Yliopistopalvelut

Yliopiston koulutustehtävää tukevat palvelut, suunnittelu

Suunnittelua ohjaavat asiakirjat

Yliopiston koulutustehtävää tukevien palveluiden suunnittelua ohjaavat kokonaisstrategia ja muut koulutusta linjaavat strategiat, hallintoviraston ja koko yliopiston vuosittain laatimat toiminta- ja taloussuunnitelmat, opetusministeriön tai muiden tahojen aloitteet,  lainsäädäntöviranomaisten määräykset sekä valtioneuvoston hyväksymä Koulutus ja tutkimus 2007-2012 -kehittämissuunnitelma (OPM).

Yliopiston kansainvälistä koulutusyhteistyötä linjaavat erityisesti Jyväskylän yliopiston kielipoliittinen ohjelmavieraskielisten maisteriohjelmien käynnistämistä ja toteuttamista koskevat yleiset periaatteet ja laadunvarmistuskriteeritKansainvälisten yhteistutkintojen ja kaksoitutkintojen kehittäminen: Opetusministeriön suositusJyväskylän yliopiston periaatepäätös kansainvälisten yhteisohjelmien (joint programmes) järjestämisestä maisteritasollaJyväskylän yliopiston periaatepäätös kansainvälisten yhteisohjelmien järjestämisestä tohtoritasolla.

Koulutustehtävää tukevien palveluiden tavoitteet

Koulutuspalveluiden avulla tuetaan koulutuksen kehittämistä ja tehostamista yliopiston hallituksen hyväksymien strategioiden ja koulutukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (ks. yliopistotason laatukäsikirja, koulutus). Koulutuspalvelut -vastuualue koostuu kansainvälisten palveluiden, opiskelijapalveluiden, ura- ja rekrytointipalveluiden sekä yliopistoliikunnan toiminnallisista yksiköistä. Nämä yksiköt toimivat oman toimialansa asiantuntijoina yliopiston hallintovirastossa. Toimintojen ja palvelujen suunnittelua tehdään yhdessä yksikön sisäisissä palavereissa sekä eri toimintayksiköiden palavereissa. Koulutuspalvelut saa syötteitä toimintaansa myös yliopiston muista työryhmistä, tiedekunnista sekä opetusneuvostosta.

Koulutuspalvelujen toimintaa ohjaa yliopiston pyrkimys olla eri kriteerein mitattuna yliopisto, joka pitää hyvää huolta kaikista opiskelijoistaan ja jossa annetun koulutuksen perusteella opiskelijat kykenevät valmistuttuaan vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Osana tätä toimintaa koulutuspalvelut edistää niiden yliopistotasoisten järjestelmien sisällöllistä kehittämistä, joiden varaan laadukas koulutus ja koulutuksen kehittäminen voidaan rakentaa (mm. opintoihin ja opiskeluun liittyvät tietojärjestelmät, opetustaitojen ja opiskeluprosessien kehittäminen). Koulutuspalvelut -vastuualueella toimiva esteetön yliopisto -hanke määrittelee valtakunnallisessa yhteistyössä opiskeluympäristöjen fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiä.

Koulutuspalvelut koordinoi yleisemminkin sitä koulutuksen ja opettamisen kehittämistä tukevaa toimintaa, jota yliopiston eri yksiköissä tehdään. Koulutuspalveluiden tuottamien asiakaspalveluiden yhteisinä tavoitteina on tarjota tehdyn ja tehtävän laatutyön pohjalta kaikille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen asiantuntevia, hyviä ja nykyhetken vaatimukset täyttäviä palveluja annetuissa tai sovituissa aikatauluissa, reagoida nopeasti ja joustavasti uusiin haasteisiin, kehittää vastuualueen sisäisiä sekä koko yliopiston koulutushallinnon piiriin kuuluvia toimintoja ja pitää yllä vastuualueen sisäistä hyvää yhteishenkeä ja työilmapiiriä

Koulutuspalvelut tarjoaa ja koordinoi palveluja, jotka edesauttavat Jyväskylän yliopiston koulutus- ja kansainvälistymistavoitteiden toteutumista ja niiden laadun kehittämistä. Toiseksi koulutuspalvelut auttaa strategisella tasolla selkeyttämään, kehittämään ja toteuttamaan niitä linjauksia, jotka yliopisto koulutus- ja kansainvälisyystoiminnalleen asettaa, sekä arvioi strategisen toiminnan vaikuttavuutta.

Palveluyksikkönä koulutuspalvelut tarjoaa Jyväskylän yliopistossa opiskeleville, opiskelemaan aikoville, yliopistosta opiskelupaikkana kiinnostuneille asiantuntevia neuvonta- ja tukipalveluja ja vastaa näiden palveluiden kehittämisestä. Vastuualue palvelee myös yliopiston henkilöstöä, tiedekuntia ja laitoksia kehittämällä ja tuottamalla keskitettyjä palveluita, tiedottamalla, konsultoimalla ja järjestämällä koulutusta. Lisäksi koulutuspalvelut vastaa sille osoitetuista viranomaistehtävien hoidosta sekä ylläpitää ja kehittää yhteistyösuhteita yliopiston sisäisiin palvelutuottajiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.

Oppilaitosten kilpaillessa yhä enemmän parhaista osaajista vaatii opiskelijoiden rekrytointi aktiivista työtä. Opiskelijamarkkinointia suunnittelee viestintäpalvelut yhdessä koulutuspalvelujen ja laitosten kanssa.

Kansainväliset palvelut noudattaa opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden hallinnoinnissa ja rahan allokoinnissa eri rahoittajatahojen (kuten CIMO, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Euroopan Komissio) rahoitussopimuksissa asettamia ehtoja.

Kansainvälisten palveluiden suunnittelua ohjaavat seuraavat tavoitteet:

 • Koordinoida ja tukea kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta niin, että yliopisto pääsee tavoitteeseensa sisällyttää jokaisen  kotimaisen opiskelijan opintoihin kansainvälistä kompetenssia kehittäviä opintoja ja jaksoja ja että kansainvälinen opiskelijavaihto on tasapainoista ja vaihtoon saapuvien opiskelijoiden määrä kasvaa kutakuinkin samassa suhteessa vaihtoon lähtevien määrän kanssa.
 • Edistää omalta osaltaan ylipiston kansainvälistä tunnettuutta koulutustarjoajana ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytointia, niin että yliopisto saavuttaa ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää koskevat tavoitteensa.
 • Tehostaa valintaprosessia yhteistyössä tiedekuntien ja kansainvälisten maisteriohjelmien kanssa. 
 • Tukea laitoksia aktiivisen  ja suunnitelmallisen opettajavaihdon toteuttamisessa, niin että yliopisto saavuttaa opettajaliikkuvuutta koskevat määrälliset ja laadulliset  tavoitteensa (Vuoteen 2010 mennessä yliopiston opettajat tekevät vähintään 90 Erasmus -opetusvierailua vuodessa, ja Euroo-pan ulkopuolisiin vaihtoyliopistoihin tehdään 40 opetusvierailua vuosittain)
 • Koordinoida ja tukea Erasmus-ohjelman  henkilökuntavierailuja (staff training visits), niin että toiminta on suunnitelmallista ja tukee aine- ja erillislaitosten kansainvälistymistä ja ainelaitosten yritysyhteistyötä.
 • Tukea laitoksia opetussuunnitelmayhteistyössä ja kansainvälisten yhteisohjelmien kehittämisessä maisteri- tai tohtoritasolla yliopiston tekemien joint programme –periaatepäätösten mukaisest. Edesauttaa laitosten mukaanpääsyä Erasmus Mundus- ohjelman vuonna 2009 käynnistyvään kakkosvaiheeseen sekä Nordic Master – rahoituksen piiriin.
 • Edesauttaa sitä, että yliopisto tarjoaa laadukasta ja kilpailukykyistä englanninkielistä opetusta kaikilla niillä aloilla, jotka osallistuvat opiskelijaliikkuvuuteen, ja toimia niin, että englanninkielisten kurssien tiedot olisivat yhteistyöyliopistojen tiedossa hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. 
 • Tukea englanninkielisiä maisteriohjelmia niiden markkinointiponnisteluissa,  laadunvarmistuksessa ja jatkuvassa kehittämisessä.

Toiminnallaan koulutuspalvelut edistää suunnitelmallista Jyväskylän yliopiston tahtotilaa, jonka mukaisesti yliopisto on vuoteen 2015 mennessä kansainvälisesti merkittävä tiedeyliopisto ja kilpailukykyinen toimija eurooppalaisella korkeakoulutusalueella.  Tämän tahtotilan saavuttaminen edellyttää syvenevää ja suunnitelmallista kansainvälistymistä, joka kytkeytyy yliopistoyhteisön kaikkiin perustoimintoihin. Perus- ja jatkokoulutuksen kansainvälisyyttä lisätään valikoitujen kumppaniyliopistojen kanssa toteutetun suunnitelmallisen kansainvälisen liikkuvuuden, opetussuunnitelmayhteistyön ja verkostoitumisen avulla.

Palveluiden toteuttamisen laadullisia tavoitteita ovat oikea-aikaisuus, sujuvuus, tavoitettavuus, virheettömyys ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on, että:

 • Hakijat saavat viivytyksettä tarvitsemansa hakumateriaalit tai löytävät ne helposti yliopiston verkkosivuilta.
 • Kaikki rekisteröitävät tiedot tallennetaan oikein ja viivytyksettä.
 • Järjestelmistä saadaan aina kaikki pyydetyt tiedot viivytyksettä tietojen tarvitsijoille sekä hoidetaan laadukkaasti määräaikoihin sidotut tietojen luovutukset.
 • Tietoja voidaan seurata opiskelijatietojärjestelmistä opiskelijakohtaisesti, esimerkiksi opiskeluajan rajausten, nopeasti valmistuvien palkitsemisen ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi.


 

Asiakirjoja:

 

Jaa |