Department of Psychology

The new pages for Faculty of Humanities are available at https://www.jyu.fi/hytk/fi/en/.

The new pages for Department of Psychology are at https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/en.

eSeek-projekti

  

                                      

 

eSeek-projekti luotaa nettilukemista monitieteellisesti

Internet on muuttanut lukemistapoja, ja muutoksen myötä lapsilta ja nuorilta vaaditaan uudenlaisia lukutaitoja. Internetiä käytettäessä on osattava muun muassa tunnistaa oleellisia lähteitä, arvioida niitä kriittisesti ja hyödyntää useita eri lähteitä. Tällä hetkellä on vielä melko vähän tietoa siitä, miten alakouluikäiset lapset hallitsevat näitä taitoja, eikä lainkaan siitä, miten oppimisvaikeudet vaikuttavat Internetin tekstimaailmassa selviytymiseen. eSeek-hanke (2014-2017) pyrkii selvittämään, millaiset ovat kuudesluokkalaisten internetlukutaidot ja millaisia haasteita lukemisen ja tarkkaavaisuuden pulmia omaavat koululaiset kohtaavat internetlukemisessa.

Projektissa selvitetään oppilaiden internetlukutaitoja, kuten tiedonhakua, kriittistä arviointia, olennaisen löytämistä ja eri lähteiden yhdistämistä, sekä yksilö- että ryhmätutkimuksissa. Kouluissa oppilailla teetetään luku- ja ongelmanratkaisutehtäviä  sekä kyselyitä, ja myöhemmin osa oppilaista osallistuu tutkimukseen yliopistolla, jossa internetlukemisen prosesseja selvitetään silmänliiketutkimuksen ja aivokuvantamisen avulla. Tuloksia hyödynnetään uusien opetusmenetelmien kehittämisessä. Tutkimusta johtaa professori Paavo Leppänen Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta ja se toteutetaan psykologian ja kasvatustieteiden laitosten yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Näillä sivuilla voit tutustua eSeek-projektiin, sen toteutukseen ja tutkimusryhmään. Tutkimuksen edetessä sivuille lisätään myös poimintoja tärkeimmistä tutkimustuloksista.

 

  eSeek-projekti pähkinänkuoressa

Tutkimuksen tavoite: 

Selvittää, millaiset ovat kuudesluokkalaisten internetlukutaidot ja millaisia haasteita koululaiset, joilla on lukemisen ja tarkkaavaisuuden pulmia, kohtaavat internetlukemisessa. Lisäksi tutkimme erilaisten taustatekijöiden, kuten motivaation, kognitiivisten taitojen ja lukemistottumuksien vaikutuksia internetlukemisen taitoihin.

Kohderyhmä: 

Noin 25 alakoulun kuudetta luokkaa (n. 400 oppilasta ja heidän opettajansa)

Tutkimuksen aikataulu ja eteneminen:

Kahdessa osassa lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016, syyslukukausina kouluilla ja kevätlukukausina yliopiston tutkimustiloissa.

Kouluissa tapahtuva tutkimus:

Luokassa tapahtuvissa ryhmätutkimuksissa oppilaat saavat ongelmanratkaisutehtävän, jonka ratkaisemiseksi he etsivät tietoa netistä, lukevat nettisivuja ja arvioivat niitä. Tehtävä tehdään suljetussa internetympäristössä, jonka sisällöt ovat tutkijoiden valitsemia. Lisäksi oppilaat tekevät lukutaitoa ja päättelyä mittaavia tehtäviä. Kyselyt, joihin oppilaat vastaavat oppituntien alussa, koskevat oppilaiden lukutottumuksia ja motivaatiota nettitekstien lukemiseen.

Opettajat täyttävät kyselyn, jossa he arvioivat oppilaiden työskentelytapoja. 

Tutkimukseen osallistuminen yliopiston tutkimustiloissa:

Kielelliset ja päättelytaitoa mittaavat tehtävät: Oppilaat tekevät tehtäviä, joilla arvioidaan yksilöllisesti lukemisen taitoja, muistia, päättelytaitoja sekä tarkkaavaisuutta.

Internettiedonhaun tehtävät: Oppilaat osallistuvat tehtäviin, joissa lasten tiedonhakutehtävien aikaiset silmänliikkeet taltioidaan erityisellä videopohjaisella mittauslaitteistolla.

Oppilaat tekevät lukemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä tehtäviä, joiden aikana mitataan aivojen sähköistä toimintaa.

Tutkimuksen hyödyt:  

Kun nuoret tekevät ongelmanratkaisutehtävää internetympäristössä, he käyvät ohjatusti läpi internetlukemisprosessin eri vaiheet. Tehtävä toimii siten internetlukemista tukevana oppimistehtävänä.

Vanhemmat saavat tietoa lastensa suoriutumisesta perinteisen ja internetlukemisen tehtävissä.

Opettajat ja koulut saavat tietoa oppilaiden internetlukemisen ja tiedonhaun taidoista ja siitä, millä internetlukemisen osa-alueilla oppilaat tarvitsisivat eniten tukea. Lisäksi tutkimus antaa tietoa myös siitä, miten internetympäristö mahdollisesti tukee erilaisia oppijoita ja millaisia ongelmia erilaiset oppilaat kohtaavat lukiessaan internetissä ja käyttäessään internetin sisältöjä oppimisessaan.

Opettajille järjestetään mahdollisuus osallistua keväällä 2015 koulutuspäivään, jossa pureudutaan internetoppimiseen ja monilukutaitoihin liittyviin kysymyksiin sekä annetaan välineitä monilukutaitojen opettamiseen.

 

Lue lisää tutkimuksesta:

 

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen kulku

Tutkimusryhmä ja yhteystiedot

eSeek mediassa

Osallistu tutkimukseemme

 

 

Lisätietoja eSeek-tutkimuksesta antavat:

 

Paavo Leppänen, paavo.ht.leppanen@jyu.fi

Carita Kiili, carita.kiili@jyu.fi (Luokissa tapahtuva tutkimus)

Jarkko Hautala, jarkko.v.hautala@jyu.fi (Silmänliiketutkimukset)

Otto Loberg, otto.h.loberg@jyu.fi (Aivomittaukset)

Laura Mansikkamäki, laura.k.mansikkamäki@jyu.fi

Sonja Tiri, sonja.a.tiri@student.jyu.fi