Tutkimus

Huippututkijoita

Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamat FidiPro-professorit Jyväskylän yliopistossa.

[ In English - englanniksi]

Kolme akatemiaprofessuuria

Hannu Häkkinen 2016-2020

Häkkinen tekee tutkimusta Nanotiedekeskuksessa (NSC) ja yhteistyössä NSC:n tutkimusryhmien ja kymmenen ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Hän toimii myös Nanotiedekeskuksen johtajana. Häkkinen tutkii teoreettisin ja laskennallisin menetelmin nanorakenteisten metalli-molekyyli-rajapintojen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. Tutkimus keskittyy erityisesti orgaanisilla molekyyleillä suojattuihin metallinanopartikkeleihin ja nanorakenteisiin sekä niiden käyttöön muun muassa katalyysissä, sensoreina ja bioyhteensopivina leimoina.

Petri Toiviainen 1.1.2014–31.12.2018

Toiviainen on kansainvälisesti tunnettu systemaattisen musiikkitieteen tutkija, joka on erikoistunut musiikin kognitiivisten prosessien mallintamiseen ja laskennallisiin musiikkianalyysimenetelmiin. Hänen tutkimustietoaan sovelletaan musiikkiterapiassa, musiikkikasvatuksessa ja musiikin esittämisessä. Toiviaisen tutkimusaloja ovat musiikintutkimus, psykologia, laskennallinen data-analyysi sekä systeeminen ja kognitiivinen neurotiede. Hän johtaa Suomen Akatemian Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikköä.

Kari Rissanen 1.1.2013 - 31.12.2017 ja 1.1.2008 - 31.12.2012.

Rissasen  tutkimusala on orgaaninen kemia ja erityisesti supramolekyylien kemia, nanokemia ja röntgenkristallografia.

Seitsemän FiDIPro-professoria

Tekes: Professori Martin Hagger - hyvinvointi 2016-2019

Martin Hagger tuo terveys- ja sosiaalipsykologista erityisosaamista professori Taru Lintusen johtamaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää motivaatioteorioihin perustuvia lähestymistapoja elämäntapamuutoksen ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Projektissa kehitetään ja testataan eri elämäntilanteisiin soveltuvaa teoreettista motivaatiomallia sekä kehitetään fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmiä, kuten erilaisia ryhmätason konenäkö- ja analysointiteknologioita ja -menetelmiä. Lehdistötiedote 28.9.2015

Tekes: Professori Yaochu Jin  - monitavoiteoptimointi 2015-2017

Hankkeessa käsitellään laskennallisesti vaativia ja kompleksisia optimointiongelmia, joissa on optimoitavana useita ristiriitaisia tavoitteita. FiDiPro-professori  Yaochu Jinin erityisosaaminen laskennallisen älykkyyden ja kehittyneiden monitavoiteoptimointimenetelmien kehittämisessä sekä evoluutiopohjaisen optimoinnin ja tekoälyn soveltamisessa täydentää erinomaisesti professori Kaisa Miettisen johtaman teollisen optimoinnin tutkimusryhmän osaamista vuorovaikutteisten menetelmien kehittämisessä ja päätöksentekijän tukemisessa.

Yhteyshenkilö professori Kaisa Miettinen, IT-tiedekunta, tietotekniikan laitos

Lehdistötiedote 12.11.2014

SA: Professori Jacek Dobaczewski - ydinfysiikka 2007-2011, 2012-2017

(Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw, Puola)
Professori Jacek Dobaczewskia luonnehditaan yhdeksi maailman johtavista ydinrakenteen teoreetikoista.
Tutkimushanke: Todennäköinen syy ydinteorian antamien tulosten epätarkkuuteen on teorian huono kyky kuvata matalan energian korrelaatioita. Yksi tapa edetä on lisätä matalan energian korrelaatiot käytettyihin malleihin eksplisiittisesti mutta kuitenkin mallien keskeiskenttäkuva säilyttäen. Tutkimushankkeen tavoitteena on määrittää yksityiskohtaisia menetelmiä, jotka mahdollistavat matalan energian korrelaatioiden lisäämisen ristiriidattomalla tavalla. Tavoite voidaan saavuttaa määrittelemällä joukko osatehtäviä. Ne jakautuvat välittömästi ratkaistaviin tehtäviin, joissa tutkimussuunta on hyvin tunnettu, sekä kunnianhimoisempiin osatehtäviin jotka voidaan alkuvaiheessa määritellä vain vähemmän yksityiskohtaisella tasolla. Osatehtäviä ovat keskeiskenttämallien ja matalan energian korrelaatioiden yhteyksien tutkiminen käyttäen symmetriarikkoja ja symmetriarikkojen korjausmenetelmiä, monireferenssi-DFT ja symmetriat säilyttävä DFT, perustilakorrelaatiot, kytkentä kontinuumiin ja avoimet systeemit.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho; Professori Rauno Julin, JY, ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö, rauno.julin@jyu.fi

SA: Tutkimusprofessori Niilo Kauppi - valtio-oppi 2015-2019

Niilo Kauppi tunnetaan valtio-opin, sosiologian ja Eurooppa-tutkimuksen aloilla ja hän on Ranskan johtavia sosiologian alan tutkijoita. Hän työskentelee Centre National de la Recherche Scientifique -tutkimuskeskuksessa ja Strasbourgin yliopistossa Ranskassa.

Kauppi on tutkinut erityisesti Euroopan unionin kehitystä ja yhdentymisen ulottuvuuksia laajasta historiallisesta ja kulttuurisesta perspektiivistä käsin. FiDiPro-hankkeen otsikko on Eurooppalaisen polityn käsitteiden ja instituutioiden muuntuminen. Sen vastuuhenkilö Jyväskylän yliopistossa on valtio-opin professori Kari Palonen. Tiedote 13.6.2014

Tekes: Professori Holland Cheng (University of California, Molecular and Cellular Biology, Yhdysvallat), virussolubiologia,  2012-2016

Chengin tutkimus tähtää suun kautta annosteltavien rokotteisiin ja  -ohjelmiin, jotka saavat aikaan optimaalisen immunologisen vasteen myös kroonisia sairauksia (diabetes, astma) aiheuttavia enteroviruksia vastaan. Projekti tuo yhteen Suomen keskeisiä rokoteyrityksiä ja näiden osaamista, kansainvälisiä ja kansallisia huippuasiantuntijoita virussolubiologiassa, rokotekehityksessä, kuvantamisalgoritmien kehittämisessä, tietokonesovelluksissa, mikroskopiakuvantamisesta ja kuvantamiseen liittyvien työkalujen kehittämisessä.

Projektin vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Varpu Marjomäki Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta sekä professori Ulla RuotsalainenTampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelylaitoksesta.

SA:  Nicola Fusco, University of Napoli, Italia & The Carnegie Mellon University, USA, 2012-2016

Fuscon (s. 1956) tutkimushanke on matematiikan ja matemaattisen analyysin alalta ja sen aiheina ovat kvantitatiiviset epäyhtälöt, isoperimetriset epäyhtälöt, Sobolevin epäyhtälöt, osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja Sobolev-kuvaukset.
Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Akatemiaprofessori Pekka Koskela, pekka.j.koskela@jyu.fi, p. 040 805 3433

Tekes: Keith Davids, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 2012 - 2016

Tutkimusprojekti: Designing textured materials and environments for motor learning in physical activity and sports

Tutkimusprojektin tavoitteena on luoda neurotieteiden ja motorisen oppimisen avainteorioita hyödyntäviä motoristen taitojen oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt edustavat kattavasti ihmisen elinkaaren eri vaiheita alkaen lastentarhasta ja esikoulusta, päätyen koulun kautta aikuisikään ja ikääntymiseen. Sovellusympäristöjä voivat olla niin lapset, ikääntyvät kuin huippu-urheilijatkin. Ympäristöjen ja erilaisten teknologiaratkaisujen vaikuttavuutta tutkitaan laajasti poikkitieteellisestä näkökulmasta eri menetelmiä hyödyntäen. Tutkimusprojekti yhdistää seuraavia tutkimusaloja: motorinen kontrolli, motorinen oppiminen, liikuntapsykologia, liikuntapedagogiikka sekä kognitiiviset neurotieteet. Empiirisiä löydöksiä erilaisten ratkaisujen ja ympäristöjen vaikuttavuudesta voidaan käyttää eri kohderyhmille suunnattavien oppimista edistävien teknologioiden kehittämiseen esimerkiksi koulu- tai kuntoutuslaitosympäristöissä. Projektin tulokset tukevat myös motorisiin taitoihin ja kontrolliin liittyvien tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen liittyvää osaamista ja koulutusta.

Suomalainen vastuutaho: Jyväskylä yliopisto, Liikuntatieteiden tiedekunta, professori Jarmo Liukkonen

Aiemmat professuurit:

Tekes: Professori Asoke K. Nandi - tietotekniikka 2010-2014
(University of Liverpool, Englanti, Iso-Britannia)

Tutkimusprojekti: Machine Learning for Future Music and Learning Technologies -hankkeen ytimen muodostaa koneoppimisen alaan kuuluva perustutkimus, jossa tavoitteena on kehittää alan teoriaa erityisesti piirteen valinnan, piirteen muodostamisen, klusteroinnin, ilmaisun ja luokittelun suhteen. Nämä tukevat hankkeessa tehtävää soveltavaa tutkimusta kahdella eri saralla. Toisessa teemana on musiikin tiedonhaku. Tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia korkeamman asteen kuvauksia musiikin sisällölle sekä hakea musiikin eri piirteiden ja aivoissa tapahtuvien vasteiden välisiä riippuvuuksia. Tätä tietämystä voidaan soveltaa esimerkiksi musiikkiterapiassa tai viihdeteollisuuden sovellutuksissa.Toinen soveltavan tutkimuksen teema on oppiminen, erityisesti englanninkielisen tekstin lukutaidon oppiminen ja samalla kirjoitetun kielen tuella tapahtuva kielen ääntämisen oppiminen.
Tiedote 1.10.2010: Tekes rahoittaa seitsemän uutta FiDiPro-projektia – yksi uusi Jyväskylän yliopistoon

 

ERC -tutkijat, European Research Councilin rahoittamia tutkijoita

Akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki 2015-2020

Professori Marja Tiirola 2014-2019

Professori Mikko Salo 2012-2017

Professori Tero Heikkilä 2010-2015