Strateginen kehittäminen

Strateginen kehittäminen

Strategisen kehittämisen missio on tukea yliopistoa sen strategisten tavoitteiden suunnittelussa, toteuttamisessa, ja toteutumisen arvioinnissa, eli kaiken kaikkiaan tukea yliopistoa sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Vastuualue toimii yhteistyössä koko yliopistoyhteisön kanssa tarjoten suunnittelun, laadunkehittämisen ja strategisen päätöksenteon ja johtamisen tueksi toimintaa koskevaa palautetietoa, kehittämisosaamista sekä näkökulmia niin kansalliseen kuin kansainväliseen korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan.

Tehtäviemme saavuttaminen edellyttää jatkuvaa asiantuntijuutemme kehittämistä. Sen pohjalta ja siihen liittyen

  • tuemme yliopiston johtoa politiikkojen ja strategisen päätöksenteon valmistelussa
  • seuraamme kansallista ja kansainvälistä tiede- ja koulutuspolitiikkaa
  • seuraamme kansainvälisiä korkeakoulujen rankinglistoja ja toimitamme niiden laatijoille yliopistoa koskevaa aineistoa
  • tuotamme myös muuta yliopistoja vertailevaa kansallista ja kansainvälistä tietoa
  • kehitämme yliopiston tietovaraston tietosisältöä
  • tuotamme yliopiston eri toimintalohkoja koskevaa tilasto- ja muuta palautetietoa niin viranomaisille kuin yliopistoyhteisölle
  • analysoimme palautetietoa ja käymme tulosten pohjalta vuoropuhelua yliopistoyhteisön kanssa tukien yliopiston toimintojen kehittämistä
  • osallistumme yliopiston yksiköiden ja sidosryhmien kanssa kehittämishankkeiden toteuttamiseen (erityistehtävänä tutkimuslähtöinen student life –kehittämistoiminta)

Ajattelumme lähtökohtana on, että ydintehtäviensä (relevantti osaamista kehittävä tutkintokoulutus, korkeatasoinen ja vaikuttava tutkimus) pitkäjänteisyydestä huolimatta yliopistojen täytyy pystyä kohtaamaan jatkuvia, osin yllättäviäkin muutoshaasteita. Näihin ei kyetä vastaamaan operatiivisen tehokkuuden lisäämisellä, koska tässä ajattelussa muutokset nähdään yksinkertaisina ja suoraviivaisina. Yliopistoja ei toisin sanoen voi menestyksellisesti johtaa hallinnoimalla.

Erityisesti yliopistojen pitkään toimintasykliin suhteutettuna muutokset ovat nykyään kuitenkin usein yllättäviä ja ne ovat monimutkaisia. Niihin on pystyttävä reagoimaan paitsi tunnistamalla uhat myös yrittämällä hyödyntää uudet mahdollisuudet. Tässä tarvitaan ymmärrystä toimintaympäristöstämme, ennakointikykyä, visioita, tietoa organisaatiosta sekä kykyä toteuttaa tehdyt päätökset.

Mottomme voisikin kiteyttää Sitran yliasiamies Mikko Kososelta lainattuun toteamukseen:

Organisaatiot eivät suinkaan kuole siihen,
että tekevät vääriä asioita,
vaan siihen, että ne jatkavat
aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään

    Ajankohtaista RSS-icon