Yliopistopalvelut

Tiedonkeruut ja määritykset

Tälle sivulle kootaan Jyväskylän yliopiston sisäisessä ja viranomaisraportoinnissa käytetyt määritykset ja toistuvat tiedonkeruut.

Toistuvat tiedonkeruut

 

Tilastoissa käytettävät päivämäärät

Opiskelijamääriä koskevissa tilastoissa OKM ja Tilastokeskus käyttävät päivämäärän 20.9. tilannetta. Yliopiston sisällä on perinteisesti käytetty päivämäärän 31.12. tilannetta.

Määritykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö saa opiskelijoita koskevat tietonsa Tilastokeskuksesta, jonne me tiedot toimitamme. Koska yliopiston sisällä käytämme ministeriön määrittelemiä tunnuslukuja, käytämme tunnuslukujen laskennassa Tilastokeskuksen määritelmiä.

 • Ohjauksen ala ja koulutusala
 • Laskennallinen kokopäiväinen opiskelijamäärä (FTE, full time equivalent) on laskennallinen luku, jossa osa-aikaiset opiskelijat on laskennallisesti muutettu kokoaikaisiksi tietyllä kertoimella.

  FTE-laskenta suoritetaan määrittelemällä opiskelijan läsnäolon ja opintosuoritusten perusteella tämän poissaolo, osa- tai kokoaikaisuus. Opiskelija voi laskennassa tulla tilastoiduksi arvoilla 0, 0,5 ja 1.
  • FTE 0: poissaolevat opiskelijat. (sis. 1. vuoden opiskelijat, jotka ilmoittautuvat poissaoleviksi)
  • FTE 0,5: läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet alle 30 opintopistettä (tai alle 20 opintoviikkoa). Läsnäolevat lisensiaatin-, tohtorin-, ja muun tutkinnon opiskelijat.
  • FTE 1: läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet 30 opintopistettä tai enemmän (tai 20 opintoviikkoa tai enemmän). Uudet, tilastovuonna aloittaneet ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ilmoittautuvat läsnäoleviksi.
  Lähde: OKM:n KOTA-tietokanta ja sähköpostikeskustelu ministeriön kanssa (1. vuoden opiskelijoiden tarkennus)
 • Uusi opiskelija
  • "Yliopistotutkinnon aloittaneilla tarkoitetaan opiskelijoita, jotka ovat kyseisenä vuonna (tilastovuonna) ensimmäistä kertaa kirjoittautuneet alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen läsnä oleviksi ko. yliopistoon." Lähde: OKM:n Vipunen
  • "Jos ei tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija siirtyy tutkintoon johtavaan koulutukseen, hänet merkitään uudeksi opiskelijaksi ja kirjoihintulovuodeksi merkitään tämä vuosi." Lähde: Tilastokeskus
  • Opiskelija ei siis Tilastokeskuksen tai ministeriön tilastoissa ole uusi opiskelija, jos hän aloittaa esim. toista tutkintoaan. Opiskelija on näissä tilastoissa uusi opiskelupaikan vastaanottaessaan vaikka ilmoittautuisi ensimmäisenä vuotena poissaolevaksi ja käytännössä aloittaisi opiskelut vasta vuoden kuluttua. Ministeriö käyttää uuden opiskelijan ja tutkinnon suoritusajan laskennassa vain yliopistoontulovuotta, ei aloittamisvuotta raportoitavassa koulutuksessa. Jos opiskelija on opiskellut meillä aiemmin, mutta on opiskellut esim. erillisellä opinto-oikeudella, lasketaan hänet uudeksi opiskelijaksi, kun hän ilmoittautuu ensimmäistä kertaa esim. perustutkinto-opiskelijaksi.
 • Yliopistoontulovuosi (tai kirjoihintulo yliopistoon)
  • Yliopistoontulo vuosi on se vuosi, jolloin opiskelija on ensimmäisen kerran tullut kirjoille yliopistoon tutkintoon johtavaan koulutukseen. Jos ei tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija siirtyy tutkintoon johtavaan koulutukseen, hänet merkitään uudeksi opiskelijaksi ja yliopistoontulovuodeksi merkitään tämä vuosi. Uusi tutkinto-opinto-oikeus ei muuta yliopistoontulovuotta. Tutkinnonsuoritusaika lasketaan yliopistoontulovuodesta.
   Lähde: http://tilastokeskus.fi/keruu/ylio/tarkennukset_yoop2013.html
 • Vaihto- ja vierailevat opiskelijat ks. määritelmä Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnan yleisistä valintaperusteista (kohta 3 otsikon "Opiskelijavalinta ei-tutkintoon johtavaan koulutukseen" alla)
  • Henkilö, joilla on jatkotutkinnon suoritusoikeus ulkomaisessa korkeakoulussa ja joka tulee Jyväskylän yliopistoon tekemään väitöskirjaansa liittyvää tutkimusta, raportoidaan OKM-raportoinnissa ulkomaiseksi vieraaksi.
 • Opintopiste (Täydennyskoulutuksen tiedonkeruussa, KOTA & YVV-barometri)
  • Opintosuoritukseen käytetyn työmäärän mitta. 1 op = 26 h 40 min opiskeluun käytettyä työtä. Lähde: JY:n opetussuunnitelmakäsitteiden määrittely, syksy 2015
  • "60 opintopistettä vastaa lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tuntia työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta" Lähde: Ohjeet opiskelijoille
  • Yksi koulutettavapäivä on 6h opiskelijatyötä ja 1 op = 4,5 koulutettavapäivä (OPH:n linjaus, saatavilla mm. http://www.oph.fi/download/144076_Hakutiedote_2013.pdf (s. 12))
 • Tutkinnon suorittamista seuraavan vuoden lopussa työllistyneiden osuus (koulutus- ja yvv-barometri, vanhat sopimusindikaattorit)
  Tiedot otetaan Tilastokeskuksen sijoittumispalvelusta, raportilla "Yliopistotutkinnon XXXX-1 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna XXXX". Huomioon otetaan sarakkeet työlliset, työlliset opiskelijat ja työttömät.
 • Tutkinto-opiskelijoita ovat perustutkinto- ja jatko-opiskelijat. Vaihto-opiskelijat ja erillisiä opintokokonaisuuksia tai arvosanoja suorittavat eivät ole tutkinto-opiskelijoita. Tutkinto-opiskelija on opiskelija, jolla on perus- tai jatkotutkinto-opinto-oikeus voimassa.
  • Tutkinto-opinto-oikeus on voimassa, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi. Koko vuodeksi tehty ilmoittautuminen on voimassa 1.8.-31.7. mikäli ilmoittautuminen on tehty ilmoittautumisaikojen puitteissa (1.8.-15.9.). Ilmoittautuminen astuu voimaan takautuvasti 1.8. alkaen, jos ilmoittautuminen on tehty ilmoittautumisaikojen puitteissa. Jos opiskelija ei ilmoittaudu ilmoittautumisaikojen puitteissa, hän menettää opinto-oikeutensa. Hänen opinto-oikeutensa astuu uudestaan voimaan hänen ilmoittautuessaan. Tällöin hänen tulee maksaa uudelleenkirjaamismaksu. Sitä, onko opiskelijalla tutkinto-opinto-oikeus 1.8.-15.9., ei voi tietää ennen kuin opiskelija ilmoittautuu tai viimeistään 16.9., jolloin voidaan todeta, että opiskelija ei ilmoittautunut ilmoittautumisaikojen puitteissa. Mikäli 15.9. ei ole arkipäivä, on viimeinen ilmoittautumispäivä seuraava arkipäivä.
  • Kun opiskelija valmistuu, hänen tutkinto-opinto-oikeutensa päättyy. Tämän jälkeen opiskelija voi tutkintosäännön mukaan silti suorittaa opintoja. Tällöin hän ei kuitenkaan enää ole tutkinto-opiskelija vaan hänellä on erillinen opinto-oikeus.
 • Yhteistutkinto-ohjelma (join degree programme) ks. määritelmä Rehtorin päätöksestä
 • Kaksoistutkinto-ohjelma (double degree programme) ks. määritelmä Rehtorin päätöksestä
 • Koulutuksen sivistyskieli (pdf)
 • Rahoitusmalli, sopimusindikaattorit, rahoitusindikaattorit

Yllä listattujen ministeriöstä tai Tilastokeskuskesta tulevien määritelmien lisäksi olemme sisäisesti määritelleet raportoinnissa käytettäviä käsitteitä mikäli ministeriön tai Tilastokeskuksen määritelmä ei ole yksiselitteinen tai kyse on sisäisestä raportointitarpeesta.