Student Life

Toiminta-ajatus

Miksi Student Life?

Student life -toimintamallin lähtökohtana on ajatus, että yliopisto ja sen yhteistyökumppanit omalta osaltaan huolehtivat opiskelun edellytyksistä, kuten opiskelijan opiskelukyvystä ja hyvinvoinnista kokoamalla opiskelua tukevat toiminnat ja palvelut yhteen.  Tavoitetta tukee yliopiston opiskelijoilleen tarjoamat kattavat ja laadukkaat opintojen ohjaus- ja neuvontapalvelut opiskelijaksi hakeutumisesta aina tutkinnon suorittamiseen saakka. Sujuvaa siirtymistä työelämään tuetaan tarjoamalla opiskelijoille välineitä kehittää työelämävalmiuksiaan monipuolisesti sekä tukemalla opiskelijaa oman osaamisensa tunnistamisessa. Yliopisto luo edellytykset sille, että opiskelijan osaaminen palvelee mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita ja opiskelijan itselleen asettamia työelämätavoitteita.

Käynnistys

Aloitteen Student Life -toimintamallin kehittämiselle teki rehtori Aino Sallinen lukuvuoden
2009 avajaispuheessaan. Hän painotti Jyväskylän yliopiston halua toimia opiskelijoistaan
huolta pitävänä yliopistona. Samalla hän kutsui mukaan sekä yliopistolaisia että yliopiston
yhteistyökumppaneita luomaan toiminta- ja palvelumallia, jonka keskiössä ovat yliopiston
opiskelijat. Aloitteella oli yliopiston hallituksen tuki.

Student Life -toimintamallin ja tavoitteiden määrittely

”Student Life -konseptin yleisenä tavoitteena Jyväskylän yliopistossa on
luoda optimaaliset edellytykset akateemiselle opiskelulle ja siinä
tapahtuvalle oppimiselle sekä tukea myös muilla tavoin opiskelijoiden
kehittymistä ja kasvua hyvinvoiviksi ja eheiksi yksilöiksi sekä
monipuolisiksi osaajiksi.” (Ohjausryhmän asettamiskirje 2010)

Toiminta-ajatus on uusi ja tehtäväkenttä erittäin laaja. Ensimmäisen kerran yliopisto-opiskelijaa itseään, hänen opiskeluaan ja opiskeluun liittyvää tukea tarkastellaan kokonaisuutena. Tehtävän ainutlaatuisuutta lisää se, että aihetta työstämässä ei ole yksistään sen prosessiomistaja, Jyväskylän yliopisto, vaan mukana on laaja ryhmä alueellisia toimijoita sekä varsinainen kohderyhmä, opiskelijat.

Student Life –toimintamallin kehittämisessä on lähtökohtaisesti toteutettu kokonaisarkkitehtuuriajattelua, jossa toimintoja ja niiden välisiä suhteita tarkastellaan isona kompleksisena kokonaisuutena. Ohjausryhmä hahmotteli Student Life -konseptin käsittämät toiminnot ja toimintatavat kahteen pääryhmään:

  1. Akateemisen opiskelun tuki
  2. Opiskelijan kehittymistä ja kasvua tukevat toiminnot ja opinnot akateemisen opiskelun rinnalla.

 

Teksti poimittu Student Life -toimintamallin kehittäminen
Jyväskylän yliopistossa 2010-2012
-raportista. Koko raportti luettavissa täällä.

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja