Student Life

Student Life -maisteritutkielmat / Student Life Master's Theses

Graduapuraha kuvitus

2015  |  2016  |  2017  (yhteensä/total: 17)

Syksyllä 2015 aloitetut maisteritutkielmat / Master's Theses started in autumn 2015


Benjamin Kruid | education

International Student Adjustment: Structures for Successful Integration

My research aims to study how international students adjust to a target culture, what structures at the university level assist in this process, and how effective is this process.  I plan on studying international students studying at the university who have been in Finland for one year.  I plan on conducting surveys to my target group followed up by interviewing students.  This research would benefit the university by examining and evaluating the structures in place at the university which assist international student acculturation and examining some possible policy prescriptions to assist in this process.

Superviser: Yliopistonopettaja Mari-Anne Okkolin, Masters Degree Program in Education

Camilla Kurki | ohjausalan maisteriohjelma

Yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä Hyvis–toimintamallin tarjoaman hyvinvointineuvonnan vaikutuksesta opintojen etenemiseen

Pro gradu –tutkielmassani on tavoitteena selvittää opiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten hyvinvointineuvojien eli hyvisten toimet voivat tukea opintojen etenemistä tilanteessa, jossa opinnot syystä tai toisesta takkuavat. Lisäksi tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni paremmin kuuluviin heitä varten luodun Hyvis–toimintamallin kehittämisessä. Kerään tutkimusaineiston eläytymismenetelmällä toisen tai myöhemmän vuoden yliopisto-opiskelijoilta. Vastaajat kirjoittavat kehyskertomuksen perusteella lyhyen, kuvitteellisen tekstin; puolet miettivät syitä sille, kuinka kuvitteellisen opiskelijan alun perin huonosti edistyvät opinnot ovat sujuneet paremmin hyviksen kanssa kohtaamisen jälkeen, puolet taas pohtivat, kuinka opintojen takkuilu on hyviksen tapaamisesta huolimatta jatkunut. Kummastakin kehyskertomuksesta kerätään vähintään kolmenkymmenen vastaajan tekstit. Aineiston keruun jälkeen aion tarkastella Grounded theory –menetelmällä, minkä tyylisiä hyödyllisiä ja hyödyttömiä toimia opiskelijoiden kirjoittamista teksteistä löytyy ja jaotella löydökset sopiviin kategorioihin. Toivon tutkielmani tulosten hyödyttävän sekä yksittäisten hyvisten toimintaa, että Hyvis­–toimintamallin kehittämistä, kun opiskelijoiden näkemysten mukaisia toimia voidaan kokeilla käytännön työssä.

University students’ impressions of the effects of Goodie–wellbeing counseling on the progress of studies

In my master’s thesis, the aim is to investigate students’ conceptions of what kinds of possible actions taken by wellbeing counselors, or goodies, they view as beneficial for the advancement of studies. Furthermore, I aim to present students’ views in order to gain understanding and develop the Goodie operating model, as it was created specifically for students. The data will be collected from students of second or further year, using the passive role play method.  The respondents will compose an imagined, short written account on the basis of a frame story; half of the respondents will write about how the studies of an imaginary student have taken a turn for the better after talking to a goodie, half of them write about how the studies haven’t improved even after talking to a goodie. At least thirty written accounts on both frame stories are going to be collected. After collecting the data, the written accounts will be investigated using the grounded theory approach, and the types of useful and useless actions found in the respondents’ texts are going to be observed. Moreover, these observations are going to be categorized in an appropriate manner. I hope that the results of my thesis are going to be helpful for both individual goodie–counselors as well as the development of the Goodie operating model, as the actions which are viewed to be helpful by the students can be tested out in practice.

Ohjaaja/Superviser: Lehtori Sauli Puukari, Opettajankoulutuslaitos

Olga Kushanova | Web Intelligence and Service Engineering

Co-evolution of data and query clusters

This master's thesis aim is to discover and study such concept as data and query co-evolution. The research is targeted to bring a better understanding on service users' needs and therefore help to structure available information. For the student services it would help to build a suggestion system same as improve usability of the services as a unified system. During the study users' logs and data available online on student services would be utilized in order to understand the dynamics and the evolutionary process.

Supervisers: professor Vagan Terziyan and PhD Michael Cochez, Mathematical Information Technology

Emilia Kärkkäinen | yhteiskuntapolitiikka (Development and International Cooperation programme)

Jyväskylän yliopsiton kansainvälisistä maisteriohjelmista valmistuvien ulkomaisten opiskelijoiden työllistyvyyden edistäminen opintojen aikana

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita voitaisiin tukea entistä vahvemmin opintojen aikana siten, että he kartuttaisivat suomalaisen työelämän edellyttämiä kykyjä, kuten kielitaitoa, sekä muita tekijöitä, kuten sosiaalisia kontakteja paikalliseen työelämään. Näin ollen tutkimusta voisi hyödyntää yliopiston tarjoaman työelämävalmennuksen tehokkaampaan kohdentamiseen myös ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tarpeita tukevaksi, mahdollisesti luoden uusia yhteistyömuotoja ko. opiskelijoiden ja paikallisten yritysten välille.

Tutkimukseen haastatellaan JYU:n ulkomaisia, Suomeen jääneitä alumneja heidän työnhakukokemuksistaan: minkä taitojen tai tekijöiden he ovat kokeneet joko vaikeuttavan tai edistävän työnhakuaan ja työllistymistään, ja kuinka noita edistäviä taitoja ja tekijöitä olisi heidän mielestään voinut paremmin kerryttää jo opintojen aikana, yliopiston tuella. Lisäksi tutkimukseen haastatellaan ainakin muutaman paikallisen yrityksen henkilöstöasiantuntijaa heidän näkemyksistään siitä, mitkä tekijät kannustaisivat heitä (useammin) palkkaamaan ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita. Näiden temaattisten haastattelujen pohjana hyödynnetään diskurssianalyysiä Suomen tämänhetkisistä maahanmuuttopoliittisista linjauksista, joissa myös käsitellään toimenpide-ehdotuksia maahanmuuttajien työllistyvyyden edistämiseksi.

Enhancing the employability of the international degree students at the University of Jyväskylä

The research aim is to find out, how to increasingly support the international degree students (IDS) during their studies at the JYU in order to prepare them for the Finnish labor market – more in detail, how to help them gather the skillset required by the employers, including language skills and social networks. The research could thus contribute to the further development of the career services of the JYU, specifically responding to the needs of the IDS, by possibly creating e.g. new forms of cooperation between the IDS and local enterprises.

In terms of research methodology, some international alumni of the JYU (still residing in Finland) will be interviewed on their experiences on the Finnish labor market and their perceptions on the skills and factors that seem to have either positively or negatively contributed to their employability, and their perceptions on how the accumulation of those skills and factors could have been supported more effectively during their studies. Furthermore, some experts of human resource management of local companies or organizations will be interviewed on their perceptions on the employability of the IDS. These thematic interviews will be supported by a discourse analysis of the current Finnish migration policies regarding the employability of migrants.

Ohjaaja: Tiina Kontinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Stage: Completed in Spring 2017


Paula Tervo
| kasvatustiede (Education)

Aikuisopiskelijoiden opintojen etenemättömyys minäpystyvyyden näkökulmasta

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata opintojen etenemättömyyden syitä avoimessa yliopistossa minäpystyvyyden näkökulmasta. Aineisto koostuu kahdeksasta Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijan haastattelusta. Teemahaastattelut olivat luonteeltaan kerronnallisia ja aineisto analysoidaan hyödyntäen narratiivisia menetelmiä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää ohjausmenetelmien kehittämisessä yliopistossa siten, että ohjaus mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla opiskelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja opintojen loppuun saattamisen.

Stagnation of studies of adult students from the perspective of self-efficacy

The purpose of the study is to investigate the obstacles of the studies from the perspective of self-efficacy. The target group is adult students at the Open University of the University of Jyväskylä. Eight students have been interviewed and the material will be analyzed by using narrative methods. The findings of the study contribute to the development of the student counseling at the University of Jyväskylä to that students are able to achieve their study goals and complete their studies on time.

Ohjaaja/Superviser: tutkijatohtori Katja Vähäsantanen, kasvatustieteen laitos

Stage: Completed in Spring 2016

Soila Tulonen | kemia (Chemistry)

Kokonaisvaltainen hyvinvointi kemian opiskelun perustana

Tutkimuksen päämäärä: Tämän pro gradu –tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Alkukeitos-kurssin sekä HYVIS- ja HOPS- toiminnan vaikuttavuutta opintojen suorittamisen ja suoriutumisen näkökulmasta. Tavoitteena on tehdä analyysi, miten opiskelijat ovat edenneet opinnoissaan, edesauttavatko laitoksen toimet opiskelujen edistymisessä, luovatko tukitoimet mielekkään ja innostavan opiskeluympäristön, ja miten opiskelijoiden minäkuva ja ammatti-identiteetti kehittyy ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kohderyhmä: Opintojen etenemisen ja opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kiinnostuneet, opetuksen kehityksestä kiinnostuneet sekä HOPS - ja HYVIS - toiminnan vaikuttavuudesta kiinnostuneet.

Metodit:  Tutkimuksessa tarkastellaan lomaketutkimuksen materiaaleja 2009 vuodesta lähtien ja tiedekunnan opiskelijakohtaisia tilastoja opintojen etenemisestä ja suoriutumisesta. Lisäksi analysoidaan Student Life - materiaalien avulla hyvinvoinnin ja opiskelutaitojen kehittämisen näkökulmasta Alkukeitos - tuloksia. HYVIS - käyntiraporttien avulla verrataan HYVIS - käyntien yleisimpiä syitä Kemian laitoksen ensimmäisiin opintovuosiin tehtyihin muutoksiin ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta opiskelijoiden opiskelumotivaatioon ja hyvinvoinnin kehittymiseen.

Idea kuinka tutkimus edistää opiskelijoiden tuen tai opiskelua yliopistossa: Tutkimuksen tulokset auttavat kemian ensimmäisen vuoden pedagogista kehittämistä ja antaa tietoa HOPS- ja HYVIS - toiminnan vaikuttavuudesta.

Comprehensive well-being as a foundation of studying chemistry

The research aim: Purpose of this master's thesis is to study what kind of impact Alkukeitos - course, Goodies- and personal curriculum- program has on performing and succeeding in studies. The aim is to make an analysis on how students do progress on their studies, did chemistry department's actions assist that, do these actions assist in creating meaningful and inspiring studying environment and how does students' self-image and occupational identity develop during the first studying year. 

The target group: Readers who are interested in factors which affect progress of studies and students' well-being, who are interested in development of education and those who are interested in personal curriculum- and Goodies- program's influence. 

The methods: In the research, progress and performance on studies is observed by examining the earlier research materials from 2009 and faculty's student-specific statistics. Alkukeitos results are also being studied from well-being and development of study skills perspective with the help of Student Life- materials. With the help of Goodies- visiting reports, the most common reasons of visiting Goodies are being compared to Chemistry department's changes and those are being evaluated to see their effects on students' studying motivation and development of well-being. 

Your idea of how your work might contribute to the development of student support or studying at our Univ:

The research results will help the pedagogical development of the first year in chemistry studies and give information of how personal curriculum- and Goodies-program affect.

Ohjaajat/Supervisers: professori Jan Lundell ja yliopistonopettaja Piia Valto

Stage: Completed in Spring 2016

Keväällä 2016 aloitetut maisteritutkielmat / Master's Theses started in spring 2016

Erno Tuovinen | tietojärjestelmätiede (Information Systems Science)

Opiskelijan Kompassi; käytettävyyden ja käyttökokemuksen parantaminen

Pro graduni aihe on tutkimus toimeksiantona tehtävästä opiskelijan kompassi ⎼sivuston kokonaisvaltaisen käytettävyyden ja käyttökokemuksen parantamisesta. Opiskelijan kompassi on opiskelijoille tarkoitettu portaali auttamaan opinnoissa ja tarjota oppeja elämänhallintaan. Sivusto tarjoaa tärkeää tietoa stressin, ahdistuksen ja masennuksen hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Käyttäjille kohdistetun kyselytutkimuksen ja seurannan perusteella Jyväskylän yliopistolla on jo näyttöä siitä, että Opiskelijan kompassi -sivuston käyttö ja sen sisältämien harjoitustehtävien tekeminen parantaa opiskelijoiden hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Kyselytutkimuksessa ilmeni kuitenkin, että vain harva käyttäjä teki harjoitustehtäviä loppuun asti, ja syyksi osa vastaajista ilmoitti sivuston käytettävyyden.

Student Compass; Improving usability and user experience

This graduation thesis is a study of improving the comprehensive usability and user experience of the Student Compass website as a commissioned work. The Student Compass is a portal to support students in their studies and offer them tips for life management. The site provides important information on the prevention and management of stress, anxiety and depression. Based on a user questionnaire and monitoring, the University of Jyväskylä has evidence on that using the Student Compass site and doing exercises provided on the site improve the wellbeing of students in the long term. However, the questionnaire revealed that only few users fully completed the exercises. Some users reported that the reason for this was the usability of the site.

Ohjaaja/superviser: tutkijatohtori Rebekah Rousi

Riikka Malinen | aikuiskasvatustiede (Adult Education)

Yliopistosta työelämään;

Monitieteinen työelämäprojekti yliopisto-opiskelijoiden työelämätaitojen kartuttajana ja asiantuntijuuden kehittäjänä opiskelijoiden ja yritysten näkökulmasta

Pro gradu –tutkielmani kontekstina toimi Jyväskylän yliopistossa vuosittain toteutettava Monitieteinen työelämäprojekti. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat projektikurssille osallistuneista yliopisto-opiskelijoista koostuvat monitieteiset opiskelijatiimit sekä projektiin asiakkaina osallistuneet yritykset ja yhdistykset, joita haastateltiin teemahaastatteluin. Aineistoa analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka yliopisto-opiskelijat kokevat kehitysprojektiin osallistumisen ja monitieteisen tiimityön tukeneen työelämätaitojen ja asiantuntijuuden kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on tutkia asiakasyritysten edustajien käsityksiä opiskelijoiden osaamisesta ja työelämävalmiuksista sekä selvittää, millaista yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö oli projektikurssin kontekstissa.

From the university to the business world; 

The role of the multidisciplinary business project to increase students’ transferable skills and develop expertise from the perspective of students and businesses

The context of my graduation thesis is the Multicultural Business Project implemented annually at the University of Jyväskylä. The target group of the study comprises multidisciplinary teams of University students who have participated in the project course and companies and associations that have participated in the project as customers. The target group representatives were interviewed in focused interviews. The data is analysed using the methods of content analysis.

The purpose of the study is to clarify how university students find their participation in the development project and multidisciplinary teamwork to have supported the development of their workplace skills and expertise. In addition, the purpose is to clarify customer companies’ conceptions on the competence and workplace readiness of the students as well as to study cooperation between the companies and the students in the project course context.

Stage: Completed in Spring 2017

 

Jae Jensen | Master’s Degree Programme in Educational Leadership

Leadership development of Finnish university students

In the modern, rapidly changing world that demands quality leadership, postsecondary education is a crucial time for young people to develop leadership skills. This thesis seeks to understand how students at the University of Jyväskylä assess and value their own leadership skills. It aims to discover which activities, organizations, courses and experiences influence students’ leadership development and how. A series of roundtable discussions with students from various faculties and backgrounds clarify their experiences and ideas on leadership. Collected qualitative data is analyzed to determine which factors are significant to students’ leadership identities. Research findings can be utilized at the University to promote and support leadership development as an important competence for students.

Ohjaaja/Superviser: yliopistonopettaja Mari-Anne Okkolin


Sonja Betancourt | kemian opettajakoulutus (Teacher Training in Chemistry)

Vuorovaikutuksen merkitys kemian aineenopettajaharjoittelijoiden välillä opettajaidentiteettiä muodostettaessa

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää kemian aineenopettajaopiskelijoiden välistä vuorovaikutuksen merkitystä opetusharjoitteluvuoden aikana koettavaan opettajaksi kasvamiseen ja opettajaidentiteetin muodostumiseen. Opettajaharjoittelija on usein vielä itsekin nuori ja ehkä etsii ammatillisen opettajaidentiteettinsä lisäksi myös omaa identiteettiään. Opettajaksi opiskeleminen on prosessi siinä missä oppiminen ylipäänsä. Siihen vaikuttaa mm. opiskelijan persoonallinen kokemushistoria ja sosiokulttuurinen ympäristö. Lähtötilanteen lisäksi harjoittelijakollegoilla ja ohjaajilla on suuri merkitys opettajaidentiteetin muodostamisessa. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, reflektoinnin ja palautteen antamisen rakentaa sekä harjoittelijan opettajaksi kasvamista että yhteisöllisyyttä. Kaikki inhimillinen oppiminen on perusluonteeltaan sosiaalista.

Hypoteesini on, että kemian aineenopettajaharjoittelijoiden kokema yhteisöllisyys ja hyvä keskinäinen vuorovaikutus parantaa oppimista sekä tekee harjoittelusta antoisampaa ja auttaa opettajaidentiteetin rakentamisessa. Harjoitteluvuonna koetut käytännön ongelmat ovat osittain ennaltaehkäistävissä paremmalla organisoinnilla ja yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella.

Tutkimus koostuu kyselyosasta sekä haastatteluista, joiden teoria nojaa sosiokonstruktivistiseen oppimisteoriaan sekä learning by doing –metodiin. Tutkimuksen kohteena ovat vuonna 2014–2016 opettajaharjoittelunsa suorittaneet kemian aineenopettajaharjoittelijat. Tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaiset:

  • Miten kemian opettajaharjoittelijoiden välinen vuorovaikutus vaikuttaa opettajaidentiteetin kehittymiseen?
  • Miten kemian aineryhmän opettajaharjoittelijat kokevat heidän välisen aineenhallinnallisen yhteisöllisyyden ja vertaistuen vaikuttavan opettajaksi kasvamiseen?
  • Mikä on ainelaitoksella annettavien pedagogisten aineenhallinnan kurssien rooli vuorovaikutuksellisessa ammatti-identiteettiin kasvamisessa?
  • Minkälaisia vuorovaikutuksellisia ongelmia kemian opettajaharjoittelijoiden välillä on?

The significance of the interaction of chemistry teacher trainees in the formation of teacher identity

The purpose of the study is to clarify how the interaction of chemistry teacher trainees supports the trainees’ growth as teachers and the formation of teacher identity during the year of teaching practice. Teacher trainees are often young and may still search not only the professional teacher role but also their own identity. Studying to become a teacher is comparable to a learning process in general. It is affected by, for example, the student’s personal experience history and the socio-cultural environment. In addition to the start situation, trainee colleagues and supervisors have a significant role in the formation of teacher identity. A positive and encouraging atmosphere that enables open interaction, reflection and feedback contributes to both the trainee’s growth as a teacher and the community feeling. In its basic nature, all human learning is social.

My hypothesis is that the community feeling and good mutual interaction of chemistry teacher trainees enhances learning, makes the traineeship more rewarding and helps to construct a teacher identity. Practical problems during the traineeship year could be partially prevented through better organisation, cooperation and interaction.

The study consists of a questionnaire and interviews whose theory is based on the socio-constructivist learning theory and the learning by doing method. The study subjects are chemistry teacher trainees who have completed their traineeship in 2014–2016. The study included the following questions:

  • How does the interaction between chemistry teacher trainees affect the development of teacher identity?
  • How do the chemistry teacher trainees find their mutual community feeling and peer support to help in the process of growing to a teacher?
  • What is the role of the department’s pedagogic courses on content knowledge in the development of interactive professional identity?
  • What kind of interaction problems there are between the chemistry teacher trainees?

Ohjaaja/superviser: professori Jan Lundell

Stage: Completed in Spring 2017


Kristiina Simula | Yhteiskuntapolitiikka

Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ja yksinäisyyden kokemuksen vähentämisen keinot

Tämän tutkimuksen aiheena on korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyys, yksinäisyyden kokemuksen vähentämisen keinot sekä yksinäisyyden ennaltaehkäisy korkeakouluissa. Yksinäisyys on yksi yhteiskuntamme pinnan alle kätkeytyvistä ja yksilöiden subjektiivisiin kokemuksiin liittyvistä ongelmista. Kuka tahansa voi kokea itsensä yksinäiseksi ja kärsiä yksinäisyyden negatiivisista seurauksista. Erityisesti opiskelijoiden yksinäisyyden kokemuksen vähentämisen keinoista ja opiskelijoiden yksinäisyyden ennaltaehkäisystä ei tiedetä paljoa. Tutkimusta varten haastateltiin kymmenen opiskelijaa, jotka olivat aiemmin kokeneet itsensä ongelmallisesti yksinäiseksi, mutta eivät kokeneet enää. Mielenkiinnon kohteena olivat erityisesti tapahtumat ja syyt yksinäisyyden kokemuksen vähenemisen taustalla, opiskelijoille tarjolla olevan tuen merkitys yksinäisyyden kokemuksen vähenemisessä sekä yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn liittyvät keinot. Tutkimukseni tulosten perusteella yksinäisyyden syiden ja seurauksien moninaisuudesta huolimatta yksinäisyyden kokemuksen vähenemisen taustalla voidaan nähdä kaksi merkittävää tekijää, jotka olivat itsetunnon lisääntyminen sekä muut ihmiset. Itsetunnon lisääntyminen tapahtui terapian, vaihto-opiskelun tai muun yksilöllisen kasvuprosessin kautta ja yksinäisyyden kokemus väheni muiden ihmisten avulla asumalla kämppisten kanssa tai parisuhteen tai harrastusten kautta. Itsetunnon lisääntyminen oli usein myös yhteydessä siihen miten muiden ihmisten rooli elämässä koettiin. Hyödyllistä tukea opiskelijoille tarjosivat YTHS sekä oppilaitospappi. Yksinäisyyden ennaltaehkäisyn suurimmat mahdollisuudet liittyivät opiskelijatapahtumatarjonnan monipuolisuuteen, opetuskäytäntöjen muuttamiseen sekä tiloihin.

Ohjaajat/supervisers: Nathan Lillie, Paula Vasara, Marita Husso

Stage: Completed in Autumn 2016


Keväällä 2017 aloitetut maisteritutkielmat / Master's Theses started in spring 2017


Elisa Vilhunen  |  Opettajankoulutuslaitos

 

Karoliina Alanko ja Mari Halmesaari  |  Opettajankoulutuslaitos

 

Katja Saarinen  |  Kieli- ja viestintätieteiden laitos

 

Kirsi Heiskanen  |  Tietojenkäsittelytieteiden laitos

 

Krista Liikala ja Sanna Sivula  |  Kasvatustieteiden laitos

 

Laura Haapamäki  |  Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu


Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Strategisen kehittämisen vastuualueelle.

Lisätietoja