Student Life

Student Life -tutkimukset / Student Life Research projects

 

2015 aloitetut tutkimukset / Research Projects started in 2015

Opiskelut vauhtiin! | tutkijatohtori, FT Ville Isomöttönen (tietotekniikan laitos) ja suunnittelija, FM Teija Palonen (tietojenkäsittelytieteiden laitos)

Tutkimusprojektissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ryhmämuotoista toimintaa opiskeluvaikeuksien helpottamiseksi. Projekti toteutetaan toimintatutkimuksena, jossa interventiot suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan sekä teorialähtöisesti että toiminnasta nousevien kysymysten mukaisesti. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden tiedollista ja sosiaalista kasvua pohtimalla yhdessä opiskeluvaikeuksiin liittyviä kognitiivisia strategioita sekä tekemällä toiminnallisia ryhmäharjoituksia. Tutkimuksen lopputuloksena saadaan tietoa ryhmämuotoisesta toimintamallista, jota voi hyödyntää nykyisen, opiskeluvaikeuksiin liittyvän tukitarjonnan laajentamiseen.

Yhteydenotot: ville.isomottonen(at)jyu.fi

Speed up your studies! |  Postdoctoral Researcher, PhD Ville Isomöttönen (Department of Mathematical Information Technology), and Coordinator, MSc Teija Palonen (Department of Computer Science and Information Systems)

The research project seeks to design, implement, and conceptualize group activities that help students to overcome study difficulties. The project uses an action research method to design, implement and reflect on theory-based locally relevant interventions. The cognitive and social engagement of higher education students is pursued through functional group exercises and discussions on particular cognitive strategies. When evaluated and conceptualized, new information on the group activity approach can be used to complement the University’s service offering related to study difficulties.

Contact information: ville.isomottonen(at)jyu.fi


2016 aloitetut tutkimukset / Research Projects started in 2016

Seurantatutkimus Student Life toimintamallin vaikuttavuudesta |  yliopistotutkija, PsT Johanna Rantanen (opettajankoulutuslaitos), akatemiatutkija, PsT Anne Mäkikangas (psykologian laitos) ja projektipäällikkö, KT Raimo Vuorinen (koulutuksen tutkimuslaitos)

Tutkimuksessa etsitään vastausta kahteen kysymykseen

  • Eroavatko Student Life toimintoihin osallistuneet opiskelijat hyvinvointinsa, opiskelusta palautumisen ja oman elämän sekä urahallintataitojensa suhteen niistä opiskelijoista, jotka eivät ole näihin toimintoihin osallistuneet?
  • Millaiset opiskelijat hyötyvät Student Life toimintoihin osallistumisesta eniten?

Tutkimus toteutetaan sähköisenä seurantakyselynä, joka lähetetään satunnaisesti valituille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille kolme kertaa lukuvuoden 2016-2017 aikana: syyskuun lopussa (alkumittaus), joulukuun alussa (1. seuranta) ja toukokuun alussa (2. seuranta). Kyselyn suunnittelu- ja pilotointivaiheessa on tarkoitus osallistaa tutkimukseen myös opiskelijoiden edustajia.

Yhteydenotot: k.johanna.rantanen(at)jyu.fi

Effectiveness of the Student Life operating model: A follow-up study | Senior Researcher, Ph.D (Psych) Johanna Rantanen (Department of Teacher Education), Academy Research Fellow, Ph.D (Psych) Anne Mäkikangas (Department of Psychology) and Project Manager, Ph.D (Educ) Raimo Vuorinen (Finnish Institute for Educational Research)

This study seeks answers to following questions:

  • Do students who have participated in Student Life activities differ from non-participating students in terms of well-being, recovery from studies and life and career management skills?
  • What kind of students benefit most from participating in Student Life activities?

The study will be implemented as an online follow-up survey sent to a random sample of students at the University of Jyväskylä. The survey will take place three times during the academic year 2016-2017: at the end of September (baseline), at the beginning of December (1st follow-up) and at the beginning of May (2nd follow-up). The intention is to engage students to the study during the design and the pilot phase of the survey.

Contact information: k.johanna.rantanen(at)jyu.fi

 

Pääaineen vaihtaminen, opintomenestys ja myöhempi työmarkkina-asema | professori Jaakko Pehkonen, professori Roope Uusitalo ja KTT Mika Haapanen (kauppakorkeakoulu) sekä  KTT Hannu Karhunen (Tilastokeskus)

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten pääaineen vaihto opiskelujen aikana heijastuu opiskelijan myöhempään opintomenestykseen (arvosanat, opintojen kesto ja valmistumisen todennäköisyys) sekä hänen työmarkkina-asemaan kymmenen vuotta opintojen aloittamisesta.

Hankkeen käytännöllisenä tavoitteena on, että tuloksia voitaisiin hyödyntää opintopolkuja koskevissa yliopistotason linjauksissa. Jos esimerkiksi pääaineen vaihtaminen parantaa opintomenestystä, valmistumisen todennäköisyyttä tai työmarkkina-asemaa, opintopolun muuttaminen pitää tehdä hallinnollisesti mahdollisimman helpoksi. Päinvastaisessa tapauksessa pääainevaihtoihin pitää suhtautua kriittisesti.

Perusaineistona käytetään Jyväskylän yliopiston opiskelijarekisteriä, jossa on opiskelijakohtaiset tiedot opintomenestyksestä, opinto-oikeuksista ja opintojen kestosta vuosilta 1987-2010. Perusaineisto yhdistetään Tilastokeskuksen rekisteritietoihin henkilön työmarkkina-asemasta.

Tutkimusmenetelmänä käytetään kaltaistamista, jossa pääainevaihtajia verrataan tilastollisesti valittuun verrokkiryhmään. Parhaimmillaan tällaisella ei-kokeellisella tutkimusasetelmalla päästään kokeellisen tutkimuksen tarkkuuteen syy-seuraussuhteen arvioinnissa.

Tavoitteena on, että tutkimushankkeen havainnot ovat yliopiston johdon ja Student Life -kehittämistyön käytettävissä ja päätöksenteon tukena loppuvuodesta 2016. Tavoitteena on myös raportoida tuloksia tieteellisissä aikakauskirjoissa.

Yhteydenotot: jaakko.k.pehkonen(a)jyu.fi

The effects of major subject change to study success and later position in the labour market | Professor Jaakko Pehkonen, Professor Roope Uusitalo and DSc (Econ.) Mika Haapanen (Jyväskylä University School of Business and Economics) and  DSc (Econ.) Hannu Karhunen (Statistics Finland)

The purpose of the research project is to provide information on how changing the major subject during studies correlates to the later study success of the student (grades, the length of studies and the likelihood of graduation) and the student’s position on the labour market ten years from the start of studies.

The practical goal of the project is that the results could be utilised when making university-level policies related to study paths. For example, if changing the major subject improves study success, the likelihood of graduation or the labour market position, the change process should be made administratively as easy as possible. If the results are contrary, the attitude towards changing the main subject should be critical.

The basic data used in the study is the student register of the University of Jyväskylä. The register includes student-specific information on study success, study rights and length of studies from 1987 to 2010. The basic data is linked to the labour market position data from the registers of Statistics Finland.

The research method is matching, which statistically compares the students changing the major subject to a selected comparison group. At its best, this kind of non-experimental research setting is able to reach the accuracy of experimental research when evaluating the cause-and-effect relationship.

The goal is that the observations of the research project would be available to support the decision-making of the University management and the Student Life development by the end of 2016. In addition, the goal is to report the results in scientific journals.

Contact information: jaakko.k.pehkonen(a)jyu.fi

Tutkimusraportti (pdf):

Opintopolut, opintomenestys ja työmarkkinatulemat: Havaintoja Jyväskylän yliopiston opiskelijoista.

Hannu Karhunen, Jaakko Pehkonen ja Susanne Syrén
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 

 

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen; Goodie –toiminnan kehittäminen | yliopistonopettaja, FT Lotta Kokkonen (kielikeskus)

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Jyväskylän yliopiston Student Life -toimintamallin kokonaisuuden tavoitteena on tukea opiskelua ja ylläpitää opiskelukykyä (https://www.jyu.fi/studentlife). Osana tätä toimintaa on kehitetty Hyvis-toimintamalli, joka auttaa opiskelijoita pitämään huolta opiskelukyvystään ja hyvinvoinnistaan koko opintopolun ajan (https://www.jyu.fi/studentlife/hyvis). Hyvis toimintaa tarjotaan nyt myös kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille Goodie -pilottihankkeen puitteissa (ks. https://www.jyu.fi/studentlife/studentlife/en/goodie).

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, millaisia tuen tarpeita Goodie ohjaajien tapaamisiin tulleilla Jyväskylän yliopiston kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on, sekä saada palautetta siitä, kuinka Goodie -ohjaajat kokevat koulutuksesta saaneensa työkaluja näiden opiskelijoiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Tämän lisäksi tavoitteena on pyrkiä löytämään tietoa, joka auttaa kehittämään sekä Goodie -toimintaa, mutta myös koko yliopiston toimintaympäristöä paremmin kansainvälisyyttä tukevaksi. Goodie –ohjausten vähäisen määrän ja pilotointivaiheen vuoksi tutkimus on luonteeltaan laadullinen, mutta tavoitteena on myös luoda pohjaa Goodie -toiminnan vaikuttavuuden arviointiin keskittyvälle tutkimukselle. Tiivistetysti tämän tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää, millaisia tuen tarpeita on kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla, miten Goodie -toimintaa voidaan jatkossa kehittää, sekä luoda pohjaa jatkotutkimuksille.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksessa Goodie –pilottihankkeeseen osallistuneet ohjaajat haastatellaan ja ryhmähaastatteluissa on tarkoitus kartoittaa Goodie –koulutuksen kehittämistarpeita, mutta kysyä myös ohjaajien näkemyksiä ja ajatuksia kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuen tarpeista.

Haastattelujen lisäksi Goodie –ohjaustapaamista kirjoitetut lyhyet raportit analysoidaan. Raporteista ilmenee esimerkiksi tapaamisen syy, mikäli se on ohjaajalle selvinnyt. Näiden raporttien avulla pääsemme tarkastelemaan sitä, millaisia tuen tarpeita Jyväskylän yliopistossa opiskelevilla tutkinto-opiskelijoilla itse asiassa on. Jotta kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tuen tarpeista saadaan realistista ja kontekstiinsa sidottavissa olevaa tietoa, otetaan tarkasteluun mukaan myös suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden Hyvis –ohjaustapaamisista kertynyttä aineistoa (Hyvis-ohjauksen käyntiraportit [1]). Kaikkia aineistoja käsitellään laadullisella, ja mahdollisimman aineistolähtöisellä otteella ja tavoitteena on luoda ymmärtämään pyrkivää tietoa, jonka avulla pyritään vastaamaan tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin.


[1] https://www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/hyvisraportit

 Yhteydenotot: lotta.o.kokkonen(a)jyu.fi

Supporting the well-being of international degree students; development of Goodie activities | University Teacher, PhD Lotta Kokkonen (University of Jyväskylä Language Centre)

Background and goals of research

The purpose of the Student Life operating model of the University of Jyväskylä is to support studying and maintain study ability (https://www.jyu.fi/studentlife). The Hyvis concept is part of the Student Life operating model. The concept helps students to maintain their study ability and well-being during the whole study path (https://www.jyu.fi/studentlife/hyvis). The Hyvis activities are now also offered for international degree students in the Goodie pilot project (see https://www.jyu.fi/studentlife/studentlife/en/goodie).

The purpose of the study is to clarify the support needs of international degree students who have meetings with Goodie instructors and to receive feedback from the instructors how the Goodie training has provided them tools to face and help these students. In addition, the purpose is to try to find information to help develop the Goodie activities and the whole operating environment of the University so that they better support internationality. The study approach is qualitative due to the pilot phase and small number of Goodie counselling meetings. Furthermore, the study aims to create foundation for research that will focus on the evaluation of the effectiveness of Goodie activities. To summarise, the purpose of this study is to clarify the types of support needed by international students, find ways to develop Goodie activities in the future and form a basis for further studies.

Data material and methods

The study includes interviews of instructors participating in the Goodie pilot project. Group interviews survey the development needs of Goodie training and also seek for the instructor’s views and thoughts about the support needs of international degree students.

In addition to the interviews, the short reports of Goodie guidance meetings will be analysed. The reports reveal, for example, reasons for the visits if they have become clear to the instructor. With the help of the reports, we are able to investigate the real support needs of the degree students at the University of Jyväskylä. To provide realistic and context-related information on the well-being of international degree students and their needs for support, the study will also include data material collected from the Hyvis guidance meetings of Finnish degree students (the reports of Hyvis guidance visits[1])The approach to process all data material is qualitative and as material-oriented as possible. The purpose is to provide information that will help to understand the issue and respond to the goals set for the study.


[1] https://www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/hyvisraportit

 Contact information: lotta.o.kokkonen(a)jyu.fi

Tutkimusraportti (pdf):

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen; Goodie–toiminnan
kehittäminen.

Yliopistonopettaja Lotta Kokkonen, FT
Jyväskylän yliopiston kielikeskus

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja