Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

WHO-Koululaistutkimus

WHO-Koululaistutkimus on Suomessa käytetty nimitys Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa yhteistyössä toteutettavasta kansainvälisestä Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimuksesta. Jo 30 vuotta jatkuneessa HBSC-tutkimuksessa tarkastellaan monipuolisesti koululaisten koettua terveyttä, hyvinvointia ja terveystottumuksia nuorten arkisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Tutkimuksen aineistot kerätään neljän vuoden välein. Vuonna 2010 kyselyyn vastasi yli 200 000 koululaista Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

WHO-Koululaistutkimuksen (HBSC) tavoitteita ovat

  • tuottaa korkeatasoista, kansainvälisesti vertailukelpoista ja yhteiskunnallisesti puhuttelevaa tutkimustietoa kouluikäisten lasten ja nuorten terveyden kokemuksista ja terveyskäyttäytymisestä
  • analysoida lasten ja nuorten terveydessä ja terveyskäyttäytymisessä tapahtuneita ajallisia muutoksia
  • luoda ja kehittää tutkimusalueen teoreettista, käsitteellistä ja metodologista perustaa
  • vahvistaa tutkimusalueen kansainvälistä monitieteistä asiantuntijaverkostoa
  • tarkastella koulun, perheen ja muiden sosiaalisten kontekstien merkitystä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kokemuksiin sekä terveystottumuksiin
  • aktiivisesti tiedottaa tutkimustuloksista ja siten tukea kouluikäisten terveydenedistämistyötä ja sen kehittämistä
  • tuottaa julkaisuja välineiksi vuoropuheluun päätöksenteon, hallinnon ja lasten ja nuorten terveydestä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa
  • tuottaa tutkimustuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista terveyden edistämisen asiantuntijakoulutusta sekä terveystiedon opettajakoulutusta varten

WHO-Koululaistutkimuksen (HBSC) tutkimusalueita ovat lasten ja nuorten

 • terveyden kokemukset:
  • Koettu terveys
  • Elämänlaatu ja -tyytyväisyys
  • Koetut oireet
  • Painon kokeminen, kehonkuva, laihduttaminen
  • Nukkumisvaikeudet ja vireisyys
  • Hoitoa vaatineet tapaturmat
 • terveyskäyttäytyminen:
  • Ruokatottumukset
  • Suun terveys; hampaiden hoito
  • Fyysinen aktiivisuus ja inaktiivisuus; liikuntatottumukset
  • Nukkumistottumukset
  • Seksuaaliterveys ja -käyttäytyminen
 • riskikäyttäytyminen:
  • Päihteiden käyttö
  • Väkivalta
  • Kiusaaminen
 • ja edellisiin liittyvät sosiaaliset kontekstit:
  • Perhe- ja ystävyyssuhteet; sosiaalinen tuki
  • Koulukokemukset ja -ympäristö
  • Sosioekonominen asema

WHO-Koululaistutkimuksen tutkimusmenetelmät

WHO-Koululaistutkimuksen aineistot kerätään kansainvälisen tutkimusprotokollan mukaisesti strukturoiduin kyselylomakkein 11-, 13- ja 15-vuotiailta koululaisilta. Oppilaat vastaavat kyselyyn nimettöminä koulutuntien aikana.

Tutkimusprotokolla määrittelee kaikille maille yhteiset kysymykset, jotka mahdollistavat kansainvälisen vertailun. Osallistujamaat voivat liittää kyselyynsä vapaavalintaisia kysymyssarjoja protokollassa määritellyistä aiheista sekä kysymyksiä kansallisesti tärkeiksi koetuista aiheista.

Ensimmäinen tutkimusaineisto kerättiin 1984 Suomessa, Norjassa, Itävallassa ja Englannissa. Sen jälkeen tutkimusaineistoa on kerätty vuosina 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 ja 2010. Viimeisimmässä aineistonkeruussa 2010 tutkimukseen osallistui 38 Euroopan maata sekä Yhdysvallat ja Kanada. Seuraava aineistonkeruu on keväällä 2014.

WHO-Koululaistutkimuksen merkitys käytännössä

 • Terveyden edistäminen:
  • Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi perusteluina perheen merkityksestä lasten ja nuorten terveellisten ruokailu-, liikunta- sekä uni- ja lepotottumusten tukemisessa
  • Tieto nuorten erilaisista liikuntakulttuureista ja passiivisesta vapaa-ajan vietosta mahdollistaa sellaisten terveyden edistämisen menetelmien kehittämisen, jotka puhuttelevat nuorta hänen elinympäristössään
  • Tutkimus nuorten juomamotiiveista auttaa kehittämään terveysneuvontaa ja terveysopetusta
  • Tutkimus peruskoululaisten koulukokemuksista antaa tärkeää tietoa koulun tilanteesta ja auttaa kohdentamaan terveyden edistämistyötä kouluhyvinvoinnin kannalta järkevästi
  • WHO-Koululaistutkimus tuottaa tietoa koulun kehittämiseen terveyttä edistäväksi yhteisöksi
 • Terveys- ja koulutuspolitiikka:
  • HBSC-tutkimus toimii useiden yhteistyökumppaneiden kanssa mukaan lukien Maailman terveysjärjestö, UNICEF, Euroopan komissio, EMCDDA ja OECD.
  • WHO/HBSC International Forum:in kokouksissa tutkimustuloksia käytetään keskustelun avauksina ja pyritään helpottamaan tutkimustulosten soveltamista päätöksenteossa ja käytännöntoimissa Euroopassa. http://www.hbsc.org/publications/forum/
  • HBSC-tutkimuksen keskeinen tavoite on lasten ja nuorten terveyserojen tutkimus ja terveyseroihin vaikuttaminen
WHO/HBSC Forum 2009. Socio-environmentally determined health inequities among children and adolescents.
Currie C et al. eds. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat käyttäneet tutkimuksen tuloksia kouluun liittyvien kehittämistoimien suunnittelussa. WHO-Koululaistutkimuksessa analysoidaan koulun vuorovaikutussuhteiden, oppilaiden osallistumismahdollisuuksien sekä koulukokemusten, kuten turvallisuuden kokemisen ja kiusaamisen, yhteyksiä koululaisten koettuun terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen

Kämppi, K., Välimaa, R., Ojala, K., Tynjälä, J., Haapasalo, I. & Kannas, L. (2012). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 : WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study). Opetushallitus, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen seurantaraportit; 2012

 • Suunnittelun ja arvioinnin tueksi on käytettävissä vertailukelpoista tutkimustietoa lasten ja nuorten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen tapahtuneista muutoksista pitkäkestoisen tutkimuksen ansiosta
 • Yhteiskunnallinen keskustelu:
  • WHO-Tutkimusprojektin tulokset ovat herättäneet Suomessa julkista keskustelua muun muassa kouluviihtyvyydestä, koulukiusaamisesta, koululaisten jaksamisesta, nuorten ruokailutottumuksista, ylipainoisuudesta ja kehotyytymättömyydestä sekä perheen varallisuuden yhteydestä lasten ja nuorten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen
  • WHO-Koululaistutkimuksen tuloksista on keskusteltu ja toimintatapoja on mietitty esimerkiksi koulujen vanhempainilloissa, kouluikäisten parissa työskentelevien keskuudessa ja terveydenhuoltohenkilöstön koulutustilaisuuksissa.
 • Opetus ja koulutus:
  • Tutkimusaineistoja hyödynnetään olennaisena osana yliopiston omaa opetusta sekä erilaisissa täydennyskoulutuksissa.
  • Tutkimustuloksia esitellään erilaisilla foorumeilla: kongresseissa, seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa sekä neuvotteluissa opetus- ja terveysalojen valtakunnallisten ja paikallisten päättäjien kanssa.
 • Julkaisut:
  • WHO-Koululaistutkimuksen aineistosta julkaistaan sekä suomalaisen että monitieteisen kansainvälisen tutkijaryhmän toimesta lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tieteellisiä ja muita julkaisuja.

http://www.hbsc.org/publications/

https://www.jyu.fi/sport/laitokset/tutkimusyksikot/tetk/julkaisut

Tutkijaryhmä:

Suomessa tutkimusta johtaa professori Lasse Kannas.

Eri vuosina tutkimusta ovat rahoittaneet
Sosiaali- ja terveysministeriö, Samfundet Folkhälsan, eri säätiöt, Suomen Akatemia, Opetushallitus

Asiasanat: itsearvioitu terveys, kansainvälinen vertailu, kouluikäiset, koulukokemukset, , perhe, sosiaalinen tuki, terveyden edistäminen, terveyserot, terveyskäyttäytyminen, trendit, ylipainoisuus

Linkkejä:

Yhteystiedot
yhteystiedot.jpg - Viveca


Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Terveystieteiden laitos
PL 35 (L)
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 A