Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Kolumnit Developing a Research Career and Position: Arviointi ja auditointi auttavat tutkijan työtä

Developing a Research Career and Position: Arviointi ja auditointi auttavat tutkijan työtä

tekijä: Anitta Kananen Viimeisin muutos perjantai 17. marraskuuta 2017, 14.10
Tutkimus kuuluu jokaisen tiedeyliopiston strategiaan ja toimintaan. Siksi myös tutkijoiden aseman ja toimintaedellytysten parantaminen on tärkeää.

Helena Rasku-Puttonen, kuvaaja Petteri Kivimäki
Helena Rasku-Puttonen, kuvaaja Petteri Kivimäki

(In English below)

Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä arvioinnin pohjalta. Jyväskylän yliopisto on siihen myös sitoutunut. Kirjan periaatteet liittyvät työn eettisiin ja ammatillisiin tekijöihin, työhönottomenettelyyn ja valintaan, työskentelyolosuhteisiin ja sosiaaliseen turvallisuuteen sekä koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Vuonna 2013 Euroopan komissio myönsi yliopistolle HR Excellence in Research -leiman. Sen edellytyksinä olivat puuteanalyysi (gap analysis) ja siihen pohjautuva toimintasuunnitelma.

Vuonna 2015 Tutkijanuran ja -aseman kehittämisen ohjausryhmän (aiemmin HRS4R -ohjausryhmä) johdolla arvioitiin toimintasuunnitelman edistymistä itsearvioinnin menetelmin. Tällöin pyrittiin tunnistamaan ne asiat, jotka jo toimivat hyvin, ja ne asiat, joissa on kehittämisen tarvetta.

Yliopistossa tunnistettiin kehittämiskohteita muun muassa tohtorikoulutuksessa, tenure track -vakinaistamispolussa, tiedeviestinnässä ja tutkijoiden ammatillisen uran edistämisessä. Ohjausryhmä seuraa aktiivisesti toimintasuunnitelman toteutumista ja valmistautuu auditointiin, jonka Euroopan komissio tekee vuonna 2018.

Koska Jyväskylän yliopistossa on tulossa vuoden 2018 alussa myös tutkimuksen arviointi, on arviointikohteita valmisteltaessa tarkoituksenmukaista yhdistää sen tavoitteita tulevaan auditointiin. Arviointiin ehdotetaan seuraavia kohteita: Tutkimuksen hyvät käytänteet (Good Practice in Research), ansiokkuuden arvioiminen (Judging Merit), urakehitys (Career Development) ja jatkuva ammatillinen kehittyminen (Continuing Professional Development).

Eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ja tutkijoiden työhönottoa koskevan säännöstön avulla tavoitellaan sitä, että tutkijan ura olisi tutkijoiden näkökulmasta vetovoimainen ja houkutteleva. Auditointi tarjoaa mahdollisuuden arvioida monipuolisesti tutkijoiden tilannetta ja toimintaedellytyksiä Jyväskylän yliopistossa. Se nostaa esiin vahvuuksia, mutta myös sellaisia kehittämisen kohteita, jotka edistävät yliopiston pyrkimystä saavuttaa yhä vahvempi asema tiedeyliopistojen joukossa. Parhaiten tuetaan yliopiston kehitystä, kun parannetaan tutkijoiden, opettajien ja tuki- ja palveluhenkilöstön työskentelyn edellytyksiä ja huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista.

Tästä alkaa kolumnisarja, jossa havainnoidaan tutkijanuraa eri näkökulmista ja nostetaan tutkijan oma ääni kuuluviin.

Helena Rasku-Puttonen, vararehtori, Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen -ohjausryhmän puheenjohtaja


 


Developing a Research Career and Position:
Audits and assessments support researchers’ work

Research is an integral part of the strategy and activities of all scientific universities. It is therefore essential to improve researchers’ status and working conditions.

The European Charter for Researchers calls for continuing evaluation-based development of activities, to which the University of Jyväskylä is committed. The principles of the charter address the ethical and professional aspects of research work, recruitment and selection procedures, working conditions and social security as well as education and professional development.

In 2013 the European Commission granted JYU the right to use the HR Excellence in Research logo. Its prerequisites included an action plan based on gap analysis.

In 2015, under the lead of the Steering Group for HR Excellence in Research (formerly the HRS4R Steering Group), the progress of the action plan was reviewed by means of self-evaluation. The purpose was to identify things that were already functioning well and, on the other hand, things that needed improvement.

The identified development targets within JYU included doctoral education, the tenure track scheme, science communication, and promotion of researchers’ professional careers. The steering group actively monitors the implementation of the action plan and is preparing for the audit the European Commission will conduct in 2018.

At the beginning of 2018, an assessment of research at JYU will be carried out, and its target and goal setting can be integrated with preparations for the upcoming audit. The proposed evaluation targets are as follows: Good Practice in Research, Judging Merit, Career Development, and Continuing Professional Development.

Drawing on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, we aim for research careers that would be attractive and desirable from the researchers’ point of view. Audits provide opportunities to review the situation and working conditions of researchers at JYU from various perspectives. This will indicate our strengths as well as suggest development targets that can contribute to JYU’s efforts to obtain an even stronger position among scientific universities. The best way to support the development of the University is to improve the working conditions of researchers, teachers and support and service staff and take care of the wellbeing of the staff.

Helena Rasku-Puttonen, Vice Rector, Chair of the Steering Group for HR Excellence in Research

This post is the first in a series that will explore issues related to research careers and researcher status.

Jaa |
JYU somessa