Student Life

Tietoa kehitystyöstä

Kokonaisvaltainen toimintamalli syntyy alakokonaisuuksista

Student Life on systeemiseen ajatteluun ja kokonaisarkkitehtuuriin perustuva toimintamalli, jonka lähtökohtaisena ajatuksena on opiskelijan elämän kokonaisvaltainen tukeminen. Toimintaa on lähdetty kehittämään asiantuntijaryhmien esittämien kehittämiskohteiden pohjalta erityyppisinä pilotteina ja alaprojekteina. Pilottien tuloksia on jalkautettu ja juurrutettu osaksi yliopiston pysyvää toimintaa. Toiminnan kehittämisessä on pyritty tutkimuspohjaisuuteen ja kehitystyön refleksiivisyyteen.

Ohessa on tiivis yhteenveto kehittämiskohteista, joita olemme käynnistäneet ja toteuttaneet tai joihin olemme osallistuneet. Tutkimus on kiinteä osa kehittämistyötä. 

ePortfolio

ePortfolion tekninen ja pedagoginen kehittäminen, sekä sen pilotointi, pedagogisten toimintamallien kehittäminen ja portfoliotyöskentelyn kytkeminen osaksi ohjausjärjestelmää ja opetussuunnitelmatyötä.

Hyvis-toimintamalli

Uudenlaisen matalan kynnyksen opiskelijoiden hyvinvointia tukevan toimintamallin kehittäminen, pilotointi ja laajentaminen koko yliopistoon. Seuraavana vuorossa HYVY002-opiskelulukykyä tukevan verkkokurssin ja kv-hyvisohjauksen pilotoiminen.

Opiskelijan Kompassi

Opiskelijoiden hyvinvointia edistävä verkkohanke, Opiskelijan Kompassi, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja itsetuntemusta sekä ehkäistä stressiä, ahdistusta ja masennusta. Opiskelijoiden Kompassi antaa eväitä ja työkaluja jaksamiseen ja erilaisiin ongelmiin, joita opiskelija opintojensa aikana kohtaa.

VerkkoTentti

Opiskelujoustavuuden parantaminen verkon kautta suoritettavan etätenttijärjestelmän avulla. Järjestelmän tekninen ja pedagoginen kehittäminen, testaus ja käyttöönotto. Esteettömyys, erityisohjelmistojen hankinta.

On helpompi liikkua, kun tietää minne on matkalla. Navi auttaa löytämään yliopiston paikat.

Student Life -ohjaussivusto

Opiskelijoiden kanssa tarveideoitu  ja käyttäjälähtöinen kuusiteemainen osasivusto, joka koostaa tietoa keskeisiksi koetuista aiheista.

Osaamista opintojen ohessa -ohjelma (Skills Alongside Studies)

Ns. rinnakkaisopinto-ohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa opintojen ohessa opittujen taitojen tunnistamista tukeva malli yhteistyössä erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoistyötä toteuttavien organisaatioiden kanssa.

Opiskelun taitokartta

Opiskelun taitokartta on opiskelijan työkalu, joka auttaa omien opiskelutaitojen arvioinnissa ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja  tarjoaa palautteen lisäksi vinkkejä lukemisen sujuvoittamiseksi, kirjoittamistaitojen kehittämiseksi ja esiintymisjännityksen purkamiseksi.

Toiminnallisen opiskelija-alumni –yhteistyömallin pilotointi viidessä oppiaineessa.

Sosiaalinen media opiskelijan arkeen - salinavigaattori navi.jyu.fi

Verkkotyövälinekoulutus opetushenkilöstölle ja opiskelijoille. Navi-mobiilisovellus opetustilojen helppoon paikallistamiseen Korppi-palvelun avulla navi.jyu.fi/.

Adult Student Life Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Toiminnan suunnittelu ja toteutus, toimintatutkimus, verkkotenttimallin pegagoginen suunnittelu ja ohjeistus sekä aikuisopiskelijoiden kansainvälistymisen kehittäminen Co-curriculum -ohjelmassa (kv-HOPS).

HOPS-ohjaajina toimivien valmennuskoulutus

Liikunnan rakennuksen tutkivan oppimisen ympäristö

Mukana fyysisen, sosiaalisen ja virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisessä (osa 2000-luvun oppimistila -hanketta)

Agoran 2000-luvun oppimisympäristö

Mukana uusiin opetusmenetelmiin, -välineisiin ja -materiaaleihin erikoistuneen oppimistila/tutkimuslaboratorion kehittämisessä, jossa voidaan tutkia eri välineiden käyttömahdollisuuksia (osa 2000-luvun oppimistila -hanketta).

Yhteinen yliopisto

Yhteinen yliopisto on osa  SYL:n käynnistämää yliopistojen Tulevaisuuden yliopisto -kokonaisuutta. Tavoitteena on opiskelun saavutettavuuden kehittäminen.

KampusPiknik

KampusPiknik on osa lukuvuoden avajaistapahtumia - se on yliopiston ja Jyväskylän kaupungin tervetulotoivotus kaikille yliopisto-opiskelijoille opintojensa pariin Jyväskylässä.

Kolmen Jyväskylän korkeakoulun (JY, JAMK, HUMAK) yhteishanke, jonka tavoitteena on avata ja luoda toiminnallista yhteyttä korkea-asteen opiskelun, opiskelijoiden ja alueen kolmannen sektorin välille opiskelijoiden työllistyvyyttä tukemaan.

Student Life -tutkimusapurahat

Vuosittaiset tutkimusapurahat, joilla aktivoidaan tutkijoita ja henkilöstöä opiskelun ja sen olosuhteiden kehittämiseen Jyväskylän yliopistossa.

Student Life -maisteritutkielma-apurahat

Vuosittaiset apurahat, joilla kannustetaan opiskelijoita maisteritutkielmissaan kehittämään opiskelua ja sen olosuhteita Jyväskylän yliopistossa.

JYVÄVERSITAS - opiskelijalähtöiset yhteistyöprojektit

Yliopiston ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan yhteistyötä, jolla aktivoidaan melko laajoja tarvelähtöisiä opiskelijaprojekteja toteuttaen ne tiiviissä yhteistyössä ainelaitosten ja yksiköiden kanssa.

Monet kvantitatiiviset tutkimukset kertovat huomattavan suuren osan opiskelijoista kokevan ja potevan yksinäisyyttä. Joka kolmas opiskelija kokee sen merkittävänä. Ei-valittu yksinäisyys on syväjuurinen ja sen vaikutukset eivät kosketa pelkästään nykyhetkeä vaan ne ulottuvat myös tulevaisuuteen, sillä opiskelijan vertaistietämys leikkautuu vahvasti pois. Tavoitteenamme on selvittää laadullisella tutkimuksella Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä, sen vaikutuksia, siitä selviytymismalleja ja kenties löytää ehkäiseviä toimintatapoja.

  Amica Veritas

  Laatuauditointi 2015

  Laatulogo

  "Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

  Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

  Tietoa Student Lifesta

  Studentlife-pikkulogo

  Opiskelijan asialla

  Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

   

  Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

  Lisätietoja