Opiskelu liikuntatieteellisessä

Liikuntapedagogiikka

2012

Aalto Sallamari

"Liikkuva tyttö on hyvä tyttö". Laadullinen tutkimus urheilevien naisten syömishäiriöistä

Ahokas Jaakko & Autio Aapo

Luokan- ja liikunnanopettajiksi opiskelevien yleiset arvot ja käsitykset liikunnanopetuksen arvoista

Alanen Wilma

Suomen taitoluistelumaajoukkueen naisluistelijoiden fyysinen kuormittuneisuus sekä psyykkisten taitojen hallinta kilpailutilanteessa

Autio Eetu ja Koskinen Saara-Sofia

Vanhempien merkitys yläkoululaisten liikunta-aktiivisuuteen

Auvinen Anna & Karjalainen Petri

Koheesion merkitys jalkapalloharrastuksen jatkamisaikomukseen C- ja B-ikäisillä junioireilla

Bister Markus ja Jouppila Mari

Kuntotestisovellusten luotettavuustarkastelu osana fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää

Haapamäki Jussi & Hannula Samuli

Fyysinen aktiivisuus Sotkamon Tenetin yläkoulun oppilailla - objektiivinen tutkimus liikuntatottumuksista

Hautala Tuomas & Hiltunen Janne

5. ja 8. luokkalaisten fyysinen toimintakyky: Sukupuolten ja luokka-asteiden väliset erot sekä testien väliset yhteydet fyysistä toimintakykyä mittaavissa testeissä

Heiskanen Harri & Nurmilo Tiina

Liikunnanopettajien toiminta ja tuntien rakenne yläkoulun liikuntatunneilla

Holappa Anna

Kabaddia, krikettiä ja tanssia. Kokemuksia pohjoisintialaisen Bharatpurin alueen liikuntakulttuurista

Hudd Maria

Liikunta mielessä-liikunta elämässä. Työväenopiston liikuntakurssin osallistujien kokemuksia liikunnan harrastamisesta

Huhtinen Jenna

Kokeneiden liikunnanopettajien näkemyksiä liikunnan oppilasarvioinnista

Ihme Jarno ja Stützle Anton

Salibandyn maalivahtipeli - maalivahtipelin analyysi vuoden 2010 MM-kilpailusta

Ingerttilä Mari & Jokikokko Katja

Millaiseksi koulu koetaan? Koulukokemuksia Liikkuva koulu -hankkeen kouluista

Jokinen Eemeli & Lehtinen Kai

Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen

Järvitalo Virpi & Lindgren Elina

Suomalaisten ja ruotsalaisten liikunnanopettaopiskelijoiden arviot opetustaitojen tärkeydestä ja omista opetustaidoista

Kalliokoski Tuulia & Kitola Maria

Psyykkisen hyvinvoinnin ja liikunnan väliset yhteydet 9. -luokkalaisilla tytöillä

Kaukovuo Tiia

Tapaustutkimus kahden kunnan viranhaltijoiden ja opettajien näkemyksistä ja toiveista koululaisten uinnin opetuksesta "onneksi se on opetussuunnitelmaan kirjattu"

Koho Ville(LPE) & Teittinen Turo(KT)

Valmentaja ohjaajana -kehityskeskustelu osana kokonaisvaltaista valmennussuhdetta

Korkki Reetta

European Union and Municipal Sports Departments in Finland - The case of Jyväskylä and Laukaa

Korpela Sallamari & Kuusinen Anniina

Arvioinnin ja opettajan opetustyylin yhteys oppilaiden koululiikuntakokemuksiin

Kotamäki Pekko

Jalkapallo nuorten maahanmuuttajamiesten kotouttajana

Kuuttila Kirsi

Lavatanssi-illan fyysinen aktiivisuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät

Laamanen Asta

Paras tunti-välitunti" 7.luokan oppilaiden kokemuksia välitunneista

Latonen Elina & Pajunoja Tea

Liikkuvatko oppilaat välitunneilla? Liikkuva koulu -hankkeessa mukana olleiden 4.-9. luokkalaisten oppilaiden välituntiaktiivisuus

Lehtola Terhi

Tavoitteenasettelun, motivaatioilmaston ja pätevyyden yhteydet nuorten 15-vuotiaiden maastohiihtäjien harjoitteluun sekä kilpailu- että harjoittelukaudella

Lyytinen Jani

Rullakiekon maalintekoanalyysi

Lähdekorpi Elisa

Yli 20-vuotiaiden joukkuevoimistelijoiden harrastushistoria ja harrastusmotiivit sekä pitkän uran vaikutukset

Lähteenmäki Reetta ja Rasinmäki Olli

Yläkoululaisten fyysinen aktiivisuus ja siihen liittyviä psykososiaalisia tekijöitä

Manninen Mika

Oppilaiden motivaatio liikuntatunneilla ja toimintakykytestitunnilla

Mikkola Essi

Kohti parempaa terveysosaamista- lukion valinnaisen liikuntakurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Mikkola Juho

Kotiharjoitteluun kannustamisen vaikutus dynaamiseen tasapainoon iäkkäillä kuntosaliharjoittelijoilla

Mäkelä Kimmo

Punainen, musta, valkoinen - tutkimus suomalaisesta urheiluyleisöstä ja JYP-faniudesta

Mäkinen Tommi

Toimivaa vuorovaikutusta oppimassa - Autoetnografinen tutkimus tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisprosessista

Mäki-Tulokas Esa/Momu

Ammatillisen koulutuksen liikuntakasvatus ammattia tukemassa -Tapaustutkimus Porvoon ammattiopistossa 2012

Määttälä Juho

Pesäpallon yliolanheiton tehokkuus ja oppiminen tarkkaavaisuuden suuntaamisen näkökulmasta

Niemelä Jouko & Niemelä Outi

"Jos koululiikuntaa ei olisi, luulen, etten liikkuisi nyt vapaa-ajallakaan juuri ollenkaan" Laadullinen tapaustutkimus yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista

Nieminen Reetu

Juniorigolfareiden viihtymisen ja motivaation vertailua golfharrastuksessa ja koululiikunnassa

Ormo Sari

Lukion liikuntalinjalle sisäänpäässeiden opiskelijoiden hakumotiivit sekä liikunta-aktiivisuus

Pitkänen Salla

Raskaana olevien naisten näkemyksiä ja kokemuksia raskausajan liikuntaan vaikuttavista tekijöistä

Pulkkinen Piia & Suokas Kirsi (LTI&OKL)

Liikuntakokemuksien merkitys liikuntaa opettavien opettajien käyttötiedolle ja liikunnan opetukselle

Pöyhtäri Iiivari

Koripallon käsittelytaitojen opettaminen valmennuskirjallisuuden valossa: ydinkeskeisen motorisen oppimisen ja opettamisen näkökulma

Rahomäki Aaro & Smeds Arto

Lukioikäisten nuorten ravitsemustottumukset: kilpaurheilijoiden ja ei-urheilijoiden sekä tyttöjen että poikien väliset erot

Ramstedt Eva

Betydelsen av Stafettkarnevalen för niondeklassister

Rautarae Anna & Salo Jenni

Mikä saa nuoret liikkumaan? Liikuntamotivaation yhteys liikunnan harrastamiseen kuuden liikkuva koulu -hankkeen koulun 7. ja 8. luokkalaisilla

Reinikka Eevi

Liikuntaharrastusten yhteys oppilaiden motivaatioon ja intentioihin koululiikunnassa

Ruissalo Kiti & Vikstedt Heidi

Oriveden yhteiskoulun 8-luokkalaisten vapaa-ajan liikunta-aktivisuus ja sen yhteys kestävyyskuntoon

Ruoho Hannu

Kehonrakennusharjoittelijoiden kokemuksia palautumisesta ja palautumista edistävistä menetelmistä

Saarinen Jussi

Liikuntapelit osakis koulun liikuntaa? Videopelitutkimus Jyrängön alakoulussa

Salonen Mari

Vanhempien ja perheen liikunta sekä vanhempien asenteen yhteys lasten liikunta-aktiivisuuteen

Salovaara Heini

Pätevien ja epäpätevien liikunnanopettajien työhyvinvointi ja pedagogiset käytännöt

Silvonen Mikko

Itsepuolustusharjoittelun mahdollisuudet koulukiusaamisen vähentämisessä

Snäll Eva-Greta & Ylikylä Laura

Voimistelun asiantuntijoiden näkemyksiä kouluvoimistelun asemasta, haasteista ja tulevaisuudesta

Soukka Jyri

Fyysisen aktiivisuuden yhteys liikkuva koulu - hankkeen yläkoulussa

Stenholm Johanna

Nuoren jääkiekkoilijan psyykkinen profiili ja intohimon kokeminen jääkiekkoa kohtaan

Taimisto Suvi

Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntaharrastuksen yhteys alaselän kiputiloihin 30-45-vuotiailla suomalaisilla

Tranberg Veli-Matti

Keskittymisvaikeuksia, passiivisuutta ja sitoutumattomuutta - Häiriökäyttäytyminen liikunnanopetuksessa Paimion yläkoulun ja lukion oppilailla

Turpeinen Heli

Kohti huippu-urheilijan uraa. Tutkimus nuorten urheilijoiden sosiaalisista, fyysisistä ja psyykkisistä taustatekijöistä sekä heidän uraan vaikuttaneista ympäristötekijöistä

Wahren-Cederberg Anna

Simundervisningen-utmaning och framtidsutsikter-i skolan i två tvåspråkiga kommuner

Vähäsarja Anu

Piirrejännityksen, mielikuvaharjoittelun ja rentoutumisen yhteydet koripallon vapaaheittotilanteessa suoriutumiseen

Väisänen Olli

Valmentajien näkemyksiä suomalaisten juniorijalkapallon ja juniorijalkapallo-valmennuksen tilasta ja suurimmasta kehityskohteista vuonna 2009

Åberg Marcus

Ungdomars fysiska kondition och fysiska aktivitet samt motiv till motionsintresse

Takaisin ylös

2011

Ahonen Elisa & Bister Inka

Muodostelmaluistelun analyysi

Akkola Otso

"Olin edistynyt monella tavalla matkan aikana." Tutkielma Joshua Slocumin oppimiskokemuksista hänen matkakertomuksestaan Yksinpurjehdus maapallon ympäri

Alhonmäki Jouni & Väre Kimmo

Fyysinen aktiivisuus, itsetunto ja fyysinen pätevyys 5.- 9. luokan oppilailla

Forsberg Erika & Matilainen Irina

Opettajan sanallisen ja sanattoman viestinnän merkitys kuudesluokkalaisten oppimiselle koululiikunnassa

Fredriksson Aleksi

Lempiliikuntapaikkani. Lukiolaisten kirjoituksia kokemistaan liikuntapaikoista

Haanperä Kirsti

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden avustaminen ammatillisten erityisoppilaitosten liikuntatunneilla

Hagman Caroline

Samband mellan fysisk aktivitet, självkänsla och skolframgång

Helisten-Mikkola Soile

Internetpohjaisen health compass -palvelun vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen ja aerobiseen kuntoon

Hopeakangas Virpi

Hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen ammattioppilaitoksessa - opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä

Huhtiniemi Mikko

Vaikuttavia valmiuksia liikunnalta. Vuosina  2001-2005 valmistuneiden liikunnanopettajien työnkuva, koulutuksesta saadut valmiudet sekä koulutustyytyväisyys

Hämäläinen Johanna & Kujala Suvi

Sykemittareiden toimivuus ja motivointimahdollisuudet lukioikäisten koululiikunnassa

Kaukonen Saila & Lipsanen Jenni

Välitunnit fyysisesti aktiivisemmaksi

Kellosaari Linda & Virpi Maria

Kahden jyväskyläläisen yläkoulun oppilaiden fyysinen aktiivisuus ja viihtyminen välitunnilla

Kinnunen Mika & Rahomäki Eero

Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden kehittyminen yläkoulun aikana

Kiviaho Hanna & Vuori Elisa

Juoksuohjelmista karttamerkkeihin - liikunnan kotitehtävät Ranuan yläkoulussa

Korhonen Tuomas

Lasten ja nuorten liikuntaa määrittävät diskurssiot.Liikuntakulttuurin kirjavoituneiden tavoitteiden tarkastelu hallintavallan ja uuden lapsuustutkimuksen käsitteiden valossa

Korsman Jyri

Salibandyvalmentajien asiantuntijuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät

Kotisaari Noora

Telinerataharjoittelun vaikutus itsearvioituun fyysiseen toimintakykyyn, fyysiseen minäkäsitykseen ja koherenssin tunteeseen yli 65-vuotiailla

Kurppa Joanna

Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien koululiikuntakokemukset, liikunnanopetuksen sisällöt ja liikunnan opetusryhmät

Lahti Emmi

Nuorten ja varttuneiden nais- ja miesliikunnanopettajien työtyytyväisyys

Lahtinen Tomi & Lievonen Matti

Liikunnanopettajan fyysinen aktiivisuus

Latikka Tuomas & Iku Leino

Opiskelijoiden laji-, opetus- ja sosioemotionaalisten taitojen kehitty-minen liikunnanopettajakoulutuksessa

Lehtonen Mika

"Itsestäänhän sen pitää lähteä haluaako liikkua vai ei" Liikunnan merkitys ja hyvinvointi ammatillisen erityisoppilaitoksen opiskelijoilla

Lemponen Niina

Viidesluokkalaisten itsearvioidut tenperamenttipiirteet, liikunnan arvosanat ja niiden väliset yhteydet

Lindeman Mikko & Rintala Tuukka

Fyysisen aktiivisuuden mittareiden vertailututkimus: kiihtyvyysmittari, askelmittari, kyselylomake ja päiväkirja

Liukkonen Niina & Viljanen Jonna

Telineradan vaikutus fyysiseen toimintakykyyn kerran ja kaksi kertaa viikossa harjoittelevilla ikääntyvillä naisilla

Marjamaa Mikko & Salminen Joonas

Työkokemuksen ja kouluasteen yhteys liikunnanopettajien työtyytyväisyyteen

Mustonen Sari

Luokanhallintataitojen merkitys yläkoulun poikien liikuntatunneilla

Myllylä Hannu & Okkonen Arttu

Kiusaaminen koulussa ja ohjatussa liikunnassa kuudennen luokan oppilailla

Mäntylä Kirsi

Miksi liikkumaan? - Laadullinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten liikunnan harrastamismotiiveista ja harrastamattomuuden syistä

Määttä Juho & Määttä Markus

Fyysisen kunnon, liikuntataidon ja liikuntamotivaation väliset yhteydet yhdeksäsluokkalaisilla pojilla

Oksala Janne & Raatikainen Henri

Taustatekijöiden yhteys didaktisten taitojen koettuun tärkeyteen liikunnanopetuksessa

Paasio Riitta

Uimaopetuksen tavoitteiden tärkeys vanhempien arvioimana sekä uimakoululaisten perheiden liikuntaharrastuneisuus ja niihin yhteydessä olevat tekijät

Palovuori Minna

Miten kehittää välituntiympäristöä? Yläkoululaisten mietteitä oman koulun pihasta

Perttula Karoliina

Taidetanssin ammattilaisten käsityksiä nykytanssin ilmaisusta

Pietilä Lotta & Pietilä Tapio

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyky ja työtyytyväisyys

Puoskari Mari

"Oppilasarviointi-opettajan vai oppilaan ääni kuuluville?" Liikunnanopettajan näkemyksiä liikunnan oppilasarvioinnista

Remahl Virpi

Peruskoulun opettajien liikunnallinen VESO-päivä - osallistujien arviointeja koulutuksesta

Rotonen Jorma

Yläkoululaisen mukava hiihtotunti

Ruokoranta Lauri

Golfia erityisryhmille-laadullinen tapaustutkimus nuorille suunnatusta golfkurssista

Salminen Emilia

Sykemittarin käyttö ja henkilökohtainen liikuntaneuvonta lukiolaistyttöjen harjoittelussa-kokemukset puhuvat

Salminen Kati

Liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeys suomalaisten ja ruotsalaisten liikunnanopettajaopiskelijoiden arvioimana

Seppälä Anni

Päiväkoti-ikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden mittaaminen Suomessa OSRAC-P mittarilla

Sivén Ville

Ikääntyvien telinevoimisteluharjoittelun yhteydet ahdistuneisuuteen ja liikunnalliseen minäpystyvyyteen

Sivill Mari

Lapsi talviliikkujana-hiihto ja luistelu

Taipale Mikko

Musiikin vaikutukset oppilaiden sisäiseen motivaatioon ja mielialaan liikuntasuorituksen aikana

Talja Jonna

Kahdeksasluokkalaisten osallisuuden kokemuksia koululiikunnasta

Toivala Eeva

"Älä tuu iholle kii" Homofobian ilmeneneminen koulussa ja liikuntatunneilla

Tyni Markus

Hurrikaanin pyörteissä.Tutkimus jääkiekon SM-liigajoukkue JYPin faneista

Ylikoski Päivi

Liikunnanopettajan toiminta ja yläkoulun poikien palloilutuntien kokeminen

Takaisin ylös

2010

Ahola, Taina
Yhden päiväkodin esikouluikäisten liikunnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa (2010)

Eloranta, Jokke ja Suhonen, Olli

Liikunnan harrastamisen yhteydet alkoholin käyttöön ja tupakointiin 14-, 16- ja 18-vuotiailla nuorilla (2010)

Haapala, Henna

Liikunta lisää elinvoimaa - ikääntyvien kuurojen liikuntakurssin suunnittelu, toteutus ja arvionti (2010)

Hautamäki, Henna ja Vähäkoski, Minna

Suomalaisten 30-45 -vuotiaiden aikuisten liikunta-aktiivisuus ja terveysliikunnan harrastaminen ja niihin yhteydessä olevat sosiodemografiset, sosioekonomiset ja elämäntapatekijät (2010)

Haverinen, Risto

Iäkkäiden liikuntaharrastuksen yhteys masennukseen ja yksinäisyyteen (2010)

Hytönen, Tuukka ja Joru, Sami

Tutkiva valmentaja-Tietokonepohjaisen liikunnanopetuksen tarkkailu- ja analysointisysteemin(LOTAS 2.0) soveltuvuus valmennustapahtuman analysointiin (2010)

Hyytinen, Sini

Idrottsaktivitet, upplevd hälsa och social stöd hos grundskoleelever (2010)

Hyytiä, Jarkko ja Lukkarila, Pyry

Kiekollisen onnistuminen vai maalivahdin virhe?  Maalinteon analyysi jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-kisoista 2009 (2010)

Hämäläinen, Hannatuulia ja Ronkainen, Tommi

Yläkoululaisten liikunta-aktiivisuus välitunnilla ja vapaa-ajalla (2010)

Jäppinen, Johanna

Yleisimmät tapaturmat koululiikunnassa ja koulussa sekä niiden ennaltaehkäisymahdollisuudet - Tapaustutkimus Matinkylän koulusta Espoossa (2010)

Kaappola, Matti ja Marttinen, Pasi

Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen askel-  ja kiihtyvyysmittarin sekä kyselylomakkeen avulla - mittareiden validointitutkimus (2010)

Kinnunen, Roosa

7-luokkalaisten poikien ja heidän liikunnanopettajiensa näkemyksiä oppilaiden hyvinvoinnista koululiikunnassa (2010)

Laitinen, Annastiina
Liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittyminen tunne- ja vuorovaikutustaitokurssin aikana (2010)

Laitinen, Maria ja Taponen, Päivi

Liikuntatilojen ja -välineiden vaikutus liikunnanopettamiseen - Pohjois-Savon yläkoulujen liikunnanopettajien näkemyksiä (2010)

Laszlo, Vera

Vertaileva tutkimus liikuntapedagogiika opiskelijoiden fyysisestä kunnosta (2010)

Latvala, Eero

Haasteena kouluyhteisön hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri - tapaustutkimus liikunnan- ja terveystiedonopettajataustaisen rehtorin muutosjohtamisesta yläkoulussa (2010)

Laukkanen, Arto ja Rannikko Olli

PUUSTA PELIKENTILLE-varhaisvuosien fyysisten ja sosioemotionaalisten ympäristötekijöiden yhteys 7-vuotiaiden lasten motorisiin perustaitoihin ja liikunnan itsearviointeihin (2010)

Lindroos, Suvi

Liikunta-aktiivisuuden lisääminen - Pitkäaikaistyöttömien kokemuksia tuetulta liikuntajaksolta (2010)


Lukkarila, Suvi ja Pulkkinen, Salla

Henkinen hyvinvointi koulun liikuntatunnilla - Yläkoulun kahdeksasluokkalaisten ja liikunnanopettajien näkemyksiä aiheesta (2010)

Lönnqvist, Juha

Koulutettavien kokemuksia Suomen lentopalloliiton I-tason koulutuksen vaikuttavuudesta (2010)

Marttila, Maarit

Oppimisen ilo löytyy luonnosta - Seikkailu- ja elämyspedagoginen luontoliikunta oppimisen tukena (2010)

Metsäpelto, Juhani

Luontoliikunnan opetus yläkoulussa ja lukiossa - opetusta edistävät ja rajoittavat tekijät (2010)

Muikku, Saara ja Tienaho, Anu

Tapaustutkimus pääkaupunkiseudun liikunnanopettajien työnkuvasta, huolenaiheista ja arjessa selviytymisestä (2010)

Mustonen, Jouko ja Tuovinen, Jarno

Tenetin yläkoulun oppilaiden itsearvioitu fyysinen aktiivisuus, arvostukset liikuntaoppiainetta kohtaan ja liikuntamotivaatio (2010)

Muuri, Marianne

Liikunnanopettajan työ monikulttuurisessa koulussa (2010)

Myötävuori, Hanna

Henkilökohtaisen ohjaajan ja liikuntakurssin vaikutus työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä (2010)

Mäkelä, Silja

Iltapäiväkerholaisten sosioemotionaalisten taitojen ilmeneminen liikuntatuokioilla (2010)

Mörsky, Jenni

Liikunnanopettajan vuorovaikutustaidot - Liikunnanopettajien näkemyksiä ongelmatilanteiden ratkaisu- ja toimintatavoistaan koululiikunnassa (2010)

Nissinen, Joel

Jyväskyläläisten B-juniori-ikäisten poikajalkapalloilijoiden sisäinen motivaatio ja tavoiteorientaatio (2010)

Partanen,  Anniina ja Siutla, Heidi

Opetusviestintä heterogeenisen kolmannen luokan liikuntatunneilla (2010)

Pelander, Rami

Miesopiskelijoiden kuntosalimotiivit (2010)

Pulkkinen, Olli

Uimarin rata - startista vapaauintiin.  Kehitysvammaisten henkilöiden uintiharrastukseen herkistäviä, mahdollistavia ja vahvistavia tekijöitä (2010)

Pölönen, Pekka

Liikuntapedagogiikan opiskelijoiden ravintolisien käytön yleisyys ja motiivit (2010)

Sabel, Ville

Kaupalliset valmennuskurssit osana suomalaista valintakoejärjestelmää ja vuoden 2008 liikunnanopettajakoulutuksen opiskelijavalintaa (2010)

Santala, Ville-Matti

Flowride-sisäpyöräilyohjelmiston kehittäminen ja sen asiakaskokemukseen perustuva testaaminen (2010)

Sipinen, Elina

Lukiolaisten liikunta-aktiivisuus ja opintomenestys (2010)

Sirainen, Sanna

Naisliikunanopettajien kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä työelämässä (2010)

Sironen, Virpi

Liikunta-alan ammattilaisten ja rugbyvalmentajien käsityksiä rugbyn luonteesta ja kehittävyydestä koululiikunnan kannalta (2010)

Soudunsaari, Aki

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut työhyvinvoinnin kehittäjänä - asiakasyrityksen näkökulma (2010)

Sutela, Matti ja Volotinen, Jaakko

Liikunnanohjaajasta liikunnanopettajaksi - Tutkimus liikunnan aineenopettajakoulutuksen laajennushankkeesta liikunnanopettajaksi valmistuneiden liikunnanohjaajien työ- ja koulutustyytyväisyydestä sekä työhön sijoittumisesta (2010)

Syrjä, Niina

Neljän naisliikunnanopettajan ajatuksia ja kokemuksia oppilaasta välittämisestä liikuntatunnilla (2010)

Talvitie, Tuuli

Vertaisryhmien kokema koulun liikuntatuntien motivaatioilmasto ja koulun liikuntatunneilla viihtyminen 6. luokalla (2010)

Tikkanen, Lauri

Liikunnanopettajien näkemyksiä moraalikasvatuksen toteuttamisesta liikuntatunnilla (2010)

Tuomi, Johanna

Toimintatutkimus 4-12 -vuotiaiden motorisia taitoja harjaannuttavan oppaan kehittämisestä perheliikuntaan (2010)

Turunen, Markku

Kolmen yläkoulun poikaoppilaiden kokemuksia ja käsityksiä koululiikunnasta sekä näistä kahdessa koulussa toteutetusta liikunnan eriyttämisestä (2010)

Välimäki, Elviira

Asiapitoista vai viihteellistä urheilujournalismia?  Tutkimus vuoden 2009 tennisuutisoinnin määrästä ja sisällöstä Helsingin Sanomissa (2010)

Välimäki, Katriina

Nuorisourheilu kasvattajana - nuorten kilpaurheilijoiden kokemuksia ja näkemyksiä nuorisourheilusta (2010)

Väänänen, Marjo

Yläkoululaisten fyysinen kunto ja fyysinen aktiivisuus (2010)

Takaisin ylös

2009

Autio, Katariina

Liikettä lääkkeeksi.  Tapaustutkimus yrityksen henkilökunnan kokemuksia laajennetusta liikkumisläheteprosessista (2009)

Cainberg, Linda

Ungdomars fysiska aktivitet och föräldrars medverkan (2009)

Eskelinen, Annukka

Viiden oppilaan kokema tilanneahdistuneisuus koululiikunnassa (2009)

Ervola, Elsi ja Ridanpää, Jenni

Hyvinvoiva tanssija - psykologisten perustarpeiden, motivaation ja hyvinvoinnin yhteydet huipputanssijoilla (2009)

Harvisalo, Riikka

Opettajan toiminta ja ajankäyttö heterogeenisen esiopetusryhmän liikuntatunneilla (2009)

Heino, Sanna ja Keränen, Pekka

"Tai olla vaan yhdessä, jos siltä tuntuu". Ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijoiden käsityksiä hyvinvoinnista (2009)

Heinonen, Erja

Koululiikunnan merkitys kotoutumisessa.  Valmistavan koulutuksen eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden kokemuksia liikuntatunneista (2009)

Hokkanen, Joonas

Näin leivotaan liikunnanopettajia - Liikunnan aineenopettajien opiskelijavalintaselvitys vuosilta 2004 ja 2005 (2009)

Huhtala, Hanna

Liikuntaa opettavien opettajien kokemukset yhteistyöstä konsultoivan erityisliikunnanopettajan kanssa (2009)

Huttunen, Annika ja Tervonen, Katariina

Puuterikuume: Tutkimus viiden vapaalaskijan harrastusmotiiveista (2009)

Joensuu, Marttiina

Rentoutumisen yhteys opettajan työpäivän aikaisiin stressivasteisiin (2009)

Kalermo, Risto

Kestävyyskunto kahden testin vertailuna Heinolan yläasteilla - ketterät voimattomat heikkokuntoiset (2009)

Kallio, Juho

Parkourin opettaminen - Opetusvideo parkourin teknikoiden opettamisesta sisä- ja ulkotiloissa (2009)

Karvonen, Lilja

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten suomalaisnuorten vapaa-ajan liikuntasyyt vuonna 2006 (2009)

Kauhanen, Jenny

Liikunnanopettajan luoman motivaatioilmaston yhteys 8-luokkalaisten oppilaiden ahdistuneisuuteen liikuntatunneilla (2009)

Kirén, Heidi

Yläkoululaisten fyysisen kunnon, liikunta-aktiivisuuden, BMI:n ja opintomenestyksen väliset yhteydet (2009)

Korhonen, Jenni

Liikunnanopettajien itsearvioitujen valmiuksien ja koulun keinojen kytkeytyminen koulukiusaamiseen (2009)

Koski-Sipilä, Laura

"Taitosilmä" -Yläkoulun 7. luokan oppilaiden motoristen perustaitojen liikeanalyysi sekä motoristen taitojen harjoittelu liikuntatunneilla (2009)

Kuokkanen, Joni

Fysisk aktivitet hos äldre.  En uppföljningsstudie om fysisk aktivitet och dess inverkan på rörelseförmågan (2009)

Kurikkala, Joona

Jyväskyläläisten rehtoreiden näkemyksiä koululiikunnan haasteista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista (2009)

Kuusela, Hanna

Viihtyisä välitunti - oppilaan vuoksi.  Laadullinen tutkimus Kosken koululla ja Itä-Suomen koululla Imatralla (2009)

Laine, Jenni

Kultainen kokemus.  Suunnistuksen maailmanmestareiden flow-kokemukset ja niiden yhteys huippusuoritukseen (2009)

Lehtonen, Raija ja Salonen, Kirsi

Liikunnanopettajaopiskelijoiden käsityksiä omista tunneälytaidoistaan, niiden merkityksestä ja hyödyntämisestä liikunnanopettajan työssä opiskelijan ikä, sukupuoli ja vuosikurssi huomioiden (2009)

Lilja, Mikko ja Perho Antti

Early steps -projektin arviointi.  Projektin toteutuksen ja esikouluikäisille suunnatun liikuntaohjelman vaikutusten arviointi (2009)

Luukka, Eki

Kilpailunomaisen ottelusarjan vaikutukset karatekan motoriseen lajitaitoon ja suorituskykyyn (2009)

Lämsä, Annukka

Tasapainotaitojen ja lihasvoiman kehittyminen telinerataharjoittelun myötä ikääntyvillä naisilla (2009)

Malk, Samuel ja Taponen, Raimo

Hymyä ja hyvinvointia hakemassa - aikuisten vapaa-aika- ja yrityspalvelutuotteisiin osallistuvien liikuntamotiivit ja liikuntaharrastuneisuus (2009)

Manner, Teemu ja Parvi, Jussi

Henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan merkitys lukiolaispoikien liikuntakäyttäytynmiseen ja liikuntamotivaatioon (2009)

Mikkonen, Otso

Ääniä kentältä - liikunnanopettajien arvioita lajididaktisesta koulutuksesta ja sen kehittämisestä (2009)

Muittari, Jussi ja Santala, Jussi

Ryhmädynamiikka liikuntaan integroitujen oppilaiden seikkailukasvatuksessa (2009)

Muurinen, Salla

Liikuntariippuvuuden esiintyminen aikuisilla keskisuomalaisten kuntokeskusten asiakkailla (2009)

Mäenpää, Katri ja Mäkinen, Meri

Liikuntaharrastuksen ja painon yhteydet 16-vuotiailla suomalaisilla nuorilla vuosina 1981, 1993 ja 2005 (2009)

Mäkelä, Anssi

7- ja 9 -luokkalaisten koululaisten uimataito (2009)

Nortunen, Maaria

Luokanopettaja liikunnanopettajana: Luokanopettajien liikuntapedagogiset ja liikuntadidaktiset taidot (2009)

Partala, Anne

Fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn yhteys ikääntyneiden hyvinvointiin Suomessa (2009)

Pennanen, Petri

Pihakenttä sammaloituu?  Tutkimus erään Keski-Suomen alakoulun kuudesluokkalaisten omaehtoisen liikunnan harrastamisesta (2009)

Pirttilahti, Nina

Yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden koettu motivaatioilmasto, liikuntanumero sekä viihtyminen ja fyysinen aktiivisuus koulun liikuntatunneilla (2009)

Rönkkö, Päivi ja Suokko, Filippa

Voimistelulahjakkuus, sen etsintä ja tukeminen (2009)

Salonen, Heini

"Täydellä sydämellä" - liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutusvalmiudet opetusharjoittelussa (2009)

Salonen, Johanna ja Syvänen, Anne

"Kyllä opettajan työ olisi mahdotonta jaksaa ilman työkavereiden tukea!" -tutkimus liikunnanopettajien työssä jaksamisesta (2009)

Santala, Heidi-Elisa

"Miten saada pullamössöt liikkeelle?"  Vuosina 2001-2005 valmistuneiden liikunnanopettajien kokemuksia koululiikunnan suurimmista haasteista sekä toiveita täydennyskoulutuksesta (2009)

Seppälä, Marko ja Keso, Katja

Ryhmäkoon yhteys koettuun sekä mitattuun liikunnan rasittavuuteen koulun liikuntatunnilla (2009)

Sievilä, Tiia

Lähiliikuntaa päiväkodeille -projekti lasten liikuttajana (2009)

Sipilä, Matti

Jakomäen yläkoulun oppilaiden fyysinen kunto vuosina 1998-1999 ja 2006-2007 (2009)

Soini, Marko

Kilpailusuorituksen arviointi telinevoimistelussa (2009)

Sollberger, Thomas

Svensk-och finskspråkiga nionde klassisters fysiska aktivitet, motorista färdigheter och upplevda kondition (2009)

Särösalo, Antti

Koetun itsemääräämisen, koetun sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, koetun pätevyyden ja motivaatioilmaston yhteys yläluokkien oppilaiden viihtymiseen liikuntatunneilla (2009)

Tarvainen, Anniina

Liikunnanopettajien työssä jaksaminen työn ja perheen yhdistämisen näkökulmasta (2009)

Tervala, Tomi ja Tervo, Jarno

Jääkiekon nuortenmaajoukkueiden fyysisten ominaisuuksien muutos Suomessa aikavälillä 1990-2007 (2009)

Tiainen, Sanni

Yläluokkalaisten suhtautuminen koululiikuntaan (2009)

Virkkunen, Janne

C15-ikäisten jalkapallojunioreiden kokema motivaatioilmasto, viihtuminen jalkapalloharrastuksessa ja koetun fyysisen pätevyyden yhteydet viihtymiseen (2009)

Vuolle, Antti

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden kokema fyysinen pätevyys, liikuntatuntien tavoiteorientaatio ja motivaatioilmasto sekä heidän käsityksiään liikunnanopetuksen sukupuolittuneisuudesta (2009)

Waclin, Ville

Telinerataharjoittelun vaikutukset terveyteen liittyvään elämänlaatuun ikääntyvillä (2009)

Österberg, Johan
"itsepuolustusta koululiikuntaan" - kahden itsepuolustuskurssin suunnittelu, toteutus ja arvionti (2009)

Takaisin ylös

2008

Ahjokivi, Riitta

Liikunta maahanmuuttajien elämässä - aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden liikunta kotimaassaan ja Suomessa (2008)

Ainola, Tia-Tuulia

Kipinöitä työkyvyn kehittämiseen (2008)

Airo, Matti ja Palomäki, Kai

Mikä maahanmuuttajaa liikuttaa? - Kolmen afgaaninuoren liikunta- ja urheiluseurakokemuksia (2008)

Andersson, Niki ja Hämäläinen, Petra
Uinti- ja vesipelastustaitojen opettaminen peruskoulun 9. luokkalaisilla (2008)

Asiala, Atte ja Kinnunen, Jarkko

Kilpakävelyn opettaminen.  Opettajajohtoisen ja ydinkeskeisen opetusmenetelmän yhteydet oppimiseen, viihtymiseen ja motivaatioilmastoon (2008)

Bengts, Anna

Yksin jättämistä, juttujen keksimistä ja mulkoilua.  Tyttöjen epäsuora aggressio (2008)

Elomaa, Reeta
Peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden asenteet ja mielipiteet koulun hiihdonopetusta kohtaan (2008)

Erhola, Meri
Yläkoululaisten fyysinen aktiivisuus terveyttä edistävän liikunnan näkökulmasta (2008)

Eroma, Mari ja Rautio, Kirsi

Sanahelinää vai opettajan ohjenuora?  Liikunnanopettajien käsityksiä vuoden 2004 liikunnan opetussuunnitelman perusteista (2008)

Glan, Anssi

Opettajien näkemyksiä eriyttämisestä liikunnanopetuksessa (2008)

Gröhn, Tomi ja Riihivuori, Tomi-Pekka

Urheiluakatemiat osana suomalaista huippu-urheilujärjestelmää - urheilun ja opiskelun yhdistäminen korkea-asteella (2008)

Haapakorva, Kati ja Välivuori, Janne

9-luokkalaisten oppilaiden kokema motivaatioilmasto, koululiikuntamotiivit ja viihtyminen koululiikunnassa (2008)

Harjunen, Pasi ja Pihlainen, Arttu

Kohti kasvattavaa valmennusta -mittarin kehittäminen junioreiden joukkueurheiluvalmennukseen (2008)

Hiukka, Markus

FANatic-Tutkimus suomalaisista Liverpool-faneista (2008)

Huurinainen, Saara ja Salmenoja, Heli

Se oli aika huikee kokemus.  Liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia omista motorisista taidoista sekä oepttamisesta (2008)

Huurinainen, Sami

Havainnointitaidon kehittäminen tenniksessä videoharjoittelun avulla (2008)

Ikola, Matti ja Välimaa, Kimmo

Ohjatun ryhmäliikunnan vaikutus työryhmän koheesioon ja ilmapiiriin (2008)

Ikonen, Marjatta

Kansalaisopistojen liikunnan ja terveyskasvatuksen opetus - Opettajien ja rehtoreiden näkökulmia (2008)

Isokangas, Anne
"Täysillä eteenpäin" - Ikääntyvien liikkujien kokemuksia IKÄMOTO-liikuntarataharjoittelusta (2008)

Jantunen, Kare

Sulkajalkapallon lajiesittely (2008)

Jokinen, Antti

Urheilijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelun ja huippu-urheilun yhdistämisestä (2008)

Jousiaho, Janne

"Siellä on inhottavaa, tuntuu et kaikki kattoo" Fenomenografinen puolistrukturoitu teemahaastattelututkimus koululiikuntaan liittyvistä peloista (2008)

Jutila, Ari ja Virtanen Petri

Seitsemäsluokkalaisten oppilaiden motoriset perustaidot eräässä jyväskyläläisessä peruskoulussa (2008)

Järvi, Petri

7-11 -vuotiaiden lasten karkeamotoristen taitojen mittaaminen TGMD-2-testillä (2008)

Kaurala, Outi ja Väärälä, Anu

Erityisestä kaikille avoimeen liikuntaan.  Suomalaisen erityisliikunnan muutos julkishallinnon näkökulmasta (2008)

Kolunen, Aleksi

Kokeneiden liikunnanopettajien opetuksen suunnitelmat ja niiden muutokset oppituntien aikana (2008)

Kontio, Emilia

"Parasta oli painiminen" - toimintatutkimus nassikkapainin soveltuvuudesta koululiikuntatunneille (2008)

Korhonen, Jouni

Tiedolla vai taidolla liikunnalle?  Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan valintakoetutkimus (2008)

Laine, Satu

"Ihana opettaja" - Kokemuksia liikuntatuntien ilmapiiristä, liikuntatunneilla viihtymisestä ja liikunnanopettajasta seitsemän vuoden aikana (2008)

Laitinen, Heli

Leiriläisten kokemukset soveltavilta alppihiihtoleireiltä (2008)

Lehtonen, Olli
Tunneälyn ja valmennustyylien yhteyksistä palloiluvalmentajilla (2008)

Lepistö, Tiina

Motoristen taitojen ja oppimisvaikeuksien välinen yhteys esikouluikäisillä lapsilla ja liikuntaintervention vaikutus lasten motorisiin taitoihin peruskoulun ensimmäisellä luokalla (2009)

Lilja, Arto

Tapaustutkimus seikkailullisesta työyhteisökoulutuksesta (2008)

Lindén, Kimmo

Opettajan liikuntatunneilla antaman palutteen ulottuvuudet (2008)

Lipponen, Olli ja Suvinen, Antti

Tapaustutkimus viiden yli 65-vuotiaaan naisen motoristen taitojen kehittymisestä telinejumppaharjoittelun avulla (2008)

Liuha, Jukka

Kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaiden näkemykset terveydestä ja terveystiedosta oppiaineena (2008)

Loikkanen, Pekka

Kun on hyvässä kunnossa - lukiolaisten kirjoituksia fyysisestä kunnosta (2008)

Lumijärvi, Hanna

Ammattitaitoinen tanssinopettaja?  Jyväskylän yliopiston tanssipedagogiikan opiskelijoiden käsityksiä hyvästä tanssinopettajasta ja tanssinopettajan opetustaitojen tärkeydestä (2008)

Mehtälä, Kati

Sosiaalipsykologinen näkökulma liikunnanopettajien työhyvinvointiin (2008)

Mäki, Hanna

Ringetteä ajatellen ja ymmärtäen - pelikäsitystä painottavan opetuksen tutkimus koululiikunnassa (2008)

Neva-Keturi, Markku

Liikuntalajien arvostus sekä niiden vaikutusmahdollisuudet toimintakyvyn ja motoristen perustaitojen kehittäjänä - kyselytutkimus valmistuville liikunnan opiskelijoille (2008)

Nygren, Eveliina

Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen kansalaistoiminnan kentällä - Suomen Ladun yhteisö- ja liikuttamisvoima (2008)

Paganus, Virpi

"Oikeastaan perheen kanssa harrastaminen on aika hauskaa, ainakin välillä!" - Kahdeksasluokkalaisten kirjoituksia vanhempien kanssa harrastamisesta (2008)

Palviainen, Janne

Oppilaiden liikunnan ja muiden oppiaineiden arvostusten muutokset alakoulutusta yläkouluun (2008)

Pasanen, Mikko

Kognitiivisten kykyjen ja persoonallisuuden ominaisuuksien kytkeytyminen ralliautoilijoiden kilpailutasoon (2008)

Pääkylä, Hanna (erik.ped.) ja Vuorinen, Rami

Kehitysvammaisten aikuisten fyysinen toimintakyky ja adaptiivinen käyttäytyminen (2008)

Ranta, Rauli

Kuudesluokkalaisten liikuntaharrastuneisuuden yhteydet uimataitoon (2009)

Rippon, Pipsa

Uintitunti - kokemuksia koululaisten silmin (2008)

Riskala, Pauliina
Vauvaikäisten lasten reaktioita sukeltamiseen (2008)

Ruusumaa, Henna
Ideasta esitykseksi - neljännen vuosikurssin liikunnanopettajaopiskelijoiden koreografiaprosessi (2008)

Sarasoja, Riikka
Yksilöurheilua ryhmässä.  Maajoukkuehiihtäjien ryhmäilmiöiden ja itsetunnon vaikutukset toisiinsa harjoituskauden aikana (2008)

Sirviö, Anssi
Leikkejä sisältävän intervention vaikutus 7-8 -vuotiaiden lasten käsittelytaitojen kehitykseen (2008)

Sissala, Marjo ja Turppa, Heidi

Liikuntatieteitä opiskelemaan hakevien uravalintamotiivit (2008)

Strandvall, Heidi (ja Strandvall, Robert, kasvatustiede)

Frånvaro och inaktivitet under gymnastiklektionerna (2008)

Suopanki, Laura

10-12 -vuotiaiden kilpataitoluistelijoiden ja heidän vanhempiensa kokemuksia taitoluisteluharjoittelusta (2008)

Suutari, Janne ja Turpeenniemi, Jouko

Levitä peliä - kolmen eri tasoisen ryhmän pelikäsityksellinen suoriutuminen malliharjoitteissa (2008)

Taskinen, Jutta

Työtyytyväisyys on työn imua - liikunnaopettajan työtyytyväisyyttä kuvaavia tekijöitä (2008)

Tolvanen, Anniriitta

Ruumiita koulussa!  Lukiolaisten kertomuksia koululiikunnasta (2008)

Tuokkola, Heidi

E-ryhmän opinnot ryhmädynamiikan näkökulmasta - tapaustutkimus erillisryhmästä liikunnan aineenopettajakoulutuksessa (2008)

Vantala, Toni-Ville

Tänään mä en sit ainakaan tee mitään! Tutkimus Lausteen perhekuntoutuskeskuksen ja erityiskoulun nuorten liikuntakäyttäytymisestä (2008)

Varanka, Sari

Pitkän työkokemuksen omaavien liikunnanopettajien kokemuksia liikunnanopettajuudesta (2008)

Välimäki, Ville

Motivaatio vapaaehtoistyön tekemiseen joensuulaisessa urheiluseurassa (2008)

Väyrynen, Lea

Nuorten fyysisen kunnon muutokset ammattioppilaitoksessa opiskelun aikana (2008)

Ylikauma, Matti ja Yli-Pentilä, Mika

"Sivuttain leikaten kohti palloa"  Toiminnan kautta kohti pelin ymmärrystä palloilunopetuksessa (2008)

Takaisin ylös

2007

Ahonen, Reetta  ja Tamminen, Saija

Luovuutta ja lumihiutaleleikkejä.  Tanssipedagogiikan opiskelijoiden kokemuksia lastentanssin opetusharjoittelukurssista (2007)

Ainasoja, Mattias ja Bergdahl, Mikael

Innehållet för skolgymastiken för årskurserna 7-9 i Västra Nyland, Åboland och Österbotten (2007)

Akela, Terhi

Suomalaisten ammattivalmentajien työhyvinvointi, työn kuormittavuus ja niiden yhteys valmennusfilosofiaan (2007)

Anttila, Annika ja Frost, Anni
"Naiset toteuttivat unelmansa" Tutkimus naisjalkapallon uutisoinnista Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa kesän 2005 EM-kilpailujen yhteydessä (2007)

Asikainen, Juha-Matti ja Hietakangas, Pekka
Kouluviihtyvyys ja sosiaaliset suhteet -mittarin kehittäminen koululiikuntaan (2007)

Autio, Antti

Liikuntaharrastuksen ja liikkumiskyvyn yhteys sosiaalisiin tekijöihin ikääntyneillä henkilöillä (2007)

Ekman, Karin

Bra och dåliga gymnastiklektioner - en teoribunden analys av niondeklassisters texter (2007)

Fält, Hanna

Liikunnanopettajien työssä kohtaamat haasteet (2007)

Fält, Mika ja Hyppönen, Kimmo
Inkluusio uimaseuroissa - kuinka hepottaa erityistukea tarvitsevien uimareiden osallistumista seuratoimintaan? (2007)

Haapakangas, Tommi

Liikunta-alan opiskelijoiden koetut opetustaidot (2007)

Haataja, Joni

Nuorten jalkapalloilijoiden lopettaminen tavoitesuuntautuneisuusteorian näkökulmasta (2007)

Halmetniemi, Maija
Päiväkotilasten sosioemotionaaliset taidot osana liikuntakasvatusta (2007)

Halttunen, Päivi

Koulumenestyksen, terveyskäyttäytymisen ja liikuntaharrastusten vertailu peruskoulun yhdeksänsien liikuntaluokkien ja tavallisten luokkien välillä (2007)

Hara, Antti ja Ryytty, Kaisa

Liikunnanopettajan välittömät kokemukset oppitunnista (2007)

Hietanen, Mari ja Kauppila, Anna

Mikä saa lapsen liikkumaan? - Perheen, koululiikunnan ja kavereiden yhteys liikunnanopiskelijoiden liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja lajivalintaan (2007)

Holmstedt, Anu
Kuvamateriaali liikunnanopetuksen tukena.  Erityisryhmien liikunnanopetukseen piirrettyjä kuvia kehon hallinnasta (2007)

Hurtamo, Annika

Kasvu ja kehitys - liikuntapsykologian verkkokurssin suunnittelu ja toteutus (2007)

Hynninen, Jussi ja Immonen, Tuomas

"Mä oon ennen menny silleen niinku suoraan".  Näkökulmia lumilautailun opettamiseen (2007)

Hyvärinen, Kirsi

Taukoliikuntaohjelman vaikutus näyttöpäätetyöntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn  (2007)

Hölttä, Heli

Nuorten kilpauimareiden harjoittelu, motiivit ja koetut ongelmat uintiharjoittelussa (2007)

Immonen, Jussi ja Lattu, Jaakko

C- ja B-poikien koripallopelien hyökkäyspelianalyysi (2007)

Innanen, Jari
Tehostetun harjoittelun yhteydet 13-15 -vuotiaiden jääkiekkoilijoiden lajitaitoihin, taustatekijöihin ja tasapainokykyyyn sekä niissä tapahtuviin muutoksiin (2007)

Junnila, Laura

Hyvän liikunnanopettajan ominaisuudet liikunta-alan opiskelijoiden näkemänä (2007)

Junttila, Susanna

Liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeys liikunta-alan opiskelijoiden kokemana (2007)

Järvinen, Tiina

Äänenhuoltokurssin vaikutus liikunnanopettajaksi opiskelevien äänenkäyttöön (2007)

Kaunisto, Kimmo

Huippupesäpalloilijan metamotivaatio ja tunnetilat ottelusuorituksessa (2007)

Kedonperä, Maiju ja Sinivaara Johanna

Monipuolisen harjoittelun yhteydet 10-vuotiaiden juniorikiekkoilijoiden taitojen kehittymiseen (2007)

Kosonen, Topi

"Semmoinen tuki ja turva" - Yläkoulun liikunnanopettajien kokemuksia työyhteisöstään (2007)

Lappalainen, Jari ja Nissilä, Marja

Voimistelun lopettamisen syyt ja käsitykset valmentajasta voimistelun lopettaneilla 12-18 -vuotiailla tytöillä (2007)

Lehmusto, Teemu

Poikien telinevoimistelun liiketestistö - cd-rom oppimateriaalin tuottaminen ja sen arviointi (2007)

Lehtinen, Ville

Yläkoululaisten pallonkäsittelytaidot salibandyssä, koripallossa ja lentopallossa (2007)

Lehtonen, Lassi
Liikunnanopiskelijoiden opetukseen liittyvät ahdistus ja stressi (2007)

Leinonen, Petteri

"Vaikka perse eellä puuhun!" Elämäkerrallinen tutkimus keihäänheittäjä Kimmo Kinnusesta (2007)

Liimatta, Tiina

Yhteistyöhön- ja ongelmanratkaisuun liittyvät ryhmäprosessit liikunnanopettajien tunne- ja vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutuksessa (2007)

Lounassalo, Irinja ja Martinmäki, Ulla

Yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden mielipiteitä ja näkemyksiä liikunnan numeroarvioinnista (2007)

Luhtavaara, Juha

Liikunnan opettamiseen liittyvien erilaisten opetustaitojen koettu tärkeys liikunta-alan opiskelijoiden näkemänä (2007)

Maaranen, Joni

Jääpalloa kouluihin.  Toimintatutkimus koululaisten jääpalloturnauksen mahdollisuuksista lisätä koulujen jääpallotoimintaa (2007)

Medjadji, Sari

Muslimioppilaat koulussa ja koululiikunnassa.  Laadullinen tutkimus jyväskyläläisten muslimioppilaiden koulu- ja liikuntatuntikäytännöistä (2007)

Mikkola, Elina
Iloa ja intoa vai vatsanväänteitä? Koulun liikuntatuntien motivaatioilmaston ja liikuntanumeron yhteys oppilaiden affektiivisiin kokemuksiin 6-luokkalaisilla (2007)

Mononen, Suvi ja Pasi, Heidi
Studying autonomous motives in physical education and leisure time context (2007)

Mäkelä, Miikka

Mustien meininkiä sinisissä suomiverkkareissa - Breikkareiden merkityksenantoja hip hop -kulttuurista ja break-tanssista (2007)

Niittylä, Salla

Suomalaisten alppikouluissa harjoitelleiden urheilijoiden tavoiteorientaatio, koettu motivaatioilmasto ja viihtyvyys - retrospektiivinen tutkimus (2007)

Nikkola, Jenni

"Sikahyvä valmentaja..?" Pesislukiolaisten kirjoituksia valmentajista (2007)

Palmu, Aila

Luokanopettajien liikunnallisen koulutustaustan, koetun pätevyyden ja sukupuolen yhteys alakoulun liikunnanopetukseen (2007)

Pekkarinen, Jaana
Tapaustutkimus nuorten naisten syömishäiriö- ja liikuntakokemuksista (2007)

Pohjamo, Mirva

Tennispelaajien ottelusuoritusten kehittäminen itsepuhelun avulla (2007)

Pulkkinen, Ville

Puheista teoiksi - toimintatutkimus konsultoivaan erityisliikunnanopettajan viran perustamisesta (2007)

Pölönen, Antti

Ankkalinna rehdin ja kieron pelin näyttämönä.  Aku Ankka -lehden urheilutarinoiden juonirakenteiden tarkastelua (2007)

Rinta, Kati (ja Ala-Huikku, Essi, varhaiskasvatus )

Liikuntaohjelman vaikutukset 4-5-vuotiaiden lasten motorisiin perustaitoihin (2007)

Sainio, Valtteri

Salibandyn hyökkäys- ja puolustuspelianalyysi Tukholman vuoden 2006 MM-kisoissa (2007)

Sipiläinen, Jussi ja Parkkinen, Jarno

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus ja koettu rasittavuus koululiikunnassa (2007)

Sivenius, Antti-Jussi ja Voutilainen, Mikko

Katsojien asennoituminen jääkiekon aggressiiviseen pelityyliin ja sääntörikkeiden hyväksymiseen (2007)

Timgren, Jette

Digikuvat autististen lasten liikunnanopetuksen tueksi (2007)

Toroi, Niina

Tasa-arvoinen urheilumedia? Naisurheilun asema television urheilu-uutisissa (2007)

Tuovinen, Sari

Nuorten kilpahiihtäjien harjoituksissa viihtyminen ja kilpailumenestyminen (2007)

Tuomaala, Samu

Lasten kouluhiihtotapahtuman kehittäminen ja osallistujien motivaatioon liittyviä tekijöitä (2007)

Turkka, Laura

Liikkumisen kokemustiloja.  Tutkimus 14-15 -vuotiaiden nuorten vapaa-ajan liikunnalle ja koululiikunnalle annetuista merkityksistä (2007)

Turpiainen, Teemu ja Vaittinen, Tapani

Vuorovaikutus ryhmässä -mittarin testaaminen liikuntatieteiden opiskelijoilla (2007)

Weckman, Sanna

Liikunnanopetuksen oppilasarviointi - kyselytutkimus yläluokkien opettajille (2008)

Venäläinen, Satu
Naisliikunnanopettajien kohtaamat ongelmatilanteet peruskoulun yläluokkien liikuntatunneilla - opettajan ja oppilaiden näkökulma (2007)

Vienola, Riitta

Tie rantapelastajaksi: rantavalvojien työnkuva, ammattitaito, työmotivaatio ja työtyytyväisyys (2007)

Vaisto, Laura ja Varis, Päivi

Melkoinen ruljanssi altaalle lähteminen on - mutta se kannattaa.  Vauvauintiin osallistuneiden vanhempien odotuksia ja kokemuksia (2007)

Vanha-Kämppä, Timo

Nakkilan yhteiskoulun 7.- ja 8. -luokkalaisten alkoholin käyttö sekä heidän kokemuksensa huumausaineista (2007)

Virkkunen, Juhani

Liikunnanopettajien ajatuksia sosioeettisestä liikuntakasvatuksesta (2007)


Virolainen, Riku

Kahden erilaisen palloilun opetusmenetelmän vertailu 9-12 -vuotiaiden pesäpallokoululaisten opetuksessa (2007)

Takaisin ylös

2006

Arvaja, Markus
Kaikki Pelaa - ohjelmaan osallistuneiden 11-16 -vuotiaiden jalkapalloilijoiden fyysinen minäkäsitys (2006)

Francke, Patrik
Merivoimat osana Suomen suurinta kuntokoulus (2006)

Halenius, Tiina ja Kallio, Maija
Opetussuunnitelmat - liikunnanopetuksen haaste vai rasite?  Neljän naisliikunnanopettajan kokemuksia opetussuunnitelmien merkityksestä liikunnanopetustyössä 1980 -luvulta 2000 -luvulle  (2006)

Hertto, Janiina
Nappisuoritus vai päänahka? Erään muodostelmaluistelujoukkueen tavoiteorientaatio- ja motivaatioilmastoprofiili (2006)

Hiekkamäki, Mia
Suomalaisten maajoukkuetason naisjalkapalloilijoiden fyysiset ominaisuudet (2006)

Hovinen, Jenni
Maskuliinisuuden rakentuminen sanomalehti Keskisuomalaisen urheilujournalistisessa kuvakerronnassa (2006)

Hynninen, Katri
Itsetunnon, opettajan tuen, kouluviihtyvyyden ja elämäntyytyväisyyden yhteydet 13- ja 15-vuotiailla oppilailla (2006)

Johansson, Nelli
Liikunnanopettajan uudistunut työnkuva perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa (2006)

Joronen, Tytti
Mielikuvien käyttö ja mielikuvataidot eri urheilulajeissa (2006)

Kaappola, Antti
Liikunnanopettajaksi opiskelevien ajankäyttö (2006)

Kari, Janne ja Kortti, Jarkko

Yläkouluikäisten oppilaiden koettu fyysinen pätevyys, tavoiteorientaatio ja kokemukset koululiikunnasta sekä vapaa-ajan liikuntaharrastus (2006)

Kervinen, Heikki ja Paalanen, Tomi
Ammattivalmentajien käsityksiä käytännön työstä ja niiden vertailua valmentajan erikoisammattitutkinnon perusteisiin (2006)

Keränen, Kaisa
Koulukiusaaminen, sosiaaliset suhteet, minäkäsitys ja fyysiset ominaisuudet peruskoululaisilla (2006)

Kokkonen, Tero ja Peltovako, Toni

Golf koululiikuntamuotona.  Toimintatutkimus lukion liikunnan valinnaiskurssista (2006)

Kontturi, Sirpa

Kunnian kentiltä julkisuuden alttarille - Liikuntakulttuurin ja median kohtaaminen Helsingin Sanomien urheilukuvissa vuosina 1965, 1985 ja 2005 (2006)

Korell, Taina
Naisvoimistleun säestäjää etsimässä.  Kertomus voimistelun säestyksen maailmasta 1900-luvun alusta 2000-luvulle (2006)

Korhonen, Ilari ja Siivonen, Timo

Poliisin kuntotestauksen arviointi (2006)

Kumpulainen, Tuulevi

Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen kokemuksia koululiikunnasta eläytymismenetelmän keinoin (2006)

Laakko, Juha-Matti
Mies tanssia oppimassa (2006)

Laasonen, Ilkka
Liikunnanopettajiin oppilaiden taholta kohdistuva kiusaaminen (2006)

Laitila, Esko
Neljän miesliikunnanopettajan kokemuksia työssä jaksamisesta (2006)

Lehtinen, Riikka
Kuuden naisliikunnanopettajan kokemuksia työssä jaksamisesta (2006)

Leminen, Sinikka
Imatran koulujen kahdeksasluokkalaisten oppilaiden mielikuvat ja kokemukset perinteisistä ja uusista liikuntalajeista (2006)

Lempiäinen, Riikka-Maria ja Valkama, Heli
Liikunta osana työhyvinvointia puolustusvoimien asiantuntijaorganisaatioissa.  Työntekijöiden mielipiteitä työpaikkaliikunnasta (2006)

Lievonen, Mika

Kiekkonaisia - Viiden miesvalmentajan ja yhden naisvalmentajan käsityksiä naisjääkiekkoilusta (2006)

Lumiala, Lotta
"Laiskamato pyssyy kauempana kun ei ota sitä mukkaan"  Neljä tapauskertomusta ikääntyvien liikuntaneuvonnasta (2006)

Manninen, Katja
Oppilaiden käsitykset ja asenteet koulun kuntotestejä kohtaan (2006)

Mononen, Petri
Rentoutusta sekä salissa että vedessä (2006)

Mäkelä, Kasper
Koulunpenkiltä tyytyväiseksi liikunnanopettajaksi -  tutkimus koulu-, valintakoe- ja opintomenestyksen yhteyksistä liikunnanopettajien työtyytyväisyyteen (2006)

Mänttäri, Marko

Lukioikäisten  koettu fyysinen pätevyys ja fyysinen kunto (2006)

Nenonen, Petri
Nuorten koettu fyysinen pätevyys ja koululiikunta (2006)

Nissi, Johanna

Liikuntapedagogiikan opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä liikunnan yhteisopetuksesta (2006)

Pekkarinen, Johanna ja Vastamäki, Pauliina

Ääni liikunnanopettajan työvälineenä (2006)

Pentinniemi, Samuli

Kiusaaminen koulussa ja liikuntatunnilla kahdeksannen luokan oppilailla (2006)

Perälä, Hanna

Tapaustutkimus autistisen lapsen ratsastusterapiasta (2006)

Purtsi, Jarno

Motorinen oppiminen 55-78 -vuotiailla (2006)

Pöyry, Lassi

Opetusmenetelmät liikunnanopettajien koulutuksessa (2006)

Ryhtä, Timo ja Tujula, Miikka

Multimediaoppimateriaalin tekeminen - Telinevoimistelun optuksessa käytettävät toimivat laitekokonaisuudet (2006)

Saarinen, Mirva ja Salminen Johanna

Erityisliikunnan opettajaksi opiskelevien valmiudet erityisliikunnan asiantuntijan työhön (2006)

Salmivuori, Janne

Liikuntatuntien motivaatioilmasto ja viihtyminen suomenruotsalaisten koulujen 9. luokkien oppilailla (2006)

Siponen, Markku

Työkykyisten ja työkyvyttömyyseläkkeelle hakeneiden maatalousyritäjien liikunta- ja terveyskäyttäytyminen (2006)

Soila, Joonas
Itsepuolustuskurssi ikääntyneiden liikuntamuotona - soveltuvuuskokeilu (2006)

Tikkanen, Mika

Labanin liiketeoriakoulutuksen vaikutus alppihiihtosuorituksen arviointiin (2006)

Timonen, Päivi ja Tornberg, Markus
Kaikille yhteinen koulu - Oppilaiden osallistuminen heterogeenisessa 7-luokan poikien liikuntaryhmässä (2006)

Tuikka, Ossi

Viitepelejä vaiko lajiharjoitteita? Pesäpallon opetuskokeilu Kinnulan peruskoululla (2006)

Tuomaala, Juuso  (ja Vainio, Paula, kasv.tiet.)

Nakkisormesta älypelaajaksi.  Kertomus lentopallon taktisen viitepeliympräistön kehittämisestä (2006)

Venäläinen, Jari ja Venäläinen, Marjo

Kestävyysjuoksijan psyykkinen profiili (2006)

Wiemers, Niina

"Kunhan ei mitään tangoja tanssita!" - Toimintatutkimus 8.-luokan poikien tanssikasvatusjaksosta (2006)

Yli-Pentilä, Sami
Kartoitus oppilaan itsearvioinnista liikunnanopetuksessa (2006)


Takaisin ylös

2005

Breilin, Oskar
Oppilaiden toiminta, fyysinen aktiivisuus ja kokemukset yläasteen palloilutunneilla  (2005)

 

Bäckman, Jutta
Care, chare and learn - kokemuksia englantilaisen koulun opetussuunnitelmaprosessista  (2005)

 

Haapakoski, Tiina
Työolojen yhteys liikunnanopettajan työtyytyväisyyteen (2005)


Haapala, Heini

Nuorten mielikuvia golfista  (2005)

 

Haapakoski, Tiina
Työolojen yhteys liikunnanopettajan työtyytyväisyyteen (2005)


Haapala, Heini

Nuorten mielikuvia golfista  (2005)

 

Haapasalmi, Henna
Motivaatioilmaston yhteys viihtyvyyteen koululiikunnassa perusopetuksen 6. vuosiluokan oppilailla   (2005)

 

Hasanen, Lauri
Liikunnanopettaja arjen pyörteissä. Neljän liikunnanopettajan toiminnan kuvaus ja kokemukset peruskoulun yläasteen palloilutunneista  (2005)

 

Hellström Camilla ja Johansson Niina
Paimion yläkoulun oppilaiden terveyttä edistävän liikunnan suositusten toteuttaminen ja liikuntatiheys (2005)

 

Hietala, Maria ja Skyttä, Anu
Tosi fiksy valmentaja. Juniorijääkiekkoilijoiden kokemuksai valmennuksesta  (2005)

 

Hiitola, Josefina
Lukion liikunnan opetussuunnitelmat vuonna 1994 ja vuonna 2005: Valtakunnallisen opetussuunnitelmamuutoksen ja koulujen yhdistymisen vaikutus Koillis-Helsingin lukioiden suunnitelmiin (2005)


Himanen, Juha ja Iiivanainen, Mikko
Halti-projekti 2004: Elämyksiä ja kokemuksia erävaelluksella  (2005)

 

Hovimäki, Maarit
Liikunnanopiskelijoiden elämyshakuisuus  (2005)

 

Häkkilä,Erkki
Motorinen taitavuus ja koulumenestys 10-vuotiailla  (2005)

 

Hämäläinen, Ulpu
Helsingin senioriliikunnan nykytila ja kehittämisehdotukset vuosille 2005-2010  (2005)

 

Ihamäki, Jussi
Loukkaantumisen vaikutus urheilusuoritukseen - 400 metrin aiturin tarina  (2005)

 

Johansson, Heidi
Elevernas uppfattning om en feedback de får av läraren under gymastiklektionen  (2005)

 

Jylhänkangas, Ilkka
Suomalaisten yhdistetyn urheilijoiden psyykkiset taidot   (2005)

 

Kaarto, Marko ja Pennanen, Jarkko
Golfharrastuken aloittamisen motiivit  (2005)

 

Kalari, Joonas ja Kilpelä, Aapo
Jokeripoksi! Toimintatutkimus sirskustaitojen opetuksesta koulun liikuntakerhoissa 7-8. luokkalaisille (2005)

 

Karinharju, Kati
Physical fitness and its testing in adults with intellectual disability   (2005)

 

Katajamäki, Anu Kannustava jumppamaikka – arvopohdintojen, työkokemuksen ja palautteen avulla käyttöteorian tiedostamiseen (2005)

 

Kauko, Kirsi
Liikunnanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia oppilaan sosioemotionaalisen kasvun tukemisesta liikuntatunneilla  (2005)

 

Kotkasaari, Tuire ja Pietikäinen, Kaija
16-vuotiaiden nuorten elämäntapojen yhteydet liikunnalliseen aktiivisuuteen ja liikuntakykyisyyteen   (2005)

 

Kytö, Timo ja Tähtinen, Jarkko

Miksi liikuntaluokka? - Tapaustutkimus liikuntaluokan perustamisesta  (2005)

 

Laakso, Perttu
Liikunta- ja tietokoneharrastukset sekä niiden yhdistäminen jyväskyläläisillä 5.-7. luokkalaisilla   (2005)

 

Lapinkero, Eero
Kokemuksia koululiikunnasta nicaragualaisessa pikkukaupungissa  (2005)

 

Latvala, Riitta
Yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia koulun uintitunneilta (2005)

 

Leinonen, Mikko
Takaisin huipulle! - Näkökulmia ja tilannekuvia suomalaisen kestävyysjuoksun valmennuksesta 1970-luvulla (2005)

 

Lyyra, Mikko
Minustako liikunnanopetettaja - Kokemuksiani liikunnanopettajan työstä  (2005)

 

Marjo, Kari ja Matinlompolo, Marko
Itsepuolustus osana koululiikuntaa   (2005)

 

Mero, Riikka
Kokemuksia yhteistoiminnallisesta oppimisesta   (2005)

 

Nurmi, Antti
Golfin harrastamisen yhteys kuntotekijöihin ikääntyvillä ihmisillä   (2005)

 

Nurmi, Liina ja Paananen, Katja
Voin paremmin, jaksan paremmin, näytän paremmalta" Naisten kuntosalikurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi  (2005)

 

Paananen, Katri
15-vuotiaiden yleisurheilijoiden terveys ja terveystavat  (2005)

 

Pakkala, Jarmo ja Perttinä, Mikko

Judoharjoittelulla rohkeampaan, vastustajaa kunnoittavaan koripallon kontaktipelaamiseen (2005)

 

Palomäki, Sanna
Liikunnanopettajaksi opiskelevat oman opetuskäyttäytymisen kehittäjinä didaktiikan observoinnin kurssilla   (2005)

 

Rautajoki, Heidi
Vauvan ja vanhempien vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät vauvauinnissa (2005)

 

Reebs, Marika
Miksi nuoret lihovat? 7- ja 9-luokkalaisten ravitsemustottumusten ja fyysisen aktiivisuuden yhteys nuorten painoindeksiin  (2005)

 

Räisänen, Jaakko
Oppilaiden kuntotestaus ja tulosten pedagoginen hyödyntäminen (2005)

 

Räsänen, Jussi
Lumilautailun opetus ydinoppimisen näkökulmasta  (2005)

 

Suuronen, Annika
Emile Jaques-Dalcrozen rytmivoimistelu ja sen osa-alueiden rytmiikan ja plastiikan ilmeneminen Suomessa (2005)


Tulasalo, Miia
Karhukuntien perusasteen koulujen opettajien työhyvinvointi  (2005)

 

Wikström, Johanna

Kynttilä vakan alla - kokemuksia balenttiharrastuksesta  (2005)

 

Vikman, Mika
Liikunta-aktiivisuuden pysyvyys ja muutokset nuoruudesta aikuisikään (2005)

 

Viljakainen, Tiina
Opettajain- ja Opettajalehden näkemyksiä integroinnista vuosina 1970-2002   (2005)

 

Vähäsalo, Sami
Puolustusvoiminen liikuntakoulutuksen toteutuminen  (2005)

 

Yli-Piipari, Sami
12–16 -vuotiaiden kilpatanssijoiden tavoiteorientaatio, liikuntamotivaatio, motivaatioilmasto ja viihtyminen vuoden pitkittäistutkimuksen aikana (2005)


Äikäs, Antti

Taktiikkapainotteinen interventio kolmasluokkalaisille tytöille maalipeleissä - tutkimus pelikäsityksen mittaamisesta, opettamisesta ja siirtovaikutuksesta  (2005)

Takaisin ylös

2004

Auvinen, Panu
Kilpailu lasten ja nuorten urheilussa: vertailututkimus 11 lajiliiton kilpailujärjestelmistä (2004)


Bergman, Janina

Länsimäen koulun kahdeksasluokkalaisten alkoholin käyttö  (2004)

Bäck, Kalle
Koululaisten fyysinen kunto ja urheiluharrastukset sekä niiden väliset yhteydet  (2004)

Eksymä, Anna-Reetta
Tehtäväorientoituneen intervention vaikutus lasten motoriseen kehitykseen (2004)

Haara, Taneli
Kaikki pelaa -ohjelmaan osallistuneiden juniorijalkapalloilijoiden koettu motivaatioilmasto, tavoiteorientaatio ja koettu fyysinen pätevyys (2004)

Happonen, Mikko (liikuntapedagogiikka) ja Meriläinen, Satu (kasvatustiede)
Breakdancea aikuisille - alkeiskurssi ydinoppimismenetelmällä  (2004)

Hietalahti, Lauri ja Saunamäki, Petri
Kuntosaliharrastus liikuntamuotona  (2004)

Ilovuori, Kaisa
Kipinöitä kuntoiluun - Lukion valinnaisen terveysliikuntakurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi  (2004)
Immonen, Anu

Lukiolaisten ravitsemuskäyttäytyminen (2004)

 

Juutila, Juha ja Rautava, Aki
Tietopaketti kiipeilystä. Kiipeilymuotojen esittely painottuen koululaisille soveltuviin kiipeilymuotoihin  (2004)

 

Kaarto, Taimi-Maria ja Kinnunen, Juhana
Pelaajan sosiaalinen asema poikien jääkiekkojoukkueessa. Kurkistuksia yksilöiden ajatuksiin  (2004)

 

Kalanen, Hanna ja Kekäläinen, Arja
Hynttyyt yhteen - Liikuntaryhmän kiinteyden kokeminen ja häiriökäyttäytyminen peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla (2004)

 

Karjalainen, Jouko ja Ryyti, Mette
Punttia, penkkiä ja pohkeita - Aikuisten kuntokeskuskäyttäjien liikuntamotiivit sekä liikuntaharrastuneisuus  (2004)


Karjalainen, Satu

Viiden opettajan käsityksiä seikkailu- ja elämyspedagogiikasta  (2004)

 

Kauppinen, Juho ja Virtavuo Antti
Seikkailukasvatuksen oppimateriaali liikunnanopetukseen (2004)

 

Kämäräinen, Soile ja Lehtinen, Minna
Neljän koulun koulukohtaiset liikunnan opetussuunnitelmat   (2004)

 

Laasonen, Antti ja Malinen, Sami
Jyväskylän normaalikoulun liikunnanopettajien pedagogisia näkemyksiä  (2004)

 

Lahtinen, Anne ja Nyystilä, Riitta
Tunteet tutuksi - toimintatutkimus tunnetaitopainotteisesta liikuntakerhosta 1.-2. luokille (2004)

 

Lakanen, Jani ja Toivio, Heikki
Perusopetuksen suunnistuksen oppimateriaali internetissä (2004)

 

Lehtinen, Topi
Kun toinen jaksaa ja toinen ei - kestävyydeltään eritasoisten yläasteen ja lukion oppilaiden erot kestävyyttä selittävissä tekijöissä (2004)

 

Lehto, Jenni
Ihmis- ja oppimiskäsitys taitoluisteluvalmentajien pedagogisessa ajattelussa (2004)

Miettinen, Jussi ja Rytky, Tuomo
Liikunta- ja terveystieteiden ja sekä humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden asenteet dopingiin  (2004)

Norppa, Tommi
Suhteellisen iän merkitys jalkapallolahjakkuuksien valintaan ja harrastajien arvioon jalkapalloharrastuksen jatkumisesta (2004)


Nummela, Janne

Liikunnanopettajan toimenkuva: liikunnanopettajan koulutuksen antamat valmiudet eri työtehtäviin  (2004)

 

Pajunen, Kaisu
Vapaa-ajan liikunnan motivaatiomittarin psykometriset ominaisuudet (2004)


Pakarinen, Elina

Wienervalssin jälken meinasi pyörtyä. Oppilaiden kokemuksia vanhojen päivästä ja siihen valmistautumisesta (2004)

 

Püss, Pille
Liikuntatuntien motivaatioilmasto, viihtyminen ja fyysinen aktiivisuus Viron venäjän- ja vironkielisten 9. luokkien oppilailla (2004)

 

Rauhansalo, Tatu
Lentisä liikuntatunneille - DVD lentopallon opettamisen avuksi  (2004)

 

Rautanen, Jenni ja Soiro, Katja
Tapaustutkimus erään koululuokan sosiaalisista suhteista (2004)

 

Riittinen, Anniina
Psyykkinen valmennusohjelma kilpa-aerobic-joukkueelle  (2004)

 

Savilampi, Henna
"Sai vähän nauraakin" - Koulukotinuorten kokemuksia koululiikunnasta  (2004)


Savolainen, Sami

Liikunnan determinantit ja liikunta-aktiivisuus Kunnon Verkko -ohjelmassa (2004)

 

Similä, Jouko ja Similä, Piia
Koululaisten itsearvioidun kunnon yhteydet mitattuun testitulokseen ja liikuntanumeroon (2004)

 

Suikka, Jenni
Ylös, ulos ja jumppaamaan - Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien aikuisten liikuntamotivaatio  (2004)

 

Swan, Douglas
A pilot study: Testin the reliability and validity of a TPSR instrumentation  (2004)

 

Tapanainen, Virpi
Auttamiskäyttäytyminen koululiikunnassa ja siihen yhteydessä olevat tekijät  2004)

 

Tissari, Marjo
Juniorijääkiekkoilijoiden kokemuksia harrastuksestaan (2004)

 

Tuomi, Anu
Suunnitelmallisen perusluistelun opetuksen yhteydet juniorijääkiekkoilijoiden luistelutaidon kehittymiseen  (2004)

Valkonen, Jussi
Luovuuden edistäminen liikuntakasvatuksessa  (2004)

Varonen, Perttu
Parkour - nuoret liikkeellä  (2004)

 

Vastamäki, Jonna
Maahanmuuttajan liikuntatunti - liikunnanopettajien kokemuksia  (2004)

 

Virta, Jukka
Ihminen taitojen takana - Kokemuksiani tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelusta liikuntapedagogiikan opintoihin kuuluvalla kurssilla (2004)


Virtanen, Lauri ja Vuolijoki, Juha-Pekka

Liikunnanopettajakoulutukseen vuosina 2001-2002 hyväksyttyjen valintakoemenestys ja sen pysyvyys (2004)

Takaisin ylös

2003

Alimyllymaa, Suvi ja Laitinen, Sini

Nuorten käsityksiä elämälleen tärkeistä asioista - opettajaksi kasvun tukena   (2003)

Antila, Tea ja Haukilahti, Ulla

Kiksit ja fibat - Terveystieto ammatillisten nuorten ainekirjoituksista tulkittuna (2003)

Anttonen, Anna ja Petänen, Nelli

Luistelun oppimateriaalin laadinta ja arviointi - Luistelun vinkkivihkonen (2003)

Asunta, Piritta ja Nissinen, Anu

Elämyksellisiä hetkiä lasten kanssa. Liikuntakerho Asperger-lapsen oppimis- ja opetusympäristönä (2003)

Castren, Petri

ASLAK-kuntoutujien liikunta-aktiivisuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät (2003)

Einiö, Meri
Ota koppi! Tapaustutkimus kolmen koordinaatiohäiriöisen lapsen käsittelytaitojen kehittymisestä motorisen interventio-ohjelman aikana  (2003)

Flöjt, Mikaela
Skidundervisningen i högstadiet (2003)

Haapaniemi, Markku
"Olen monesti ihmetellyt, että mikä minuun on mennyt, kun liikkuminen tuntuu useimmiten ihan mukavalta" - Tutkimus kuntoaan parantaneiden naisten liikuntamotiiveista   (2003)

Haapiainen, Sakke ja Kainulainen, Pekka
Tapaustutkimus neljän eri rsitustavan vaikutuksista mielialaan, kognitiivisen suorituskykyyn ja stressihormoneihin   (2003)

Halme, Mirka
Twelve years of Futuuri-club - the participants motives and experiences (2003)

Halmetoja, Martti
Ääniä kentällä. Ammattioppilaitoksen liikunnan opetussuunnitelman muutokset neljän liikunnanopettajan kokemana  (2003)

Heikkinen, Mervi
Liikunnan opetuskäyttäytymisen tavoitteellinen kehittäminen. Liikunnanopiskelijoiden opetuskäyttäytymisen kehittyminen pienryhmäopetuksessa ja pienryhmänkokemuksia opetuksesta (2003)

Hormalainen, Mika
Väsymys psykofysiologisena ilmiönä 10-ottelijan juoksemisessa   (2003)

Hormavirta, Maria
Esikouluikäisten arki - Kuvailua viiden lapsen arjesta, leikeistä ja harrastuksista  (2003)

Hämäläinen, Annika ja Sarkkila, Mira
Häiriökäyttäytyminen liikuntatunnilla - liikunnanopettajan valmiudet ja toiminta  (2003)

 

Iso-Möttönen, Martti ja Kaplas Antti
Lasten liikevarmuus erilaisia motorisia taitoja vaativissa suorituksissa  (2003)


Juutila, Rauli ja Turppa, Harri
Sovellettu lentopallo koulupelinä  (2003)

 

Kemppainen, Anu
Liikunnanopettajien käsitykset ja kokemukset perusopetuksen 7. - 9. luokkien terveystiedosta - Terveystiedon tilanne kouluissa opetussuunnitelmauudistuksen alkuvaiheessa (2003)

 

Kokko, Marjo
Sinulle on postia - Vuosi Saksassa kahden vaihto-opiskelijan kokemana (2003)

 

Kulju, Jyrki ja Kulju, Reijo
Urheilulukiolaisten tupakan ja nuuskan käyttö  (2003)

 

Kärkkäinen, Pekka ja Sahlstedt, Reeti
Hokkarit naulaan! Pelaajien kokemuksia jääkiekkoharrastuksen lopettamisesta (2003)

Kärkkäinen, Tuula
Fyysisen kunnon ja aktiivisuuden väliset yhteydet 5- ja 7-vuotiailla lapsilla (2003)

Laakso, Ari
Elämä on seikkailua. Neljäsluokkalaisten kokemuksia seikkailupäivästä (2003)

Laakso, Ari
Elämä on seikkailua. Neljäsluokkalaisten kokemuksia seikkailupäivästä (2003)

Laine, Antti
Aftonbladet vs. Ilta-Sanomat. Ruotsalaisen ja suomalaisen iltapäivälehden urheilujournalismia tarkasteleva diskurssianalyyttinen tutkielma (2003)

Laine, Emilia
Liikunnanopettajien työtyytyväisyys  (2003)

Leino, Virpi
Tunteet vuorovaikutuksen taustalla  (2003)

Leinonen, Tiina ja Nieminen, Salla
Liikunnanopettajien integrointiasenteet ja -kokemukset  (2003)

Malvela, Miia
Kilpauimareiden menestymisen ja lopettamisen taustoja (2003)

Manninen, Marika
Tanssin ammattilaisiksi opiskelevien tavoiteorientaation ja koetun motivaatioilmaston yhteydet sisäiseen motivaatioon  (2003)

Meronen, Katja
Näkökulmia työpaikkaliikunnan kehittämiseen  (2003)

Mikkonen, Terhi
Lapsikeskeinen tanssi - lasten kokemuksia tanssista, erityishuomio arvioinnissa (2003)

 

Minkkinen, Sami
Lentää se keppi vammaisurheilussakin. Vammaisurheilijamiehen tuntoja urheilu-urastaan ja elämästään   (2003)

 

Myllyniemi, Soili ja Särkikoski, Tuija
Tekoja terveyteni eteen - Nuorisoasteen opiskelijoiden kokemuksia terveystiedon opetuksesta  (2003)

 

Mäkinen, Anna-Maria
Koululaisten tanssiasenteet ja -käsitykset. Tutkimus poikien ja tyttöjen tanssiasenteista ja -käsityksistä ja niiden selittymisestä  (2003)

 

Palomäki, Merja

Ympäristö ja terveys: Monivalintatestin laadinta (2003)

 

Pekkarinen, Salla ja Voutilainen Anna-Kaisa

Neljän nuoren naisliikunnanopettajan ponnistus opettajuuteen - Tutkintoja neljän nuoren naisliikunnanopettajan kuvauksista työssä jaksamisesta (2003)

Peltomäki, Ville
Palloilun oppisisältö ja pelikeskeisen opetussuunnitelman kehittäminen peruskoulun yläasteella  (2003)

Perovuo, Mikael
Neljän rämäpään tarina - extreme-leikkiä nykyisessä nuorisokulttuurissa (2003)

Pesonen, Ville
Sankareiden kiirastuli. Yleisaikakausilehtien rakentama kuva Lahden doping-hiihtäjistä  (2003)

Pulkkinen, Kati
Eettistä kasvatusta? Laadullinen tutkimus urheilulajiliittojen perustason koulutusmateriaalista  (2003)

Rahkonen, Katri
Jotain muuta kuin luokassa oloa - 9-luokkalaisten oppilaiden kokemuksia koululiikunnasta (2003)

Raitala, Anssi ja Vihelä, Seppo
Juniorijääkiekkovalmentaja - puhetta valmennuksesta  (2003)

Rautava, Pasi
Vanhemmat paljon vartioina. Vanhempien merkitys 5. luokan oppilaiden liikuntaharrastuksessa  (2003)

Rommi, Tommi
Nuorten salibandyn pelaajien vallitsevat arvot eri pelitilanteissa (2003)

Sandell, Patrik
Idrottsfenomenet Lappfors (2003)

Seppälä, Vesa-Matti
Yhteisillä tavoitteilla yhteistyöhön. Suurten kaupunkien hallintokuntayhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä  (2003)

Sundstedt, Peter
Finlandssvenska gymnastiklärares uppfattning om sin utbilding och arbetstillfredsställelse (2003)

Syrjänen, Kati
Musiikki liikunnanopettajan työvälineenä   (2003)

Tuomisto, Petri
Viisivuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus erilaisissa päiväkotiympäristöissä  (2003)

Yin, Tanja
Loukkaantuminen - Löytöretki minuuteen. Identiteetin etsintää omaelämänkerrasta (2005)

Ärling, Kai
Kaikki pelaa -ohjelmassa mukana olleiden, lopettaneiden ja jatkaneiden jalkapallon pelaajien sisäinen motivaatio ja tavoiteorientaatio  (2003)

Takaisin ylös

 

2002

Elfving, Tiina (liik.ped.) ja Riches, Darryl (liik.psyk.)

Finnish Adaption Study of the Sport Imagery Ability Measure  (2002)

Haapalainen, Jussi ja Hormavirta, Jussi
Pihalla - tulkintoja erään pihan lasten leikeistä ja vapaa-ajan toiminnasta (2002)

Harri, Mari
Liikunnan koulukohtaiset opetussuunnitelmat Jyväskylän kaupungin peruskouluissa ja lukioissa lukuvuonna 2000-2001.   (2002)

Heinisaari, Heidi ja Nousiainen Tiina
Naisliikunnanopettajien kokemuksia työssä jaksamisesta (2002)

Hännikäinen, Riikka ja Suni Minni
Liikunnanopettajaksi opiskelevien tanssiasenteet, käsitykset koetusta pätevyydestä ja mielipiteet rytmiikka- ja tanssikoulutuksesta sekä koulutanssista  (2002)

Karinkanta, Kati ja Simonen, Jari
Unelmana NHL - yksilön tavoitteenasetteluohjelmalla päämäärään (2002)

Karjalainen,Ilpo
Koululiikunnan tavoitteet ja sisällöt perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa uuden vuosituhannen alussa (2002)

Kosonen, Kirsi ja Soininen Heidi
Tilanneahdistuneisuudesta kilpatennispelaajilla (2002)

Kulmala, Anu ja Valkeapää, Päivi
Nolauskokemuksia ja tähtihetkiä - lukiolaisten koululiikuntakokemuksia (2002)

Lindblom, Jörgen
Sulkavan Suursoudut - tävling, tradition och trivsel   (2002)

Loukkola, Timo
Vihreiden väylien viehätys: golfin harrastamisen motiivit  (2002)

Meltoranta, Jarmo
Poissaolot liikuntatunneilta ammatillisessa koulutuksessa (2002)

 

Mäki, Teemu ja Pulli, Kalle
Historian- ja liikunnanopiskelijoiden koululiikuntaan liittyneitä tunnekokemuksia (2002)


Mäkinen, Janne ja Ruotsalainen Jari
"Oho, kato täällä on tällaista!" Neljän liikunnanopettajan kokemuksia työtodellisuudesta ja koulutuksesta (2002)

 

Nyström, Kristian ja Överfors, Gunilla
Trivsel på gymnastiklektionerna - en undersökning bland elever i årskurs 8 i två finlandssvenska och två svenska skolor  (2002)

 

Paananen, Janne ja Räty, Tuomo
Eteenpäin luistelu: jääkiekon perustaito  (2002)

 

Paasio, Leena
Passiivisuus liikuntatunnilla - miksi kaikki eivät halua liikkua  (2002)

 

Partanen, Tiina
Tuuli tuo, tuuli vie - Liikunnanopettajien alueellinen työhön sijoittuminen   (2002)

 

Pöllänen, Virpi
Joukosta joukkueeksi - jääkiekkojoukkueen kiinteyden vaihtelu ja sen subjektiivinen kokeminen yhden pelikauden aikana (2002)

 

Pönkkö, Katja
Opiskelijoiden liikunnallisen elämäntavan yhteydet liikuntamotivaation suuntaamiseen  (2002)

 

Rantala, Teppo
Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallin kokeilu seitsemännen luokan poikien liikuntatunnteilla  (2002)

 

Risto, Tapani
Muististrategiat ja oppikirjan rakenne (2002)

 

Räsänen, Juha
Vitikan koulun liikuntasalin pedagoginen suunnittelu (2002)

 

Seppälä, Jari
Jääkiekkovalamentaja pelaajien nuuskankäytön ehkäisijänä - valmentajien asenteet ja terveyskasvatusaktiivisuus (2002)

Seppänen, Minna
Oppilat terveystiedon tulkitsijoina. 9-luokkalaisten oppilaiden ajatuksia terveystiedosta oppiaineena  (2002)

Seppänen, Sanna
Koululiikuntaa kaikille - soveltavan liikunnanopetuksen täydennyskoulutus osallistujien arvioimana (2002)

Wirkkala, Sami
Innostava liikuntatunti oppilaan näkökulmasta  (2002)

Vänskä, Anna-Leena
Melonnan ohjaajan pedagoginen opas (2002)

Takaisin ylös

 

2001

Aarnivala, Outi
Haastattelututkimus liikunta-kasvattajien kokemuksista täydennyskoulutuskurssilla (2001)

Ahlskog, Martin ja Enlund, Roger
"Revitys voi alkaa" Innehållet i tidningsreportagen från friidrottsslandskampen Finland - Sverige  (2001)

Feinik, Mikaela
Motoriska färdigheterna hos sex- och sjuåriga barn med koordinationssvårigheter   (2001)

Hartman, Anne-Mari
Henkilökohtainen hygienia, puhtaus ja kauneudenhoito - monivalintatestin laadinta  (2001)

Heikkilä, Päivi
Liikunta ja terveys: Monivalintatestin laadinta   (2001)

Heiska, Marko ja Piira, Vesa
Pikajuoksun, pituushypyn ja korkeushypyn taitotaso ja siihen vaikuttavat tekijät peruskoulun 9-luokkalaisilla (2001)

Inget, Sami ja Koskela, Mika
Avoimet oppimisympäristöt ja multimedia opetuksessa  (2001)

Jolma, Outi
Suomen saamelaisalueen lasten leikkiperinne. 7-11-vuotiaiden lasten nykyiset leikit ja vanha saamelainen leikkiperinne  (2001)

Kaija, Johanna ja Kujala-Leinonen, Terhi
Muutokset juniorijääkiekkojoukkueen ryhmäkoheesiossa ja sosiaalisissa suhteissa pelikauden aikana (2001)

Karhunen, Minna ja Varis Anne
Opettajan luoman motivaatioilmaston observointi liikuntatunnilla  (2001)

Kettunen Markus
En kvalitativ studie om instruktion och feedback i gymnastikundervisningen  (2001)

Kokkonen, Kari
Karin lyhyt historia. Löytyykö opettajuus omaelämänkerrasta?  (2001)

Kivari, Päivi ja Mattila, Anu
Joukkuevoimistelujoukkueen koheesiota kehittämään tarkoitetun ohjelman suunnittelu, toteutus ja arviointi   (2001)

Laitinen, Kaisa
Naisliikunnanopettajien kokemuksia työstä ja työtyytyväisyydestä  (2001)

Laulumaa, Jari
"Siihen niinku turhautuu, että vuodesta toiseen samoihin asioihin pitää puuttua..." Liikunnanopettajien kokemuksia työn rasittavuudesta  (2001)

Luopajärvi, Laura ja Poutiainen, Matti
Toiminnallinen tutkimus 5-6-vuotiaiden lasten suhtautumisesta välineliikuntaan  (2001)

Nevalainen, Mikael
Jääkiekon maalivahtipeli  (2001)

Nevantaus, Jani
Yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä suomalaisen seksuaalikasvatuksen kehittämisestä (2001)

Nieminen, Mari
Nuorten tennispelaajien arvot ja moraalikäyttäytyminen   (2001)

Palkola, Antti
Miesten telinevoimistelun harjoittelun perusteet (2001)

Palsio, Maija
Tanssikoreografia: Koreografin ja yleisön kokemuksia teoksesta  (2001)

Prittinen, Tomi
Itämaiseten kamppailulajien opetuskokeilu liikunnanopiskelijoilla  (2001)

Pullola, Hanna ja Ukkola, Niina
Seikkailukasvatuksen vaikutus ryhmän kiinteyteen  (2001)

Rautala, Marko
Tavoiteorientaation, tavoitteen asettelun ja intention vaikutukset liikunta-aktivaatioon 9-luokkalaisilla   (2001)

Roiha, Katja ja Ärling, Heidi
Liikunta ja muut tärkeät asiat lapsen kertomana  (2001)

Ukkola, Hillevi ja Vatanen, Päivi
Kaksi naista kasvotusten. Duografia opettajuuden ja naiseuden tutkimusmetodina (2001)

Venäläinen, Pia
Fyysisen aktiivisuuden ja motoristen perustaitojen yhteydet neljä- ja seitsemänvuotiailla lapsilla  (2001)


Takaisin ylös

2000

Ekholm, Carita ja Ekman, Pia
Idrottsaktivitet, hälsa och familjeförhållanden bland finsk- och svenskspråkiga ungdomar  (2000)

Hahtola, Marja
Liikunta valinnaisaineena peruskoulun yläasteen 7-8 -luokilla Lapin läänissä lukuvuonna 1997-1998   (2000)

Harjuoja, Jussi ja Harjuoja, Marika
2-4 -vuotiaiden lasten ulkoilu vanhempien arvioimana   (2000)

Heikkinen Piia ja Huovinen Tommi
Näkökulmia salibandyn taitoon ja taktiikkaan   (2000)

Herveli, Tiina ja Rosberg, Minna

Peruskoulun 5-, 7- ja 9-luokkalaisten sosiaaliset suhteet ja liikuntaharrastuksen yhteydet sosiaalisiin suhteisiin (2000)

Hirvonen, Mira
Seitsemäsluokkalaisten kokemuksia vastuutehtävistä kahdella luontoretkellä   (2000)

Huhtala, Johanna
Kuudesluokkalaisten uintikokemuksia  (2000)

Hämäläinen, Heli ja Ihalainen, Tiina
Häiriökäyttäytyminen Helsingin yläasteiden liikuntatunneilla   (2000)

Isopahkala, Lotta
Latu auki! Kahden huippuhiihtäjättären kokemuksia naishiihdosta ja naisurheilusta 1950- ja 1970-luvuilla  (2000)

Joensuu, Annamari
Äiti, minä ja urheilu – Äiti tyttöjen ja poikien silmin  (2000)

Julkunen, Heli
Opettajien näkemyksiä liikunnanopettajan työnkuvasta ja yhteisopetuksesta  (2000)

Jämsen, Minna
Vauvauinti ja 1-7 -vuotiaiden lasten havaintomotorinen kehitys  (2000)

Jääskeläinen, Antti ja Nikunen, Tommi
Tavoiteorientaatio ja koettu pätevyys koululiikunnassa  (2000)

Kari, Jaana
Naiseuden kuperkeikka. Lydia Widemanin ja Siiri Rantasen kokemuksia 1950-luvun naisurheilusta"  (2000)

Kaukanen, Petri ja Ketola, Kirsi
Hyvä liikunnanopettaja   (2000)

Kella, Kaisa
Taitoluisteluharrastus elämänsisältönä - kolmen miehen kokemuksia (2000)

Koli, Karri
Liikunnanopettajien tietous astmasta ja astmaatikon liikunnasta  (2000)

Koponen, Tommy
Pelikeskeisesti salibandya 7-12 -vuotiaille  (2000)

Koskimies Tomi ja Mäkynen Hannu
Minä liikuntatunnilla. Neljän yhdeksäsluokkalaisen oppilaan kokemuksia motivaatiotekijöistä (2000)

Kunnas, Åsa ja Laine, Nina
Luontoliikunnan aarrearkku - lukiolaisnuorten kokemukset luontoretkellä  (2000)

Kuusikko, Rami ja Virolainen, Jarkko
9-luokkalaisten oppilaiden viihtyminen koululiikunnassa  (2000)

Lahtinen, Hanne
Huipputason hiihtourheilijoiden yliharjoittelutilan psykologinen analyysi   (2000)

Laisi-Ikäheimonen, Virve
Vartalon liikkeiden avainliikkeet joukkuevoimistelussa  (2000)

Lehti, Reima
Ei tartte auttaa", liikuntaan liittyvät auttamiskäyttäytyminen ja moraalivalinnat nuorilla (2000)

Lehto, Tommi
Multimediaopetusohjelma liikuntatunnilla esiintyvän ei toivotun käyttäytymisen vähentämiseksi   (2000)

Luimula, Sami
Jääkiekkoilijan pelikäsityksen kehittyminen  (2000)

Mikkonen, Tuija
Päiväkotilasten minäkäsityksen sekä motorisen suorituskyvyn yhteydet Petroskoissa  (2000)

Mäkelä, Toni
Pika-aitajuoksun, kehihäänheiton ja pituushypyn askelrytmejä  (2000)

Männistö, Juha-Pekka ja Rantanen, Janne
13- ja 15-vuotiaiden koululaisten jalkapallon pelikäsitys   (2000)

Nieminen, Riina ja Räsänen, Pia
Selviytymisjuttu - Taitoluistelua harrastavien lasten ja heidän vanhempiensa käsityksiä lapsiurheilun luonteesta  (2000)

Nissilä, Riitta
Koululiikuntaa käsittelevät artikkelit kolmessa sanomalehdessä 1.6.1997-31.5.1998   (2000)

Nyman, Robert
Elevers fysiska självuppfattning och dess samband med idrottsaktivitet  (2000)

Pönkkö Tarja
Jyväskyläläisessä yrityksessä toteutetun työkykyä ylläpitävän toiminnan vaikutukset työntekijöiden työkykyyn  (2000)

Renko, Jani-Petteri
Liikkuvatko 11-16 -vuotiaat nuoret tarpeeksi vapaa-aikanaan?   (2000)

Saarelainen, Sari
Liikunnanopettajan palautteen observointi motivaatioilmaston näkökulmasta  (2000)

Sarvela, Anu ja Paakkari, Olli

Pallo vain lenteli ohi vai pelin jälkeen hyvä fiilis – Koululiikuntakokemukset ja niiden yhteydet myöhempään liikuntaharrastuneisuuteen   (2000)

Seppänen, Jussi
Yläasteikäisten poikien kokemuksia koululiikunnasta (2000)

Tanhuanpää, Seija
Motoristen perustaitojen kehitys vauvauintia harrastaneilla ja ei-vauvauintia harrastaneilla lapsilla   (2000)

Uosukainen Juha
Urheilulukiolaisten nuuskankäyttö   (2000)

Vertala, Anu
Identtisten kaksosten liikuntaharrastus 15-18 ja 30-40-vuotiaina sekä sitä selvittävät tekijät  (2000)

Viljanen, Katja
Koetun fyysisen pätevyyden ja koululiikuntakokemuksien yhteydet  (2000)

Väisänen, Mervi
Pedagoginen toimintatutkimus suunnistuslukiolaisten psyykkisen valmennuksen kurssin toteutuksesta   (2000)

Yli-Jama, Tytti
Taukoliikuntaan osallistuminen Valmet Oy Jyväskylässä  (2000)

Takaisin ylös

1999

Aho, Aku
Yleisopetukseen integroitujen aistivammaisten oppilaiden mielipiteet ja viihtyvyys koululiikunnassa  (1999)

Aikkola, Riitta
Työelämän odotukset lähihoitajakoulutuksenliikun-nan ja terveystiedon tavoitteisiin (1999)

Hurmerinta, Jani ja Kalmari, Markus
Lumilautailu ja ydinopetus  (1999)

Huuskonen, Anja
'Voiko työyhteisö motivoida liikkumaan? Greenin ym. Precede-malliin perustuva työyhteisöinterventio'   (1999)

Iirola, Hanna
7-12 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus  (1999)

Joenväärä, Vesa
Asento vai lepo, Komppanianpäälliköiden, kouluttajien ja varusmiesten näkemyksiä puolustusvoimien liikuntakoulutuksesta  (1999)

Kanerva, Eeva-Marja ja Piiri, Irmeli
Liikunnanopettajien asenteet ja valmiudet luontoliikunnan opettamiseen  (1999)

Karinkanta, Tomi ja Palovaara, Jussi
Beach Volley koululiikuntamuotona  (1999)

Karppinen, Mervi ja Kyllönen, Jukka

Hokutoryu ju-jutsu-itsepuolustusta koululiikuntaan  (1999)

Koistinen, Pasi
Itseohjautuvuus liikunnanohjaajan aikuistutkinnossa: pilli ja pallo oppijalla  (1999)

Korhonen, Marko
An evaluation of a 2-km walking test in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)   (1999)

Korpelainen, Kirsi ja Särkiniemi, Jan
Vesipallo - roiskuvaa riemua  (1999)

Kosma, Maria ja Rusi, Riikka
Aspects of quality of life for adults with mental retardation: Health related fitness and adaptive behavior   (1999)

Kujala, Saija ja Nyrövaara, Maria
Spinning  (1999)

Laine, Outi
Kuperkeikkoja autististen lasten kanssa   (1999)

Lehtelä, Orvokki ja Sjöblom, Sari
Tehostetun koululiikunnan yhteydet peruskoululaisten sosiaalisen käyttäytymisen muutoksiin kuuden vuoden aikana  (1999)

Leivo, Jukka
Urheilulukiolaisen koulutus-, ammatti- ja urheilu-uran yhteensovittaminen (1999)

Leppiniemi, Ulla-Maija ja Vilenius, Tiina
Telinevoimistelun perusliikkeet: Suomen Voimisteluliiton tyttöjen 1. luokan sarjat ja niiden kehittelyt   (1999)

Meriläinen, Tomi
Laskettelutaitojen opetus ja oppiminen  (1999)

Minkkinen, Kimmo ja Penttinen, Mikko
Liikunnan opetusvideon tekeminen - Telinvoimistelun  avustamisotteita ja liikekehittelyjä permannolla, Käsinseisonnasta puolivolltiin  (1999)

Mustikkamaa-Jokelainen, Piia
'Konfliktien ratkaiseminen poikien itse organisoimissa peleissä'   (1999)

Mäkinen, Mirva ja Syrjänen, Auli
Kentällä ois kivempaa. 10-12 -vuotiaiden juniorijalkapalloilijoiden kokemuksia vilttiketjussa istumisesta   (1999)

Piirainen, Kaija
Pelinomaisilla harjoituksilla pesäpallon taitajaksi   (1999)

Puro, Vesa
Liikunta-alan lehdistön välittämää kuvaa suomalaisesta lapsiurheilusta 1990-luvulla (1999)

Rajakangas, Pasi
Viitepelit ja palloleikit; kokeilu peruskoulun viidesluokkalaisilla  (1999)

Roponen, Kari ja Roponen, Toni
Liikunnanopiskelijoiden opetuskäyttäytyminen ja sen kehittäminen palloilun pienoisopetusharjoituksissa   (1999)

Räty, Tiina
Koulukiusaaminen liikuntatunneilla   (1999)

Salmi, Olli
Jääkiekon pelianalyysi 13-vuotaiden nuorten jääkiekkopelistä  (1999)

Scharnberg, Tuija
Liikuntainterventioon osallistumisen vaikutukset 76-78 -vuotiaiden naisten liikuntaharrastukseen   (1999)

Simojoki, Eero ja Huhtala, Jussi
Liikunnallisten nuorten ruokatottumukset ja niihin vaikuttavat tekijät  (1999)

Sorri, Marko ja Utra, Jouni
"Unta palloon" - CD-ROM:n tuottaminen seitsemäsluokkalaisille oppimateriaaliksi  (1999)

Tahkola, Heikki
5.-6. luokkalaisten liikuntaharrastuneisuus ja liikuntamotiivit neljällä Sotkamon ala-asteella  (1999)

Tuomaala, Veli-Markku
Pituushypyn opas ydinopetusmenetelmällä (1999)

Vilen, Susanna
Tenetin yläasteen oppilaiden kouluviihtyvyys ja liikunnan harrastaminen vuosina 1994-1996   (1999)

Virolainen, Harri ja Virolainen, Ilkka
Psyykkinen kilpailuun valmistautuminen   (1999)

Takaisin ylös

1998

Aho, Timo ja Rovio, Esa
Jalkapallon lajianalyyttinen tarkastelu: eri pelipaikoilla pelaavien jalkapalloilijoiden tekniset, taktiset, fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet  (1998)

Alkula, Päivi
Viihtyvyys ja ilmapiiri yläasteen liikuntatunnilla (1998)

Auvinen, Mikko ja Jaakkola, Ari
Liikunnanopettajien asenteet ja tietämys anabolisista androgeenisista steroideista ja kasvuhormonista (1998)


Eklund, Patrik

Hälsa och idrottsvanor hos finländska ungdomar (1998)

Erholtz, Petri ja Myllykoski, Jari
Pelikäsitys ja pesäpallon taktiikka. Pesäpallon taktiikan opetusvideo (1998)


Francke, Sinikka

Liikunnan merkitys hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoiden työkyvyn ylläpitäjänä (1998)


Friman, Thomas

Finsk- och svenskspràkiga ungdomars matvanor i relation till fysisk aktivitet (1998)

Gäddnäs, Peik
En fallstudie om ett träningsprogram med vuxna astmatiker (1998)

Hanhela, Jussi-Pekka
Oululaisten 13-18 -vuotiaiden poikien fyysinen kunto 1960-luvulta 1990-luvulle  (1998)


Heikkilä, Anne ja Pennanen, Minna

Nuorten terveystottumukset ja vapaa-aika Sotkamon verso-projektissa (1998)

 

Hiltunen, Tanja
Yläasteen ja lukion oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä koululiikunnasta (1998)
Holma, Pauliina ja Tamminen, Kirsi

The Gross Motor Skills in Children with Communication Disorders before and after the Training Program (1998)


Hynninen, Jari
Etnografinen tapaustutkimus kokeneen liikunnanopettajan opettajuudesta (1998)


Hänninen, Juha ja Hänninen, Katja

Peruskoulun ja lukion uudistettujen opetussuunnitelmien yhteydet koululiikuntaan (1998)
Ikola, Jaana

Tyttöjen liikunnan itsearviointikokeilu Seinäjoen lukiossa (1998)

Johansson, Kati ja Kukkonen, Toni

Suunnistusvammat FIN-5 rastiviikolla 1997  (1998)


Jumppanen, Anssi

Soveltava liikunnanopetus kouluissa ja opettajakoulutuksessa: eurooppalainen vertailututkimus (1998)

 

Järvinen, Jussi ja Roponen, Jarko
Salibandyn valmennusmateriaali: Taito ja psyyke salibandyssä (1998)


Karkamo, Arno ja Tohni, Jari

Salibandypelaajan urheilu- ja sosiaalinen tausta sekä motiivit lajin harrastamiseen (1998)


Kaunisto, Annelea

Venyttely - katoavaa kansanperinnettä? (1998)


Kerttula, Sari ja Silvennoinen, Mari

'Riennä joukkoon voimistelijain' -HyVoLi:n 70-vuotistaival  (1998)

Kokkonen, Juha ja Pöllänen, Janne (kasv.tiet.tdk)

Vertaileva tutkimus suomalaisten ja venäläisten oppilaiden tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston yhteyksistä sisäiseen motivaatioon koululiikunnassa (1998)
Kolehmainen, Leea
Liikuntaohjelman vaikutus sensomotoriseen oppimiseen (1998)

Konttila, Sauli ja Sinisalo, Varpu
7-9 vuotiaan kömpelön lapsen motorisen taidon muuttuminen liikuntaohjelman aikana (1998)

Kotanen, Tommi

Kahdenkeskiset urheilujutut - Tutkimus lukiolaisten isäsuhteista  (1998)


Kuoppala, Anu ja Turjanmaa, Tuuli
Liikunnanopiskelijoiden musiikillinen ja liikunnallinen tausta sekä musiikin harrastuksen yhteys pääsykokeen musiikki- ja telinevoimistelutestissämenestymiseen  (1998)


Kuoppala, Köpi ja Manninen, Esa

Ydunopetusmenetelmä squashin alkeisopetuksessa (1998)
Lahti, Jukka ja Melender, Jere

Pesäpallon lukkarin koulutusmateriaalin kehittäminen - näkökulmia dominoivan pelaajan rooliin (1998)


Laitimo, Seppo

Ryhmäilmiöt joukkuelajeissa - kurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi (1998)

Mattsson, Malin

En kvalitativ undersökning om motionsskidåkarens kognitiva strategier under sitt första Vasalopp (1998)


Meurman, Marja

Musiikinopiskelijoiden fyysinen suorituskyky sekä omaehtoisen liikuntaohjelman vaikutus siihen (1998)


Miettinen, Tuula

Henkilökunnan kuntokartoitutus itäsuomalaisessa sähköalan yrityksessä  (1998)

Niittynen, Petri ja Salminen, Jon
Tehtävä- ja kilpailuorientoituneisuuden suhde liikunta- ja koulumotivaatioon Tenetin yläasteen oppilailla (1998)


Nurmi, Jukka

Liikunta osaksi predialyysivaiheen hoitoa kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla (1998)


Oksanen, Ilkka

Urheilusankarini - Kahden eri koulun lukiolaisten käsityksiä (1998)


Paavola, Tommi ja Saukoniemi, Sami

Judon harjoitusmenetelmiä (1998)

Pakkala, Päivi ja Piirainen, Ulla

Koettu motivaatioilmasto koululiikunnassa ja sen yhteydet observoituun motivaatioilmastoon ja opettajan pedagogiseen toimintaan  (1998)


Parkkinen, Timo
Primary school teachers' and p.e. teachers' accuracy in assessing children's gross motor performance (1998)

Peltonen, Mika ja Ranta, Tapio
Pesiskoululaisten vanhempien kokemukset ja odotukset pesiskoululta (1998)

 

Pernu, Sanna
Exit elämyksiin! - laskuvarjourheilu osana kokemuksellista oppimista seikkailu- ja elämyspedagogiikassa  (1998)


Piiroinen, Tua

Kartläggning av simundervisningen i grundskolans högstadium i Svenskfinland (1998)


Putkuri, Tommi

Kognitiiviset ajatusmallit täyden matkan ja olympiamatkan triathlonissa (1998)


Rajala, Liisa ja Tättilä, Minna

Tupakointi, alkoholin käyttö ja liikuntaharrastuneisuus sekä niiden muutokset Tenetin yläasteella (1998)


Räsänen, Jonna
Dysfasialapsen motorinen profiili vammattomaan lapseen verrattuna (1998)


Saari, Susanna

Kenen on vastuu? Koulun seksuaalikasvatus lukuvuonna 1995-1996   (1998)


Sairanen, Riitta ja Väyrynen, Sorja

Lasten leikkiä; päiväkodin lapset ja vanhemmat kertovat leikistä  (1998)

Savolainen, Sanna

Mitä koet nainen 65- ja 71-74 vuotias? Kokemuksia liikunnallisesta harjoittelujaksosta  (1998)


Sihvonen, Antti

Mentaalinen harjoittelu pikajuoksussa  (1998)


Silokangas, Kalle

Kuri ja järjestys - koulun työrauhasta Orimattilassa (1998)

 

Sjöblom, Katja

Iloista liikuntaa yläasteella: Tanssijalat - valinnaisliikuntakurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi (1998)


Söderström, Marika

Friidrottsundervisningen i grundskolans làgstadium  (1998)


Takalo, Susanna ja Veijola, Saila

Liikuntakäsitteiden hallinnan kartoitus esikoululaisilla  (1998)

Tiilikainen, Riikka
Reipas raskaus - kokemuksia raskausajan liikunnasta  (1998)


Tjeder, Kristiina ja Wackström, Katri
Omakuva onnistuu aina! Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten 3-5 -vuotiaiden lasten ihmispiirrosten erot iän ja sukupuolen suhteen (1998)

 

Tossavainen, Matti
Yläasteen liikuntaluokalla opiskelleiden oppilaiden opiskelukokemukset sekä niihin liittyviä taustatekijöitä  (1998)


Tuominen, Asko ja Viiri, Miska
Esi- ja puberteetti-ikäisten yleisurheilijoiden voimaharjoittelun kartoitus (1998)

 

Töyrylä, Timo
Liikunnanopetuksen suunnittelu peruskoulun yläasteella - oppilas aktiivisena toimijana? (1998)


Varstala, Sami

Erityisoppilas liikunnan opetusryhmässä (1998)

 

Virtanen, Johanna
Vedenpelon monet kasvot (1998)

Wägar, Maria

Strereotypa uppfattningar om kön och idrott hos högstadie-elever i sam- och särundervisade grupper i gymnastik (1998)

Takaisin ylös