Yliopistopalvelut

Hallintojohtajan ryhmä - henkilöstö ja tehtävät

Henkilöstö

etunimi.sukunimi@jyu.fi
puhelin
sijainti/käyntiosoite

Tehtävät

Hallintojohtaja

Kirsi Moisander

p. 0400 248061

 

Yliopistopalvelujen johtaja ja rehtorin lähin apu.

Hallintojohtajan tehtävänä on tukea yliopiston opetus-, tutkimus- ja muuta toimintaa sekä johtaa hallituksen ja rehtorin käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu myös valvoa hallintohenkilöstön toimintaa sekä tehdä aloitteita yliopiston toimintaa koskeviksi uudistuksiksi.

Controller

Vesa Kupari

p. 0400 616 940
sis. 5151


Kärki-rakennus

Controllerin tehtävänä on hoitaa yliopiston pitkäaikaista sijoitustoimintaa, osallistua riskienhallintatyöhön, hoitaa vakuutusasioita sekä konsultoida liiketoimintakysymyksissä sekä liiketoiminnan hinnoittelussa. Lisäksi controller toimii yliopiston osakkuusyhtiö Sonaatin hallituksen puheenjohtajana ja yliopistolähtöisiin start up-yrityksiin sijoittavan Unifund Jyväskylä Oy:n toimitusjohtajana. Controller osallistuu myös hallintojohtajan määräämiin erityistehtäviin.

Vesa Kupari

Sisäinen tarkastaja

Matti Pitkänen 

p. 040 805 4402
sis.  5011

Kärki-rakennus

Sisäinen tarkastaja toteuttaa arviointeja sisäisen tarkastuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti, toimii tarkastusvaliokunnan sihteerinä ja osallistuu riskienhallintatyöhön.

Sisäinen tarkastus

 

Matti Pitkänen

Tietoturvapäällikkö

Teijo Roine

p. 040 805 3837

sis. 3837

Kärki-rakennus

 

Tietoturvapäällikkö vastaa Jyväskylän yliopiston tietoturvallisuuden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, ohjaamisesta ja johtamisesta. Tietoturvapäällikön tehtäviin kuuluu kaikkien yliopiston yksiköiden toimintaan liittyvän tietoturvallisuustyön tukeminen ja koordinointi, tietoturvayhteistyö toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa, tietoturvallisuuden valtion Vahti-tasojen ylläpito ja kehittäminen, sisäisten ja ulkoisten auditointien järjestäminen, tietoturvakoulutuksen järjestäminen, tietoturvaohjeistus ja sen kehittäminen, poikkeamien käsittely ja raportointi johdolle.

Teijo Roine

Tietosuojavastaava

Riikka Valkonen

p. 040 805 3297

sis. 3297

Kärki-rakennus

 

 

 

 

Tietosuojavastaava tukee tietosuojalainsäädännön toimeenpanoa ja koordinoi yliopiston toteuttamaa järjestelmällistä tietosuojatyötä. Työnkuvaan kuuluu henkilötietoja käsittelevien työntekijöiden ohjaus ja neuvonta, rekisterinpitäjän (yliopisto) apuna toimiminen, lakiin perustuvat valvonta- ja seurantatoimenpiteet sekä yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksiin, silloin kun yliopisto on rekisterinpitäjänä. Tietosuojavastaava raportoi yliopiston johdolle tietosuojan tilasta ja siinä olevista kehittämistarpeista. Yliopiston yksiköillä on velvollisuus ottaa tietosuojavastaava riittävän ajoissa mukaan kaikkien henkilötietojen suojaa koskevien kysymysten käsittelyyn (mm. tietojärjestelmähankkeet). Tietosuojavastaavan lakisääteisistä tehtävistä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

Johtava lakimies

Sanna Anttilainen

p. 050 4432367

sis. 4125

Kärki-rakennus

Yliopistonlakimies toimii hallintojohtajan ryhmässä ensisijaisesti yliopiston johdon oikeudellisena tukena. Tehtäviin kuuluvat mm. yleinen hallinnollinen juridiikka, konsernilakimiehen tehtävät sekä yliopiston hallituksen ja johtoryhmän sihteerinä toimiminen. Tehtäväkenttään sisältyy myös riskienhallintaa sekä oikeudellisten asioiden koordinaatio.

Oikeudelliset palvelut

Sanna Anttilainenn

Lakimies

Anu Ikävalko

p. 040 805 4662

sis. 4662

T-rakennus

Tehtävät:

- Tutkimussopimukset

- Immateriaalioikeudelliset asiat

- Julkiset hankinnat

 

 

ikavalko

Lakimies

Tuomas Tähtinen

p. 0400 248120

sis. 3117

Agora

Tehtävät:

- Tutkimussopimukset
- Immateriaalioikeudelliset asiat


Turvallisuuspäällikkö

Olli-Pekka Laakso

p. 050 428 5310, sis. 7177

Turvallisuuspäällikkö vastaa yliopiston turvallisuustoiminnan operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Turvallisuustoiminnan eri osa-alueita Jyväskylän yliopistossa ovat turvallisuusjohtaminen, työturvallisuus, henkilöturvallisuus, kiinteistöturvallisuus, opetus- ja tutkimustoiminnan turvallisuus, rikostorjunta, palontorjunta sekä pelastustoiminta, väestönsuojelu ja varautumistoiminta, liikenneturvallisuus, tietoturvallisuus (IT-palvelut) ja turvallisuuteen liittyvä viestintä. Turvallisuuspäällikkö toimii myös yliopiston työsuojelupäällikkönä.

Turvallisuus

Olli-Pekka Laakso

Turvallisuuskoordinaattori

Anssi Herttala

p. 040 805 4575, sis. 2575

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on kiinteistöjen turvallisuusteknisten järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Kokonaisuus koostuu kameravalvonta-, rikosilmoitin-, lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmistä, sekä henkilöhälyttimistä.

Clavis-avaintenhallinta -  www.jyu.fi/clavis

Anssi Herttala

Suunnittelija

Marjo Havila 

p. 050 428 5280
sis. 7008

Kärki-rakennus

Rehtorin, hallintojohtajan, yliopiston hallituksen, yliopistokollegion ja yliopiston vaalilautakunnan sekä muun yliopiston johdon tukitehtävät.
Hallituksen puheenjohtajan sihteerinä toimiminen yliopiston osalta.
Rehtorin ja hallintojohtajan assistenttien sijaistaminen tarvittaessa.

 

 

Marjo Havila

Rehtorin assistentti

Anna Rantanen

anna.k.rantanen [at] jyu.fi

p. 0400 247 435
sis. 7006

Kärki-rakennus

Rehtorin aikatauluista huolehtiminen
Rehtorin tapaamisten ja tilaisuuksien järjestely
Rehtorin matkajärjestelyt ja laskut
Taustatietojen kerääminen ja materiaalin esivalmistelu
Yhteydenpito sidosryhmiin
Kunniamerkkien hakemiseen liittyvät tehtävät
Varainhankintaan liittyvät tehtävät
Promootiotoimikunnan jäsen
Viestinnän johtoryhmän sihteeri
Rehtorin määräämät muut projektiluonteiset tehtävät
Rehtorin assistentti sijaistaa hallintojohtajan assistenttia

 

Anna Rantanen

Hallintojohtajan assistentti

Tiina Aho

p. 040 805 4400
sis. 4400

Kärki-rakennus

Hallintojohtajan ajan hallinta
Hallintojohtajan ryhmän laskujen käsittely
Hallintojohtajan ryhmän matkasihteeri
Hallintojohtajan assistentti sijaistaa rehtorin assistenttia
Yleiset hallintotehtävät

Tiina Aho