Student Life

Student Life -maisteritutkielmat / Student Life Master's Theses

Graduapuraha kuvitus

päivitetty/updated 04.01.2018

2015  |  2016  |  2017  | 2018 (yhteensä/total: 21)            

Syksyllä 2015 aloitetut maisteritutkielmat / Master's Theses started in autumn 2015


Benjamin Kruid | education

International Student Adjustment: Structures for Successful Integration

My research aims to study how international students adjust to a target culture, what structures at the university level assist in this process, and how effective is this process.  I plan on studying international students studying at the university who have been in Finland for one year.  I plan on conducting surveys to my target group followed up by interviewing students.  This research would benefit the university by examining and evaluating the structures in place at the university which assist international student acculturation and examining some possible policy prescriptions to assist in this process.

Superviser: Yliopistonopettaja Mari-Anne Okkolin, Masters Degree Program in Education

Stage: Completed in Spring 2017
 
JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:
International student acculturation at the University of Jyvaskyla


Camilla Kurki | ohjausalan maisteriohjelma

Yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä Hyvis–toimintamallin tarjoaman hyvinvointineuvonnan vaikutuksesta opintojen etenemiseen

Pro gradu –tutkielmassani on tavoitteena selvittää opiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten hyvinvointineuvojien eli hyvisten toimet voivat tukea opintojen etenemistä tilanteessa, jossa opinnot syystä tai toisesta takkuavat. Lisäksi tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni paremmin kuuluviin heitä varten luodun Hyvis–toimintamallin kehittämisessä. Kerään tutkimusaineiston eläytymismenetelmällä toisen tai myöhemmän vuoden yliopisto-opiskelijoilta. Vastaajat kirjoittavat kehyskertomuksen perusteella lyhyen, kuvitteellisen tekstin; puolet miettivät syitä sille, kuinka kuvitteellisen opiskelijan alun perin huonosti edistyvät opinnot ovat sujuneet paremmin hyviksen kanssa kohtaamisen jälkeen, puolet taas pohtivat, kuinka opintojen takkuilu on hyviksen tapaamisesta huolimatta jatkunut. Kummastakin kehyskertomuksesta kerätään vähintään kolmenkymmenen vastaajan tekstit. Aineiston keruun jälkeen aion tarkastella Grounded theory –menetelmällä, minkä tyylisiä hyödyllisiä ja hyödyttömiä toimia opiskelijoiden kirjoittamista teksteistä löytyy ja jaotella löydökset sopiviin kategorioihin. Toivon tutkielmani tulosten hyödyttävän sekä yksittäisten hyvisten toimintaa, että Hyvis­–toimintamallin kehittämistä, kun opiskelijoiden näkemysten mukaisia toimia voidaan kokeilla käytännön työssä.

University students’ impressions of the effects of Goodie–wellbeing counseling on the progress of studies

In my master’s thesis, the aim is to investigate students’ conceptions of what kinds of possible actions taken by wellbeing counselors, or goodies, they view as beneficial for the advancement of studies. Furthermore, I aim to present students’ views in order to gain understanding and develop the Goodie operating model, as it was created specifically for students. The data will be collected from students of second or further year, using the passive role play method.  The respondents will compose an imagined, short written account on the basis of a frame story; half of the respondents will write about how the studies of an imaginary student have taken a turn for the better after talking to a goodie, half of them write about how the studies haven’t improved even after talking to a goodie. At least thirty written accounts on both frame stories are going to be collected. After collecting the data, the written accounts will be investigated using the grounded theory approach, and the types of useful and useless actions found in the respondents’ texts are going to be observed. Moreover, these observations are going to be categorized in an appropriate manner. I hope that the results of my thesis are going to be helpful for both individual goodie–counselors as well as the development of the Goodie operating model, as the actions which are viewed to be helpful by the students can be tested out in practice.

Ohjaaja/Superviser: Lehtori Sauli Puukari, Opettajankoulutuslaitos

Stage: in process

Olga Kushanova | Web Intelligence and Service Engineering

Co-evolution of data and query clusters

This master's thesis aim is to discover and study such concept as data and query co-evolution. The research is targeted to bring a better understanding on service users' needs and therefore help to structure available information. For the student services it would help to build a suggestion system same as improve usability of the services as a unified system. During the study users' logs and data available online on student services would be utilized in order to understand the dynamics and the evolutionary process.

Supervisers: professor Vagan Terziyan and PhD Michael Cochez, Mathematical Information Technology

Stage: in process

Emilia Kärkkäinen | yhteiskuntapolitiikka (Development and International Cooperation programme)

Jyväskylän yliopsiton kansainvälisistä maisteriohjelmista valmistuvien ulkomaisten opiskelijoiden työllistyvyyden edistäminen opintojen aikana

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita voitaisiin tukea entistä vahvemmin opintojen aikana siten, että he kartuttaisivat suomalaisen työelämän edellyttämiä kykyjä, kuten kielitaitoa, sekä muita tekijöitä, kuten sosiaalisia kontakteja paikalliseen työelämään. Näin ollen tutkimusta voisi hyödyntää yliopiston tarjoaman työelämävalmennuksen tehokkaampaan kohdentamiseen myös ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tarpeita tukevaksi, mahdollisesti luoden uusia yhteistyömuotoja ko. opiskelijoiden ja paikallisten yritysten välille.

Tutkimukseen haastatellaan JYU:n ulkomaisia, Suomeen jääneitä alumneja heidän työnhakukokemuksistaan: minkä taitojen tai tekijöiden he ovat kokeneet joko vaikeuttavan tai edistävän työnhakuaan ja työllistymistään, ja kuinka noita edistäviä taitoja ja tekijöitä olisi heidän mielestään voinut paremmin kerryttää jo opintojen aikana, yliopiston tuella. Lisäksi tutkimukseen haastatellaan ainakin muutaman paikallisen yrityksen henkilöstöasiantuntijaa heidän näkemyksistään siitä, mitkä tekijät kannustaisivat heitä (useammin) palkkaamaan ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita. Näiden temaattisten haastattelujen pohjana hyödynnetään diskurssianalyysiä Suomen tämänhetkisistä maahanmuuttopoliittisista linjauksista, joissa myös käsitellään toimenpide-ehdotuksia maahanmuuttajien työllistyvyyden edistämiseksi.

Enhancing the employability of the international degree students at the University of Jyväskylä

The research aim is to find out, how to increasingly support the international degree students (IDS) during their studies at the JYU in order to prepare them for the Finnish labor market – more in detail, how to help them gather the skillset required by the employers, including language skills and social networks. The research could thus contribute to the further development of the career services of the JYU, specifically responding to the needs of the IDS, by possibly creating e.g. new forms of cooperation between the IDS and local enterprises.

In terms of research methodology, some international alumni of the JYU (still residing in Finland) will be interviewed on their experiences on the Finnish labor market and their perceptions on the skills and factors that seem to have either positively or negatively contributed to their employability, and their perceptions on how the accumulation of those skills and factors could have been supported more effectively during their studies. Furthermore, some experts of human resource management of local companies or organizations will be interviewed on their perceptions on the employability of the IDS. These thematic interviews will be supported by a discourse analysis of the current Finnish migration policies regarding the employability of migrants.

Ohjaaja: Tiina Kontinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Stage: Completed in Spring 2017
 
JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:

Living the policy discourses of employability: a discourse analysis of Finnish Migration strategy (2013) and experiences of international graduates of Master programmes at the University of Jyväskylä


Paula Tervo
| kasvatustiede (Education)

Aikuisopiskelijoiden opintojen etenemättömyys minäpystyvyyden näkökulmasta

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata opintojen etenemättömyyden syitä avoimessa yliopistossa minäpystyvyyden näkökulmasta. Aineisto koostuu kahdeksasta Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijan haastattelusta. Teemahaastattelut olivat luonteeltaan kerronnallisia ja aineisto analysoidaan hyödyntäen narratiivisia menetelmiä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää ohjausmenetelmien kehittämisessä yliopistossa siten, että ohjaus mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla opiskelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja opintojen loppuun saattamisen.

Stagnation of studies of adult students from the perspective of self-efficacy

The purpose of the study is to investigate the obstacles of the studies from the perspective of self-efficacy. The target group is adult students at the Open University of the University of Jyväskylä. Eight students have been interviewed and the material will be analyzed by using narrative methods. The findings of the study contribute to the development of the student counseling at the University of Jyväskylä to that students are able to achieve their study goals and complete their studies on time.

Ohjaaja/Superviser: tutkijatohtori Katja Vähäsantanen, kasvatustieteen laitos

Stage: Completed in Spring 2016

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:

Aikuisopiskelijoiden opintojen etenemättömyys koulutuksellisen minäpystyvyyden näkökulmasta


Soila Tulonen | kemia (Chemistry)

Kokonaisvaltainen hyvinvointi kemian opiskelun perustana

Tutkimuksen päämäärä: Tämän pro gradu –tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Alkukeitos-kurssin sekä HYVIS- ja HOPS- toiminnan vaikuttavuutta opintojen suorittamisen ja suoriutumisen näkökulmasta. Tavoitteena on tehdä analyysi, miten opiskelijat ovat edenneet opinnoissaan, edesauttavatko laitoksen toimet opiskelujen edistymisessä, luovatko tukitoimet mielekkään ja innostavan opiskeluympäristön, ja miten opiskelijoiden minäkuva ja ammatti-identiteetti kehittyy ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kohderyhmä: Opintojen etenemisen ja opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kiinnostuneet, opetuksen kehityksestä kiinnostuneet sekä HOPS - ja HYVIS - toiminnan vaikuttavuudesta kiinnostuneet.

Metodit:  Tutkimuksessa tarkastellaan lomaketutkimuksen materiaaleja 2009 vuodesta lähtien ja tiedekunnan opiskelijakohtaisia tilastoja opintojen etenemisestä ja suoriutumisesta. Lisäksi analysoidaan Student Life - materiaalien avulla hyvinvoinnin ja opiskelutaitojen kehittämisen näkökulmasta Alkukeitos - tuloksia. HYVIS - käyntiraporttien avulla verrataan HYVIS - käyntien yleisimpiä syitä Kemian laitoksen ensimmäisiin opintovuosiin tehtyihin muutoksiin ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta opiskelijoiden opiskelumotivaatioon ja hyvinvoinnin kehittymiseen.

Idea kuinka tutkimus edistää opiskelijoiden tuen tai opiskelua yliopistossa: Tutkimuksen tulokset auttavat kemian ensimmäisen vuoden pedagogista kehittämistä ja antaa tietoa HOPS- ja HYVIS - toiminnan vaikuttavuudesta.

Comprehensive well-being as a foundation of studying chemistry

The research aim: Purpose of this master's thesis is to study what kind of impact Alkukeitos - course, Goodies- and personal curriculum- program has on performing and succeeding in studies. The aim is to make an analysis on how students do progress on their studies, did chemistry department's actions assist that, do these actions assist in creating meaningful and inspiring studying environment and how does students' self-image and occupational identity develop during the first studying year. 

The target group: Readers who are interested in factors which affect progress of studies and students' well-being, who are interested in development of education and those who are interested in personal curriculum- and Goodies- program's influence. 

The methods: In the research, progress and performance on studies is observed by examining the earlier research materials from 2009 and faculty's student-specific statistics. Alkukeitos results are also being studied from well-being and development of study skills perspective with the help of Student Life- materials. With the help of Goodies- visiting reports, the most common reasons of visiting Goodies are being compared to Chemistry department's changes and those are being evaluated to see their effects on students' studying motivation and development of well-being. 

Your idea of how your work might contribute to the development of student support or studying at our Univ:

The research results will help the pedagogical development of the first year in chemistry studies and give information of how personal curriculum- and Goodies-program affect.

Ohjaajat/Supervisers: professori Jan Lundell ja yliopistonopettaja Piia Valto

Stage: Completed in Spring 2016
 
JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:

First year chemistry experience:  kokonaisvaltainen hyvinvointi kemian opiskelun perustana


Keväällä 2016 aloitetut maisteritutkielmat / Master's Theses started in spring 2016

Erno Tuovinen | tietojärjestelmätiede (Information Systems Science)

Emotionaalisen käytettävyyden vaikutus mielen hyvinvoinnin edistämiseen suunnatuissa web-palveluissa

Graduni alkuperäinen idea oli opiskelijankompassin käytettävyyden kehittäminen. Ajan kanssa aihe kuitenkin jalostui laajemmaksi kokonaisuudeksi APEX tutkimushankkeen mukana missä teen hankkeen osana omaa graduani. APEX hanke keskittyy lasten ja nuorten mielenterveyden digitaalisen lukutaidon parantamiseen e-portaalin avulla. Oma graduni keskittyy tämän, ja minkä tahansa muun terveyden ja hyvinvoinnin sähköisen toteutuksen käytettävyyteen.

Tutkimuskysymyksekseni on jalostunut "Millaisia visuaalisia komponentteja tulisi käyttää avustamaan emotionaalista käytettävyyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen suunnatuissa web-palveluissa?". Gradussani on hyvin vahva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teema, joten tulevia havaintoja voidaan käyttää Student Life -kehittämisprojektien kuten opiskelijan kompassi ja hyvinvoiva minä jatkokehityksessä.

Graduni aihe alkoi opiskelijan kompassin käytettävyyden kehityksenä, mutta havaitsin, että kaikkia näitä hyvinvointia edistäviä sivuja vaivaa samat ongelmat. Juuri näitä saavutettavuuteen, ymmärrettävyyteen ja mielekkyyteen liittyviä ongelmia pyrin työlläni auttamaan. Toivon, että gradussani voin tuoda konkreettisia kehitysideoita opiskelijan kompassin ja hyvinvoiva minä, ja tuleviin uusiin sovelluksiin.

Otantana minulla on Jyväskylän Yliopiston opiskelijat ja tutkimukseni on laadultaan laadullinen haastattelututkimus. Vaikka APEX hankkeessa itsessään kohteena ovat lapset ja nuoret minulla otantana ovat Jyväskylän yliopiston opiskelijat, koska he käyttävät näitä edellä mainittuja tuotteita, koko noin 20 kappaletta.

Ohjaaja/superviser: tutkijatohtori Rebekah Rousi

Stage: Completed in Autumn 2017

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:

Emotionaalisen käytettävyyden vaikutus mielen hyvinvoinnin edistämiseen suunnatuissa web-palveluissa

Riikka Malinen | aikuiskasvatustiede (Adult Education)

Yliopistosta työelämään;

Monitieteinen työelämäprojekti yliopisto-opiskelijoiden työelämätaitojen kartuttajana ja asiantuntijuuden kehittäjänä opiskelijoiden ja yritysten näkökulmasta

Pro gradu –tutkielmani kontekstina toimi Jyväskylän yliopistossa vuosittain toteutettava Monitieteinen työelämäprojekti. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat projektikurssille osallistuneista yliopisto-opiskelijoista koostuvat monitieteiset opiskelijatiimit sekä projektiin asiakkaina osallistuneet yritykset ja yhdistykset, joita haastateltiin teemahaastatteluin. Aineistoa analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka yliopisto-opiskelijat kokevat kehitysprojektiin osallistumisen ja monitieteisen tiimityön tukeneen työelämätaitojen ja asiantuntijuuden kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on tutkia asiakasyritysten edustajien käsityksiä opiskelijoiden osaamisesta ja työelämävalmiuksista sekä selvittää, millaista yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö oli projektikurssin kontekstissa.

From the university to the business world; 

The role of the multidisciplinary business project to increase students’ transferable skills and develop expertise from the perspective of students and businesses

The context of my graduation thesis is the Multicultural Business Project implemented annually at the University of Jyväskylä. The target group of the study comprises multidisciplinary teams of University students who have participated in the project course and companies and associations that have participated in the project as customers. The target group representatives were interviewed in focused interviews. The data is analysed using the methods of content analysis.

The purpose of the study is to clarify how university students find their participation in the development project and multidisciplinary teamwork to have supported the development of their workplace skills and expertise. In addition, the purpose is to clarify customer companies’ conceptions on the competence and workplace readiness of the students as well as to study cooperation between the companies and the students in the project course context.

Stage: Completed in Spring 2017

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:  

Yliopistosta työelämään: kehitysprojekti yliopisto-opiskelijoiden työelämätaitojen ja asiantuntijuuden kartuttajana

 

Jae Jensen | Master’s Degree Programme in Educational Leadership

Leadership development of Finnish university students

In the modern, rapidly changing world that demands quality leadership, postsecondary education is a crucial time for young people to develop leadership skills. This thesis seeks to understand how students at the University of Jyväskylä assess and value their own leadership skills. It aims to discover which activities, organizations, courses and experiences influence students’ leadership development and how. A series of roundtable discussions with students from various faculties and backgrounds clarify their experiences and ideas on leadership. Collected qualitative data is analyzed to determine which factors are significant to students’ leadership identities. Research findings can be utilized at the University to promote and support leadership development as an important competence for students.

Ohjaaja/Superviser: yliopistonopettaja Mari-Anne Okkolin

Stage: Completed in Spring 2017

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive: 
Development of student leadership skills and identity: a case study at a Finnish university

Sonja Betancourt | kemian opettajakoulutus (Teacher Training in Chemistry)

Vuorovaikutuksen merkitys kemian aineenopettajaharjoittelijoiden välillä opettajaidentiteettiä muodostettaessa

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää kemian aineenopettajaopiskelijoiden välistä vuorovaikutuksen merkitystä opetusharjoitteluvuoden aikana koettavaan opettajaksi kasvamiseen ja opettajaidentiteetin muodostumiseen. Opettajaharjoittelija on usein vielä itsekin nuori ja ehkä etsii ammatillisen opettajaidentiteettinsä lisäksi myös omaa identiteettiään. Opettajaksi opiskeleminen on prosessi siinä missä oppiminen ylipäänsä. Siihen vaikuttaa mm. opiskelijan persoonallinen kokemushistoria ja sosiokulttuurinen ympäristö. Lähtötilanteen lisäksi harjoittelijakollegoilla ja ohjaajilla on suuri merkitys opettajaidentiteetin muodostamisessa. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, reflektoinnin ja palautteen antamisen rakentaa sekä harjoittelijan opettajaksi kasvamista että yhteisöllisyyttä. Kaikki inhimillinen oppiminen on perusluonteeltaan sosiaalista.

Hypoteesini on, että kemian aineenopettajaharjoittelijoiden kokema yhteisöllisyys ja hyvä keskinäinen vuorovaikutus parantaa oppimista sekä tekee harjoittelusta antoisampaa ja auttaa opettajaidentiteetin rakentamisessa. Harjoitteluvuonna koetut käytännön ongelmat ovat osittain ennaltaehkäistävissä paremmalla organisoinnilla ja yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella.

Tutkimus koostuu kyselyosasta sekä haastatteluista, joiden teoria nojaa sosiokonstruktivistiseen oppimisteoriaan sekä learning by doing –metodiin. Tutkimuksen kohteena ovat vuonna 2014–2016 opettajaharjoittelunsa suorittaneet kemian aineenopettajaharjoittelijat. Tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaiset:

  • Miten kemian opettajaharjoittelijoiden välinen vuorovaikutus vaikuttaa opettajaidentiteetin kehittymiseen?
  • Miten kemian aineryhmän opettajaharjoittelijat kokevat heidän välisen aineenhallinnallisen yhteisöllisyyden ja vertaistuen vaikuttavan opettajaksi kasvamiseen?
  • Mikä on ainelaitoksella annettavien pedagogisten aineenhallinnan kurssien rooli vuorovaikutuksellisessa ammatti-identiteettiin kasvamisessa?
  • Minkälaisia vuorovaikutuksellisia ongelmia kemian opettajaharjoittelijoiden välillä on?

The significance of the interaction of chemistry teacher trainees in the formation of teacher identity

The purpose of the study is to clarify how the interaction of chemistry teacher trainees supports the trainees’ growth as teachers and the formation of teacher identity during the year of teaching practice. Teacher trainees are often young and may still search not only the professional teacher role but also their own identity. Studying to become a teacher is comparable to a learning process in general. It is affected by, for example, the student’s personal experience history and the socio-cultural environment. In addition to the start situation, trainee colleagues and supervisors have a significant role in the formation of teacher identity. A positive and encouraging atmosphere that enables open interaction, reflection and feedback contributes to both the trainee’s growth as a teacher and the community feeling. In its basic nature, all human learning is social.

My hypothesis is that the community feeling and good mutual interaction of chemistry teacher trainees enhances learning, makes the traineeship more rewarding and helps to construct a teacher identity. Practical problems during the traineeship year could be partially prevented through better organisation, cooperation and interaction.

The study consists of a questionnaire and interviews whose theory is based on the socio-constructivist learning theory and the learning by doing method. The study subjects are chemistry teacher trainees who have completed their traineeship in 2014–2016. The study included the following questions:

  • How does the interaction between chemistry teacher trainees affect the development of teacher identity?
  • How do the chemistry teacher trainees find their mutual community feeling and peer support to help in the process of growing to a teacher?
  • What is the role of the department’s pedagogic courses on content knowledge in the development of interactive professional identity?
  • What kind of interaction problems there are between the chemistry teacher trainees?

Ohjaaja/superviser: professori Jan Lundell

Stage: Completed in Spring 2017

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:
Vuorovaikutuksen merkitys kemian aineenopettajaopiskelijoiden välillä opettajaidentiteettiä muodostettaessa


Kristiina Simula | Yhteiskuntapolitiikka (Political science)

Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ja yksinäisyyden kokemuksen vähentämisen keinot

Tämän tutkimuksen aiheena on korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyys, yksinäisyyden kokemuksen vähentämisen keinot sekä yksinäisyyden ennaltaehkäisy korkeakouluissa. Yksinäisyys on yksi yhteiskuntamme pinnan alle kätkeytyvistä ja yksilöiden subjektiivisiin kokemuksiin liittyvistä ongelmista. Kuka tahansa voi kokea itsensä yksinäiseksi ja kärsiä yksinäisyyden negatiivisista seurauksista. Erityisesti opiskelijoiden yksinäisyyden kokemuksen vähentämisen keinoista ja opiskelijoiden yksinäisyyden ennaltaehkäisystä ei tiedetä paljoa. Tutkimusta varten haastateltiin kymmenen opiskelijaa, jotka olivat aiemmin kokeneet itsensä ongelmallisesti yksinäiseksi, mutta eivät kokeneet enää. Mielenkiinnon kohteena olivat erityisesti tapahtumat ja syyt yksinäisyyden kokemuksen vähenemisen taustalla, opiskelijoille tarjolla olevan tuen merkitys yksinäisyyden kokemuksen vähenemisessä sekä yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn liittyvät keinot. Tutkimukseni tulosten perusteella yksinäisyyden syiden ja seurauksien moninaisuudesta huolimatta yksinäisyyden kokemuksen vähenemisen taustalla voidaan nähdä kaksi merkittävää tekijää, jotka olivat itsetunnon lisääntyminen sekä muut ihmiset. Itsetunnon lisääntyminen tapahtui terapian, vaihto-opiskelun tai muun yksilöllisen kasvuprosessin kautta ja yksinäisyyden kokemus väheni muiden ihmisten avulla asumalla kämppisten kanssa tai parisuhteen tai harrastusten kautta. Itsetunnon lisääntyminen oli usein myös yhteydessä siihen miten muiden ihmisten rooli elämässä koettiin. Hyödyllistä tukea opiskelijoille tarjosivat YTHS sekä oppilaitospappi. Yksinäisyyden ennaltaehkäisyn suurimmat mahdollisuudet liittyivät opiskelijatapahtumatarjonnan monipuolisuuteen, opetuskäytäntöjen muuttamiseen sekä tiloihin.

Ohjaajat/supervisers: Nathan Lillie, Paula Vasara, Marita Husso

Stage: Completed in Autumn 2016

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:
Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ja yksinäisyyden kokemuksen vähentämisen keinot

Vesa Välimäki | Sosiologia (Sosiology)

Yksin yliopistossa: yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys korkeakouluopiskelun elämänvaiheessa

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan yliopisto-opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta (Elder, 1998). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kautta analysoidaan aikaisemman elämänkulun yhteyttä yksinäisyyttä kokevien opiskelijoiden toimijuuteen. Toisessa tutkimuskysymyksessä huomio kiinnittyy yksinäisyyttä kokevien yliopisto-opiskelijoiden toimijuuden muotoutumiseen yliopiston sosiaalissa yhteisöissä ja yksilöiden sosiaalisissa suhteissa. Tutkimuksen aihe on erittäin merkittävä ja ajankohtainen, sillä yksinäisyyden kokemuksella on havaittu olevan vakavia ja kauaskantoisia seurauksia yksilön hyvinvoinnille (Junttila, 2016a; Kauhanen, 2016). Opiskelijan hyvinvointiin liittyvän riskin ohella yliopisto-opiskelijan puuttellinen integroituminen hänen opiskelijayhteisöön näyttäisi olevan yhteydessä opintojen sujumiseen (Saari, 2013). Tässä tutkimuksessa yksinäisyyden kokemus sijoitetaan myöhäismodernin ajan yliopisto-opintojen elämänvaiheen kontekstiin. Myöhäismodernin yksilöllistymiskehityksen tarkastelemisella luodaan pohjaa tutkimuksen teoreettiselle viitekehykselle, jossa yksinäisyyden kokemusta lähestytään elämänkulun viitekehyksen tutkimusperinteen neljän merkittävän periaatteen kautta. Huomiota kiinnitetään erityisesti toimijuuden teoretisointiin, jossa käytetään hyväksi Giddensin (1984) rakenteistumisen teoriaa sekä elämänkulun tutkimusperinteen aikaisempaa tutkimusta toimijuudesta. Tutkimuksen analyysiin sovelletaan Jyrkämän (2008) esittelemän toimijuuden modaliteettiteoriaa.

Tutkimuksen aineisto koostuu 27 yksinäisyyttä Jyväskylän yliopistossa kokeneen nuoren aikuisen haastattelusta. Analyysimenetelmänä on sovellettu Layderin (1998) adaptiivista sosiologiaa, sisällönanalyysia ja elämänkulkuanalyysia.

Tutkimuksen tulokset kertovat yksinäisyyden kokemuksen läheisestä yhteydestä aikaisempaan elämänkulkuun. Osalla yliopistossa yksinäisyyttä kokevilla opiskelijoilla on yksinäisyytensä taustallaan aikaisemmin tapahtuneita ulkopuolelle jäämisen ja yksinäisyyden kokemuksia, jotka vaikuttavat yhä nykyisin heidän toimijuudessaan. Aikaisempi elämänkulku näkyy myös opiskelijoiden aiempien sosiaalisten suhteiden kautta. Yksinäisyyden kokemuksen taustalla olevia tekijöitä löydettiin yliopisto-opintojen alun ryhmäytymiseen liittyen. Yksinäisyyttä yliopistossa kokevat opiskelijat kokevat muut tutustumisen mahdollisuudet heikoiksi opiskelijatoiminnan näyttäytyessä yksipuolisena. Opiskelijaelämän paineet ja yliopistossa vallitseva tutustumisen kulttuuri vaikeuttavat opiskelijoiden sosiaalista elämää.

Tutkimuksen perusteella suomalaisissa yliopistoissa olisi syytä kiinnittää huomiota ensimmäisen vuoden aikana tapahtuvan ryhmäytymisen kehittämiseen. Olisi myös lisättävä opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa poikkitieteellisesti oman pääaineryhmänsä ulkopuolelta. Opiskelijaelämän näkökulmasta olisi mietittävä tutustumisen ilmapiiriä yliopistossa ja opiskelijoihin kohdistettuja paineita. Jatkotutkimuksessa olisi syytä tarkastella tätä tutkimusta laajemmin aiemman elämänkulun yhteyttä yksinäisyyteen. Toimijuuden modaliteettiteorian soveltamista yksinäisyyden kokemuksen tutkimukseen suositellaan myös jatkossa.

Ohjaajat/sSupervisors: Yliopistonopettaja Hannamari Husu

Stage: Completed in Spring 2018

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:
Yksin yliopistossa: yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys korkeakouluopiskelun elämänvaiheessa

 

Keväällä 2017 aloitetut maisteritutkielmat / Master's Theses started in spring 2017


Elisa Vilhunen  |  Opettajankoulutuslaitos (Teacher Education)

Korkeakouluopiskelijoiden urasopeutuvuus ja ohjaustarpeet

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia ohjaustarpeita Jyväskylän yliopiston opiskelijat kokevat, ja millainen on heidän urasopeutuvuutensa. Urasopeutuvuus viittaa niihin yksilön psykososiaalisiin vahvuuksiin, joita hän hyödyntää selviytyäkseen nykyisistä ja tulevista työelämän tilanteista ja muutoksista. Tutkimus on osa laajempaa Jyväskylän yliopiston ”Onko Hoppu?” – opiskelijatutkimusta, jossa sähköisellä kysellyllä tutkittiin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä teemoja. Ohjaustarpeita kartoitettiin kyselyssä avoimella kysymyksellä. Urasopeutuvuutta mitattiin Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) – mittarin suomenkielisellä versiolla. Ohjaustarpeiden ja urasopeutuvuuden mahdollista yhteyttä tutkitaan tilastollisin menetelmin.

Tutkimuksesta saatavia tuloksia hyödyntämällä yliopiston ohjauspalveluita on mahdollista kehittää siten, että ne vastaavat entistä paremmin niihin haasteisin, joita sekä nykyinen että tulevaisuuden työelämä asettavat. Tunnistamalla paremmin opiskelijoiden ohjaustarpeita, voidaan myös ohjausresursseja kohdistaa tehokkaammin ja näin edistää opiskelijoiden hyvinvointia. 

Career adaptability and counselling needs of university students

The aim on this study is to examine guidance and counselling needs, and career adaptability of students in the University of Jyväskylä. Career adaptability refers to psychosocial resources that one can use for coping with current and anticipated occupational tasks and transitions. This study is part of the larger project called “Are you in a hurry?” where student wellbeing themes where examined with an e-survey. Guidance and counselling needs were examined with an open question. Career adaptability was measured with the Finnish version on the Career Adapt-Abilities Scale (CAAS). The relation of counselling needs and career adaptability is studied with statistical analyses.

The findings of the study can be utilized to develop the guidance and counselling services of the university in a way that they best correspond to the challenges of current and future working life. By recognizing the counselling needs of the students, the counselling resources can be focused more effectively, and thus improve the student wellbeing.

Stage: Completed in Autumn 2017

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:
Yliopisto-opiskelijoiden urasopeutuvuus ja ohjaustarpeet

 

Karoliina Alanko ja Mari Halmesaari  |  Opettajankoulutuslaitos (Teacher Education)

Maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksia omista työelämävalmiuksistaan ja siirtymisestä työelämään

Tutkimuksessa kuvailtiin Jyväskylän yliopiston maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä opettajaidentiteetistä ja työelämäosaamisesta. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmillä ja tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenologis-hermeneuttinen. Aineiston keruu toteutettiin sähköisen kyselyn avulla, johon tutkimukseen osallistujat tuottivat narratiiveja. Tutkimuksessa analysoitiin teoriaohjaavasti sisällönanalyysin menetelmillä kolmekymmentä luokanopettajaopiskelijoiden tuottamaa narratiivia.

Tutkimuksen tuloksissa opettajaidentiteetin ulottuvuuksia löydettiin kaikkiaan kuusi:

1. persoonallinen, 2. ammatillinen, 3. itsensä tunteva ja tiedostava, 4. autonominen ja yhteisöllinen, 5. keskeneräinen ja valmis sekä 6. teoreettinen ja käytännöllinen.

Orientaatiossa havaittiin opiskelijoiden heikot yhteyden työelämään ja epävarmuus omasta osaamisesta ja työelämään siirtymisestä. Kvalifikaatioissa korostui oman osaamisen riittämättömyyden kokemus. Opiskelijoiden kokemia työelämän vaatimuksia kuvattiin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen, funktionaalisten taitojen ja kognitiivisten taitojen kautta.

Tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimustulosten pohjalta jäsennettiin ammatillisen kompetenssin rakentumista luokanopettajaopiskelijoilla. Ammatillinen kompetenssi rakentui opettajaopiskelijoiden käsityksistä opettajaidentiteetistään ja työelämäosaamisestaan. Tutkimuksen johtopäätöksinä todettiin keskeiseksi opettajaopiskelijoiden ammatillisen kompetenssin rakentumisen tukeminen koulutuksen aikana sekä vuorovaikutus opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä.

Feelings and thoughts of work-life preparedness and transition to
work-life of those teacher education students, who are studying master’s degree studies

The aim of this study is to understand and describe different factors that are
connected to the feelings and thoughts of work-life preparedness and transition to work-life, of those teacher education students, who are studying master’s degree studies. The study aims to find out what students, who are studying master level courses, think about their future work-life and their deliberation on their professional identity. The participants of this study are teacher education students, who are studying master’s degree studies. The participants will fill out a web form, in which they are asked to write a narrative on their feelings and thoughts of their future work-life, as well as on how they feel about their current work-life preparedness. Those narratives are analyzed using the content analysis.

Stage: Completed in Autumn 2018


JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive:

“Pystynkö tähän kaikkeen?” : luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä opettajaidentiteetistään ja työelämäosaamisestaan

 

Katja Saarinen  | Ruotsin kieli (Swedish Philology), Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Lähemmäs työelämää ryhmämentoroinnilla; Ryhmämentorointi Jyväskylän yliopistossa kielten laitoksella

Pro gradu-tutkimukseni kohteena on Jyväversitas-rahoitusta saanut hanke; Ryhmämentorointi-ohjelma. Kielten laitoksen pääaineopiskelijoille suunnattu ohjelma lupaa osallistujilleen ensisijaisesti apua uramahdollisuuksien hahmottamiseen sekä omien taitojen kartoittamiseen ja tunnistamiseen. Tavoitteena on selvittää, millaisia ajatuksia ja kokemuksia ohjelmaan osallistuneilla opiskelijoilla on ryhmämentoroinnista ja sen vaikuttavuudesta. Erityisesti tutkimuksen fokuksessa ovat ruotsin kielen pääaineopiskelijat ja heidän kokemuksensa ohjelmasta ja työelämään siirtymisestä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ohjelman tavoitteiden täyttymistä – saivatko opiskelijat sitä, mitä ohjelmalta luvattiin?

Ohjelman vaikuttavuutta on tärkeä tutkia opiskelijoiden näkökulmasta, jotta saadaan kuuluviin opiskelijoiden kokemukset ohjelman merkittävyydestä. On myös hedelmällistä saada tutkimustietoa ohjelman jatkokehitystä varten. Erityisesti minua kiinnostaa, pystytäänkö ryhmämentoroinnilla tarjoamaan loppuvaiheen opiskelijoille heidän tarvitsemaansa tukea. Tutkimuksen aineistona toimii ohjelmaan osallistuneille lähetetyt elektroniset kyselyt sekä viidelle ohjelmaan osallistuneelle ruotsin kielen pääaineopiskelijalle suunnatut haastattelut.

Closer to working life with group mentoring; Group mentoring at the University of Jyväskylä at the Department of Languages

The subject of this study is a project that received Jyväversitas funding from the University of Jyväskylä; A Group Mentoring Program. The Group Mentoring Program is aimed for students at the Department of Languages and promises the participants help with both outlining their career opportunities and charting and identifying their individual skills. The aim of this study is to clarify what kind of thoughts and experiences the participants of the program have of group mentoring and the effects of it. The main focus is on the experiences of the students that major in Swedish Philology; how they value the program and what they think about moving into working life. In addition this study aims to examine the objectives of the program – did the participants get what was promised for them?

It is important to research the Group Mentoring Progam from the point of view of the participants and collect data of its significance. The results of the study will also serve the further development of the program. In particular I am interested in if the program offers the participants the support that they need at finishing line of their degree. The material of the study consists of an electronic survey that was sent to all participants and of five interviews that were directed at the participants of the program who major in Swedish Philology 

Stage: in process


Kirsi Heiskanen  | Kognitiotiede (Cognitive Science), Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Multitasking oppimistilanteessa

Ihmisen havaintokykyyn, tarkkaavaisuuteen ja muistamiseen liittyvät kognitiiviset toiminnot ovat rajallisia. Tästä tiedosta huolimatta multitaskaamme ja jaamme tarkkaavaisuuttamme enemmän kuin koskaan. Runsas digilaitteiden käyttö eri tarkoituksiin myös luentojen aikana on arkipäivää.
Miten Jyväskylän yliopiston opiskelijat kokevat digilaitteiden käytön luennoilla? Onko digilaitteiden käyttö oppimistilanteessa heidän mielestään hyödyllistä vai haitallista tai kenties molempia? Vaikuttaako oma tai naapurin digilaitteen käyttö opetuksen sisältöön keskittymiseen? Miten opiskelijoiden keskuudesssa
suhtaudutaan digilaitteiden asiaankuulumattomaan käyttöön luentojen aikana?
Tutkimusaineiston kerääminen on toteutettu opiskelijoille suunnatun Webropol-verkkokyselyn (N=347) sekä luonnolliseen luentotilanteeseen liittyvän koejärjestelyn (N=85) avulla.

Tuloksilla pyrin saamaan ajantasaista tietoa tutkittavaan aiheeseen opiskelijoilta itseltään. Ilmeneekö opiskelijoiden mielipiteistä uutta tietoa ilmiöstä, jonka pohjalta johtaa tarvittavia toimenpiteitä ja kenties uusia tutkimuksia opiskeljoiden oppimiskyvyä ja hyvinvointia edistämään digilaitteiden rikastamassa arjessa?

Multitasking in Learning Situation

Human cognition resources; perception, attention and memory capacity are limited. Despite of that
knowledge we are multitasking and dividing our attention more than ever. Using a lot of digital devices
during the lectures for different kind of purposes is a normal everyday habit.
What do Jyväskylä university students think about using digital devices during the lectures? Is it useful or detrimental in learning situations? Does the use of digital device during the lecture influence concentration on a lesson? What do students think about using digital devices for irrelevant matters during the lecture?
The data was collected from students by using Webropol-questionnaire (N=347) and with experimental
design (N=85) in natural classroom situation during spring 2017.

The purpose of the study is to find out what university students think and feel about multitasking-
phenomena in learning situations. Is there something we could do, to improve students learning
capabilities and well-being in rich digital world we live in also in classrooms?

Ohjaaja/Superviser: Tutkijatohtori Tuomo Kujala, kognitiotiede, tietojenkäsittelytieteen laitos 

Stage: Completed in Autumn 2017

Krista Liikala ja Sanna Sivula  | Kasvatustiede (Education), Opettajankoulutuslaitos

Yliopisto-opiskelijoiden kokema stressi ja opiskelukuormituksesta palautuminen

Pro gradu tutkimuksemme tavoitteena on selvittää Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden kokemaa stressiä ja opiskelusta palautumista: kuinka moni kandi- ja maisterivaiheen eli toisen ja neljännen vuosikurssin opiskelija kokee stressiä, mitkä tekijät luovat stressiä ja millaisin keinoin opiskelijat pyrkivät kokemaansa stressiä lieventämään? Tämän lisäksi tutkimme opiskelijoiden opinnoista palautumisen riittävyyttä sekä opiskelijoiden käytössä olevia palautumisen mekanismeja. Tutkimus on osa “Onko HOPPU?” -tutkimusta, joka tutkii opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelua, palautumista ja urahallintataitoja.  Aineisto on kerätty kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille toisen ja neljännen vuoden Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

This master’s thesis aims to find out how and how much the University of Jyväskylä students experience stress, need to recover from stress and what are their recovery mechanisms. We study how students experience stress and the need of recovery during different period of studies, what factors create stress and how students relieve stress. We also aim to find out if students experience the need of recovery and what recovery mechanisms they use.

This research is part of “Onko HOPPU” -research which studies students’ wellbeing, studying, recovery and career management skills. The data was collected by questionnaire which was sent to all of the second and fourth year students of the University of Jyväskylä.

Stage: Completed in Autumn 2017

Yliopisto-opiskelijoiden kokema stressi ja opiskelukuormituksesta palautuminen 


Laura Haapamäki  |  Johtaminen (Management and Leadership), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Ainejärjestön puheenjohtajuusvuoden vaikutus esimiestehtäviin työllistymisen ja niissä menestymisen edistäjänä

Gradun tavoitteena on tutkia Pörssi ry:ssä puheenjohtajana toimineiden ainejärjestövuonna saaman johtamiskokemuksen ja kontaktien vaikutusta siihen, ovatko he työllistyneet keskimäärin muita ekonomeja nopeammin esimiestason tehtäviin, ja ovatko he kokemuksensa vuoksi myös pärjänneet tehtävässään paremmin.

Alustava tutkimuskysymys on: Miten ainejärjestö Pörssi ry:n puheenjohtajuusvuosi on edistänyt esimies/johtotehtäviin työllistymistä ja niissä toimimista myöhemmin työuran aikana?

Tutkimusaineistona toimivat tieteelliset artikkelit niin johtamisen ilmiöihin kuin laadullisen tutkimuksen analysointimenetelmiin liittyen. Lisäksi vähintään kymmenen Pörssi ry:n entisen puheenjohtajan syvähaastattelut antavat viitteitä siitä, onko puheenjohtajuuden ja esimiestehtäviin työllistymisen välillä jonkinlaisia syy-seuraussuhteita. Narratiivisen tutkimusmenetelmän kautta vastauksista luodaan tarinoita, jotka esittelevät kootusti useista vastauksista saatuja tuloksia haastateltavien henkilöllisyyttä paljastamatta.

Tavoitteena on osoittaa, miten paljon aineetonta pääomaa työelämän kannalta voi opiskeluaikanaan saada opiskelujen ohella, ja miten tällaisen pääoman avulla voi erottautua työurallaan samoista työpaikoista kilpailevien keskuudessa. Tutkielman toisena tavoitteena on houkutella opiskelijoita kehittämään esimiestaitojaan ainejärjestöissä opiskeluaikana myös siksi, että tulevaisuudessa organisaatioissa olisi monen alan ammattilaisilla entistä paremmat valmiudet työskennellä laadukkaasti esimiestason tehtävissä ja verkostoitua tehokkaammin myös opiskeluaikaisten suhteiden avulla entistä globaalimmassa työmaailmassa.

The conducive effect of chairmanship year of the student organization Pörssi ra to the future employment and success at them

The aim of the master’s thesis is to investigate the positive correlation between the management knowledge from the chairmanship of the student organization Pörssi ra and its help to the
employment to higher management positions on their careers. Another point of view is how that kind of experience has helped them to be successful in those management positions.

The preliminary research question is: How the chairmanship year at Pörssi ra has furthered an
employment to the management/leadership positions and working there effectively later during the career?

Research material consists of the scientific papers about managerial phenomenons and qualitative research methods. In addition of that there will be interviews at least for ten former chairmen that will point out the possible positive causations between chairmanship and employment to the
management positions. By the narrative research method there will be coherent stories from
different interviews and their answers.

The deeper meaning for this master thesis is expressing how much intellectual capital for the future career can be achieved by being active in student organizations during the studies. It will show as well how this kind of intellectual capital can help with separating oneself from the competitors on the labour markets. In addition the thesis will encourage students from the different study backgrounds to develop their managerial skills during the studies in order that in the global markets the future managers would have better abilities to direct well and network more effectively.

Ohjaaja/Superviser: professori/PhD Tuomo Takala, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Stage: in process

 

Keväällä 2018 aloitetut maisteritutkielmat / Master's Theses started in spring 2018

 

Elise Kemppainen Yoong Tian | Department of Education: 

Experiences of international students in cross-cultural adaptation at Jyväskylä university

Ohjaaja/Superviser:
Stage: in process

Johanna Lahtiola ja Anniina Muhonen | Opettajankoulutuslaitos:
Yliopisto-opiskelijoiden työelämävalmiudet ja urasuunnittelutaidot sekä näiden taitojen vahvistaminen korkeakoulujen ohjauksessa

Ohjaaja/Superviser:
Stage: in process


Matias Mäki-Kuutti | Kielten- ja viestintätieteiden laitos:

Student experiences and challenges in thesis writing

Ohjaaja/Superviser:
Stage: in process

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja