07.03.2018

Presentation av Lipas-systemet

Lipas är en landsomfattande databas för offentliga finländska idrottsplatser .Vad finns i Lipas-databas över idrottsplatser? Varför samlar man in data? Uppgifterna om idrottsplatser kan användas fritt. Lipas-projektet

Syftet med Lipas och instanserna bakom projektet

Lipas Liikuntapaikat.fi är en landsomfattande platsdatabas som omfattar idrottsplatser, friluftsleder och rekreationsområden. Lipas databas sammanställer uppgifter om offentliga, i synnerhet kommunala idrottsplatser i Finland. Även platser som drivs av privata företag och föreningar finns i databasen.  Kommunernas idrottsexperter sammanställer uppgifterna i samarbete med kommunens övriga kompetensområden, med föreningar som förvaltar rekreationsområden och med grenförbund. Materialomfattningen och kvaliteten kontrolleras och uppgifterna kompletteras regelbundet. 

 Vad finns i Lipas-databas över idrottsplatser?

I databasen är "idrottsplats" ett samlingsbegrepp som omfattar platser för idrott och motion (till exempel gymnastiksalar och bollplan), spår utrustade för motion och friluftsliv (till exempel motionsslingor, skidspår och vandringsleder) samt rekreationsområden med serviceutrustning för rekreation och friluftsliv. Idrottsplatsen, friluftsleden eller rekreationsområdet ska vara tillgängligt för allmänheten, omskött och utrustat för ändamålet. Platser och områden som är tillgängliga endast enligt allemansrätten införs inte i Lipas-databas. Till exempel ett rekreationsområde (närliggande park, friluftspark eller motsvarande) ska vara angivet i detaljplanen eller i övrigt grundat genom beslut, och det ska finnas serviceutrustning för friluftsliv i terrängen.  

Idrottsplatserna i Lipas-systemet grupperas i olika typer av idrottsplats. Platstyperna kan indelas i huvudklasser på olika grunder.  I tabell 1 indelas datainnehållet enligt huvudtyp av idrottsplats. Indelningen av idrottsplatser enligt platstyp förnyades senast år 2012 i samarbete med kommunerna, Undervisnings- och kulturministeriet, regionförvaltningsverkets avdelning för idrott och motion samt idrottsforskare.

 

Tabell 1.  Antal av idrottotsplatser i huvudklasser i Lipas 2/2018.
Rekreationsanglagginingar och tjänster 4488
Utomhusplaner och idrottsparker 14275
Angläggningar för inomhusidrott 6938
Anläggningar för vattenidrott 2947
Anläggningar för terrängidrott 7167
Anläggningar för båtsport, flygsport och motorsport 319
Anläggningar för djursport 1051
Servicebyggnader 61
Total 37246

 

I Lipas-databas är "idrottsplats" ett vitt begrepp som omfattar alla platser som ingår i databasen. En del av "idrottsplatserna" i databasen utgörs av tjänster och strukturer som stödjer idrott och motion (till exempel informationstavla, kokskjul, vindskydd, servicebyggnad).

Idrottsplatserna är inte alla av samma storlek, eftersom definitionen varierar mycket mellan de olika typerna av idrottsplats. Till exempel räknas en friidrottsplan med alla platser för de olika grenarna som en "idrottsplats".  Däremot kan en idrottshall med utrustning för flera olika grenar räknas som en eller flera idrottsplatser. Idrottsplatsernas storlek varierar också väldigt mycket (allaktivitetshall vs näridrottsplats).

Idrottsplatserna kan tjäna olika ändamål under snöiga och under snöfria tider. I databasen samlar man in så heltäckande information som möjligt om olika .möjligheter, och då ser man tydligt skillnaden mellan användningen under sommaren och vintern – samma fysiska plats sparas i två eller ibland till och med i tre olika typer av idrottsplats. För att kunna ange det totala antalet idrottsplatser i Finland krävs därför information om beräkningsgrunderna. Det viktigaste är ändå att personer som utövar olika former av idrott och motion, och de instanser som driver och finansierar idrottsplatser har tillgång till fullständigt information om möjligheterna att utöva olika former av idrott och motion.

Uppgifterna om idrottsplatserna är fritt tillgängliga

Uppgifterna i Lipas-databas kan studeras offentligt i webbtjänsten www.liikuntapaikat.fi (även www.lipas.fi), och de är tillgängliga för alla som behöver dem. Det finns också en rapporttillämpning som användarna kan utnyttja för att göra egna listor och statistik över uppgifterna om idrottsplatser i Lipas.

Uppgifterna i databasen ges antingen som utdrag ur materialet eller via gränssnitt till kommunernas egna webbtjänster, till forsknings- och utvecklingsverksamhet, företagens webbtjänster och den offentliga serviceverksamheten. En kommun som sparar uppgifter om sina idrottsplatser i Lipas databas får rikligt med synlighet för sina idrotts-, motions- och rekreationsplatser. (närmare information om gränssnitten)

Datainnehållet i Lipas-databas är öppna data enligt licens CC 4.0. International. Enligt licensen är användningen av materialet gratis, fritt och det får kompletteras och utnyttjas i företagsverksamhet. Uppgiftskällan ska anges när uppgifter ur Lipas används: Jyväskylä universitet, Lipas-databas och utdragsdatum. På grund av våra ringa resurser rekommenderar vi att materialet laddas ner till den egna servern i tillämpningar avsedda för produktionsändamål.

Lipas-data uppdateras kontinuerligt, vilket betyder att utdrag från olika tidpunkter kan variera. Finländska kommuner, Jyväskylä universitet, rekreationsområdesföreningar, Forststyrelsen, Finlands miljöcentral SYKE och flera grenförbund har deltagit i insamlingen av uppgifter till databasen. Det är bra att nämna vilka instanser som deltagit i datainsamlingen när uppgifter i Lipas-databas presenteras offentligt.

Lipas-projektet

Jyväskylä universitets idrotts- och hälsovetenskapliga fakultet har utvecklat Lipas-systemet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Kommunförbund, regionförvaltningsmyndigheterna, kommunerna, miljöförvaltningen, centralorganisationerna för idrott och motion samt grenförbunden, och många idrottsorganisationer och instanser som driver idrottsplatser. Jyväskylä universitets Lipas-projekt står för det praktiska arbetet kring Lipas-datasystem.

Den nationella Lipas-databasen över idrottsplatser har utvecklats under mer än 20 års tid, och tekniken för insamlingen och användningen av data har utvecklats och ändrats under årens lopp. Dagens Lipas-system öppnades år 2013. Kommunerna sparar själva uppgifterna i systemet över sina egna idrottsplatser.

sinipåsvenska.png

Lipas-projektet leds av förvaltningschef Heikki Herva från Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fakultet. Projektchef är Kirsi Vehkakoski. Anne Lamberg sköter projektets eget materialarbete. Jyväskylä universitet ansvarar för utvecklingen och administreringen av Lipas-systemet. Jyväskylä universitets IT-service sköter systemadministrationen, och Lipas tillämpningsadministration handhas av Norppandalotti Software Ky. Lipas-projektet ger användarstöd. Kontakt lipasinfo@jyu.fi!

Lipas-projektet funderar som ett samarbetsnätverk mellan olika instanser.  Lipas användarkurser ordnas t.ex. i samarbete med regionförvaltningen för idrott och motion.

Undervisnings-och kulturministeriet hat beviljat bidrag till Lipas-projektets verksamhet.

Användarstöd och användernamn

Lipas-projektet ger andvändarstöd. Kontakt lipasinfo@jyu.fi! Vi talar inte svenska så bra, men vi ska försöka att hjelpa dig. Du kan också ringa till Kirsi Vehkakoski, tel. 0400 247 980.

Instruktioner på svenska

Om du behöver en användernamn till Lipas-system, kontakta lipasinfo@jyu.fi.