel­män käyt­töön
Mikäli tarvitset apua tai neuvoja Lipas-järjestelmän käyttöön, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla lipasinfo@jyu.fi.

Puhelimitse palvelemme varmimmin arkisin klo 9-15 numerossa 0400-247 980 (Kirsi Vehkakoski).

Lipas-projekti avustaa tarvittaessa kuntia myös aineiston viemisessä Lipas-tietokantaan. Voit ottaa yhteyttää Kirsi Vehkakoskeen (lipasinfo@jyu.fi).

Kunnat ja muut tiedon tallentajat! Tarjoamme räätälöityjä Lipas-ohjauksia skype-koulutuksina (Skype for business). Osallistujat tarvitsevat tietokoneen, mikrofonin ja mielellään myös kameran. Ohjauksen kesto ja ajankohta sovitaan erikseen. Ohjaus on maksutonta. Ota yhteyttä Kirsi Vehkakoskeen (lipasinfo@jyu.fi tai puh. 0400 247 980).