Liikuntabiologian tieteenalaryhmä

Liikuntabiologian sanasto

Liikuntabiologian alan sanastoa selitetty englannista suomeksi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A-band A-juova
lat. a posteriori jälkikäteen kokemukseen perustuva tieto
lat. a priori ennalta kokemuksesta riippumaton tieto
abdominal obesity vyötärölihavuus
abduction loitonnus raajan tai sen osan vieminen kauemmaksi kehon tai raajan keskilinjasta
acceleration kiihtyvyys paikan toinen aikaderivaatta, yksikkö m/s²
accelerometer kiihtyvyysanturi laite, joka mittaa kiihtyvyyttä
US acclimatization UK acclimatisation akklimaatio, tottuminen, sopeutuminen (pitkäaikainen) sopeutuminen ympäristöön
accommodation akkommodaatio, mukautuminen (nopea) mukautuminen olosuhteiden muutoksiin
accommodation device apuväline ihmisen toimintaa helpottava väline
accumulation kasaantuminen, kertyminen
accuracy (ulkoinen) tarkkuus
acetylcholine asetyylikoliini hermoston välittäjäaine (mm. hermolihasliitoksessa)
acetylcholine receptor asetyylikoliinireseptori solukalvon proteiini, joka sitoo asetyykoliinin ja aiheuttaa solun ärsyyntymisen
acetylcholinesterase asetyylikoliiniesteraasi entsyymi, joka hydrolysoi asetyylikoliinin sen vapauduttua viejähaarakkeen synapsipäätteestä
acidosis asidoosi kudosten liika happamuus
acoustic myogram lihasäänikäyrä, akustomyogrammi lihaksen supistuessaan aiheuttamasta äänestä tehty tallenne
acoustic myography akustomyografia lihaksen supistuessaan aiheuttaman äänen rekisteröinti
actin aktiini lihassolun supistumiseen osallistuva valkuaisaine, josta lihassolun ohuet filamentit muodostuvat
action potential aktiopotentiaali lihas- tai hermosolukalvoa pitkin aktiivisesti etenevä vaimenematon kalvopotentiaalin muutos
action potential threshold aktiopotentiaalin laukeamiskynnys kynnyspotentiaali, joka vaaditaan aktiopotentiaalin syntymiseen
activities of daily living päivittäiset toiminnot päivittäin toistuvat toiminnot, kuten peseytyminen, pukeutuminen, syöminen ja WC:ssä käynti
actomyosin aktomyosiini aktiinista ja myosiinista koostuva valkuaisainekompleksi, jonka aktiini- ja myosiinisäikeiden keskinäiseen liikkeeseen lihassolun supistuminen perustuu
adaptive control system mukautuva säätöjärjestelmä säätöjärjestelmä, joka kykenee mukautumaan prosessissa tai ympäristössä tapahtuviin muutoksiin
adduction lähennys raajan tai sen osan vieminen lähemmäksi kehon tai raajan keskilinjaa
adenosine diphosphate adenosiinidifosfaatti
adenosine triphosphate adenosiinitrifosfaatti
adipocyte rasvasolu
adipose tissue rasvakudos
adolescent murrosikäinen
adverse effect haittavaikutus, sivuvaikutus
US afferent fiber UK afferent fibre tuova hermosyy hermosyy, joka välittää tietoa aistivastaanottimista keskushermostoon päin
US afterhyperpolarization UK afterhyperpolarisation jälkihyperpolarisaatio aktiopotentiaalin viimeinen vaihe, jonka aikana solu on vaikeimmin ärsytettävissä
agonist vaikuttaja, agonisti lihas, joka tuottaa nivelessä liikesuuntaa vastaavan momentin
akinesia akinesia aivosyntyinen liikuntakyvyttömyys, liikkumattomuus
alactacid debt alaktinen happivelka happivelan se osuus, jonka palautumisvaiheen hapenkulutus ei ole yhteydessä maitohapon poistoon
alimentary tract ruoansulatuskanava
alkalosis alkaloosi liika emäksisyys
all-or-none law kaikki tai ei mitään -periaate periaate, jonka mukaan 1) sydänlihas supistuu aina joko kokonaan tai ei ollenkaan 2) aktiopotentiaali etenee hermo- tai lihassyyn päästä päähän tai sitä ei synny ollenkaan
allosteric modulation allosteerinen säätely
alpha-gamma coactivation alfa–gamma-yhteisaktiivisuus alfa- ja gamma-hermosolujen samanaikainen syttyminen tahdonalaisen lihassupistuksen aikana
alpha motor neuron alfamotoneuroni poikkijuovaista lihassolua hermottava liikehermosolu
alveolar ventilation keuhkorakkuloiden tuuletus
amenorrhea kuukautisten poisjäänti
amino acid aminohappo
amplitude amplitudi värähdyksen enimmäispoikkeama tasapinotilasta
anabolism anabolia, rakentava aineenvaihdunta
anaerobic threshold anaerobinen kynnys
angular kulma-, kierto- liike, jossa kappale pyörii akselin ympäri
angular impulse impulssimomentti pyörimisliikemäärän muutos, momentin (M) ja ajan (t) tulo
angular momentum pyörimisliikemäärä hitausmomentin (I) ja kulmanopeuden (ω) tulo
anion anioni negatiivinen ioni
anisometric epäisometrinen lihastoiminta, jossa lihas-jännekokonaisuuden pituus muuttuu
anode anodi Elektrolyytissä anodi on positiivinen elektrodi. Virtapiirissä anodi on positiivinen napa.
antagonist vastavaikuttaja, antagonisti lihas, joka tuottaa nivelessä liikkeen suuntaan nähden vastakkaisen momentin
anterior pituitary lat. lobus anterior hypophyseos aivolisäkkeen etulohko
anterolateral pathway anterolateraalinen rata hermorata, joka välittää kipua sekä lämmön ja kylmän tunnetta
anthropometry antropometria ihmiskehon ja sen osien koostumuksen, pituuksien ja suhteiden mittaaminen
antidromic conduction antidrominen johtuminen aktiopotentiaalin johtuminen normaalia fysiologista johtumissuuntaa vastaan
aponeurosis kalvojänne, aponeuroosi jänteen tukikudoksesta muodostuva jatke lihaksen sisään
arrhythmia rytmihäiriö
artery valtimo
arthritis nivelrikko
articular cartilage nivelrusto nivelpintoja suojaava viskoelastinen kudoskerros
ascending pathways nousevat hermoradat aivoihin tietoa välittävät hermoradat
ascorbic acid askorbiinihappo, C-vitamiini
ataxia ataksia, hapuilu, haparointi keskushermostoperäinen liikkeiden yhteistoimintahäiriö (ilman halvausta)
atherosclerosis ateroskleroosi, valtimonrasvoittumistauti
athetosis atetoosi aivojen tyvitumakkeiden häiriöön liittyvä, tavallisesti toispuolinen tila, jossa esiintyy melko hitaita, usein rytmisesti toistuvia pakkoliikkeitä etenkin raajojen kärkiosissa
atrium lat. atrium cordis sydämen eteinen
atrophy atrofia lihasmassan väheneminen
auscultation auskultaatio, kuunteleminen
autonomic ganglia autonomiset gangliot autonomiseen hermostoon kuuluvia tumakkeita, jotka saavat syötteensä keskushermostolta
autoregulation autoregulaatio, itsesäätely
axial plane aksiaalitaso, poikittaistaso taso, jonka normaali on ylä–ala-suuntainen tai joka on kohtisuorassa raajaan nähden
axon viejähaarake, aksoni
axon hillock aksonikeko anatominen alue, jossa hermosolun viejähaarake erkanee runko-osasta
axonal transport aksonikuljetus proteiinien ja soluelinten kuljetus viejähaaraketta pitkin

B

ballistic ballistinen
band-pass filter kaistanpäästösuodatin suodatin, joka vaimentaa signaalista päästökaistan ulkopuoliset taajuudet
baroreceptor baroreseptori, painereseptori, pressoreseptori
basal tyvi-, pohja-, perus-
basal ganglia tyvitumakkeet, basaaligangliot viisi läheisessä yhteydessä olevaa hermosolurykelmää, jotka saavat herätteensä aivokuorelta ja lähettävät syötteen talamuksen kautta takaisin aivokuorelle
basal metabolic rate perusaineenvaihdunta
base emäs
basement membrane tyvikalvo
beta blocker beetasalpaaja
beta motor neuron beetamotoneuroni ääreishermoston solu, joka välittää liikekäskyjä sekä ekstra- että intrafusaalisoluihin
bicuspid valve lat. valva bicuspidalis kaksiliuskainen läppä sydämen vasen eteis-kammioläppä
bilateral molemminpuolinen
bilateral deficit molemminpuolinen vaje voimassa havaittava vaje kehon vastakkaisten puolten lihasten yhtäaikaisessa supistuksessa verrattuna tilanteeseen, jossa vain toisen puolen lihakset supistuvat
bilateral facilitation molemminpuolinen lisäys voimassa havaittava lisäys kehon vastakkaisten puolten lihasten yhtäaikaisessa supistuksessa verrattuna tilanteeseen, jossa vain toisen puolen lihakset supistuvat
bioelectrical impedance analysis bioimpedanssianalyysi kehon koostumuksen määritysmenetelmä
biomechanics biomekaniikka hermolihasjärjestelmän toimintaa ja liikkumisen fysiikkaa tutkiva tieteenala
biophysics biofysiikka fysiikan lakeja ja menetelmiä biologisiin järjestelmiin soveltava tieteenala
biopsy biopsia, solunäytteen otto
bipolar kaksinapainen, bipolaarinen
bipolar recording bipolaarinen rekisteröinti elektrodiparin välisen jännitteen rekisteröinti
bivalent kahdenarvoinen ioni, joka muodostaa yhdisteessä kaksi sidosta (esim. Ca2+)
bladder virtsarakko
body composition kehon koostumus
body density kehon tiheys
body mass index painoindeksi
bradycardia sydämen harvalyöntisyys
bradykinesia bradykinesia, liikkeiden hitaus erityisesti Parkinsonin tautiin liittyvä tila, jossa tahdonalaiset liikkeet ovat hidastuneet
brain aivot
brain stem aivorunko
bronchus lat. bronchus keuhkoputki
buckle transducer solkianturi soljen muotoinen voima-anturi, jota käytetään jännevoimien mittaamiseen
buckling nurjahdus, lommahdus
bundle kimppu, nippu
bundle branch block haarakatkos

C

caffeine kofeiini
calcium-activation curve kalsiumaktiivisuuskäyrä kalsiumin määrän yhteys johonkin reaktioon, esim. solun tuottamaan voimaan
calf pohje
capacitance kapasitanssi
capillary hiussuoni, kapillaari
carbohydrate loading hiilihydraattitankkaus
carbon dioxide hiilidioksidi
cardiac arrest sydänpysähdys
cardiac hypertrophy sydänlihaksen kasvu
cardiac output sydämen minuuttitilavuus, minuuttisykös sydämen pumppaustuotto (l/min)
cardiorespiratory fitness hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto
cardiovascular sydämen ja verenkiertoelimistön
case–control study tapaus-verrokkitutkimus
catabolism katabolia, hajottava aineenvaihdunta
catecholamine katekoliamiini yleisnimitys adrenaliinille, noradrenaliinille, dopamiinille ja niiden sukulaisaineille
cathode katodi Elektrolyytissä katodi on negatiivinen elektrodi. Virtapiirissä katodi on negatiivinen napa.
cation katioini negatiivinen ioni
cell membrane solukalvo
US center of gravity UK centre of gravity painopiste
US center of mass UK centre of mass massakeskipiste piste, jonka ympärille kappaleen massa on tasaisesti jakautunut
US center of pressure UK centre of pressure painekeskipiste
central nervous system keskushermosto
centripetal force keskihakuvoima ympyräliikkeessä kohti pyörimisakselia suuntautuva voima
cerebellum pikkuaivot
chemiosmotic coupling kemiosmoottinen yhteys
chorea tanssitauti, Huntingtonin tauti tyvitumakkeen toimintahäiriö, jolle on ominaista äkilliset ja nykivät tahdosta riippumattomat liikkeet
chronic obstructive pulmonary disease keuhkoahtaumatauti
chylomicron kylomikroni pieni lipoproteiinipallo
circulation verenkierto
citric acid cycle sitruunahappokierto
clonus nykivä kouristus, kloonus nopeasti toisiaan seuraavien tahdottomien lihassupistusten ja veltostumisten sarja
coenzyme koentsyymi
collagen kollageeni
collinear suoran muodostava, kollineaarinen samalla suoralla olevat pisteet tai elementit
collision törmäys
common-mode rejection ratio yhteismuodon vaimennussuhde differentiaalisignaalin vahvistuksen ja yhteismuotoisen signaalin vahvistuksen suhde
comparator komparaattori, vertailija (par. vertain), vertailupiiri laite, joka vertaa kahdesta lähteestä tulevaa syötettä, esim. tietoa halutusta ja saavutetusta paikasta
computed tomography tietokonetomografia
concentric konsentrinen lihastoiminta, jossa lihas lyhenee (Huom! lihas-jännekokonaisuuden pituus voi silti kasvaa jänteen venymisen vuoksi)
concurrent samanaikainen, yhtyvä 1) samaan aikaan tapahtuva 2) yhtyvät suorat, vektorit
conductance konduktanssi resistanssin käänteisluku, yksikkö S
conduction johtuminen
conduction velocity johtumisnopeus aktiopotentiaalin etenemisnopeus solukalvolla
conductivity (ominais)johtokyky, konduktiivisuus aineen kyky johtaa esim. sähköä tai lämpöä, sähkötekniikassa resistiivisyyden käänteisluku, yksikkö S/m
congenital synnynnäinen, parantumaton
conservation of energy energian säilymislaki
conservation of momentum liikemäärän säilymislaki
constituent aineosa, rakenneosa, olennainen
contract supistua
contraction lihassupistus
contralateral vastakkainen vartalon toisella puolella oleva, esim. vastakkainen raaja
core temperature ydinlämpötila
coronal plane koronaalitaso taso, jonka normaali on etu–taka-suuntainen
coronary artery sepelvaltimo
coronary heart disease sepelvaltimotauti
countermovement jump kevennyshyppy (pysty)hyppy, joka sisältää nopean kyykistysvaiheen ennen ponnistusta
cross-sectional area poikkipinta-ala
cross-sectional area poikkipinta-ala
crossbridge poikkisilta myosiinimolekyylin aktiiniin sitoutuva osa, joka saa aikaan lihassolun lyhenemisen
crossbridge cycle poikkisiltakierto aktiinin ja myosiinin vuorovaikutus, joka johtaa lihaksen supistumiseen
crosstalk ylikuuluminen
cubic kuutio-, kuutiomainen
curve fitting käyrän sovittaminen pistejoukkoon sopivan matemaattisen funktion johtaminen
curvilinear motion käyräviivainen liike
cutaneous receptor ihoreseptori
cutoff frequency rajataajuus taajuus, jonka kohdalla signaalin teho on puolet päästökaistan vastaavasta
cyclic adenosine monophosphate syklinen adenosiinimonofosfaatti eräs solunsisäinen lähetti
cytoplasm solulima
cytoskeleton solun tukiranka mikrotubulusten, välikokoisten filamenttien, mikrofilamenttien ja solukalvon tukirangan muodostama, soluelimiä paikoillaan pitävä verkko, joka myös ylläpitää solun muotoa ja on mukana solun liikkeissä

D

degree of freedom vapausaste
dehydration dehydraatio, nestehukka, nestevajaus
delayed-onset muscle soreness viivästynyt lihasarkuus supistuksen aikana tai lihasta paineltaessa tuntuva kipu, joka seuraa ankaraa fyysistä rasitusta yleensä 24–48 tunnin viipeellä (mekanismia ei tunneta)
US demineralization UK demineralisation kivennäisaineiden väheneminen, demineralisaatio suolojen (liiallinen) poistuminen esim. luukudoksesta
dendrite tuojahaarake, dendriitti
US depolarization UK depolarisation depolarisaatio hermo- tai lihassolun solukalvolle ominainen lepojännitteen häviäminen lyhyeksi hetkeksi aktiopotentiaalin alussa
descending pathways laskevat hermoradat aivoista perifeeriseen hermostoon tietoa kuljettavat hermosolut
desmin desmiini eräs lihassolun tukirangassa esiintyvä proteiini
diaphragm pallea
dietary ruokavalio-, ravinto-
dietary diary ruokapäiväkirja
diffusion diffuusio aineiden siirtyminen solukalvon läpi pienemmän väkevyyden suuntaan
digestion ruoansulatus
US digitize UK digitise digitoida (par. numeeristaa) muuntaa numeeriseen muotoon
direct calorimetry suora kalorimetria energiankulutuksen arviointimenetelmä
disability vamma, ruumiillinen vika
discharge rate syttymistiheys aktiopotentiaalien määrä aikayksikköä kohden hermo- tai lihassolussa
disease sairaus, tauti
disorder (ruumiillinen) vika, häiriö, häiriötila
displacement siirtymä paikan muutos
distribution jakauma, jakautuminen
dopamine dopamiini eräs välittäjäaine
dorsal root selkäytimen takajuuri selkäytimen takapylvääseen saapuva hermojuoste
dorsiflexion dorsifleksio
dose–response annos–vaste
drag force väliaineen vastus
dual-energy X-ray absorptiometry kaksienergisen röntgensäteen absoptiometria kehon koostumuksen määritysmenetelmä
duration kesto

E

eccentric eksentinen lihastoiminta, jossa lihas pitenee
US efferent fiber UK efferent fibre vievä hermosyy kuljettaa käskyjä keskushermostosta kehon perifeerisiin osiin
efficiency hyötysuhde
elastic collision kimmoisa törmäys täysin kimmoisassa törmäyksessä kappaleiden liike-energia säilyy
elasticity elastisuus
electrolyte elektrolyytti
electromyogram lihassähkökäyrä, elektromyogrammi lihaksen sähköisestä aktiivisuudesta tehty tallenne
electromyography elektromyografia lihaksen sähköisen aktiivisuuden rekisteröinti
electron transport elektronin siirto
elongation piteneminen, venyminen
emphysema ilmapöhö, emfyseema
endergonic energiaa sitova, endergoninen energiaa sitova reaktio
endocytosis endosytoosi solusyönnin (fagosytoosi) ja pinosytoosin ("solun juominen") yhteisnimitys
endomysium lat. endomysium endomysium yksittäisiä lihassoluja ympäröivä sidekudoskalvo
endurance kestävyys
energy energia
energy expenditure energiankulutus
envelope verhokäyrä
epimysium lat. epimysium epimysium lihasta ympäröivä sidekudoskalvo
epinephrine adrenaliini
equilibrium tasapainotila, tasapaino
essential amino acids välttämättömät aminohapot
eversion eversio, ulkokierto
excess postexercise oxygen consumption suorituksen jälkeinen hapenkulutuksen lisääntyminen
excitability ärsyyntyvyys alttius reagoida herätteeseen
excitation, excitation-contraction ärsytys = excitation ärsytys-supistus - kytkentä
excite ärsyttää
excretion eritys, kuonaneritys
exercise liikunta
exergonic energiaa vapauttava, eksergoninen energiaa vapauttava reaktio
exhaustion nääntymys, uupumus, väsymys
exocytosis eksosytoosi tapahtuma, jossa solu poistaa kalvorakkuloiden välityksellä aineita solun ulkopuolelle
expiration uloshengitys
extension ojennus, ekstensio
extracellular solunulkoinen
US extracellular fiber UK extracellular fibre ekstrafusaalisolu lihassolu, joka ei kuulu lihasspindeliin
extracellular fluid solunulkoinen neste
extrinsic ulkoinen, ulkoa tuleva

F

facilitate fasilitoida, helpottaa 1) lisätä hermosolun ärtyvyyttä 2) helpottaa, auttaa
fascia faskia, peitinkalvo, sidekudoskalvo
fascicle lat. fasciculus juoste lihas- tai hermosyykimppu
fast paasto, paastota
fast nopea
fast-twitch fiber nopea lihassolu
fat rasva
fat-free mass rasvaton massa
fatigue uupumus, väsymys
fatty acid rasvahappo
feedback takaisinkytkentä, palaute
US fiber UK fibre kuitu
filter suodatin
filtering suodatus prosessi, jossa signaalista poistetaan osia
filtration suodatus prosessi, jossa aineita erotetaan toisistaan
finite element model elementtimalli
firing rate syttymistiheys
flexion koukistus, fleksio
flexor koukistaja
flow virtaus
fluid resistance väliaineen vastus
force voima massan ja kiihtyvyyden tulo
form drag muotovastus kappaleen muodosta aiheutuva väliaineen vastus
forward dynamics dynamiikka kappaleen liikkeen laskeminen siihen kohdistuvien voimien perusteella
free nerve ending vapaa hermopääte
frequency domain taajuustaso
friction kitka
friction drag kitkavastus kappaleen pinnan ja väliaineen ominaisuuksista riippuva väliaineen vastus
frontal plane frontaalitaso taso, jonka normaali on etu–taka-suuntainen
functional cross-sectional area toiminnallinen poikkipinta-ala lihaksen poikkipinta-ala lihassyihyn nähden kohtisuorassa tasossa
functional residual capasity toiminnallinen jäännöskapasiteetti
fusimotor fusimotorinen intrafusaalisolujen hermotukseen liittyvä

G

G-actin G-aktiini pallomainen (globular) aktiinimolekyyli
gain vahvistus vahvistimessa (esim. hermosolu) ulostulosignaalin ja sisäänmenosignaalin amplitudien suhde
gamma motor neuron gammamotoneuroni liikehermosolu, joka hermottaa lihassukkulan sisäisiä lihassoluja (intrafusaalisoluja)
gas exchange kaasujen vaihto
gender sukupuoli
girth measurement ympärysmittaus
glucose glukoosi, verensokeri
glycogen glykogeeni
glycolysis glykolyysi
Golgi tendon organ Golgin jänne-elin, jännesukkula
gradient gradientti skalaarifunktion vektoriderivaatta, joka osoittaa funktion suurimman kasvun suuntaan
gravity painovoima, gravitaatio
ground reaction force kontaktivoima
growth hormone kasvuhormoni

H

habitual activity vapaa-ajan aktiivisuus
harmonic harmoninen (monikerta), ylätaajuus ominaisvärähtelyn perustaajuuden monikerta
heart rate syke
heart sound sydänääni
heredity perinnöllisyys
homeostasis homeostaasi, tasapainotila
homogeneous homogeeninen, tasakoosteinen, tasarakeinen, tasarakenteinen, tasalaatuinen
hormone hormoni
humidity kosteus
hydrogen vety
hydrostatic weighing vedenalaispunnitus
hypermobile joint yliliikkuva nivel nivel, jonka liikelaajuus on liiallisen suuri
hyperplasia hyperplasia (lihas)solujen lukumäärän lisääntyminen
US hyperpolarization UK hyperpolarisation hyperpolarisaatio kalvojännitteen kasvaminen lepotasoa suuremmaksi
hypertension korkea verenpaine
hypertrophy hypertrofia, solujen suureneminen
hypothalamus hypotalamus
hysteresis hystereesi järjestelmän ominaisuus, joka hidastaa sen reagoimista muutoksiin

I

I-band I-juova
immune response immuunivaste
immunity immuniteetti, vastustuskyky
impedance impendanssi vaihtovirtapiirissä jännitteen ja virran suhde
impulse impulssi voiman ja ajan tulo, liikemäärän muutos
lat. in silico tietokoneella simulaatio
lat. in situ omalla paikallaan tutkimuskohteen luonnollisessa ympäristössä tehtävä koe
lat. in vitro koeputkessa koeputkessa tehtävä koe
lat. in vivo elävässä kohteessa elävässä tutkimuskohteessa tehtävä koe
indicator osoitin, ilmaisin, mittari, indikaattori
indirect calorimetry epäsuora kalorimetria energiankulutuksen epäsuora arviointimenetelmä
inertia massan hitaus, inertia kappaleen kyky vastustaa liiketilansa muutosta
inflammation tulehdus
ingestion ravinnonotto
inhibit estää, inhiboida
inhibition esto, estäminen
innervation hermotus
input impedance tuloimpedanssi vahvistimen tulon impedanssi, ideaalisen jännitevahvistimen tuloimpedanssi on ääretön, ideaalisen virtavahvistimen nolla
input resitance tuloresistanssi solunsisäisellä mikroelektrodilla mitattava hermosolun resistanssi
inspiration sisäänhengitys
interelectrode distance elektrodiparin välinen etäisyys
interneuron välineuroni
interpulse interval pulssiväli
interstitial fluid kudosneste
intracellular solunsisäinen
intracellular fluid solunsisäinen neste
intradiscal pressure välilevyn sisäinen paine
intrafusal fiber intrafusaalisolu lihassukkulaan kuuluva lihassolu
intramuscular pressure lihaksen sisäinen paine
intrathoracic pressure rintaontelon paine
intrinsic sisäinen, luontainen
inverse dynamics käänteinen dynamiikka kappaleeseen kohdistuvien voimien laskeminen kappaleen liikkeen perusteella
inversion inversio, sisäkierto
ion channel ionikanava solukalvossa sijaitseva proteiini, jonka kautta ionit pääsevät kalvon läpi
ipsilateral samanpuolinen
ischemia iskemia paikallinen verenpuute, kudoksen hapenpuute
isokinetic isokineettinen vakioidulla kulmanopeudella tapahtuva liike
isometric isometrinen lihastoiminta, jossa lihas-jännekokonaisuuden pituus ei muutu
isotonic isotoninen liike, jossa vastus pysyy vakiona

J

US jerk UK jolt nykäys kiihtyvyyden aikaderivaatta, paikan kolmas aikaderivaatta
joint axis nivelakseli
joint capsule nivelkapseli

K

kinaesthesia liikeaisti
kinesiology kinesiologia, liikeoppi
kinetic energy liike-energia

L

lactacid debt laktinen happivelka happivelan se osuus, jossa palautumisvaiheen hapenkulutuksella on suora yhteys maitohapon poistoon
lactate threshold laktaattikynnys
laminar flow laminaarinen virtaus virtaus, joka ei pyörteile
lean body mass kehon rasvaton massa
learning effect oppimisvaikutus
lesion vamma, vioittuma
leukocyte leukosyytti, valkosolu
ligament lat. ligamentum nivelside, ligamentti, side
light-cell valokenno
limbic system limbinen järjestelmä
line of action vaikutussuora
linear lineaarinen, suoraviivainen
lipid lipidi, rasva-aine
lipid-soluble rasvaliukoinen
lipoprotein lipoproteiini valkuaisaineista ja rasva-aineista (esim. kolesterolista) muodostuva yhdiste
locomotion liikkuminen, liikkumiskyky
loop silmukka
lymph imuneste

M

M wave M-aalto
macronutrient pääravintoaine hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat
magnetic resonance imaging magneettikuvaus
malnutrition aliravitsemus
maturation kypsyminen (aikuistuminen)
maximal oxygen uptake hapenottokyky
maximal voluntary contraction maksimaalinen tahdonalainen supistus
maximal voluntary ventilation maksimaalinen tahdonalainen ventilaatio
mean arterial pressure valtimoiden keskipaine
mean power frequency tehospektrin keskitaajuus diskreetin tehospektrin taajuuksien tehopainotettu keskiarvo
mechanical efficiency mekaaninen hyötysuhde
mechanical work mekaaninen työ
mechanoreseptor mekanoreseptori kudoksen mekaaniseen ärsytykseen reagoiva aistinreseptori, esim. ihon tuntoreseptorit ja sisäkorvan simpukan kuuloreseptorit
median frequency mediaanitaajuus taajuus, joka jakaa tehospektrin kahteen energiasisällöltään yhtä suureen osaan
medulla oblangata ydinjatke
membrane kalvo
membrane potential kalvojännite
Merkel's disk Merkelin kiekko eräs ihon mekanoreseptori
metabolic equivalent perusaineenvaihdunnan monikerta
metabolic syndrome metabolinen oireyhtymä
metabolism metabolia, aineenvaihdunta
midbrain lat. mesencephalon keskiaivot väliaivojen ja aivosillan välissä sijaitseva pieni aivorungon osa
mitral valve hiippaläppä
modulus of elasticity kimmomoduuli
moment momentti
moment arm varsi
moment of inertia hitausmomentti kappaleen kyky vastustaa pyörimisliikkeen muutosta
momentum liikemäärä nopeuden ja massan tulo (vektorisuure)
monopolar recording monopolaarinen rekisteröinti elektrodin ja yhteisen vertailuelektrodin välisen jännitteen rekisteröinti
US mossy fibers UK mossy fibres sammalsyyt 1) eräs pikkuaivojen tuovista johtoradoista 2) aivoturson CA3-soluihin vaikuttavia hermosoluja
motion liike
motor neuron pool liikehermosolusto yhteisnimitys samaa lihasta hermottaville liikehermosoluille
motor unit motorinen yksikkö liikehermosolu ja sen hermottamat lihassolut
multiple sclerosis multippeliskleroosi, pesäkekovettumatauti koko keskushermostoa koskeva sairaus, jossa aksonia ympäröivä myeliinituppi rappeutuu
muscle lihas
muscle bulk lihasmassa
muscle fatigue lihasväsymys lihaksen heikentynyt suorituskyky fyysisen rasituksen seurauksena, mitataan yleensä maksimivoimalla
US muscle fiber UK muscle fibre lihassyy
muscle mechanics lihasmekaniikka lihaksessa vaikuttavia voimia tarkasteleva tieteenala
muscle spindle lihasspindeli, lihassukkula lihaksen pituutta ja pituuden muutoksia aistiva reseptori
muscle strain lihasvenähdys
musculoskeletal system tuki- ja liikuntaelimistö
myelin myeliini lipoproteiini, josta nopeasti johtavia hermosyitä ympäröivä eristävä tuppi (myeliinituppi) muodostuu
myosin myosiini proteiini, josta lihassolun paksut filamentit pääosin koostuvat, sisältää poikittaissillan

N

nebulin nebuliini
needle electrode neulaelektrodi
nephron nefroni munuaisen toiminnallinen yksikkö
nerve hermo
neuron neuroni, hermosolu toinen hermostoon kuuluvista solutyypeistä, ominaispiirteenä ärsyyntyvyys
noise kohina, häiriö
norepinephrine noradrenaliini
normal stress normaalijännitys
nuclear bag fiber tumasäkkisolu intrafusaalisolu, jossa tumat ovat järjestäytyneet rypäiksi
nuclear chain fiber tumaketjusolu intrafusaalisolu, jossa tumat ovat järjestäytyneet peräkkäin
nucleus tuma
nutrition ravitsemus
nutrition intake ravinnon saanti
nutritional counselling ravitsemusohjaus

O

obese lihava
obesity lihavuus
one repetition maximum yhden toiston maksimisuoritus
orthogonal kohtisuora
osmolality osmolaalisuus liuoksen osmoottisesti aktiivisten osasten pitoisuus (Osm/kg)
osmolarity osmolaarisuus liuoksen osmoottisesti aktiivisten osasten pitoisuus (Osm/l)
osteoarthritis nivelrikko
osteoporosis osteoporoosi, luukato
ovary munasarja
overload principle of training harjoittelun ylikuormitusperiaate
overreaching ylirasitus
overtraining ylikunto
overweight ylipaino, ylipainoinen
oxidation-reduction reaction hapetus-pelkistysreaktio
oxygen debt happivelka
oxygen deficit happivaje

P

pacemaker tahdistin
Pacinian corpuscle Pacinin keränen korkeataajuista värähtelyä ja nopeita liikkeitä aistiva ihoreseptori
passband päästökaista taajuuskaista, jonka suodatin päästää läpi vaimentamatta
performance suorituskyky, esitys, työsuoritus
perimysium lat. perimysium perimysium lihassolukimppuja ympäröivä sidekudoskalvo
periodical jaksollinen, jaksoittainen
peripheral perifeerinen, ääri-, ääreis-
permeable läpäisevä
phagocytosis solusyönti, fagosytoosi
phase vaihe
phenotype fenotyyppi, ilmiasu
phosphate fosfaatti
physical activity ratio fyysisen aktiivisuuden suhdeluku
physiology fysiologia
piezoelectric pietsosähköinen pietsosähköisessä materiaalissa sopivan suuntainen puristus saa aikaan jänniteen
pinocytosis pinosytoosi tapahtuma, jossa solu ottaa kalvorakkuloiden välityksellä sisäänsä nesteitä solun ulkopuolelta
pituitary gland aivolisäke
planar taso-
plantarflexion plantaarifleksio
plasma membrane solukalvo
plastic deformation plastinen muodonmuutos muodonmuutos, joka on pysyvä
plateau tasanne
-plegia halvaus
potassium kalium
power teho
power density spectrum tehotiheysspektri
precision (sisäinen) tarkkuus
pregnancy raskaus
preload esijännitys
premature ennenaikainen
pressure paine
prolonged pitkällinen, pitkäaikainen
pronation pronaatio
protocol protokolla, ohjelma
pulmonary keuhko-
pulsation syke, sykintä, pulsaatio
pulse pressure pulssipaine
putamen lat. putamen aivokuorukka yksi viidestä tyvitumakkeesta
pyramidal cell pyramidisolu
pyramidal tract pyramidirata

Q

quadratic kvadraattinen, neliöllinen, neliö toisen asteen termejä sisältävä
quadriceps femoris muscle lat. musculus quadriceps femoris nelipäinen reisilihas
quadripolar nelinapainen
qualitative kvalitatiivinen, laadullinen
qualitative analysis laadullinen analyysi
quality of life elämän laatu
quantitative kvantitatiivinen, määrällinen
quantitative analysis määrällinen analyysi
quasistatic kvasistaattinen näennäisesti staattinen, staattisena tarkasteltava
questionnaire kyselylomake

R

radian radiaani
radiation säteily
US randomize UK randomise satunnaistaa
rating of perceived exertion koettu rasitus
reaction force reaktiovoima
receptor reseptori aistivastaanotin
rectification tasasuuntaus
redox reaction hapetus-pelkistysreaktio
reference referenssi, lähde, viittaus, vertailu-
reflex refleksi, heijaste
reflexes reaktiokyky
regression analysis regressioanalyysi tilastollinen analyysimenetelmä, jossa yhden muuttujan varianssia pyritään selittämään muilla muuttujilla
regurgitation käänteisvirtaus, takaisinvuoto
rehabilitation kuntoutus
rehydration rehydraatio elimistön nesteytys, nestetasapainon korjaaminen
relative humidity suhteellinen ilmankosteus
US remodeling of bone UK remodelling of bone luun uudelleenmuodostus
renal munuais-
Renshaw cells Renshaw'n solut
US repolarization UK repolarisation repolarisaatio solukalvon jännitteen lasku lepotasolle aktiopotentiaalin loppuvaiheessa
reproduction lisääntyminen
resistance vastus (esim. virtausvastus), resistanssi
resistance training voimaharjoittelu
resolution erotuskyky
respiration hengitys
respiratory center hengityskeskus
respiratory quotient hengitysosamäärä
resting heart rate leposyke
rotation kierto, pyörimisliike liike, jossa kappaleen osat kokevat erisuuruisen siirtymän

S

sagittal plane sagittaalitaso taso, jonka normaali on vasen–oikea-suuntainen
sarcolemma sarkolemma, lihassolukalvo lihassolun solukalvo
satellite cell satelliittisolu
saturated fatty acids tyydyttyneet rasvahapot
secretion eritys, erite, erittyminen
selectivity selektiivisyys, valintatarkkuus
serum seerumi
shear strain liukuma
shear stress leikkausjännitys
signal signaali
signal-to-noise ratio signaalin ja kohinan suhde
size principle kokoperiaate
skelemin skelemiini proteiini, joka on osa solun tukirankaa
skinfold ihopoimu
skinfold measurement ihopoimumittaus
slow-twitch fiber hidas lihassolu
sodium natrium
solution liuos
spirometry spirometria
sports urheilu, liikunta
static stretch staattinen venytys sopivaa asentoa ylläpitämällä tehtävä venytys
stiffness jäykkyys
strain gauge venymäliuska
strength voima, voimakkuus, lujuus
stretch venytys, venyttää, venytellä
stretch reflex venytysrefleksi
striate body lat. corpus striatum aivojuovio
stride length askelpituus askelparin pituus
stride rate askeltiheys askeltiheys kertoo, montako askelparia aikayksikössä otetaan
stroke volume iskutilavuus
structure rakenne
subcutaneous fat ihonalainen rasva
subcutaneous tissue ihonalaiskudos
substantia nigra lat. substantia nigra mustatumake yksi viidestä tyvitumakkeesta
subthalamic nucleus lat. nucleus subthalamicus hypotalaaminen tumake yksi viidestä tyvitumakkeesta
supervise ohjata, valvoa
supination supinaatio
surface electrode pintaelektrodi
synapse synapsi hermosolujen välinen liitos
synaptic cleft synapsirako kahden hermosolun välinen rako hermoliitoksessa
synaptic delay synaptinen viive aika, joka aktiopotentiaalilla kuluu synapsin ylittämiseen
synergist myötävaikuttaja, synergisti

T

tendon jänne
tensile strain venymä
tensile stress jännitys
tensor tensori
thermogenesis lämmöntuotto
thermoregulation lämmönsäätely
thyroid (gland) kilpirauhanen
time domain aikataso
tissue kudos
torque vääntömomentti
trachea henkitorvi
trajectory lentorata, liikerata kappaleen paikka ajan funktiona
translational motion suoraviivainen liike liike, jossa kappaleen kaikki osat liikkuvat saman matkan
transverse plane poikittaistaso taso, jonka normaali on ylä–ala-suuntainen
treadmill kävelymatto, juoksumatto
tricuspid valve kolmiliuskaläppä sydämen oikeanpuoleinen eteiskammioläppä
troponin troponiini myosiinifilamenttiin kietoutunut ohut proteiini, joka säätelee aktiinin ja myosiinin vuorovaikutusta
turbulent flow turbulentti virtaus, pyörteinen virtaus

U

ultrasound ultraääni
underwater weighing vedenalaispunnitus
underweight alipaino, alipainoinen
unilateral yksipuolinen, toispuolinen
unipolar yksinapainen
upper respiratory tract infection ylähengitystieinfektio
urine virtsa

V

vector vektori
vein laskimo
velocity nopeus paikan ensimmäinen aikaderivaatta
ventilation ventilaatio, keuhkotuuletus
ventral root selkäytimen etujuuri selkäytimen etupylväästä lähtevä hermojuoste
ventricle sydämen kammio
vessel suoni
vimentin vimentiini eräs solun tukirangan proteiini
visceral fat sisäelinten ympärillä oleva rasva
viscoelastic viskoelastinen viittaa materiaaliin, jolla on sekä viskoosisia että elastisia ominaisuuksia
voltage jännite kahden pisteen välinen potentiaaliero
voltage-gated channel jänniteohjattu kanava solukalvon läpi kulkeva kanava, joka avautuu ja sulkeutuu kalvojännitteen muuttuessa

W

warm-up lämmittely
waveform aaltomuoto
weight paino kappaleen massan ja gravitaatiokiihtyvyyden tulo
weight gain painon kertyminen
wire electrode lankaelektrodi
work työ
workload työmäärä

X

Y

Z

Z-disc Z-levy sarkomeerit toisistaan erottava myofibrillin osa
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,
Yhteystiedot

Viveca

Liikuntabiologian tieteenalaryhmä
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Tel. +358 40 805 3394
Käyntiosoite:
Rautpohjankatu 8

Henkilökunnan yhteystiedot ja sähköpostiosoitteet

Opintoasiat:

Vuokatin yhteystiedot
Snowpolis

Sport Technology Programme
Snowpolis
Kidekuja 2
FIN-88610 Vuokatti Finland
Tel. +358 40 805 4687
mervi.v.tolonen@jyu.fi

« helmikuu 2018 »
helmikuu
matiketopelasu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728